ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2017г. /вторник/ от 14:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016г. Годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейски съюз за 2016г. Годишен отчет за сметките от чужди средства за 2016г. Годишен отчет за изпълнение на капиталовите разходи за 2016г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на Община Сърница за 2016г.

Докл.: И. Църенски

2. Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г., представляващо – Приложение 4-2017, неразделна част от настоящото проекторешение.

Докл.: А. Байрактар

3. Определяне на датите за провеждане на „Събор – Сърница 2017” и местността за провеждане на събитието.

Докл.: Д. Пашова

4. Изменение на Решение №057 на ОбС – Сърница, в частта касаеща срок, прието на извънредно заседание проведено на 04.05.2017г. с Протокол №06, във връзка с искане за авансово плащане по проект „Иновативни услуги за авансово включване в Общ. Сърница”, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на ОПРЧР.

Докл.: С. Джасурова

5. Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ улица „Беглика” с о.т. 118 до о.т.119 и ПИ 444 в кв.23 по плана на гр. Сърница.

Докл.: Х. Туджар

6. Разрешение за освобождаване на ТП ДГС „Селище” от таксата в размер на 2000 лв. за Разрешение за строеж съгласно Наредба  №2.

Докл.: Х. Туджар

7. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 172004 от земеделска земя  „ливада” , в „За ИВС” в м. Орлино, землището на гр. Сърница с ЕКАТТЕ 70648.

Докл.: Х. Туджар

8. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на общински имоти пл. №7 в кв.12 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

Докл.: Х. Туджар

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

29.05.2017г.

/понеделник/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

29.05.2017г.

/понеделник/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

29.05.2017г.

/понеделник/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

29.05.2017г.

/понеделник/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

059

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016г. Годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейски съюз за 2016г. Годишен отчет за сметките от чужди средства за 2016г. Годишен отчет за изпълнение на капиталовите разходи за 2016г. на Община Сърница и Годишен отчет за дълга на Община Сърница за 2016г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси исъгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема годишният отчет за изпълнение на бюджета за 2016г., както следва:

1.1. По прихода – 3 230 158 лева, разпредени по параграфи, съгласно Приложение №1. в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 1 891 775 лева.

1.1.2. За местните дейности 1 338 383 лева.

 

1.2. По разхода – 3 230 158 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №1, в т.ч.:

 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 1 891 775 лева.

 

1.2.2. За местните дейности 1 338 383 лева.

 

2. Приема отчета за сметките за средства от Европейски съюз за 2016г., съгласно Приложение №2.

 

3. Приема отчета за изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №3.

 

4. Приема отчета за изпълнението на капиталовата програма за 2016г. заедно с извършените промени, съгласно Приложение №4.

 

5. Община Сърница няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2016г.

 

6. Протокол за сведение от Публично обсъждане на Бюджет 2016г., съгласно Приложение №5

 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 1 от дневния ред, по вх.№093/16.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

060

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 4-2017, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 4-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 2 от дневния ред, по вх.№094/17.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

061

Относно: Определяне на датите за провеждане на „Събор – Сърница 2017” и местност за провеждане на събитието.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Определя датите 11, 12 и 13 август 2017г. и мястото местността „Събора” за провеждане на „Събор – Сърница 2017”.

2. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи екип за подготовка и провеждане на събора и да извършва необходимите действия.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 3 от дневния ред, по вх.№096/18.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

062

Относно: Изменение на Решение №057 на ОбС – Сърница, в частта касаеща срок, прието на извънредно заседание проведено на 04.05.2017г. с Протокол №06, във връзка с искане за авансово плащане по проект „Иновативни услуги за авансово включване в Общ. Сърница”, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 иал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Допуска изменение на Решение №057 на ОбС – Сърница, прието на извънредно заседание проведено на 04.05.2017г. с Протокол №06, в частта касаеща срок като текста на решението се променя както следва:

Упълномощава Кмета на Общ. Сърница да подпише Запис на заповед, платима при предявяване в полза на Управлявания орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в размер на 78 220лв. за обезпечаване на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Иновативни услуги за активно включване в Общ. Сърница” процедура „Активно включване” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на 2014-2020г., с падеж: „Датата на влизане в сила на акта за верификация на окончателното искане за плащане по административен договор BG05M9OP001-2.005-0059-C01 „Иновативни услуги за активно включване в Община Сърница”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 4 от дневния ред, по вх.№097/19.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

063

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ ул. „Знаме” с о.т. 118 до о.т.119 и ПИ 444 в кв.23 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – План за регулация, засягащ ул. „Знаме“ с о.т. 118 до о.т.119 и ПИ 444 в кв.23 по плана на гр. Сърница като:

- Уличната регулация се променя по реализираната на място улица от о.т. 118 до о.т.119 и по съществуващите на място огради и сгради в кв.23 по плана гр. Сърница.

- Новопроектираната улица с о.т. 118 до о.т.119 е с ширина 5 м.

- Дворищната регулация се изменя, като парцелите в кв.23 граничещи с новопроектираната улица се променят до нея.

- Вътрешните регулационни линии на УПИ VII-444 минават по имотните граници на ПИ 444. Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата идейно предложение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 5 от дневния ред, по вх.№095/18.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

064

Относно: Разрешение за освобождаване на ТП ДГС „Селище” от таксата в размер на 2000 лева за Разрешение за стоеж съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.19 и т.24 от ЗМСМА, както и чл.29 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Разрешение за освобождаване на ТП ДГС „Селище” от таксата в размер на 2000 лева за Разрешение за стоеж за реконструкция и основен ремонт на пътища Стойчов чарк – Ранча и път с. Медени поляни – м. Горелци съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 6 от дневния ред, по вх.№099/22.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

065

Относно: Разрешение за изработване на ПУП –За промяна предназначението на имот 172004 от земеделска земя „ливада” в „За ИВС” в м. Орлино землището на гр. Сърница с ЕКАТТЕ 70648.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 172004 от земеделска земя „Ливада” в „За ИВС” в м. Орлино землището на гр. Сърница с ЕКАТТЕ 70648.
Достъпът ще се осъществява посредством полски път ПИ 000419.
В плана за застрояване е предвидено за строително петно до два етажа – „свободно” застояване, като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „За вилно застрояване”.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 7 от дневния ред, по вх.№101/22.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

066

Относно: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на общински имот пл. №7 в кв.12 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСМА, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г.и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на общински имот пл. №7 в кв.12 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

2. Дава съгласие на Кмета на Община Сърница в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, да подпише съставеният акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, точка 8 от дневния ред, по вх.№102/25.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

 

Р Е Ш Е Н И Е

067

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ IX – общ., кв.53, с площ – 574 кв.м., по плана на гр. Сърница  на собственика на законно построената върху нея жилищна сграда наАхмед Реджеп Байрактар.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и постъпило Заявление с вх. №1209/12.05.2017г. от Ахмед Реджеп Байрактар, във връзка с изпълнение на Решение №060/30.05.2017г. на Об.С – Сърница и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ IX – общ., кв.53, с площ – 574 кв.м. по плана на гр. Сърница, Общ. Сърница, съгласно АЧОС 45/16.05.17г. на Общ. Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда –Ахмед Реджеп Байрактар с ЕГН: 351031****, съгласно Заповед №215/06.05.1980г. на Общински Народен съвет – Велинград за безвъзмездно отстъпено право на строеж върху държавна земя на Демир Младенов Байрактаров (Ахмед Реджеп Байрактар, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГР-0352/12.05.2017г. на ГРАО – Общ.Сърница), съставляваща УПИ XXIII в кв.58 по обезсиления план на гр. Сърница от 1956г. идентичен с УПИ IX в кв.53 по сега действащият план на гр. Сърница от 1983г. съгласно Удостоверение за идентичност и описание на имот с изх.№0769/16.05.2017г. на служба ТСУ към Общ. Сърница и Удостоверение за описание на сграда, издадено от Община Сърница с изх. №0764/16.05.17г. съгласно което в УПИ IX, кв.53 по плана на гр. Сърница има построена триетажна масивна жилищна сграда, със ЗП – 100 кв.м. и РЗП – 300 кв.м. съгласно строително разрешение №18/31.07.1981г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 3 356 (три хиляди триста петдесет и шест) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОУ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2017г., Протокол №07, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№103/26.05.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /К. Двуяк/     

Проекто-наредби

Заседания

  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 18, 2018

    Заседание 18.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация