CCI05112019 0001

CCI06112019

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

Относно: Избор на председател на Общински съвет – Сърница

На основание  чл.24, ал.1 от ЗМСМА, по протокол на временна комисия по избора и след проведено тайно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Избира за Председател на Общински съвет – Сърница – Салих Салихов Османджиков.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 07.11.2019г., Протокол №1, точка №1от дневния ред, по Вх. СРОБС №256/07.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 30, 2020

    Заседание 02.07.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация