ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 г.

Докл.: С. Османджиков

2. Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020г. представляваща – Приложение 1-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар

3. Приемане на бюджета за 2020 година, програма за капиталови разходи за 2020 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година и бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2021 – 2023 година на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски

4. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода 01.07.2019г. - 31.12.2019г.

Докл.: А. Туджар

5. Въпроси и питания

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

29.01.2020г.

(сряда)

13:00ч.

Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

29.01.2020г.

(сряда)

14:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

29.01.2020г.

(сряда)

15:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

29.01.2020г.

(сряда)

16:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - СЪРНИЦА:                                                 

                                                                                                                     /САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№05

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2019 – 31.12.2019г.

На основание чл.27, ал.6от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2019 – 31.12.2019г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №02, точка №1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0023/20.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№06

Относно: Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020г. представляваща – Приложение 1-2020, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с чл.13 от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020г. представляваща – Приложение 1-2020, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №02, точка №2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0024/20.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№07

Относно: Приемане на бюджета за 2020 година, програма за капиталови разходи за 2020 година,  индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година и  бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2021 – 2023 година на Община Сърница.

На основаниечл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Сърница за 2020 г., както следва:

1.1. По  приходите  в размер на  6 348 367 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  3 663 051 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 3 354 503  лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 308 548 лева, в т.ч.:

1.1.1.2.1. Преходен остатък от 2019 година в Община Сърница – ПРБ в размер на 321 279 лева, съгласно Приложение №2 в т.ч.:

1.1.1.2.2. Остатък по проект „Твоят час” и проект „Подкрепа за успех” (минус) 12 730 лева, съгласно Приложение №2;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 685 316 лева, в т.ч.:

1.1.2.1.   Данъчни приходи  в размер на 277 700 лева (Приложение №1);

1.1.2.2.   Неданъчни приходи  в размер на 326 314 лева (Приложение №1);

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 498 200 лева, в.т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  466 000 лева;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 32 200 лева.

1.1.2.4.   Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 184 300 лева (Приложение № 3 ); 

1.1.2.5.   Преходен остатък в частта местни дейности в размер на 1 616 097 лева (Приложение № 2), в това число:

1.1.2.5.1. с целеви характер  в размер на 736 846 лева;

1.1.2.5.2. за разпределяне от общински съвет в размер на  879 251 лева.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на минус (-)  382 975 лева;

1.1.2.7. Трансфери между бюджети (нето)     в размер на 160 679 лева, както следва:

1.1.2.7.1. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците минус (–) 107 921   лева;

1.1.2.7.2. Съфинансиране по проект "Красива България" за обект: "Извършване на СМР на прилежащо външно пространство на сграда на Общинска администрация, намираща се в имот 605, УПИ VIII по плана на гр. Сърница" минус – 114 375 лева;

1.1.2.7.3. Получен трансфер от ДФ „Земеделие” по чл.84 от ЗДБРБ за 2020 година в размер на 382 975 лева

1.1.2.8. Приходи от помощи и дарения в размер на 5 000 лева;

1.2. По разходите в размер на 6 348 367 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от  № 1:

1.2.1.   За делегирани от държавата дейности в размер на 3 354 503 лева. 

1.2.2.   За местни дейности в размер на 2 685 316 лева 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема програмата за капиталови разходи в размер на 4 275 872 лева, съгласно Приложение № 3

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 184 300, съгласно Приложение №3;

2.2. Приема разчет за разходи, финансирани с приходи от постъпления  от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3.

2.3. Приема разходи за съфинансиране по проект "Красива България" за обект: "Извършване на СМР на прилежащо външно пространство на сграда на Общинска администрация, намираща се в имот 605, УПИ VIII по плана на гр. Сърница", в размер на 114 375, съгласно Приложение №3;

2.4. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз(Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година),в размер на 2 524 697, съгласно Приложение №3.

2.5. Приема разходите за текущ ремонт през 2020 година, съгласно Приложение №3.1;

2.6. Приема разходите за основен ремонт по стопански начин през 2020 година, съгласно Приложение №3.2.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 г., без разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала  в общинска администрация  и  местните  дейности, съгласно Приложение №4.

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2020 г., съгласно Приложение № 5.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Определя субсидия за Читалище „Просвета – 1947” от делегираните държавни дейности в размер на 31 320 лева;

4.2.  Утвърждава разходи за членски внос в размер на 10 000 лева;

4.3.  Определя средства за пенсионерски клуб Сърница в размер на 4 750 лева;

4.4.  Обезщетения за военнопострадали в размер до 2 500 лева;

4.5. Определя средства за работно облекло на помощния персонал в ДГ „МИР” в размер до 2 850 лева;

4.6. Определя средства за работно облекло на медицинските сестри, работещи в здравен кабинет в училищата и детските градини  в размер до 900 лева;

4.7. Одобрява средства за реализиране на Общински план за младежта в размер на 500 лева;

4.8. Одобрява средства за реализиране на културен календар на община Сърница за 2020 година в размер до 5 000 лева;

4.9 Одобрява средства за организиране празнична вечеря „Ифтар” в размер на 2 000 лева;

4.10. Упълномощава кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето на целеви средства по т.4.2 – т.4.9.

5.  Приема  лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.1. Приема разходи за представителни цели, както следва:

5.1.1. Представителни разходи на кмета на община Сърница в размер до  4 000 лева.

5.1.2. Представителни разходи на председателя на общински съвет Сърница в размер до 2 000 лева.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложения  № 6, №6.1,  №6.2, №6.3, №6.4, №6.5, №6.6, №6.7, №6.8, №6.9 и №6.10.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г., съгласно Приложение № 7.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

8.1. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница

8.2. ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък

8.3. ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни

9. Дава съгласието за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет, както следва:

9.1. По проект: "Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в град Сърница"" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на град Сърница" в размер на 874 237 лв.

9.2. По проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ X-290, кв. 21 в град Сърница” в размер на 47 536 лева.

9.3. Община Сърница няма да издава общински гаранции през 2020 година.

9.4. Община Сърница няма да поема друг дълг през 2020 година, освен кандидатстване за безлихвен заем от ЦБ съгласно Постановление на МС №215 от 05.10.2018 година.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер до 4 500 747 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 година в размер до 4 500 747 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 година в размер на  65 000 лева.

12.1 Община Сърница няма просрочени задължения, които следва да бъдат разплащани през 2020 година, съгласно приложение №8.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

13.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

13.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1. т.4 от Закона за публичните финанси;

13.3. За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския бюджет.

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

15.2. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и намаляване на бюджетните разходи;

15.3. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган;

15.4. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредителите с бюджет;

15.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси;

16. Задължава кмета  на общината:

16.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2020 г. по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.  

16.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

16.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната дисциплина;

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението им в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №02, точка №3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0026/22.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№08

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода 01.07.2019г. - 31.12.2019г.

На основаниечл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т. 24 и чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г. от Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №02, точка №4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0027/23.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№09

Относно: Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал1 и ал.3, чл.37о, ал.1 – ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема годишен план за паша за 2020-2021 г. и дава съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване/НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване и определя задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата.
 2. Определя размера на местоположението на земеделска земя от Общински поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за 2020 годна, със следните приложения:
  • Списък на имотите за общо и индивидуално ползване – ПРИЛОЖЕНИЕ №1
  • Разпределяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване ПРИЛОЖЕНИЕ №2
  • Правила за общо и индивидуално ползване, описани в ПРИЛОЖЕНИЕ №3
  • Списък с данни за земеделските стопани, отглежданите от тях животни, данни за парцелите на общинските мери, пасища и ливади на територията на Община Сърница в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 и по цени определени в Приложение №2 за базисните наемни цени и за цени за ползване на общински имоти към Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Сърница (НРПРУОИОС).
 3. Упълномощава Кмета на Община Сърница да извърши всички по следващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване /НТП/: Пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №2, допълнителна точка №1 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0029/24.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№010

Относно: Попълване в кадастралния план на гр. Сърница верни имотни граници на нов ПИ 1517-общ. и сгради в кв. 69 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница

На основание:чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.1 от Закона за Общинска собствености след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за допълване на кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ – 795 – общ. И нов ПИ 1517 – общ. И сграда в кв. 69 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в изготвеното геодезическо заснемане, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти към преписката за попълване на имота.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №02, допълнителна точка №2 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0031/28.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№011

Относно: Програма за енергийна ефективност на община Сърница за периода 2020 – 2025 г., неразделна част от настоящото проекторешение.

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за енергийна ефективност на община Сърница за периода 2020 – 2025 г., неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №02, допълнителна точка №3 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0034/30.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№012

Относно: Обжалване по съдебен ред на Заповед №86/04.05.2015г. на кмета на Община Сърница

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2 , изр.второ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за обжалване по съдебен ред на Заповед №86/04.05.2015г. на кмета на Община Сърница.
 2. Упълномощава Салих Салихов Османджиков – председател на Общински съвет Сърница, да представлява Общински съвет Сърница пред Административен съд Пазарджик и Върховен административен съд на Република България при обжалване на Заповед №86/04.05.2015г. на кмета на Община Сърница, като упълномощаването включва изготвянето и подаването на жалба и процесуално представителство пред първа и касационна инстанция.
 3. Разрешава на Салих Салихов Османджиков – председател на Общински съвет Сърница, при изпълнение на вменените му правомощия по т.2 да ползва правна помощ, в това число сключване на договори за осъществяване на правна помощ и представителство с избран от него адвокат или адвокатско дружество, както и да преупълномощава същите с правата по т.2.
 4. Задължава Салих Салихов Османджиков – председател на Общински съвет Сърница, да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.01.2020г., Протокол №02, допълнителна точка №4 от дневния ред, по Вх. СРОБС №0035/30.01.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • March 16, 2020

  Заседание 17.03.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • February 21, 2020

  Заседание 28.02.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация