ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл. 25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.03.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г., представляващо – Приложение 2-2017, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар

2. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2017г. във функция „Образование”.

Докл.: И. Църенски

3. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на земеделски земи за част от имот 174014 от „ливада” в „За ЖС” в м. „Орлино”, земището на гр. Сърница ЕКАТТЕ 70648.

Докл.: М. Фере

4. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 142127 от земеделска земя „ ливада” в „За ИВС” в м. „Голяма и малка Крушица” в землището на гр. Сърница ЕКАТТЕ 70648.

Докл.: М. Фере

5. Кандидатстване на община Сърница  по  процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г

Докл.: С. Джасурова

6. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация, засягащ улица „Беглика” с о.т.128-121-121А-165-166А173 между кв.23, 24, 36А и 25 по плана на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

7. Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация засягащ УПИ XVI-98, VI-99, V-100 в кв.7 по плана на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

8. Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за 2017/2018г.

Докл.: Х. Туджар

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

29.03.2017г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

29.03.2017г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

29.03.2017г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

29.03.2017г.

/сряда/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

034

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 2-2017, неразделна част от настоящото проекторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 2-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 1 от дневния ред, по вх.№056/14.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

035

Относно: Актуализиране не бюджета на Община Сърница за 2017г. във функция „Образование”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за предоставяне на работно облекло на непедагогическия персонал в ДГ „МИР” и приема актуализирания бюджет на Община Сърница за 2017г., както следва”

1.1. Увеличава бюджетен параграф 10-13 „Постелен инвентар и облекло” в дейност 311 „Детски градини” с 2 340 лв.

1.2. Намалява бюджетен параграф 10-16 „Вода, горива и енергия” в дейност 311 „Детски градини” с 2 340 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 2 от дневния ред, по вх.№057/17.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

036

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на земеделски земи зачаст от имот 174014 в м. „Орлино” землището на гр. Сърница с ЕКАТТЕ 70648 от „ливада” в „Зажилищно строителство”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 174014  от  земеделска земя „ливада“ в „За жилищно строителство“, в м. „Орлино”, землище гр. Сърница ЕКАТТЕ 70648. Ще се  образува нов УПИ  XIV-14 - „За жилищно строителство„ с площ от 516 кв.м.
Достъпът ще се осъществява посредством полски път ПИ 001490.
В плана за застрояване е предвидено застроително петно до три етажа - свободно застрояване,  като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти и язовира. Устройствената зона е „за жилищно застрояване“.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ .

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 3 от дневния ред, по вх.№060/20.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

037

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 142127 в м. „Голяма и малка Крушица” землището на гр. Сърница с ЕКАТТЕ 70648 от „ливада” в „Заиндивидуално вилно строителство”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 142127  от „ливада“ в „За Индивидуално вилно строителство“, в м. „Голяма и малка Крушица”, землище гр. Сърница ЕКАТТЕ 70648. Ще се  образува нов УПИ  CXXVII-127 - „За Индивидуално вилно строителство„ с площ от 1448 кв.м.
Достъпът ще се осъществява посредством полски пътПИ 001490, който ще се ушири с 13 кв.м. за сметка на  имот 174115.
В плана за застрояване новообразувания УПИ CXXVII-127 - „ИВС” се предвижда застроително петно до два етажа - свободно застрояване,  като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „За вилно застрояване“.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ .

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 4 от дневния ред, по вх.№061/20.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

038

`           Относно: Кандидатстване на община Сърница  по  процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатства по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.;

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с партньор по проекта - Фондация “Халгартен-Франкети” - Учебен център “Вила Монтеска” (ФУЦВМ), седалище: Перуджа, адрес на управление: Вила Монтеска, 06012 гр. Кастело, Италия;

3. Упълномощава Кмета на община Сърница да извърши всички необходими действия, свързани с кандидатстване на община Сърница  по процедурата;

4. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решенията.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 5 от дневния ред, по вх.№062/20.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

039

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ улицаБеглика” с о.т. 211-210, в кв.28 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Разрешава изработване на ПУП – План за регулация, засягащ улица „Беглика” с о.т. 211-210, кв.28 по плана на гр. Сърница като:

1. Улица регулация се променя по реализираната по реализираната на място улица с о.т. 210-210а-210б-210г-210 в кв. 28 по плана на гр. Сърница.

2. Улица с о.т. 211-210 - нереализирана се променя по съществуващата на място. Новопроектираната улица е с о.т. 210-210а-210б-210г-210 и с ширина 8м. 

3. Дворищната регулация се изменя, като парцелите в кв.28 граничещи с новопроектираната улица се променят до нея.

Измененията са показани с кафяв цвят в скицата – идейно предложение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 6 от дневния ред, по вх.№065/27.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

040

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ УПИ XVI-98, VI-99, V-100 в кв.7 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Разрешава изработване на ПУП – План за регулация, засягащУПИ XVI-98, VI-99, V-100 в кв.7 по плана на гр. Сърница като:

1. УПИ V-100 се заличава.

2. Образуват се два нови парцела по имотните граници на ПИ 98 И 1454-общ. и по имотните граници на ПИ 99 И 1448-общ. с площ и отреждане съответно:

-  УПИ XVI-98, 1454-общ. с площ 870 кв.м.

- УПИ VI-99, 1448-общ. с площ 486 кв.м.

3. В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат нови застроителни петна в УПИ XVI-98, 1454-общ. и УПИ VI-99, 1448-общ., свободно и свързано застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от урегулираните имоти. Устройствената зона е „За жилищно строителство”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 7 от дневния ред, по вх.№066/27.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

041

Относно: Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема „Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд на Община Сърница за 2017 год.”
 2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на стопани отглеждащи пасищни животни.
 3. Определя задълженията на Община Сърница и на ползвателите за поддържането на имотите за общо и индивидуално ползване, съгласно „Годишен план за паша”.
 4. Възлага на Кмета на Община Сърница да организира изпълнението на Годишният план за паша за 2016 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, точка 8 от дневния ред, по вх.№067/27.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

042

Относно: Разрешение за изработване наПУП – План за регулация и застрояване засягащ УПИ XIX и XVIII в кв.2 по плана на с. Медени поляни, Общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване засягащ УПИ XIX и XVIII в кв.2 по плана на с. Медени поляни, Общ. Сърница така, че:
Дворищната регулация да се измени, като вътрешната регулационна линия между УПИ XIX и XVIII се измества на три метра от съществуващата в УПИ XIX сграда.
Образуват се два нови УПИ – общински с площи и отреждане както следва:

-        УПИ XIX с площ 600 кв.м.

-        УПИ XVIII с площ 430 кв.м

Промените в дворищните регулационни линии е отразена със зелен цвят в идейното предложение.

2. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.03.2017г., Протокол №03, допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх.№069/28.03.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                     /С. Османджиков/

Заседания

 • May 25, 2018

  Заседание 30.05.2017

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 23, 2018

  Заседание 26.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация