ПРОГРАМА

НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНТОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – ОБЩИНА СЪРНИЦА

2017 г.

            Настоящата Програма е изготвена в изпълнение на §1 а, ал.1 от Закона за движението по пътищата и включва набелязаните от общините мерки за подобряване безопасността на движението по пътищата за 2017 г., както и тези на Областна администрация гр. Пазарджик и териториалните администрации на органите на изпълнителната власт, съобразно тяхната компетентност.

Програмата е в съответствие с Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г., приета с Решение № 946 на Министерския съвет от 22.12.2011 г. и Стратегия за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 2012-2015 г. и Стратегията за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 2017-2020 г.

Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, община Сърница  ще изпълни следното:

1. Подобряване на управлението на безопасността на движението

-        Съгласуване на мерки и действия с РУ - Велинград за превенция по безопасността на движението на територията на общината.

2. Подобряване образованието и уменията на участниците в движението:

-        Провеждане беседи и обучения училищата и детската градина на територията на Община Сърница във връзка с безопасността на движение;

-        Включване на Община Сърница в национални кампании свързани с безопасността на движението по пътищата;

-        Отразяване в общинските медии на проблемите свързани с безопасността на движението, дисциплината на водачите на МПС и пешеходците;

3. Повишаване на контрола по спазване правилата за движение:

-        Подобряване на контролната и административно наказателната дейност поприлагането на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Сърница и по Закона за движението по пътищата.

-        Контрол по спазване на сигнализацията, маркировката и особено правилното паркиране в града, селата, около училищата и ДГ.

4. За по-безопасна инфраструктура

-        Периодично освежаване на пешеходните пътеки  и пътната маркировка пред   училищата, детската градина и кръстовищата в населените места.

-        Очертаване на пешеходни пътеки по продължението на тротоарите на площад „Свобода” в гр. Сърница.

-        Да  се изгради работна група, която да предупреждава гражданите за освобождаването на тротоарите пред домовете им от строителни материали, дърва за огрев и автомобили.

-        Да се изготви план за провеждането на пазарния ден с цел да не се настаняват сергиите по други улици освен по ул. „ Васил Левски”.

-        Направа на легнал полицаи тип „Зебра” пред входа на училище Св.св. „Кирил и Методий” гр. Сърница. Замяна на пътните знаци пред училището със светещи и осигуряване на осветление на пешеходната пътека.

Съгласувал:

ХАЛИЛ БАЙРАКТАР
Зам. кмет на Община Сърница и
Председател на Комисията по безопасност
на движението в Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация