ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.02.2020 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2020 г. и годишен доклад по плана за младежта за 2019 г.

Докл.: Д. Пашова

2. Одобряване на Анализ за потребностите от подкрепа на личното развитие на деца и ученици.

Докл.: Д. Пашова

3. Предложение за промяна на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги.

Докл.: Д. Пашова

4. Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г. на Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

5. Приемане на Програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сърница за периода 2020/2023г.

Докл.: А. Кисьов

6. Представяне на доклад на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в Община Сърница.

Докл.: А. Кисьов

7. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 2-2020, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар

8. Откриване на процедура по продажба на УПИ Х – „За жилищно строителство“ с площ от 315 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

9. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 31.12.2019 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към  12.2019 година.

Докл.: И. Църенски

10. Програма за развитие на туризма в Община Сърница за 2020 г.

Докл.: А. Османджикова

11. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

Докл.: А. Османджикова

12. Приемане на годишен План за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2021 г. И годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2019г.

Докл.: Д. Пашова

13. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2020 година.

Докл.: Д. Пашова

14. Попълване в кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 963, ПИ 1057 и нов ПИ 1518 - общински в квартал 65 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: Х. Туджар

15. Кандидатстване на Община Сърница по Покана за набиране на проектни предложения номер BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 год.

Докл.: С. Джасурова

16. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

27.02.2020г.

(четвъртък)

13:00ч.

Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

27.01.2020г.

(четвъртък)

14:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

27.01.2020г.

(четвъртък)

15:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

27.01.2020г.

(четвъртък)

16:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - СЪРНИЦА:                                                 

                                                                                                                     /САЛИХ ОСМАНДЖИКОВ/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№013

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2020 г. и Годишен доклад по плана за младежта за 2019 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за Младежта и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2020 г. и Годишен доклад по плана за младежта за 2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №1от дневния ред, по Вх. СРОБС №0047/05.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№014

Относно: Одобряване на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

На основание:чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.196 (1), от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба за Приобщаващо образование и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема: Анализ за потребностите от подкрепа на личното развитие на деца и ученици.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №2от дневния ред, по Вх. СРОБС №0048/05.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№015

Относно: Предложение за промяна на състава на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.35, от Закона за социално подпомагане и чл.53 от Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Променя състава на Обществен съвет за социално подпомагане и услуги както следва:

 1. Председател: Халил Туджар – зам . Кмет на Община Сърница.
 2. Секретар: Джемиле Пашова – гл. спец. ОКСД – Община Сърница
 3. Членове:
  • Нешиде Кисьова – Секретар на Община Сърница
  • Фатме Църенска – мед. Сестра към Община Сърница
  • Саит Мехмед – Общински съветник
  • Фатме Молаахмед – Общински съветник
  • Муса Сръкьов – Общински съветник

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №3от дневния ред, по Вх. СРОБС №0049/07.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№016

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г. на Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, ал.2 и чл.4 от Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г. на Община Сърница, представляващ приложение „Отчет“, неразделна част към настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №4от дневния ред, по Вх. СРОБС №0053/13.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№017

Относно: Приемане на Програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сърница за периода 2020/2023г.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Краткосрочна и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сърница за периода 2020/2023г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №5от дневния ред, по Вх. СРОБС №0054/13.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№018

Относно: Представяне на доклад на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.10, ал.1 от Закона за енергийната ефективност и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Доклада на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №6от дневния ред, по Вх. СРОБС №0055/14.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№019

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 2-2020, неразделна част от настоящото проекторешение. 

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2020 г., представляващо – Приложение 2-2020, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №7от дневния ред, по Вх. СРОБС №0056/14.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№020

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ Х – „За жилищно строителство“ с площ от 315 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1, и във връзка с  чл.22,ал.3 от ЗОС,чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ Х – „За жилищно строителство“ с площ от 315 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №97/18.04.2019 г. , чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горе посочения имот в размер на 2 250 вл. Без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Байрям Мечкарски

3.2. Мехмед Толупов

3.3. Емин Кьосей - Резервен член

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №8от дневния ред, по Вх. СРОБС №0057/17.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№021

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 31.12.2019 година и актуализираното разпределение на бюджета на  Община Сърница  към  31.12.2019 година.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 31.12.2019 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница  към 31.12.2019 година, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №9от дневния ред, по Вх. СРОБС №0058/18.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№022

Относно:Програма за развитие на туризма в Община Сърница за 2020 г.

На основание:чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка чл.12, т.1 от Закона за туризма,и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема  Програма за развитие на туризма в Община Сърница за 2020г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №10от дневния ред, по Вх. СРОБС №0059/18.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№023

Относно:Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.24а, ал.7, от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, подробно описани в таблицата, представляваща – Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.
 2. Определя наемна цена за имотите да бъде, съгласно приетата в Приложение №2 – Таблица за базисни наемни цени за ползване на общински имоти на територията на Община Сърница неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.
 3. Дава съгласие Кмета на Община Сърница да сключи договори за отдаване под наем за една година на имотите посочени в Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №11от дневния ред, по Вх. СРОБС №0064/20.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№024

Относно:Приемане на годишен План за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2021 г. И годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2019г.

На основание:чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36б, ал.1 от Правилник за прилагане на Закон за социално подпомагане и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Годишен План за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2021 г. И годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2019г

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №12от дневния ред, по Вх. СРОБС №0065/20.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№025

Относно:Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2020 година.

На основание:чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а от Закона за народните читалищаи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема - Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2020 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №13от дневния ред, по Вх. СРОБС №0068/21.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№026

Относно:Попълване в кадастралния план на гр. Сърница с верни имотни граници на ПИ 963, ПИ 1057 и нов ПИ 1518 - общински в квартал 65 по плана на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание:чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от Закона за общинската собствености и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 963 ПИ 1057 и допълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов ПИ 1518- общ. С площ от 101 кв. м. в кв.65 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Заместник – Кмета на Община Сърница да подпише съставените актове за непълноти към преписката по попълван на имота.
 3. Задължава Заместник – Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №14от дневния ред, по Вх. СРОБС №0067/21.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№027

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по Покана за набиране на проектни предложения номер BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява Община Сърница да кандидатства с проектно предложение: "Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в община Сърница" (наименование на английски език: "Renewal, Improvement and Modernization of External Artificial Lighting Systems in the Municipality of Sarnitsa") по Покана за набиране на проектни предложения номер BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 год.
 2. Дава съгласие за общинско сътрудничество с партньор International Development Norway с представител - Anders Stølan, CEO (Mobile: +47 92442175, Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.id-norway.com) за кандидатстване с проектно предложение: "Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в община Сърница" (наименованието на английски език е: "Renewal, Improvement and Modernization of External Artificial Lighting Systems in the Municipality of Sarnitsa") по Покана за набиране на проектни предложения номер BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 год.
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, точка №15от дневния ред, по Вх. СРОБС №0069/21.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№028

Относно:Избор на вида на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание Велинград-Сърница, обособено в самостоятелна линия от областната транспортна схема в съответствие със Закона за обществените поръчки

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.Дава съгласие Община Сърница да възложи обществен превоз на пътници за срок от една година в съответствие със Закона за обществените поръчки и съгласночл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки сключи директен договор за обществен превоз на пътници за срок от една година по линията Велинград-Сърница и утвърденото маршрутно разписание както следва:

Разстояние (км)

Час, мин

 

Маршрут

Час, мин

Пристига

Престои

Тръгва

Пристига

Престои

Тръгва

17.30

АГ Велинград

8:00

46

18:25

1

18:26

Медени поляни

7:04

1

7:05

10

18:40

1

18:41

Побит камък

6:49

1

6:50

16

19.00

Сърница

6:30

Обща дължина – 72 км.Средна техническа скорост – 49.1 км/ч

Общо време за движение – 1.28ч. мин.Средна съобщителна скорост – 48.0 км/ч

Общо време за пътуване – 1.30 ч. мин

2.Възлага на кмета на Община Сърница да подпише договора по т.1, като му делегира изпълнението на своите функции относно провеждане на преговори и сключване на договор в съответствие със Закона за автомобилните превози, Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Закона за обществените поръчки, както и го оправомощава да предприеме и извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

3.На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: От последното тримесечие на 2019г. до настоящия момент гражданите на Община Сърница не разполагат с междуградски транспорт, който да свързва двете общини Велинград и Сърница. Това затруднява изключително много движението на пътникопотока, като създава предпоставки за появата на нерегламентиран превоз на пътници и застрашава живота и здравето на хората. Поради това са налице достатъчно основания, в това число и защитата на особено важни общински интереси за допускане на предварително изпълнени на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка №1от дневния ред, по Вх. СРОБС №0070/24.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№029

Относно: Определяне на датите за провеждане на „Събор – Сърница 2020 г.“ и местност за провеждането на събитието.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя датите 14,15 и 16 август 2020 г. и мястото местността „Събора“ за провеждане на „Събор – Сърница 2020 г.“
 2. Упълномощава Кмета на Общината със заповед да определи екип за подготовка и провеждане на събора и да извърши необходимите действия.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка №3от дневния ред, по Вх. СРОБС №0072/24.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№030

Относно:Приемане на Стратегия за управление на Общинската собственост за срока на мандат 2019 - 2023 г. на Общински съвет – Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от Закона за Общинската собственост и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема предложения проект за Стратегия за управление на Общинската собственост за срока на мандат 2019 - 2023 г. на Общински съвет – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка №4от дневния ред, по Вх. СРОБС №0074/25.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№031

Относно:Геодезическо заснемане на ПИ 458,460,461,463 и нов ПИ 1514 и сгради в квартал 25 по план на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Не дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 458,460,461,463 и нов ПИ 1514 и сграда в квартал 25 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, изготвени от лицензирана геодезическа фирма – ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков“ в частта, засягаща южната регулационна линия, граничеща с улица „Христо Ботев“ с о.т. 166-168 предвид обстоятелството, че така изготвения проект засяга имот публична общинска собственост, а именно ул. „Христо Ботев“ с о.т. 166-168.
 2. Разрешава на Кмета на Община Сърница да подпише акта за непълноти и грешки с съответствие със забележките по т.1
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка №5от дневния ред, по Вх. СРОБС №0075/25.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№032

Относно:Одобряване на геодезическо заснемане на ПИ № 89 и сграда в кв. 11 по план на с. Медени Поляни, Община Сърница

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ № 89 и сгради в кв. 11 по план на с. Медени Поляни, общ. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, изготвени от лицензирана геодезическа фирма – ЕТ ,,Бучков-91-Васил Бучков.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на община Сърница, който при съгласие да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по одобряване на проекта.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка №6от дневния ред, по Вх. СРОБС №0076/25.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№033

Относно:Одобряване на попълване в кадастралния план на гр.Сърница с нов ПИ 1519-общ. в квартал 65 по плана на гр. Сърница, Община Сърница

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал,1 т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за допълване на кадастралния план на гр. Сърница с нов ПИ 1519-общ., в съответствие с границите на УПИ XIV-общ. в квартал 65по сега действащия план на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, неразделна част от настоящото решение
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, кмета на Община Сърница, да подпише съставените актове за непълноти /грешки/ към преписката по попълване на имота.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка 7от дневния ред, по Вх. СРОБС №0077/25.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№034

Относно:Приемане на дарение под формата на парична сума от „КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ”  - неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ, което ще се използва за закупуване на помещения за осъществяване на социално услуги.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.225, ал.1 от Закона за задълженията и договории след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема дарение под формата на парична сума в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева от „КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ” - неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ

2. Цел на дарението – с предоставените парични средства да се закупят помещение за предоставяне на социални услуги на гражданите на Община Сърница. При евентуален остатък след закупуването на помещението, паричните средства да се използват за предоставянето на социални услуги на територията на Община Сърница, в това число и извършване на ремонти дейности на закупеното помещение.

3. Разрешава на кмета на Община Сърница да сключи договор за дарение в съответствие с разпоредите на чл.225-227 от Закона за задълженията и договорите.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Работата на Дневния център за деца и младежи с увреждания – гр.Сърница е изключително интензивна. Поради което е необходимо във възможно най-кратки срокове да осигурят помещения, в които да може по най-целесъобразен и достъпен за потребители начин да се предоставят социалните услуги.

Поради което са налице особено важно обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят.

5. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка 8от дневния ред, по Вх. СРОБС №0078/25.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№035

Относно:Предоставяне на съгласие за закупуване на помещения – подходящи преместваеми обекти за предоставяне на социални услуги.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за общинската собствености след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за започване на процедура за закупуване на помещения от Община Сърница (съоръжение – преместваем обект павилион) за предоставяне на социални услуги на гражданите на Община Сърница.
 2. Възлага на кмета на Община Сърница да проведе преговори и му разрешава да сключи договор за покупко-продажба на помещение (съоръжение – преместваем обект павилион), което да отговаря на нуждите за предоставяне на социални услуги и най-вече да осигурява достъпна среда на хора с увреждания.
 3. Помещението да се закупи с полученото от Община Сърница дарение от „КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ” - неюридическо лице, представител в Република България на чуждестранното юридическо лице КОНСЕПТ-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИ, ОАЕ.
 4. Определя максимална сума за закупуване на помещението – 50 000 лева с ДДС.
 5. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнение на настоящото решение.
 6. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Работата на Дневния център за деца и младежи с увреждания – гр.Сърница е изключително интензивна. Поради което е необходимо във възможно най-кратки срокове да осигурят помещения, в които да може по най-целесъобразен и достъпен за потребители начин да се предоставят социалните услуги. Поради което са налице особено важно обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка 9от дневния ред, по Вх. СРОБС №0082/27.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№036

Относно:Прекратяване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020г. – 2024г.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Решение № 9, прието с Протокол № 2 от 29.11.2019г. и Решение №2, прието с Протокол №1 от 07.01.2020г. на Общински съвет Сърницаи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Сърница прекратява процедура, открита с негово Решение № 9, прието с Протокол № 2 от 29.11.2019г., за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Пазарджик за мандат 2020г. – 2024г. поради липса на кандидати и подаде заявления за участие.
 2. Прекратява дейността на сформираната с Решение № 9, прието с Протокол № 2 от 29.11.2019г. Временна комисия за провеждане на процедурата при Общински съвет Сърница.
 3. Настоящото решение да се изпрати на Апелативен съд Пловдив за сведение.
 4. Контрол по изпълнение на настоящото решение се възлага на Салих Османджиков – председател на Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка 10от дневния ред, по Вх. СРОБС №0083/27.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№037

Относно:Прекратяване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2020г. – 2024г.

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, Решение № 8, прието с Протокол № 2 от 29.11.2019г. и Решение №1, прието с Протокол №1 от 07.01.2020г. на Общински съвет Сърница и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Сърница прекратява процедура, открита с негово Решение № 8, прието с Протокол № 2 от 29.11.2019г., за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Велинград за мандат 2020г. – 2024г. поради липса на кандидати и подаде заявления за участие.
 2. Прекратява дейността на сформираната с Решение № 8, прието с Протокол № 2 от 29.11.2019г. Временна комисия за провеждане на процедурата при Общински съвет Сърница.
 3. Настоящото решение да се изпрати на Окръжен съд Пазарджик за сведение.
 4. Контрол по изпълнение на настоящото решение се възлага на Салих Османджиков – председател на Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка 11от дневния ред, по Вх. СРОБС №0084/27.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№038

Относно:Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2020 година и програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2020 година

На основание:чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.94, ал.3 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финансии след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за финансиране на обект: „Закупуване на мебели за общинска администрация” в размер до 40 000 лева.

2. Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2020 година, съгласно Приложение №1.

3. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2020 година:

3.1. Увеличаване на бюджета на Община Сърница в приходната част с 50 000 лева, по следните приходни параграфи:

3.1.1. Параграф 45-01 „текущи помощи и дарения от страната” 50 000 лева.

3.2. Увеличение на бюджета на Община Сърница в разходната част с 50 000 лева, по следните дейности и разходни параграфи:

3.2.1. Увеличавам параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 50 000 лева;

3.2.2. Увеличавам параграф 52-05 „придобиване на стопански инвентар” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 19 970 лева;

3.2.3. Увеличавам параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” в местна дейност 311 „Детски градини” с 4 000 лева;

3.2.4. Увеличавам параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 4 000 лева;

3.2.5. Намалявам параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 122 „общинска администрация” с 19 970 лева;

3.2.6. Намалявам бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 4 000 лева;

3.2.7. Намалявам параграф 10-15 „материали” в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 4 000 лева;

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Работата на Дневния център за деца и младежи с увреждания – гр.Сърница е изключително интензивна. Поради което е необходимо във възможно най-кратки срокове да осигурят помещения, в които да може по най-целесъобразен и достъпен за потребители начин да се предоставят социалните услуги. Поради което са налице особено важно обществени интереси, които с допускането на предварително изпълнение на решението ще се защитят. Община Сърница има сключено споразумение по проект „Красива България” за обект: „Извършване на СМР на прилежащо външно пространство на сграда на Общинска администрация, намираща се в имот 605, УПИ VIII по плана на гр. Сърница” и осигуряването на средства за упражняване на строителен надзор е от първостепенно значение за завършване на проекта в срок.

5. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка 12от дневния ред, по Вх. СРОБС №0086/28.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№039

Относно:Разрешение за проучване и проектиране, засягащо ПИ 70648.172.106 -собственост на ***** ***** ***** и ПИ 70648.172,115 – общинска собственост.

На основание:чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал.5 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„За”

Брой гласове

„Против”

Брой гласове

„Въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за проектиране и построяване на допълващо застрояване „кафе ресторант към съществуващ семеен хотел“ на един метър от гранична регулационна линия с височина на стрехата до 5,5м. между ПИ 70648.172.106 и ПИ 70648.172.115 – Общинска собственост (дере)
 2. Одобрява предвиденото петно за застрояване съгласно издадената скица-виза №15-153241 от 15.02.2020 г. със защриховано петно, показващо ЗП, на „кафе ресторант към съществуващ семеен хотел“.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.02.2020г., Протокол №3, допълнителна точка 13от дневния ред, по Вх. СРОБС №0085/27.02.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация