ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.04.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходвани средства през 2016г. на Народно Читалище „Просвета – 1947” гр. Сърница.

Докл.: Д. Пашова

2. Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2018г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

Докл.: Д. Пашова

3. Разрешение за изработване на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване на имот 051130 от УПИ I „Овце комплекс” в УПИ I „Дърводелски цех” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

Докл.: Х. Туджар

4. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация, засягащ ул. „Салих Онбашиев” с о.т. 183-252-201 между кв.29 и 30, по плана на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

5. Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г., представляващо – Приложение 3-2017, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

6. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общ. Сърница и на Председателя на ОбС – Сърница за периода от 01.01.17г. до 31.03.17г.

Докл.: И. Църенски

 7. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница през първото тримесечие на 2017г. и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.03.2017г.

Докл.: И. Църенски

 8. Актуализация на бюджета на Общ. Сърница за 2017г. и програмата за капиталови разходи на Общ. Сърница за 2017г.

Докл.: И. Църенски

 9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

26.04.2017г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

26.04.2017г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

26.04.2017г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

26.04.2017г.

/сряда/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

044

Относно: Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2016г. на Народно Читалище „Просвета – 1947” гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка счл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

Приема Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2016г. на Народно Читалище „Просвета – 1947” гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 1 от дневния ред, по вх.№073/04.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

045

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2018г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка сизпълнението на чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2018г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 2 от дневния ред, по вх.№074/10.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

046

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За частично изменение плана за регулация и застрояване на имот 051130 от УПИ I „Овце комплекс” в УПИ I „Дърводелски цех” в землището на гр. Сърница, ЕКАТТЕ 70648.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – За частично изменение плана за регулация и застрояване на имот 051130 от УПИ I „Овце комплекс” в УПИ I „Дърводелски цех” в землището на гр. Сърница, ЕКАТТЕ 70648.
С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната и дворищните регулационни линии не се променят. Променя се отражението на УПУ I  - „Овце комплекс” в ново УПИ I „Дърводелски цех” с площ 5400 кв.м.
В плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ I „Дърводелски цех”до два етажа свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „предимно производствена”.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 3 от дневния ред, по вх.№076/10.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

047

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ ул. „Салих Онбашиев” с о.т. 183-252-201 между кв.29 и 30 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Разрешава изработване на ПУП – План за регулация, засягащ ул. „Салих Онбашиев” с о.т. 183-252-201 между кв.29 и 30 по плана на гр. Сърницакато:

1. Уличната регулация на ул.”Салих Онбашиев с о.т. 183-252-201 между кв.29 и 30 с ширина 10м. става 8м., реализира се по съществуващата улица с о.т.183-252-201 между кв.29 и 30 по плана на гр. Сърница.

2. Дворищната регулация се изменя, като парцелите в кв.29 и 30 граничещи с новопроектираната улица се променят до нея.

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата идейно предложение

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 4 от дневния ред, по вх.№079/21.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

048

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 3-2017, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 3-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 5 от дневния ред, по вх.№077/18.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

049

Относно: Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общ. Сърница и Председателя на ОбС – Сърница за периода 01.01.2017г. до 31.03.2017г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка счл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява разходите за командировки на Председателя на ОбС – Сърница за периода от 01.01.2017г. до 31.03.2017г. /пътни, дневни и квартирни пари/ в размер на 141лв.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 6 от дневния ред, по вх.№078/19.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

050

Относно: Информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница през първото тримесечие на 2017г. и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.03.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка счл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница през първото тримесечие на 2017г. и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.03.2017г. съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 7 от дневния ред, по вх.№080/21.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

051

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2017г. и Програмата за капиталови разходи на Община Сърница за 2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.93, ал.4 и чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Премахва Обект „Ремонт на канализация в град Сърница” от програмата за капиталови разходи и сумата от 15 800 лева се разпределя, както следва:

1.1. Ремонт на канализация в град Сърница по стопански начин (квартал 30, между УПИ VIII, IX, X и XI) 8 200 лева. Средствата се разпределят, както следва:

1.1.1. По параграф 10-15 „Материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” 7 600 лева;

1.1.2. По параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” 600 лева.

1.2. Ремонт на канализация в град Сърница по стопански начин (ул. Беглика с т.179, през точки 1812 и 1811 от ул. Дъбраш и стига до т.176 от ул. Беглика) 7 600 лева. Средствата се разпределят, както следва:

1.2.1. По параграф 10-15 „Материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” 6 600 лева;

1.2.2. По параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” 1 000 лева.

2. Намалява параграф 10-15 „материали” в дейност 122 „Общинска администрация” с 7 800 лева.

3. Увеличава параграф 10-15 „Материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” за ремонт на канализация по стопански начин в град Сърница по ул. Дунав от т.275 до т. 274 с 7 000 лева.

4. Увеличава параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” за ремонт на канализация по стопански начин в град Сърница по ул. Дунав от т.275 до т. 274 с 800 лева.

5. Намалява параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 122 „общинска администрация” с 1 000 лева.

6. Увеличава параграф 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения” в дейност 603 „водоснабдяване и канализация” за обект Ремонт на канализация в град Сърница по стопански начин (ул. Беглика с т.179, през точки 1812 и 1811 от ул. Дъбраш и стига до т.176 от ул. Беглика) с 500 лева.

7. Увеличава параграф 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения” в дейност 603 „водоснабдяване и канализация” за обект ремонт на канализация по стопански начин в град Сърница по ул. Дунав от т.275 до т.274 с 500 лева.

8. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, точка 8 от дневния ред, по вх.№081/21.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

052

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ III – общ., кв.27, с площ – 809 кв.м., по плана на гр. Сърница  на собственика на законно построената върху нея жилищна сграда на Неджими Раимов Башев

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и постъпило Заявление с вх. №0827/03.04.2017г. от Неджими Раимов Башев, във връзка с изпълнение на Решение №048/27.04.2017г. на Об.С – Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ III – общ., кв.27, с площ – 809 кв.м. по плана на гр. Сърница, Общ. Сърница, съгласно АЧОС 41/20.03.17г. на Общ. Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Неджими Раимов Башев с ЕГН: 611119****, съгласно Заповед №54/16.05.1984г. на Общински Народен съвет – Сърница за безвъзмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя на Чавдар Антимов Башев (Неджими Раимов Башев, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГР-0249/03.04.2017г. на ГРАО – Общ.Сърница), Разрешително за строеж №22/03.07.1984г. от Общински Народен съвет – Сърница на Чавдар Антимов Башев за жилищна сграда и Удостоверение за описание на сграда с изх.№0454/15.03.2017г. от Общ. Сърница за законно построена двуетажна масивна жилищна сграда, съгласно строително разрешително №22/03.07.1984г. със ЗП – 110 кв.м. и РЗП – 220 кв.м. в УПИ III, кв.27 по плана на гр. Сърница, Общ. Сърница.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 4 852 (четири хиляди осемстотин петдесет и два) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОУ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№082/24.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

053

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ЧИ план за регулация, засягащ ул. „Беглика” с о.т. 128-121-121А-165-166А-173 между кв.23, 24, 36А и 25 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.5 от ЗГ, и по смисъла на чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобряване на ПУП – ЧИ план за регулация, засягащ ул. „Беглика“ с о.т. 128-121-121А-165-166А-173 между кв.23, 24, 36А и 25  по плана на гр. Сърница, като:

- Уличната регулация се променя по реализираната на място улица от о.т. 128-121-121А-165-166А-173 между кв.23,24, 36А и 25 по плана на гр. Сърница.

- Улица с о.т. №121-165-166 – нереализирана се заличава. Новопроектираната улица с о.т. 128-121-121А-165-166А е с ширина 7 м. а от №166А-173-176 е с ширина 8 м.

- Дворищната регулация се изменя, като парцелите в кв.23, 24, 36А и 25 граничещи с новопроектираната улица се променят до нея.

2. Одобрява ПУП – ПП по чл.125 и 134 от ЗУТ.

3. Проектът за ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в чл.161, ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и съобразен с ЗГ.

4. Настоящото решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

6. Решението да се впише в регистъра на Общинска администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05, доп.точка 2 от дневния ред, по вх.№083/25.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

054

Относно: Право за преминаване – ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна КЛ НН от нов трансформаторен пост тип МТП 1×400 кVA намиращ се в имот 000684 минава през общински имот 000419 – местен път и отива до границата на ПИ 143006 в м. „Голяма и малка Крушица, в землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

1. Разрешава ПУП –Парцеларен план за трасе на нова подземна КЛ НН от нов трансформаторен пост тип МТП 1×400 кVA намиращ се в имот 000684 минава през общински имот 000419 – местен път и отива до границата на ПИ 143006 в м. „Голяма и малка Крушица, в землището на гр. Сърница, общ. Сърница.

2. Дава право за преминаване на трасетата през ПИ 000419 – местен път собственост на Общ. Сърница.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05,  доп. точка 3 от дневния ред, по вх.№084/25.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

055

Относно: Право за преминаване – ПУП – Парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ IV – „ИЖС” (ПИ 141148). Новото трасе започва от съществуващ водопровод АЦ ф150 „Райска вода”минава през общински имот 000419 – местен път и завършва до границата на ПИ 141148, където ще се изгради нова водомерна шахта. Общата дължина на новото трасе е 73м.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ IV – „ИЖС” (ПИ 141148). Новото трасе започва от съществуващ водопровод АЦ ф150 „Райска вода”минава през общински имот 000419 – местен път и завършва до границата на ПИ 141148, където ще се изгради нова водомерна шахта. Общата дължина на новото трасе е 73м.

2. Дава право за преминаване по горе описаното трасетата през ПИ 000419 – местен път собственост на Общ. Сърница.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.04.2017г., Протокол №05,  доп. точка 4 от дневния ред, по вх.№085/26.04.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация