ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2019 г. от 15:00ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинска администрация.

Докл.: Салих Османджиков

 1. Избор на Председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет – Сърница.

Докл.: Салих Османджиков

 1. Избор на Заместник Председател на Общински съвет – Сърница.

Докл.: Салих Османджиков

 1. Приемане на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Докл.: Салих Османджиков

 1. Определяне Представител на Общински съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Докл.: Салих Османджиков

 1. Определяне на Представител на Общински съвет Сърница в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Докл.: Салих Османджиков

 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград замандат 2020г. – 2024г.

Докл.: Салих Османджиков

 1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020г. – 2024г.

Докл.: Салих Османджиков

 1. Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1484 в кв. №18, с площ – 248 кв.м., част от УПИ XXII–1013,1484 – „За търговия и производствена дейност”, находящ се в кв. №18 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Аки Байрактар

 1. Приемане на културен календар на Община Сърница за 2020г

Докл.: Джемиле Пашова

 1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 30.09.2019 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 година.

Докл.: Исмаил Църенски

 1. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 172044 от земеделска земя „ливада“ в м. „Орлино“ в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648/

Докл.: Халил Туджар

 1. Откриване на Процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 години на Петно №8 за поставяне на преместваем търговски обекти с площ от 16 кв.м.

Докл.: Аки Байрактар

 1. Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г., представляващо Приложение 9-2019 неразделна част от настоящото Решение.

Докл.: Аки Байрактар

 1. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2019 година, програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2019 година и индикативния разчет за средствата от Европейския съюз на Община Сърница за 2019 година.

Докл.: Исмаил Църенски

 1. Дофинансиране на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница в частта издръжка.

Докл.: Исмаил Църенски

 1. Въпроси и питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - СЪРНИЦА:                                                 

                                                                                                                     /САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинска администрация.

На основание: чл.21, ал.3 от ЗМСМАи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Отменя Правилника за организацията за организацията и дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №2 от 10.11.2015 г. с Протокол №2 на Общински съвет Сърница.
 2. Приема Правилник за организацията е дейността на Общински съвет Сърница и взаимодействието му с Общинска администрация.
 3. Настоящото решение влиза в сила от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.
 4. Контрол по изпълнение му, както и за спазване на разпоредбите на приетия правилник се възлага на Председателя на Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-266/14.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

Относно: Избор на Председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет – Сърница.

На основание:чл.21, ал.1,т.1 и чл.48, ал.1, ал.2 от ЗМСМАи чл.39 ал.1 и ал.2 от Правилник за Организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Избира Председатели и членове на постоянните комисии на Общински съвет – Сърница съгласно Приложение 1 към настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-268/14.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

Относно: Избор на Заместник Председател на Общински съвет – Сърница.

На основание:чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.16,ал.1, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сърница и взаимодействието му с Общинската администрацияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Избира за Заместник Председател на Общински съвет – Сърница - Салих Муса Исмаил

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 3от дневния ред, по вх. №СРОбС-269/14.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

Относно: Приемане на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

На основание: чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Вариант І:

 1. Одобрява образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – Образец 1;
 2. Одобрява образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Образец 2.
 3. Одобрените образци на декларации следва да се подават от задължените лица по чл.6, ал.1,т.32 и §2, ал.1, т.1 и т.5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в сроковете по чл.36 и чл.39 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
 4. Контрол по изпълнение на настоящото решение се възлага на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество при Общински съвет Сърница

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 4от дневния ред, по вх. №СРОбС-275/21.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

Образец 1 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - /изтегляне/;

Образец 2 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - /изтегляне/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,и след проведенопоименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

Салих Салихов Османджиков – Председател на ОбС – Сърница. Основен делегат на Общото събрание на НСОРБ

 1. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

Салих Муса Исмаил – Заместник председател на ОбС – Сърница. Резервен делегат на Общото събрание на НСОРБ

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-270/14.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

Относно: Определяне на представител на Общински съвет Сърница в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.64а от Закона за защита при бедствияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

 0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя лицето Салих Салихов Османджиков – Общински съветник в Общински съвет Сърница за представител на Общински съвет Сърница в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 2. Възлага на председателя на Общински съвет Сърница да изпрати настоящото решение, както и стационарен телефон, мобилен телефон и електронна поща на посоченото лице на Областния управител на Област Пазарджик за издаване на заповед за определяне на поименния състав на съвета.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-284/27.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2020г. – 2024г.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх.№ СРОбС-247/04.10.2019г. от Окръжен съд Пазарджик,и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Сърница открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен съд Велинград в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели. Съдебните заседател, които трябва да бъдат предложени от Общински съвет Сърница, са трима заседатели.

2. Определя правила за провеждане напроцедура за определяне на съдебни заседатели както следва:

2.1.Условия, на които трябва да отговарят кандидатите

2.1.1.Да е дееспособен български гражданин (не е поставен под запрещение);

2.1.2.Да е на възраст от 21 до 68 години;

2.1.3.Да има настоящ адрес в Община Сърница;

2.1.4.Да има завършено най-малко средно образование;

2.1.5.Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

2.1.6.Да не страда от психически заболявания;

2.1.7.Да не е съдебен заседател в друг съд;

2.1.8.Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран (на Районен съд Велинград);

2.1.9.Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.1.10.Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран (на Районен съд Велинград).

2.2.Необходими документи за кандидатстване – Всеки кандидат трябва да подаде в деловодството на Общински съвет Сърница следните документи:

2.2.1.Подробна автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност, общ трудов стаж, семейно положение подписана от кандидата;

2.2.2.Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;      

2.2.3.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.2.4.Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

2.2.5.Мотивационно писмо;

2.2.6.Писмено съгласие;

2.2.7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

2.2.8.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Забележка: Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт (липса на осъждане) се установява служебно от комисията.

2.3.Срок за представяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи –от 01.12.2019г. до 31.12.2019г. в деловодството на Общински съвет Сърница, намиращо се в сградата на Общинска администрация Сърница, ет.2

2.4.Процедура за допускане на представилите заявления кандидати – В едноседмичен срок от крайния срок за подаване на документи назначената от Общински съвет Сърница Временна комисия проверява представените писмени предложения и документи към тях за съответствие с изискванията на т.2.1. и т.2.2. и Закона за съдебната власт на закрито заседание, като кандидати, които не отговарят на изискванията, се отстраняват от процедурата. Също така определя и дата и част за провеждане на изслушвания. Временната комисия съставя списък на допуснатите до участие кандидати, който  заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по т.2.2.8. се публикуват на интернет страницата на Община Сърница най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

2.5.Процедура за определяне на кандидати

2.6.Изслужване по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт – Определената от Общински съвет Сърница Временна комисия на предварително обявена дата и час изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки нейн член  може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет Сърница становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След края на изслушванията комисията съставя доклад за протичането им, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди датата на гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

2.7.Решение за определяне на кандидати за съдебни заседатели – На първата си редовна или извънредна сесия Общински съвет Сърница в публично заседание разглежда представения от Временната комисия доклад. С мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, взема решение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели на Районен съд Велинград, които се предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Пазарджик. Решението се изпраща в срок от три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели в едно със списъка на одобрените от Общински съвет Сърница кандидати и документите по т.2.2. от настоящото решение.

3. Създава Временна комисия от Общински съветници за проверка на представените писмени предложения от кандидати и провеждане на изслушвания по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт в състав както следва:

            Председател: г-жа Фатме Молаахмед

            Член: г-н Муетдин Саитов

            Член: г-н Емин Карамолла

4. Настоящото решение да се изпрати на Председателя на Окръжен съдПазарджики да се разгласи на заинтересовани лица като се публикува в един местен вестник, в това число и ежедневник и на официалната интернет страница на Община Сърница.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в съдебния район на Районен съд Велинград - – три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата  и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание за участие в процедурата, Общински съвет Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност за затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 7 от дневния ред, по вх. №СРОбС-271/14.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

Относно:Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020г. – 2024г.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.67, чл.68, чл.68а от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, писмо вх.№ СРОбС-245/02.10.2019г. от Апелативен съд - Пловдив,и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Сърница открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд Пазарджик в съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт и Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели. Съдебните заседатели, коитотрябва да бъдатпредложени от Общински съвет Сърница, еединсъдебен заседател.

2. Определя правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели както следва:

2.1.Условия, на които трябва да отговарят кандидатите

2.1.1.Да е дееспособен български гражданин (не е поставен под запрещение);

2.1.2.Да е на възраст от 21 до 68 години;

2.1.3.Да има настоящ адрес в Община Сърница;

2.1.4.Да има завършено най-малко средно образование;

2.1.5.Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

2.1.6.Да не страда от психически заболявания;

2.1.7.Да не е съдебен заседател в друг съд;

2.1.8.Да не е общински съветник от съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд Пазарджик);

2.1.9.Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.1.10.Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран (на Окръжен съд Пазарджик).

2.2.Необходими документи за кандидатстване – Всеки кандидат трябва да подаде в деловодството на Общински съвет Сърница следните документи:

2.2.1.Подробна автобиография, включваща данни за образование, специалност, трудова дейност, общ трудов стаж, семейно положение подписана от кандидата;

2.2.2.Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

2.2.3.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

2.2.4.Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

2.2.5.Мотивационно писмо;

2.2.6.Писмено съгласие;

2.2.7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

2.2.8.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Забележка: Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от Закона за съдебната власт (липса на осъждане) се установява служебно от комисията.

2.3.Срок за представяне на писмени предложения за кандидати за съдебни заседатели, ведно с приложени към тях изискуеми документи –от 01.12.2019г. до 31.12.2019г.в деловодството на Общински съвет Сърница, намиращо се в сградата на Общинска администрация Сърница, ет.2

2.4.Процедура за допускане на представилите заявления кандидати – В едноседмичен срок от крайния срок за подаване на документи назначената от Общински съвет Сърница Временна комисия проверява представените писмени предложения и документи към тях за съответствие с изискванията на т.2.1. и т.2.2. и Закона за съдебната власт на закрито заседание, като кандидати, които не отговарят на изискванията, се отстраняват от процедурата. Също така определя и дата и част за провеждане на изслушвания. Временната комисия съставя списък на допуснатите до участие кандидати, който  заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документите по т.2.2.8 се публикуват на интернет страницата на Община Сърница най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от Закона за съдебната власт. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

2.5.Процедура за определяне на кандидати

2.6.Изслушване по реда на чл. 68а от Закона за съдебната власт – Определената от Общински съвет Сърница Временна комисия на предварително обявена дата и час изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки нейн член  може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет Сърница становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След края на изслушванията комисията съставя доклад за протичането им, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди датата на гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

2.7.Решение за определяне на кандидати за съдебни заседатели – На първата си редовна или извънредна сесия Общински съвет Сърница в публично заседание разглежда представения от Временната комисия доклад. С мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, взема решение за определяне на кандидатите за съдебни заседатели на Окръжен съд Пазарджик, които се предлагат за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Пловдив. Решението се изпраща в срок от три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели в едно със списъка на одобрените от Общински съвет Сърница кандидати и документите по т.2.2. от настоящото решение.

3. Създава Временна комисия от Общински съветници за проверка на представените писмени предложения от кандидати и провеждане на изслушвания по реда на чл.68а от Закона за съдебната власт в състав както следва:

            Председател: г-н Саид Мехмед

            Член: г-н Мехмед Толупов

            Член: г-н Любомир Малинов

4. Настоящото решение да се изпрати на Председателя на Апелативен съд Пловдив и да се разгласи на заинтересовани лица като публикува в един местен вестник, в това число и ежедневник и на официалната интернет страница на Община Сърница.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допускапредварително изпълнение на настоящоторешение от деня на гласуванетому от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид кратките срокове за определяне на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в съдебния район на Окръжен съд Пазарджик - – три месеца преди изтичането на мандата им, както и сложността на процедурата и като взема под внимание необходимостта настоящото решение да се разгласи на максимален кръг от хора, които биха изявили желание за участие в процедурата, Общински съвет Сърница счита, че са налице важни държавни и обществени интереси, както и наличие на опасност за затрудняване на изпълнението на настоящото решение, които налагат допускане на предварително му изпълнение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 8 от дневния ред, по вх. №СРОбС-272/14.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1484 в кв. №18, с площ – 248 кв.м., част от УПИ XXII–1013,1484 – „За търговия и производствена дейност”, находящ се в кв. №18 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №120/20.09.2019 г. ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-2829/11.09.2019 г. от Фатме ******** Църенска, Реджеп ******** Бабучев и Селвие ******** Църенска за прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1484 в кв. №18, с площ – 248 кв.м., част от УПИ XXII–1013,1484 – „За търговия и производствена дейност”, находящ се в кв. №18 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №107/29.07.2019 г. на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1484 в кв. №18, с площ – 248 кв.м., част от УПИ XXII–1013,1484 – „За търговия и производствена дейност”, находящ се в кв. №18 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №107/29.07.2019 г. на Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1484 на Фатме ******** Църенска с ЕГН **********, Реджеп ******** Бабучев с ЕГН ********** и Селвие ******** Църенска с ЕГН ********** – съсобственици в УПИ XXII–1013,1484 – „За търговия и производствена дейност”, находящ се в кв. №18 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, собственици на ПИ с пл. №1013, съгласно Решение №462А на Общинска служба „Земеделие” гр. Сърница, вписано в Служба по вписванията гр. Велинград под №1779/28.09.2018 г., акт №118, том VI, дв. вх. №1766.
 2. Определя продажна цена на имота в размер на – 2 232 лв. (две хиляди двеста тридесет и два лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 9 от дневния ред, по вх. №СРОбС-248/07.10.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2020 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема културен календар на Община Сърница за 2020 година във вида, в който е.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 10 от дневния ред, по вх. №СРОбС-251/25.10.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

Относно: Информация за извършени промени за приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 30.09.2019 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.125, ал4 от Закона публичните финанси и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в странатаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема:

 1. Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 30.09.2019 година и актуализираното разпределение на промените на бюджета на Община Сърница към 30.09.2019 година, съгласно приложение №1.
 2. Приема разходите за командировки на кмета на Община Сърница за III тримесечие на 2019 година в размер на 253 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 11 от дневния ред, по вх. №СРОбС-253/29.10.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 172044 от земеделска земя „ливада“ в м. „Орлино“ в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124, ал.1 и ал.5 от ЗЪТ и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Вариант I:

 1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 172044 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ в м. „Орлино“ в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.
 2. Одобрява представеното със заявлението задание по чл.125 от ЗУТ. Съгласно него, подробният устройствен план ще се изработва в следните параметри:
 • Да се образува един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ ХLIV44 – „за ИВС“ с площ 707 кв.м.
 • Достъпът до новообразуваният парцел да се осъществява посредством полски и местен път от КВС на гр. Сърница /ПИ001524/.
 • В плана за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот „за ИВС да се предвиди запазване на съществуващите сгради в имота и ново застроително петно до три етажа – „свързано“ застрояване с ПИ 172043 – собственост на възложителя, Кинт – 1.2, Пзастр. – 30% озелен. – мин. 50%, като за останалите имоти се спазват всички нормативни отстояния от границите им.
 • Устройствена зона, в която да попада имота съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, да е за Рекреационни, ваканционни селища и др. – „Ок“
 1. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 12 от дневния ред, по вх. №СРОбС-254/01.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 5 години на Петно №8 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 16 кв. м.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Вариант 1

 1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез публични търгове с тайно наддаване, на Петно №8 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 16 кв. м., находящо се в УПИ Х-1166 – „За търговия и услуги“, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №7/07.01.2016 г. и показно на Схема на петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС – Сърница с Решение №69/30.05.2018 г.
 2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер н 50,00 / петдесет лева / без ДДС, Определена от Общински съвет - Сърница
 3. Определяне за членове на комисията по провеждане на търгът следните общински съветници:
  • 3.1. ******************;
  • 3.2. ******************;
  • 3.3. ****************** - Резервен член
 4. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 13 от дневния ред, по вх. №СРОбС-257/11.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г., представляващо Приложение 9-2019 неразделна част от настоящото Решение.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13 от НРПРУОИ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Вариант 1

Приема програма за управление и разпореждане на общинска собственост за2019 г., представляващо Приложение 9-2019 неразделна част от настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 14 от дневния ред, по вх. №СРОбС-257/11.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 16

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2019година, програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2019 година и индикативния разчет за средствата от Европейския съюз на Община Сърница за 2019 година.

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал.3 и чл. 124, ал. 2 и ал.3 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за финансиране на обект: „СМР на самостоятелен обект номер 5 в триетажна масивна сграда, находяща се в УПИ II – Младежки дом и обществени услуги в кв. 47 по плана на гр. Сърница” в размер до 15 500 лева.

2. Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2019 година, съгласно Приложение №1.

3. Приема актуализиран индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Сърница за 2019 година, съгласно Приложение №2, Приложение №2а, Приложение №2б, Приложение №2в, Приложение №2г, Приложение №2д, Приложение №2е, Приложение №2ж, Приложение №2з, Приложение №2и, Приложение №2й и Приложение №2к.

4. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2019 година:

4.1. Увеличаване на бюджета на Община Сърница в приходната част с 63 930 лева, по следните приходни параграфи:

4.1.1. § 13-03 „данък върху превозните средства” 15 000 лева;

4.1.2. § 13-04 „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” 7 000 лева;

4.1.3. § 24-04 „нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”         500 лева;

4.1.4. § 24-06 „приходи от наеми на земя” 3 000 лева;

4.1.5. § 27-05 „за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.” 500 лева;

4.1.6. § 27-10 „за технически услуги”      5 000 лева;

4.1.7. § 27-10 „за административни услуги”                             5 000 лева;

4.1.8. § 28-09 „наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски” 1 000 лева;

4.1.9. § 36-19 „други неданъчни приходи”                                                  1 000 лева;

4.1.10. § 37-01 „внесен ДДС (-)” увеличение с минус 12 000 лева;

4.1.11. § 40-40 „постъпления от продажба на земя” 37 930 лева.

4.2. Увеличение на бюджета на Община Сърница в разходната част с 63 930 лева, по следните дейности и разходни параграфи:

4.2.1. Намалявам параграф 10 -15 „материали” в държавна дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите” с 1 680 лева;

4.2.2. Увеличавам параграф 52-01 „придобиване на компютри и хардуер” в държавна дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите” с 1 680 лева;

4.2.3. Увеличавам параграф 10-30 „текущ ремонт” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 15 500 лева;

4.2.4. Увеличавам параграф 10-15 „материали” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 4 500 лева;

4.2.5. Увеличавам параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 10 000 лева;

4.2.6. Увеличавам параграф 10-51 „разходи за командировки в страната” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 1 000 лева;

4.2.7. Увеличавам параграф 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” в местна дейност 123 „общински съвети” с 2 000 лева;

4.2.8. Увеличавам параграф 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)” в местна дейност 123 „общински съвети” с 300 лева;

4.2.9. Увеличавам параграф 05-60 „здравно-осигурителни вноски от работодатели” в местна дейност 123 „общински съвети” със 100 лева;

4.2.10. Увеличавам параграф 05-80 „вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели” в местна дейност 123 „общински съвети” със 100 лева;

4.2.11. Намалявам бюджетен параграф 10-15 „материали” в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 6 480 лева;

4.2.12. Увеличавам параграф 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения” в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 1 000 лева;

4.2.13. Увеличавам параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 6 480 лева;

4.2.14. Увеличавам параграф 10-15 „материали” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 2 000 лева;

4.2.15. Увеличавам параграф 10-16 „разходи за вода, горива и енергия” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 1 500 лева;

4.2.16. Намалявам бюджетен параграф 52-06 „придобиване на инфраструктурни обкети” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 18 870 лева;

4.2.17. Увеличавам бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 832 „служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 44 800 лева.

5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Извършването на СМР на самостоятелен обект номер 5 в триетажна масивна сграда, находяща се в УПИ II – Младежки дом и обществени услуги в кв. 47 по плана на гр. Сърница е пряко свързано с реализирането на проект „Патронажна грижа на лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”. Предвидените ремонтни дейности, включват обособяването на кабинет за медицинския персонал, нает по проекта. Предвид гореизложеното е от изключително голямо обществено значение започването на ремонтите работи и оборудването на кабинетите за целесъобразното и ефикасно осъществяване на здравните и социалните услуги по проекти, като започването им да стартира в най-кратки срокове. Поради това се налага и допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

6. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 15 от дневния ред, по вх. №СРОбС-278/21.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 17

Относно: Дофинансиране на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница в частта издръжка.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 годинаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дофинансира бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница в частта издръжка в размер на 3 600 лева.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид започването на новата учебна година и понижението на температурите е от изключително важно обществено значение да се осигурят своевременно необходимите средства за закупуването на материали за училището. Забавянето на финансирането би затруднило и ограничило в значителна степен дейността му предвид недостига на финансови средства от делегираните бюджети на училището, поради което същото не може със собствени средства да осигури нужното финансиране. Налице е опасност от затрудняване на нормалното функциониране и осъществяване на дейността на училището, както и на учебния процес.

 1. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнението всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 16 от дневния ред, по вх. №СРОбС-257/11.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Сърница по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража Общински съвет – Сърницаи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

I. Създава: Наблюдателна комисия към Общински съвет – Сърница в състав:

Председател: Салих Османджиков- Председател на ОбС- Сърница;

Секретар: Джемиле Пашова – гл.спец. „Образование, култура и соц.дейности” – Община Сърница ;

Членове:
1. Айтен Туджар – Юрисконсулт на Община Сърница;
2. Аки Кисьов – гл. спец. ЗГЕ – Община Сърница
3. Ася Ходжова – РС „Изпълнения на наказания” , звено- Велинград;
4. Пенка Попчева – Представител на затвор – гр. Пазарджик
5. Мустафа Съртев – Районно управление – гр. Велинград ;

II. Приема: Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Сърница

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, точка 17 от дневния ред, по вх. №СРОбС-280/26.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

Относно: Допълнително проектиране по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”,

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява изготвяне на допълнително проектиране по проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, изпълняващ се съгласно сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие” Договор № 13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: От закъснението на изпълнението на акта ще настъпи значителна и трудно поправима вреда, предвид започналото изпълнение на строително-монтажните работи и тяхното преустановяване поради нуждата от допълнително проектиране, възникнало в следствие на обстоятелства, появили се поради дългия период от време между проектирането през 2016 год. и настоящия момент, в който е започнало реалното изпълнение на дейностите. Необходимо е проектирането да се извърши във възможно най-кратки срокове, за да се използва времето през студените зимни месеци, както за подготовка на технически проект, така и за изготвяне на процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП и ППЗОП за избор на изпълнител за извършване на допълнително възникналите строително-монтажни работи, които процедури отнемат месеци, а целта е строително-монтажните работи да започват възможно най-рано през пролетта при благоприятни метеорологични условия. Навременното изпълнение на предходните действия ще допринесе за реализирането на проектните дейности и успешното им изпълнение в определения срок, съгласно Договор № 13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г., сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.

 1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия във връзка с изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-281/26.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

Относно: Допълнително проектиране на обект: „Реконструкция на открито площадно пространство в гр. Сърница”

На основание: чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8  и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява изготвяне на допълнително проектиране на обект: „Реконструкция на открито площадно пространство в гр. Сърница”;
 1. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет – Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

От закъснението на изпълнението на акта ще настъпи значителна и трудно поправима вреда, предвид кратките срокове за кандидатстване с проектни предложения по проект „Красива България”. Ненавременното отразяване на настъпилите промени в облика и инфраструктурата на центъра в гр. Сърница, ще доведе до осуетяване подаването на проектно предложение и загуба на възможност за получаване на финансиране.

 1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия във връзка с изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-281/11.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 21

Относно: Представителство в Сдружение "Местна инициативна група – Високи Западни Родопи - Борино – Доспат – Сърница"

На основание:чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.Определя г-н Неби Бозов – Кмет на Община Сърница, да представлява и взема решения от името на Община Сърница в работата на Сдружение "Местна инициативна група – Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница".

2.Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законосъобразни действия във връзка с изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2019 г., Протокол №2, Допълнителна точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-285/28.11.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • July 22, 2020

  Заседание 29.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация