ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 04.05.2017г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Придобиване на част от път PAZ 1065/III-843// от м. Овчарниците до с. Медени поляни, като общински.

Докл.: М. Фере

2. Искане за авансово плащане по проект „Иновативни услуги за активно включване в Общ. Сърница”, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на ОПРЧР 2014-2020г.

Докл.: С. Джасурова

3. Придобиване на част от път SML 3086/III-197/, (000418) от Спортна база „Орлино” до границата с Община Доспат.

Докл.: М. Фере

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

056

Относно: Придобиване на част от път PAZ 1065/III-843// от м. Овчарниците до с. Медени поляни като общински.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка счл.108, ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за придобиване на част от PAZ 1065/III-843// от м. Овчарниците до с. Медени поляни като общински с дължина 6 092 м.

2. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 04.05.2017г., Протокол №06, точка 1 от дневния ред, по вх.№088/03.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

057

Относно: Искане за авансово плащане по проект „Иновативни услуги за активно включване в Общ. Сърница”, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на Общ. Сърница да подпише Запис на заповед, платима при предявяване в полза на Управлявания орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в размер на 78 220лв. за обезпечаване на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Иновативни услуги за активно включване в Общ. Сърница” процедура „Активно включване” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на 2014-2020г., като срокът й е 5 месеца след приключване на проекта.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 04.05.2017г., Протокол №06, точка 2 от дневния ред, по вх.№089/03.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

058

Относно: Придобиване на част от път SML /III-197// от Спортна база „Орлино” до  Границата с Община Доспат като общински.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка счл.108, ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за придобиване на част от SML /III-197// от Спортна база „Орлино” до  Границата с Община Доспат като общински с дължина 7 800 м.

2. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 04.05.2017г., Протокол №06, точка 3 от дневния ред, по вх.№090/03.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация