Мотиви за приемане на „Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница”

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за приемане на „Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница”. Проекта е изготвен на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС).

1.Причини, които налагат приемането на наредбата - Те се изразяват в необходимостта от конкретизиране на условията, при които се отглеждат селскостопански животни в землищата на населените места от Община Сърница:

 1.1. Определяне на минимални изисквания за разположението на сградите и съоръженията, в които се отглеждат животни в селищата;

 1.2. Дефиниране на условията за съхранение на торовия отпадък, управлението на такива отпадъци, с цел предотвратяване на замърсяването в селищата;

 1.3. Регламентиране на броя и вида на отглежданите животни и отстоянията на сградите за животни от съседни имоти и жилищни сгради.

2.Цели, които се поставят - Регламентиране на конкретни и ясни условия и ред за отглеждане на животни в населените места в Община Сърница, за да се създадат по добри условия за живот както за гражданите на общината, така и за отглежданите от тях животни.

3.Очаквани резултати : Регламентиране на дейностите свързани с реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Сърница.

4.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Прилагането на новата наредба не е свързано с финансови разходи на общината

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложения проект  на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни и птици на територията на  Община Сърница е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС), поради което съответствието и с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания закон с правото на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за  Наредба за реда и условията за отглеждане на животни и птици на територията на  Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  СЪРНИЦА

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1) С тази Наредба се определят реда, начина и условията за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница.

(2)  Разпоредбите на тази Наредба са задължителни за всички лица на територията на Общината, свързани с дейностите по ал.1. – за лични и селскостопански нужди.

Чл. 2. По смисъла на тази Наредба отглеждането за лични нужди е отглеждането на селскостопански животни в обем, съгласно чл. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 29 Юли 2014г., както следва:

а) 3 (три) едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст;

б) 10 (десет) дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;

в) 5 (пет) прасета за угояване;

г) 3 (три) броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;

д) 10 (десет) зайкини с приплодите;

е) 100 (сто) възрастни птици;

ж) 150 (сто и петдесет) бройлера или подрастващи птици от други видове;

Чл. 3. По смисъла на тази наредба „отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по чл. 1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Чл. 4. Отглеждането на пчелни семейства се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството.

РАЗДЕЛ II

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ.ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл. 5. (1)Животните (ЕПЖ, ДПЖ, свине и еднокопитни) подлежат на идентификация съгласно чл.51 от ЗВМД

(2)Условията и редът за идентификация на едри преживни животни се определят с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1760/2000", както и актовете по прилагането му.

(3) Условията и редът за идентификация на овце и кози се определят с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 21/2004", както и актовете по прилагането му.

(4) Условията и редът за идентификация на еднокопитни животни се определят с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59/1 от 3 март 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/262".

(5) Българската агенция по безопасност на храните е официалния компетентен орган за контрол по идентификация на животните.

(6) Българската агенция по безопасност на храните поддържа компютризирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти.

РАЗДЕЛ III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СГРАДИ

Чл. 6. (1) На територията извън регулацията на населените места се разрешава отглеждането на селскостопански животни при отстояния, условия и брой, отговарящи на Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от Министерството на земеделието и горите и други законови и подзаконови нормативни актове.

(2)Обемът на животновъдната дейност в парцелите в селата на Община Сърница се регламентира със заповед на кмета на кметството.

Чл. 7. В жилищните зони отглеждането на селскостопански животни и птици се допуска в сградите и постройките на допълващото застрояване, които са предназначени за стопанска дейност.

Чл. 8. Отглеждането на селскостопански животни и птици се извършва в ограден двор, сгради и постройки, които отговарят на изискванията на нормативната уредба в Република България.

Чл. 9. (1) Минималните отстояния на стопанските сгради са както следва:

 1. От жилищната сграда в съседен парцел – 6 метра;
 2. От регулационна линия със съседен парцел – 3 метра;
 3. От жилищна сграда в съсобствен парцел – 6 метра;
 4. При нотариално заверено съгласие на съсобствениците – до 3 метра от съсобствената сграда.

(2) При нотариално заверено съгласие на собствениците на съседни парцели се допуска намаляване на отстоянията по т.1 и т.2 от предходната алинея.

(3) При сухо почистване на стопанските сгради в собствения парцел оборската тор се събира на точно определено място, отстоящо на не по-малко от 3 м. от регулационната линия със съседен парцел и се извозва своевременно от жилищната зона на места, определени със заповед на кмета. При съсобствен парцел или сграда събиране на оборската тор се допуска при нотариално заверено съгласие на съсобственика.

(4) Животинските трупове, продукти и отпадъци от животински произход се събират, транспортират, съхраняват, обработват, преработват или обезвреждат в съответствие с нормативните изисквания по начин, който гарантира пълна безопасност за здравето на хората, животните и опазване на околната среда.

(5) В населените места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м. от границите на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м., ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м., или когато са разположени на склон и съседния имот е поне 2 м. под нивото на пчелина, пчелините могат да се настаняват и до самата ограда.

Чл. 10. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да почистват и хигиенизират редовно стопанските постройки и дворните места като не допускат замърсяване на съседни имоти, тротоари и улични платна.

(2) При замърсяване с животински изпражнения (фекалии) на тротоари, улици и други места, собственикът на животното е длъжен веднага да почисти замърсеното място.

РАЗДЕЛ IV

РЕД, НАЧИН И УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл. 11. Животните се отглеждат и използват по начин, съответстващ на тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните им нужди и екологичните изисквания.

Чл. 12. (1) Отглеждането на селскостопански животни се извършва в сгради и постройки, отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

1. водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция;

2. дворове, позволяващи лесно механично измиване и почистване.

(2) Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа става с изрично разрешение на “В и К” Дружеството и при задължително изградено съоръжение за задържане и почистване на твърди отпадъци и торова маса, разположено преди включването на отпадните води в каналното отклонение на имота. 

(3) При липса на канализационна мрежа се изгражда торище или изгребна яма с циментирана основа с наклон за отцеждане на тора.

(4) Не се допуска натрупването на оборски тор в постройките за отглеждане на животни и прилежащата към тях оградена свободна дворна площ за разходка, като торовата маса ежедневно се събира в обособени съоражения, като същите периодично се почистват, а торовата маса се използва по начин, непозволяващ замърсяването на околната среда.

(5) Собствениците се задължават да поддържат помещенията и прилежащите към тях дворчета и терени чисти в добро ветеринарно-санитарно състояние и двукратно месечно да извършват дезинфекция и дезинсекция на същите.

(6) Временното съхранение на торова маса в чужд или съсобствен поземлен имот се допуска само при наличие на писмено съгласие от собственика на имота с нотариална заверка на подписа, договор за наем или друг документ, удостоверяващ ползването на имота.

Чл. 13. (1) Селскостопански животни и птици на територията на Общината могат да се отглеждат в подходящи помещения при спазване на изискванията за отстояние от имотните граници и жилищните сгради, както и ветеринарно-санитарнитеи зоохигиенните норми и изискванията към местоположението на стопанските сгради за животни и птици и обема на животновъдната дейност.

(2) Отглеждането на пчелни семейства се извършва в обособени пчелини, които задължително са с ограда, като собственикът поставя на оградата табелка с името си, адрес, брой на пчелните семейства и регистрационния номер на пчелина.

Чл. 14. Забранява се:

(1)Отглеждането на селскостопански животни и птици и устройването на пчелини в:

 1. нарушение на разпоредбите на чл. 2, чл.3 и чл. 4 от тази Наредба;
 2. по терасите на жилищни сгради и пространствата около тях.
 3. болнични, детски и учебно възпитателни заведения.
 4. сметища и торища;
 5. имоти на територията на Община Сърница, които граничат с туристически обекти, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе – сладкарници и барове, музеи, паметници на културата и на историческото наследство, културни институти и гробищни паркове.

(6) Придвижването на селскостопански животни по централните улици на населените места в Община Сърница – част от републиканската пътна мрежа, като режимът на преминаването на селскостопанските животни в населените места се регламентира със заповед на кмета и на кметовете на кметства.

(7) Движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и пътната мрежа, без свидетелство за собственост, здравен ветеринарномедицински паспорт, предпазна престилка и средства за почистване при замърсяване на уличното платно.

(8) Влизането, преминаването и пашата на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята.

(9) Отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число в паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, спортни обекти, в междублокови пространства, в дворовете на заведенията за болнична помощ, училища, детски градини, заведения за социални грижи, сметища и торища, санитарноохранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения.

(10) Пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места (в регулация).

(11) Оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване (без придружител).

(12) Изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, общинска или държавна собственост, в границите на населените места; замърсяването на обществени места с оборска тор, торова течност и животински фекалии.

(13) Клането на животни и обработката на животински продукти на обществени места (по тротоари, улици, площади, междублокови пространства).

Чл. 15. Разрешава се временен разрешителен режим за придвижване на селскостопански животни за определен период от време по определени маршрути със Заповед на Кмета на Общината.

РАЗДЕЛ V

КОНТРОЛ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16. (1) Контролните органи по смисъла на наредбата са кмета на община Сърница или упълномощени от него длъжностни лица, както и служители на РУП Велинград.

 (2) С цел ефективност на осъществявания контрол по отношение спазване на законодателството в сферата на отглеждането и стопанисването на селскостопански животни контролните органи по настоящата наредба съвместно с длъжностни лица от Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик извършват съвместни/комплексни проверки.Длъжностните лица съставят съответните актове в границите на техните правомощия.

Чл. 17. (1)Актовете за установяване на нарушения на тази наредба, както и за неизпълнение на взети решения и набелязани мерки, се съставят от длъжностни лица от общината, упълномощени за това, кметовете на кметства, органите на РУП Велинград, както и от други лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината, негов заместник или упълномощени със заповед длъжностни лица от общината.

(3)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(4) Лицата по чл. 16 извършват проверки, в т. ч. и по сигнали и жалби на граждани, като за целта могат да бъдат поканени и представители на Областна дирекция по безопасност на храните –       Пазарджик, РЗИ – Пазарджик, РИОСВ – Пазарджик и др. институции.

Чл. 18. За нарушения на разпоредбите на тази наредба от Раздел ІII и Раздел ІV на виновните лица се налага административно наказание – глоба в размер от 50 лв. до 1 000 лв. При повторно нарушение, размерът на глобата се удвоява.

Чл. 19. Събраните средства от влезли в сила наказателни постановления, издадени по реда на настоящата наредба се изразходват целево за извършване на контролна дейност по спазване на Наредбата и дейности по опазване на околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на наредбата:

 1. „Селскостопански животни” са едри и дребни преживни животни, свине, птици и еднокопитни, отглеждани с цел производство на суровини и храни от животински произход или за други стопански цели.
 2. „Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники и лаборатории.
 3. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Раздел ІІ от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от Министерството на земеделието и горите и други законови и подзаконови нормативни актове.

§2. Специфичните условия за отглеждане и защита на животните и птиците на територията на Община Сърница, които не са обект на настоящата Наредба, се подчиняват на изискванията на ЗВМД, ЗЗЖ и конкретната подзаконова нормативно уредба.

§3. Наредбата е приета с Решение №112/28.09.2017г., взето с протокол №11/28.09.2017г.

търсене

Заседания

 • February 21, 2020

  Заседание 28.02.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 24, 2020

  Заседание 30.01.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация