ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПОЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД

НА ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

СЪГЛАСУВАНО СЪС ЗСП НА     

ОБЩИНА СЪРНИЦА

ЗА 2020Г.

 

I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма е изработена съгласно изискванията на Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение и цели:

 1. Да се спазят изискванията за полагане на обществено полезен труд.
 2. Да се допринесе за чистотата и естетичното оформление на райони и зони в Община Сърница- гр.Сърница, с.Побит камък и с. Медени поляни.
 3. Лица, отработващи изисквания труд да придобият минимални трудови навици.
 4. Първоначално интегриране на лицата към трудови колективи.
 5. Поддръжка на обществени обекти.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Резултатите, които се очакват при изпълнение на настоящата програма са пряко свързани с целите на програмата. Очаква се да се ликвидират нерегламентирани мини-сметища на територията на Община Сърница, да се извършва поддръжка на паркове, градинки и алеи. Да се поддържат сгради с обществено значение, в които няма такъв персонал или е недостатъчен, да се спомогне с жива сила почистваща техника, да се извършват спомагателни дейности по инвеститорки проекти, лицата да придобият трудови навици или да си припомнят изгубени такива, както и да се спазят изискванията за ЗСП и Правилника за неговото приложение.

III. МЕРОПРИЯТИЯ

1. Мероприятията, които залягат в настоящата програма се указват, чрез таблица, показваща предприятията/учрежденията/, максималният брой лица, които могат да преминат през съответните обекти и видове дейности, които ще извършват лицата.

ПРЕДПРИЯТИЕ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЛИЦА

ДЕЙНОСТИ

1.      Община Сърница

200

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, товаро- разтоварни дейности

2.      Младежки дом

2

Почистване, метене, изхвърляне на смет, стъргане на лед

3.      ВКТВ

4

Изкопни и почистващи дейности

4.      Училища:

СОУ „Св.св. Кирил и Методий”; ОУ „Г.С.Раковски”;  ОУ „Никола Й. Вапцаров”

20

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

5.      Детски градини:

ЦДГ „Мир”;
ЦДГ”Мир”- филиал с. Медени поляни

10

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

6.      Общински читалища:

Читалище „Просвета -1947”

2

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

7.      Защитено жилище

„Училищен блок”

5

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

8.      Спортни имоти

30

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

9.      Улици и паркове около „Здравна служба” и център с. Побит камък

50

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

10.  Не общински учреждения- Противопожарна служба и стая към РПУ

10

Почистване, откос на трева, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

11.  Гробищни паркове

70

Почистване, откос на трева, отводняване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане и ремонтни дейности.

12.  Промишлена зона и нерегламентирани сметища

100

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед и ремонтни дейности.

13.  Кметства и община Сърница- 2 бр. и училища и детски градини към тях

180

Почистване, метене и изхвърляне на смет, стъргане на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на дърва и ремонтни дейности.

2. На всички лица, които трябва да полагат обществено полезен труд се осигуряват инструменти и работно облекло от Община Сърница, провежда се начален инструктаж за безопасност на труда, който се прави от съответните ръководители на предприятията и учрежденията, в които лицата полагат съответния труд, а в кметствата- от кметовете или упълномощени от Кмета на Община лица.

3. Контролът на лицата и ръководители, които ползват работници по настоящата програма се осъществява от Кмет на кметство с. Побит камък и Кмет на кметство с. Медени поляни .

IV. ЛИЦАТА ПОЛАГАЩИ ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗЕН ТРУД СЪГЛАСНО ЧЛ.12, АЛ.1 ОТ ППЗСП ОТРАБОТВАТ 14 ДНИ МЕСЕЧНО ПО 4 ЧАСА ДНЕВНО.

V. ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА

При изменения на изискванията, породени от различни причини, както и при възникване на нови обекти или дейности, програмата подлежи на актуализация след съгласуване със заинтересованите институции и съгласно изискванията на съответните закони.

VI. КООРДИНАТОРИ НА ПРОГРАМАТА

ДЖЕМИЛЕ ПАШОВА - Гл. спец. „Образование, култура и социални дейности” към Община Сърница

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 01, 2020

  Заседание 02.04.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация