ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.06.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XII – „За жилищно строителство” с площ 448 кв.м. находящ се в кв.20 по плана на с. Медени поляни, Общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

2. Откриване на процедура по продажба на УПИ XVIII – „За жилищно строителство” с площ 430 кв.м. находящ се в кв.2 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. на Общ. Сърница и отчет по програма за закрила на детето за 2016г.

Докл.: Д. Пашова

4. Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ ул.Иван Асен I с о.т.171-176а и ул. Белите камъни с о.т.170-236 по плана на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

5. Актуализация на Бюджета на Общ. Сърница за 2017г. и актуализация на капиталовата програма на Общ. Сърница за 2017г.

Докл.: И. Църенски

6. Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация – Сърница.

Докл.: С. Джасурова

7. Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г., представляващо – Приложение 5-2017, неразделна част от настоящото решение. 

Докл.: А. Байрактар

8. Предоставяне за безвъзмездно ползване на движима вещ – частна общинска собственост – Специален автомобил „Мерцедес спринтер” 412 Д, с рег. № РА 79 84 ВС, на Мюсюлманско изповедание гр. Сърница.

Докл.: Х. Байрактар

9. Приемане за безвъзмездно прехвърляне от Общ. Сърница правото на собственост на движима вещ – частна общинска собственост – Лек автомобил УАЗ 452, с рег. № PA 35 68 ВА на ОУ „Георги С. Раковски” с. Медени поляни.

Докл.: Х. Байрактар

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

28.06.2017г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

28.06.2017г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

28.06.2017г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

28.06.2017г.

/сряда/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

068

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., на находящ се в кв.20 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №44/03.05.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, Заявление с Вх.0974/19.04.17г. от Исмаил Сефедин Чалашкан и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв.20 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №44/03.05.2017г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2.Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 136 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Муса Сръкьов;

3.2. Казима Двуяк;

3.3. Салих Османджиков - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 1 от дневния ред, по вх.№111/13.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

069

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XVIII – „За жилищно строителство” с площ от 430 кв.м., на находящ се в кв.2 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №46/16.05.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, Заявление с Вх.0781/28.03.17г. от Мехмед Алиев Дренков и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XVIII – „За жилищно строителство” с площ от 430 кв.м., находящ се в кв.2 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №46/16.05.2017г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 010 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Муса Сръкьов;

3.2. Казима Двуяк;

3.3. Салих Османджиков - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 2 от дневния ред, по вх.№112/13.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

070

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017г. на Община Сърница и отчет по програмата за закрила на детето за 2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017г. на Община Сърница и отчет по програмата за закрила на детето за 2016г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 3 от дневния ред, по вх.№114/19.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

071

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ ул. „Иван Асен I” с о.т. 171-176а и ул. „Белите камъни” с о.т.170-236 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – План за регулация, засягащ ул. „Иван Асен I” с о.т. 171-176а и ул. „Белите камъни” с о.т.170-236 по плана на гр. Сърница като:

- Уличната регулация  на ул. „Белите камъни” с о.т.170-236 се променя по реализираната на място улица и става с ширина 6м.

- Уличната регулация на ул.”Иван Асен I” с о.т.171-176а се променя по реализираната на място улица и става с ширина 5-6м.

- Дворищната регулация се изменя, като парцелите в кв.25-25а и 33 по новопроектираните улици.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 4 от дневния ред, по вх.№116/20.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

072

Относно: Актуализация на бюджета за 2017г. на Община Сърница и актуализация на капиталовата програма на Община Сърница за 2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализация бюджета на Община Сърница за 2017г, както следва:

1.1. По приходите в размер на 3 914 947 лева, съгласно Приложение №1.

1.2. По разходите в размер на 3 914 947 лева, съгласно Приложение №1.

Намалява параграф 10-15 „материали” в дейност 122 „Общинска администрация” с 7 800 лева.

2. Дава съгласие за компенсиране на пътуването на военноинвалидите и военно пострадалите жители  на Община Сърница в размер на 2 500 лева.

3. Дава съгласие за предоставяне на работно облекло на медицинските сестри в здравните кабинети в училища и детски градини в общ размер на 780 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 5 от дневния ред, по вх.№117/21.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

073

Относно: Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация – Сърница.

На основание чл.15, ал.1, ал.2, чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА, както и чл.122 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение №1.

2. Разкрива бюджетно звено „Социални дейности” – до 2 щатни бройки, които ще се финансират от местни средства и ще се отчита в дейност 526 „Център за обществена подкрепа, съгласно Приложение №2.

3. Определя сумата в размер на 9 200 лева за работни заплати и осигуровки за бюджетната 2017г. за бюджетно звено „Социални дейности”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 6 от дневния ред, по вх.№119/22.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

074

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 5-2017, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 5-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 7 от дневния ред, по вх.№120/22.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

075

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на движима вещ – частна общинска собственост  - Специален автомобил „Мерцедес спринтер” 412 Д, с рег. №РА 79 84 ВС, на Мюсюлманско изповедание с адрес на местно поделение в гр. Сърница, кв. Шабанли, Общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 от ЗОС, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Община Сърница предоставя за безвъзмездно ползване на движима вещ – частна общинска собственост - Специален автомобил „Мерцедес спринтер” 412 Д, с рег. №РА 79 84 ВС, с номер на двигател WDB9044121P883082, дата на регистрация 25.10.1999г., на Мюсюлманско изповедание с адрес на местно поделение в гр. Сърница, кв. Шабанли, Общ. Сърница.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 8 от дневния ред, по вх.№121/22.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

076

Относно: Приемане за безвъзмездно прехвърляне от Община Сърница правото на собственост на движима вещ – частна общинска собственост  - Лек автомобил „УАЗ” 452, с рег. №РА 35 68 ВА, на ОУ „Георги С. Раковски” с. Медени поляни.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 от ЗОС, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Община Сърница прехвърля безвъзмездно правото на собственост на движима вещ – частна общинска собственост – Лек автомобил „УАЗ” 452, с рег. №РА 35 68 ВА, с номер на двигателя 90901092, ид. №0009070, дата на регистрация 26.05.1982г. на ОУ „Георги С. Раковски” с. Медени поляни с БУЛСТАТ 000342406.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, точка 9 от дневния ред, по вх.№122/22.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

077

Относно: Откриване на процедура по продажба на Дълготраен материален актив, представляващ - Лек автомобил Ауди А6, с рег. №РА 44 40 ВА, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.35 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на Дълготраен материален актив, представляващ - Лек автомобил Ауди А6, с рег. №РА 44 40 ВА, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена на горепосоченият ДМА в размер на 800 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Емин Кьосей;

3.2. Фатме Молаахмед;

3.3. Мустафа Аликанов - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.06.2017г., Протокол №08, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№125/28.06.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Заседания

  • May 25, 2018

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 23, 2018

    Заседание 26.04.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация