УТВЪРДИЛ:

НЕБИ БОЗОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СЪРНИЦА

2017-2019 ГОДИНА

logo sarnitsa

 

Настоящата „ Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сърница 2017 – 2019 година” е приета с Решение №      на Общински съвет Сърница .

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В

ОБЩИНА СЪРНИЦА 2017 – 2019

ВЪВЕДЕНИЕ

ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СЪРНИЦА 2017 – 2019е стратегически документ, разработен в изпълнение разпоредбата чл.197 (1) ЗПУО. Документът е разработен въз основа Областна стратегия за Личностно развитие на децата и учениците в Област Пазарджик 2017-2019г.

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепа. Стратегията охваща период от две години.

I.СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗ

 1. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА STEEPLE СОЦИАЛНИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЕТИЧНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ, НОРМАТИВНИ, ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА

Анализът на факторите на средата STEEPLEе първият стандартен елемент от стратегическия анализ, необходим за определяне на стратегията. Очевидно е, че факторите на средата с отношение към обекта на стратегията действат на различни нива – местно, областно, регионално, национално, европейско и дори световно ниво – с различна интензивност. Провеждането на STEEPLEанализа няма за цел изчерпателно да посочи всички действащи фактори на средата. Съгласно признатия в управлението принцип на Парето – Юран 80/20, 80% от резултата се дължи на 20% от факторите. Наша цел е да посочим лаконично и да оценим тези фактори на средата, на които дължим в най-голяма степен общото и въздействие. При представянето им използваме форма, в която отразяваме тенденциите, причините, последствията и общата оценка на ефекта от действието на една или друга група фактори.

Факторите, чиито общи оценки на ефекта са позитивни, определяме като създаващи възможности. Факторите, чиито общи оценки на ефекта са негативни, определяме като източници на заплаха. В това си качество те присъстват като елемент на последващия анализ на състоянието SWOTвторият стандартен елемент от дължимия стратегически анализ.

 • СОЦИАЛНИ – Социалните фактори на средата имат общо негативно въздействие с тенденция към влошаване, като демографските фактори са с най-съществен принос по отношение на неблагоприятни последици – населението на Община Сърница е намалява.
 • ТЕХНОЛОГИЧНИ – Технологичните фактори имат общо позитивно въздействие с тенденция към подобрение, като навлизането на ИКТ в образователните институции и бита са с най-съществен принос по отношение на благоприятните последици. Нарастват компетентностите, но и настоящите и бъдещите потребности за достъп до ИКТ с цел по-добрата трудова и социална реализация;
 • ИКОНОМИЧЕСКИ – Икономическите фактори имат общо позитивно въздействие, но тенденцията е неутрална – общинската икономика се възстановява бавно след криза. Нарастват възможностите на бизнеса за инициативи на корпоративна социална отговорност и инвестиции в подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в общностите .
 • ЕТИЧНИ – Етичните фактори имат общо негативно въздействие при неутрална тенденция, като основно проблемите се свързват със съпротивата срещу социализацията на деца и ученици в риск и тези със СОП, при ниска ефективност на работата с родителите, учениците и местните общности.
 • ПОЛИТИЧЕСКИ - Политическите фактори са с общо позитивно въздействие. Образованието е поставено като основен приоритет в програмата на правителството. Предвидени са стимули за участие в инициативи и екипи за приобщаващо образование. Органите за местно самоуправление и на изпълнителната власт декларират силния си ангажимент към образованието. Налице са възможности за ефективни партньорства.
 • НОРМАТИВНИ – Нормативните фактори са с общо позитивно въздействие при възходяща тенденция. Приет е нов закон, определени са ДОС в нормативен формат. Под обществен и професионален натиск те се подлагат на преглед и усъвършенстване. Подробна нормативна регламентация на дейности, функции и отговорности на субектите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.
 • ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА – Факторите на достъпност са с общо негативно въздействие при неутрална тенденция. Поради бюджетни финансови затруднения, инвестициите в достъп до инфраструктура и услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците не съответстват на настоящите им и бъдещи потребности (данни са посочени по-долу в анализа по съответните стратегически теми).
 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО SWOT - СИЛНИ СТРАНИ, СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ, ЗАПЛАХИ (РАЗШИРЕН SWOT – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ОГРАНИЧЕНИЯ, УЯЗВИМОСТИ, ЛОСТОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ)

Анализът на факторите на средата SWOTе вторият стандартен елемент от стратегическия анализ, необходим за определяне на стратегията. При него се подлагат на оценка силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите, които средата отправя към системата от субекти, на които възлагаме стратегическото изпълнение – главно образователните институции в областта. Чрез т. нар. разширен SWOTанализ на преглед и оценка се подлага синергията от силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите, която очертава предизвикателствата, ограниченията, уязвимостите и лостовете за развитие на субектите и практиките на стратегическо изпълнение. В същия формат на SWOTанализ се провежда и анализа на състоянието по всяка една от поставените по-долу стратегически теми. Основни източници за проведения SWOTанализ са изготвените от общинските администрации по предоставената от РУО – Пазарджик аналитична рамка и утвърдени от общинските съвети анализи на общините от областта, както и обобщения в същата рамка областен анализ.

 • СИЛНИ СТРАНИ – Силните страни са основно свързани с качеството на педагогическите колективи и компетентностите на педагогическите кадри за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, както и са наличието на работещи местни и регионални структури на изпълнителната власт с нормативно определени функции в тази област.
 • СЛАБИ СТРАНИ – Слабите страни са свързани основно с липсата на компетентности за работа в мултидисциплинарни екипи, включително и ЕПЛР, поради неефективна комуникация и координация. Нежелание или отказ от сътрудничество от страна на деца и родители, неефикасно преодолявана съпротива. Липса на опит в управлението на качеството в институциите.
 • ВЪЗМОЖНОСТИ – Възможностите са свързани с ефективните партньорства на местните власти и държавата със структурите на гражданското общество, включително и чрез инициативи за корпоративна социална отговорност. Мащабното навлизане на ИКТ в процеса на образование и в бита също създава възможности за ефективна комуникация и координация в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците.
 • ЗАПЛАХИ – Основните източници на заплаха са в социалната сфера – неравенството, бедността, включително образователната бедност, социалното изключване, загубата на мотивация за образование и квалификация с оглед последваща трудова и социална реализация. Недостиг на инвестиции и инициативи за създаване на достъпна среда. Недостиг на квалифицирани педагогически кадри.
 • РАЗШИРЕН SWOT – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ОГРАНИЧЕНИЯ, УЯЗВИМОСТИ, ЛОСТОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ –
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА - Неравенството, бедността, включително образователната бедност, социалното изключване, загубата на мотивация за образование и квалификация с оглед последваща трудова и социална реализация, недостига на инвестиции и инициативи за създаване на достъпна среда, както и на квалифицирани педагогически кадри, са предизвикателствата, които средата отправя към институциите и педагогическите колективи. Те могат да бъдат посрещнати само под условието за подкрепа от страна държавата и местните власти чрез компетентните специализирани звена и структури и с адекватно на потребностите ресурсно обезпечаване.
  • ОГРАНИЧЕНИЯ - липсата на компетентности за работа в мултидисциплинарни екипи, включително и ЕПЛР, неефективната комуникация и координация, нежеланието или отказа от сътрудничество от страна на деца и родители, при неефикасно преодолявана съпротива ограничават възможностите, които ефективните партньорства на местните власти и държавата със структурите на гражданското общество, включително и чрез инициативи за корпоративна социална отговорност, предоставят. Липса на опит в управлението на качеството в институциите ограничава възможностите, които ИКТ предоставят за цялостно подобрение на изпълнението.
  • УЯЗВИМОСТИ – Липсата на специфичен капацитет за работа в мултидисциплинарни екипи, включително и в ЕПЛР, при отказа и нежеланието за сътрудничество от страна на децата и родителите, създава условия за силна уязвимост спрямо ефектите на неравенството, бедността, включително образователната, и социалното изключване на мотивацията на учениците за образование и квалификация. Тази уязвимост отнема от шансовете им за трудова и социална реализация.
  • ЛОСТОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ – Тласък в развитието на системата за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците може да даде изявата на качеството на педагогическите колективи и компетентностите на педагогическите кадри в създадените ефективните партньорства на местните власти и държавата със структурите на гражданското общество, включително и в инициативите за корпоративна социална отговорност.

II. ВИЗИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, РАЗВИЛИ ЛИЧНИТЕ СИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ В ПОДХОДЯЩА ФИЗИЧЕСКА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА СРЕДА В МЕСТНАТА СИ ОБЩНОСТ

МИСИЯ: ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНИТЕ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОКАЗВАТ ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА В СТРАТЕГИЧЕСКИ СИНХРОН ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПАРТНЬОРСТВО

ПРИНЦИПИ:

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците е вътрешно присъщ елемент на приобщаващото образование, което е неизменна част от правото на образование и се реализира в съответствие със следните принципи:

1. гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина или училище най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено образование;

2. гарантиране на достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на обучението и приобщаването и на необходимостта от подходяща подкрепа;

3. прилагане на диференцирани педагогически подходи в съответствие с интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

4. приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик – индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че детето или ученикът да развие максимално своя потенциал;

5. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат при ученето и научаването и при участието им в дейността на детската градина или училището;

6. системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и учениците;

7. сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – детската градина, училището, центърът за подкрепа за личностно развитие, детето, ученикът, семейството и общността;

8. намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху участието на децата и учениците в дейността на детската градина или училището;

9. нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата и учениците за живот в приобщаващо общество;

10. гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения живот.

Стратегическото планиране на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците и управлението на стратегическото изпълнение се осъществяват в съответствие с тези принципи.

III.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическите цели се поставят в съответствие с общите и специфични потребности на главните заинтересовани от подкрепата за личностното им развитие страни – децата и учениците. Общото и специфичното по отношение на настоящите и бъдещите потребности на децата и учениците е основанието нормативно да бъдат определени два вида подкрепа – обща и допълнителна. Същевременно, спецификата на целевите групи на подкрепа е отразена при различните видове допълнителна подкрепа, която децата и учениците могат да получат за личностното си развитие. Целеполагането, както и стратегическото изпълнение, следва да се основават на разбирането, че образователните потребности, развитието на способностите и уменията, укрепването на здравето на децата и учениците са индивидуални по дефиниция - в съответствие с принципа на приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик. Спецификата на целевите групи на подкрепа намира отражение в стратегията чрез определянето на следните пет стратегически теми, по които са поставени и петте основни стратегически цели, формулирани като целен стратегически резултат.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ТЕМИ:

СТ1: ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА СЪРНИЦА

СЦ1: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

СТ2: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В РИСК

СЦ2: НАМАЛЕНА УЯЗВИМОСТ И УПРАВЛЯВАН РИСК

СТ3: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

СЦ3: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

СТ4: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

СЦ4: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ПОДОБРЕНО ЗДРАВЕ

СТ5: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

СЦ5: РАЗВИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗЯВЕНАТА ДАРБА ЛИЧНИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ

            Всяка една от стратегическите теми е развита във формат на Балансирана система от показатели за ефективност (Balanced scorecard – BSc), след анализ на състоянието (SWOT). В приложения формат, по четири взаимно свързани направления, очертаващи мисията на стратегическото изпълнение, са посочени целите, показателите (индикаторите), задачите и инициативите за изпълнението им, както и прогноза за необходимия бюджет.

СТ1: ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА СЪРНИЦА

СЦ1: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

            Според информацията и анализа на данните за децата в системата на предучилищно и училищно образование в Област Пазарджик, с източник националната статистика (НСИ):

 • В последните петнадесет години броят на детските градини в ОБЩИНА СЪРНИЦА е 1 ДГ в гр. Сърница с филиал в с. Медени поляни.
 • В последните десет години нетният коефициент на записване на децата в детските градини намалява;
 • За последните петнадесет години числеността на педагогическия персонал в ДГ е 11 бр.
 • Броят на учащите в общообразователни и специални училища през 2016/2017 е 531;
 • Броят на учителите в общообразователни и специални училища през 2016/2017 е 85;
 • Общият брой на училищата през 2015/2016 е 3 – 1 средно общообразователно и 2 основни;

Данни за деца и ученици, посещаващи детски градини и училища към 15.09.2016 г. (в документацията на отдел ”Образование” на общинската администрация):

 • Деца в детски градини /без подлежащи на задължително предучилищно образование/ - 57;
 • Деца, подлежащи на задължително предучилищно образование /ПГ в детска градина или училище/ - 76;
 • Ученици в общински и държавни училища / 1- 4 клас/ - 184;
 • Ученици в общински и държавни училища / 5- 8 клас/ -197;
 • Ученици в общински и държавни училища / 9-12 клас/ -137.

СТ2: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В РИСК

СЦ2: НАМАЛЕНА УЯЗВИМОСТ И УПРАВЛЯВАН РИСК

Според информацията и анализа на данните за децата в системата на предучилищно и училищно образование в Община Сърница, с източник националната статистика (НСИ):

Данни за обхват и посещаемост на деца и ученици за учебната 2016/2017 година:

 • Брой необхванати 5–годишни и 6–годишни деца на територията на общината – 0;
 • Брой деца в задължителна училищна възраст, необхванати в системата на училищното образование – 0;
 • Брой деца и ученици, нередовно посещаващи ДГ /училище – 2;
 • Брой ученици, отпаднали от системата на училищното образование – 0.

Според информацията и анализа на данни с източник в документацията на училищата / ДГ, ДСП, ОЗД, МКБППМН; отдел ”Образование”, РЗИ, РУО, ГРАО, Областни съвети по наркотични вещества, РПУ и др, в Община Сърница:

 • Деца без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, в т.ч с родители в чужбина – 3;
 • Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън семейството му –0;
 • Деца в опасност от увреждане на физическото, психическото, моралното, интелектуалното и социалното развитие – 0;
 • Деца, извършили насилие – 0.

СТ3: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

СЦ3: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Данни за деца и ученици със специални образователни потребности –учебната 2016/2017:

 • Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности– 12;
 • Деца и ученици със сензорни увреждания - 0;
 • Деца и ученици с множество увреждания – 0;
 • Деца и ученици интелектуални затруднения – 7;
 • Деца и ученици с езиково-говорни нарушения - 8;
 • Деца със специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия) – 1;
 • Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър – 1;
 • Деца с емоционални и поведенчески разстройства - 2
 • От всички деца и ученици със СОП – брой на децата и учениците с необходимост от интензивна грижа и подкрепа – 2.

Кадрова осигуреност със специалисти в социални и други институции на територията на Община Сърница (щатни бройки):

 • Медицински специалисти –2;
 • Рехабилитатори – 0;
 • Логопеди – 1;
 • Ресурсни учители – 1;
 • Психолози – 1;
 • Други – 0;
 • Общо: 5.

Данните за наличие/отсъствие на елементи от достъпна архитектурна среда в 3анкетирани училища:

 • Достъпен вход:
  • Рампа – 0/3
  • Подемна платформа – 0/3
 • Достъпност до помещения и пространства:
  • Безопасни парапети – 2/1
  • Нехлъзгава настилка – 0/3
  • Тактилни ивици – 0/3
  • Подемна платформа – 0/3

СТ4: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

СЦ4: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ПОДОБРЕНО ЗДРАВЕ

Данни за деца и ученици с хронични заболявания – учебната 2016/2017 – 0 деца.

СТ5: ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

СЦ5: РАЗВИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗЯВЕНАТА ДАРБА ЛИЧНИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ

 • Ученици, включени в ЦОУД за учебната 2016/2017 г. – 197 в 11 групи;
 • Ученици, включени в училищни форми за развитие на интересите – 94 в 7 групи;
 • Ученици, включени във форми за развитие на интересите по проекти към МОН /“Твоят час“ и др./ - 308 в 28 групи;
 • Брой ученици, включени в извънучилищни форми за развитие на интересите – 50 в 3 групи.

Данни за деца и ученици с изявени дарби – учебната 2016/2017 г.:

 • Деца с постижения в областта на науката –0;
 • Деца с постижения в областта на спорта – 0;
 • Деца с постижения в областта на изкуството – 0.

IV.МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Мониторингът на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и учениците, е основен принцип на приобщаващото образование. Мониторингът на стратегическото изпълнение се основава на оценка на резултатите от изпълняваните дейности за подкрепа на личностното развитие, предвидени в стратегията, оценка на качеството на подкрепа, както и на оценка на общия ефект на въздействие върху обучението и постиженията на децата и учениците. Източници на данни за прегледа и оценката на изпълнението са нормативно дължимите отчетни документи по изпълнението, както и резултатите от проведено самооценяване на качеството на образование в институциите – в частта им относно подкрепата на личностното развитие на децата и учениците, но и относно цялостното изпълнение – опосредствено чрез мониторинга на стратегическото изпълнение на общинските стратегии.

Мониторингът на стратегическо изпълнение на процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие се осъществява от Кмета на община.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СЪРНИЦА 2017 – 2019 е стратегически документ, разработен в изпълнение разпоредбата чл.197 (1) ЗПУО, с цел да се очертае стратегическата рамка, в която да бъдат развити целите, индикаторите, с които напредъка към тях ще бъде измерван, поставените задачи, чрез сроковете - метриките на подобрение, инициативите и необходимите ресурси в подкрепа на изпълнението (включително финансови). Този подход е избран заради ресурсните ограничения, наложени върху стратегическото изпълнение. Общинската стратегия разчита за изпълнението си изключително на усилията на общината, но така също и на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Така отново достигаме и до необходимостта от ефективна комуникация, координация и взаимна подкрепа и между екипите, на които е възложено управлението и прегледа на стратегическото изпълнение. Всичко това е постижимо отново в контекста на социално отговорно партньорство за развитие на децата и учениците в общината. Стратегически синхрон в социално отговорно партньорство.

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • September 18, 2020

  Заседание 24.09.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • July 22, 2020

  Заседание 29.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация