Мотиви за приемане на „Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на  Община Сърница”

     На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на Община Сърница. Във връзка с приетите изменения в ЗУТ с ДВ, бр. 82 / 26.10.2012г., влезли в сила на 26.11.2012г. и разделянето на компетентността по отношение на незаконното строителство между органите на ДНСК и общините, с разпоредбата на чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ на кметовете на общини е възложено издаване на заповедите за премахване на нерегламентирано поставени преместваеми обекти. Съобразно чл.57а, ал.7 от ЗУТ, редът за принудителното изпълнение се определя с наредба, приета от общинския съвет.

1. Причини, които налагат приемането:

Настъпили промени в Закона за устройството на територията обнародвани в Държавен вестник, брой № 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г. и привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на подзаконовата нормативната база на Община Сърница;

2. Целите, които се поставят:

Предотвратяване поставянето на преместваеми обекти без правно основание или при отпаднало такова и на нерегламентирани за това места.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на подзаконовата нормативната база на Община Сърница.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на Община Сърница

I. Общи разпоредби

Чл.1.С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконно поставени преместваеми обекти, издадени от Кмета на Община Сърница или упълномощено от него длъжностно лице, във връзка чл.57а , ал.3 от ЗУТ.

Чл.2. (1). Преместваеми обекти по смисъла на тази наредба са обектите, поставени в поземлени имоти, които служат за търговски и други обслужващи дейности и представляват павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, както и други елементи от системата на градската среда (обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела и други).

(2). Не са предмет на регламентиране по тази наредба преместваеми обекти, разположени в терени, регулационно отредени за пазари.

Чл.3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл.57а, ал.3 от ЗУТ за премахване на незаконни поставени преместваеми обекти се пристъпва след влизане в сила на индивидуалните административни актове по чл.57а от ЗУТ, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите/ им в определените с тях срокове за доброволно изпълнение.

Чл.4.Кметът на общината упражнява общ надзор по спазването на тази наредба.

II. Ред и начин за премахване на незаконни строежи

Чл.5.Обектите по чл.2, ал.1 от настоящата наредба се премахват в следните случаи:

1. при поставянето им без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
2. при поставянето им в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
3.  не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;
5. представляват реклама, забранена със закон;
6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;           

Чл.6. (1). Процедурата по премахване на  преместваеми обекти започва със съставяне на констативен акт в 7 дневен срок от установяване на нарушението от длъжностни лица от Община Сърница съгласно чл.223,ал.2 от ЗУТ.

(2). Констативния акт се връчва на собствениците на обектите, които могат да направят възражение в 3 (три) дневен срок от връчването му.

(3). В 7 (седем) дневен срок от връчването на констативния акт, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, издава заповед за премахване на обекта.

(4). Връчването на констативния акт и на заповедта се извършва по реда на чл.57а, ал.4 и 5 ЗУТ, §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61 от АПК.

(5). Заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването ú пред Административен съд – гр.Пазарджик

(6). В заповедта по ал.3 се определя срок за доброволно премахване на обекта, който не може да бъде по-кратък от 14 дни от получаване на заповедта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и електроенергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

Чл.7. (1). В случай че , заповедта по чл.6, ал.3 не е била обжалвана , в тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се извършва проверка по изпълнението от длъжностни лица при Община Сърница, за което се съставя констативен протокол(приложение№ 1). В случай на обжалване , проверката се извършва в едномесечен срок от приключване на съдебните процедури и влизане в сила на заповедта по чл. 6, ал.3.

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта се пристъпва към действия по принудителното й изпълнение.

(3) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по реда , определен с настоящата наредба.

Чл.8.В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 7, ал. 1  длъжностни лица при Община Сърница извършват предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2).

Чл.9. (1). Принудителното премахване се извършва от служители на общината с налична техника  или от предварително избран изпълнител.

(2). При принудителното изпълнение на заповедта органите на общината могат да използват специалните средства , посочени в чл. 223, ал. 3 ЗУТ.

Чл.10. (1). Кметът на Общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява своевременно всички заинтересувани лица.

(2). Препис от заповедта, заедно със съобщение по ал.1 се изпраща най-късно в 7 (седем) дневен срок преди датата, определена по ал.1, на доставчиците на вода и електроенергия за прекратяване на доставките до определения за премахване обект.

Чл.11. Преди започване на действията по принудително премахване, теренът се обезопасява, като се огражда със сигнална лента.

Чл.12. (1).На определената дата и час изпълнителя или изрично назначени служители от общината в присъствието на представители на общинската администрация, на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на обекта преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).

(2). В случаите, когато обекта не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа.

(3). Изнесеното движимо имущество по ал. 2 се оставя на съхранение в помещение, определено от кмета на Община Сърница , като за наличността му от служителите на общината се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето.

(4). В процеса на премахване изпълнителят или назначените служители на общината са длъжни да спазват нормите по противопожарна безопасност , хигиена и безопасност на труда , като носят отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл.13. (1). След изпълнението на заповедта за принудително премахване на преместваемия обект се съставя протокол (приложение № 4) от представителите на изпълнителя или назначените от общината служители в присъствието на представители на Община Сърница, на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.

(2). Окончателното почистване на терена от строителните отпадъци , получени при премахването на преместваемия обект, и възстановяването на му се извършва от собственика на терена или от общината за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

Чл.14. (1). Разходите по принудителното премахване са за сметка на собственика на преместваемия обект, а когато той не може да бъде установен,  са за сметка на собственика на имот, в който е разположен.

(2). За извършените разходи по премахването от служители на общината и/или изпълнителя съставят протокол (приложение № 5), въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.

Допълнителни разпоредби

§1. Наредбата се издава на основание чл.21 , ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на изискванията на чл. 57а, ал. 3 и ал.7 от ЗУТ. 

§2. Настоящата наредба се обявява в сайта на Община Сърница в срока по чл.22, ал.2 от ЗМСМА.

§3Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Сърница , кметовете на кметства на територията на общината и упълномощените от кмета на общината лица .

§4.Наредбата е приета с Решение №113/28.09.2017г., взето с протокол №11/28.09.2017г.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

търсене

Заседания

  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 24, 2020

    Заседание 30.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация