ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.07.2017г. /сряда/ от 14:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Определяне на защитена детска градина от Общ. Сърница през 2017/2018 учебна година.

Докл.: Д. Пашова

2. Определяне на защитените училища от Общ. Сърница през 2017/2018 учебна година.

Докл.: Д. Пашова

3. Определяне на средищните училища от Общ. Сърница през 2017/2018 учебна година.

Докл.: Д. Пашова

4. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017г.

Докл.: С. Османджиков

5. Отчет за изпълненията на решенията на Общински съвет – Сърница за периода от 01.01.2017 – 30.06.2017г.

Докл.: С. Джасурова

6. Откриване на процедура по продажба на УПИ XVI – „За жилищно строителство” с площ 463 кв.м. находящ се в кв.15А по плана на с.Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №18/21.04.2016г.

Докл.: А. Байрактар

7. Откриване на процедура по продажба на УПИ XIII – „За жилищно строителство” с площ 6611 кв.м. находящ се в кв.13 по плана на с.Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №50/12.06.2017г.

Докл.: А. Байрактар

8. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За жилищно строителство” с площ 548 кв.м. находящ се в кв.15А по плана на с.Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №51/15.06.2017г.

Докл.: А. Байрактар

9. Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г., представляващо – Приложение 6-2017, неразделна част от настоящото решение. 

Докл.: А. Байрактар

10. Продажба на земя ЧОС, представляваща УПИ XVI-771 – общ., кв.73, с площ – 727 кв.м. по плана на гр. Сърница, Общ. Сърница на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда Реджеп Шаитов Трампов.

Докл.: А. Байрактар

11. Разрешение за ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от електромерно табло до МТТ на границата между общински път и имотите на възложителите. Общата дължина на новото трасе е 38м.

Докл.: М. Фере

12. Право на прокарване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова КЛ 1 kV тип NAY2Y-J 4X185 SM с дължина 290 м. от ТП 1 Сърница минава през общински имот  №000668 – местен път и отива до ново електромерно табло в ПИ 000695 Стопански двор, землището на гр. Сърница, Общ. Сърница.

Докл.: Х. Туджар

13. Промяна на Решение №054/27.04.2017г. на ОбС – Сърница, като текстът на т.1 се променя изцяло и става на „Монтаж на МТП на съществуващ ЖР стълб в ПИ 000419 местен път и кабелна линия НН до границата на имот ПИ 143006 за ново КРШ, в м. Голяма и малка Крушици. Трасето на кабелната линия засяга само ПИ 000419 местен път”.

Докл.: Х. Туджар

14. Право на прокарване ПУП – План за трасе на кабел НН от стоманобетонен стълб 5, намиращ се в общински имот 000100 – местен път, да премине през общински имот 000705 – местен път и стигне до границата на ПИ 130030 в землището на гр. Сърница, Общ. Сърница.

Докл.: Х. Туджар

15. Приемане на изпълнението на бюджета на Общ. Сърница към 30.06.2017г. и информация за извършени промени по бюджета на Общ. Сърница през периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

Докл.: И. Църенски

16. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

25.07.2017г.

/вторник /

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

25.07.2017г.

/вторник /

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

25.07.2017г.

/вторник/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

25.07.2017г.

/вторник/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

078

Относно: Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през 2017/2018 учебна година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с  ПМС № 121/23.03.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема да се направи предложение до Министерството на образованието и науката, Детска градина „Мир” гр. Сърница да бъде включена в списъка на защитените детски градини в Република България през учебната 2017/2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 1 от дневния ред, по вх.№131/05.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

079

Относно: Определяне на защитените училища от Община Сърница през 2017/2018 учебна година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с ПМС № 121/23.03.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема да се направи предложение до Министерството на образованието и науката, училищата:

- СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница;

- ОУ „Никола Вапцаров” с. Побит камък;

- ОУ „Г.С. Раковски” с. Медени поляни.

да останат в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2017/2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 2 от дневния ред, по вх.№132/05.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

080

Относно: Определяне на средищните училища от Община Сърница през 2017/2018 учебна година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.2 от ПМС № 128/06 от 29.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на средищните училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема да се направи предложение до Министерството на образованието и науката, училище СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница да остане в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2017/2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 3 от дневния ред, по вх.№133/05.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

081

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Сърница и взаимодействието му с общинска администрация  и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 4 от дневния ред, по вх.№134/12.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

082

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2017г. – 30.06.2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 5 от дневния ред, по вх.№145/18.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

083

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XVI – „За жилищно строителство” с площ от 463 кв.м., на находящ се в кв.15А по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №18/21.04.16г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, Заявление с Вх.0647/17.03.16г. от Салих Али Кавунски и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XVI – „За жилищно строителство” с площ от 463 кв.м., находящ се в кв.15А по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №18/21.04.2016г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 334 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Байрям Мечкарски;

3.2. Салих Османджиков;

3.3. Али Мустафа - резервен член;

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 6 от дневния ред, по вх.№135/13.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

084

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XIII – „За жилищно строителство” с площ от 661 кв.м., на находящ се в кв.13 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №50/12.06.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, Заявление с Вх.1410/12.06.17г. от Мустафа Юсуф Газинов и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XIII – „За жилищно строителство” с площ от 661 кв.м., на находящ се в кв.13 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №50/12.06.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 759 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Байрям Мечкарски;

3.2. Салих Османджиков;

3.3. Али Мустафа - резервен член;

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 7 от дневния ред, по вх.№136/13.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

085

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За жилищно строителство” с площ от 548 кв.м., находящ се в кв.15A по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №51/15.06.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, Заявление с Вх.1441/16.06.17г. от Муса  Рефатов Пиронков и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За жилищно строителство” с площ от 548 кв.м., находящ се в кв.15A по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №51/16.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 946 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Байрям Мечкарски;

3.1. Байрям Мечкарски;

3.1. Байрям Мечкарски;

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 8 от дневния ред, по вх.№137/13.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

086

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 6-2017, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 6-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 9 от дневния ред, по вх.№138/17.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

087

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ XVI-771 – общ., кв.73, с площ – 727 кв.м., по плана на гр. Сърница, Общ. Сърница на собственика на законно построената върху нея жилищна сграда на Реджеп Шаитов Трампов.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и постъпило Заявление с вх. №1482/22.06.2017г. от Реджеп Шаитов Трампов, във връзка с изпълнение на Решение №086/26.07.2017г. на Об.С – Сърница и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ XVI-771 – общ., кв.73, с площ – 727 кв.м. по плана на гр. Сърница, Общ. Сърница, съгласно АЧОС 52/22.06.17г. на Общ. Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Реджеп Шаитов Трампов с ЕГН: 681203****, съгласно Заповед №700/03.08.1990г.за отстъпено право на строеж и Договор от 31.07.1990г. за отстъпено право на строеж от Общински народен съвет Сърница на Росен Венелинов Трампов (Реджеп Шаитов Трампов, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГР-3989/12.09.2012г.), Разрешително за строеж №32/30.06.1993г. от Общински народен съвет Сърница на Реджеп Шаитов Трампов за жилищна сграда и Удостоверение за описание на имот с изх.№0992/21.06.2017г. на служба ТСУ към Общ. Сърница, съгласно което в УПИ XVI-771, кв.73 по плана на гр. Сърница има построена двуетажна масивна жилищна сграда, със ЗП – 103 кв.м. и РЗП – 206 кв.м. съгласно строително разрешение №32/30.06.1993г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 5 012 (пет хиляди и дванадесет) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОУ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 10 от дневния ред, по вх.№139/17.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

088

Относно: Разрешение за ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от електромерно табло до МТТ на границата между общински път и имотите на възложителите. Започва от границата на общински път ПИ 000419 и достига до ПИ 172051. Общата дължина на новото трасе е 38м

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от електромерно табло до МТТ на границата между общински път и имотите на възложителите. Общата дължина на новото трасе е 38м. То започва от границите на общински път ПИ 000419, където ще се постави електромерно табло МТТ, пресича пътя и достига до ПИ 172051, където ще се изгради разпределително табло. След него продължава успоредно до източната граница на имота, пресича полски път и достига до втория имот ПИ 172071, където ще се изгради разпределително табло.
Сервитутът на новата КЛ НН е 60 см. от двете страни на оста.

2. Задължава Кмета на Общ. Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09,  точка 11 от дневния ред, по вх.№140/17.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

089

Относно: Право на прокарване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова КЛ 1 kV тип NAY2Y-J 4X185 SM с дължина 290 м. от ТП 1 Сърница минава през общински имот  №000668 – местен път и отива до ново електромерно табло в ПИ 000695 Стопански двор, землището на гр. Сърница, Общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава ПУП – Парцеларен план за прокарване на трасе на нова КЛ 1 kV тип NAY2Y-J 4X185 SM с дължина 290 м. от ТП 1 Сърница минава през общински имот  №000668 – местен път и отива до ново електромерно табло в ПИ 000695 Стопански двор, землището на гр. Сърница, Общ. Сърница с ЕКАТТЕ 70648.

2. Дава право за прокарване на трасетата през ПИ №000668 – местен път собственост на община Сърница.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09,  точка 12 от дневния ред, по вх.№141/18.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

090

Относно: Промяна на Решение №054/27.04.2017г. на ОбС – Сърница, като текстът на т.1 се променя изцяло и става на „Монтаж на МТП на съществуващ ЖР стълб в ПИ 000419 местен път и кабелна линия НН до границата на имот ПИ 143006 за ново КРШ, в м. Голяма и малка Крушици. Трасето на кабелната линия засяга само ПИ 000419 местен път”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМАи след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава промяна на Решение №054/27.04.2017г. на ОбС – Сърница, като т.1 гласи: „Разрешава ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна КЛ НН от нов трансформаторен пост тип МТП 1х400 Kva намиращ се в имот 000684 минава през общински имот 000419 – местен път и отива до границата на ПИ 143006 в. м. Голяма и Малка Крушици в землището на гр. Сърница, обш. Сърница. Дава право за прокарване на трасетата през ПИ 000419 – местен път собственост на Общ. Сърница, да се промени текстът на т.1 изцяло и става на:

„Монтаж на МТП на съществуващ ЖР стълб в ПИ 000419 местен път и кабелна линия НН до границата на имот ПИ 143006 за ново КРШ, в м. Голяма и малка Крушици.

Трасето на кабелната линия засяга само ПИ 000419 местен път”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09,  точка 13 от дневния ред, по вх.№142/18.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

091

Относно: Право на прокарване ПУП – План за трасе на кабел НН от стоманобетонен стълб 5, намиращ се в общински имот 000100 – местен път, да премине през общински имот 000705 – местен път и стигне до границата на ПИ 130030 в землището на гр. Сърница, Общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава ПУП – Парцеларен план за прокарване на трасе на кабел НН от стоманобетонен стълб 5, намиращ се в общински имот 000100 – местен път, да премине през общински имот 000705 – местен път и стигне до границата на ПИ 130030 в землището на гр. Сърница, Общ. Сърница с ЕКАТТЕ 70648.
Дължината на цялото трасе е 126 м . и ширина от 1.0м.

2. Дава право на прокарване на трасетата през ПИ №000100 – местен път и 000705 – местен път собственост на община Сърница.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09,  точка 14 от дневния ред, по вх.№143/18.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

092

Относно: Приемане на изпълнението на бюджета на Общ. Сърница към 30.06.2017г. и информация за извършени промени по бюджета на Общ. Сърница през периода 01.01.2017г. до 30.06.2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.4, от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

1. Приема информация по извършените промени по бюджета на Община Сърница  към 30.06.2017г., съгласно Приложение №1.

2. Приема изпълнението на бюджета към 30.06.2017г., съгласно Приложение №1.

3. Приема разходите за командировки на Кмета на Община Сърница в размер на 145 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, точка 15 от дневния ред, по вх.№146/19.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

093

Относно: Даване съгласие за заплащане на встъпителен членски внос и членски внос на Общ. Сърница в Организация за управление на туристически район „Родопи”. Даване на съгласие за заплащане на членски внос за 2017г. в Сдружение „Толерантност”.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, т.15, чл.59,  ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за заплащане на встъпителен членски внос в размер на 500 лева на Организация за управление на туристически район „Родопи”.

2. Дава съгласие за заплащане на членски внос за 2017 година в размер на 500 лева на Организация за управление на туристически район „Родопи”.

3. Дава съгласие за заплащане на членски внос за 2017 година в размер на 3 024 лева на Сдружение „Толерантност”.

4. Възлага на кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна в частта местни дейности на бюджет 2017 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№147/24.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

094

Относно: Актуализация на бюджета за 2017г. на Община Сърница и актуализация на капиталовата програма на Община Сърница за 2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализация бюджета на Община Сърница за 2017г, както следва:

1.1. По приходите в размер на 3 983 817 лева, съгласно Приложение №1.

1.2. По разходите в размер на 3 983 817 лева, съгласно Приложение №1.

2. Приема Актуализирана капиталовата програма на Община Сърница за 2017г., съгласно Приложение №2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, доп. точка 2 от дневния ред, по вх.№149/25.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

095

Относно: Искане за отмяна на Решение №146 от 28.12.2016г., с Протокол №15 за авансово плащане от Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие” на марка 19 „ Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Съгласно споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-156 от 21.10.2016г. и Заповед №РД09-926 от 21.11.2016г. на Министъра на земеделието и храните.

На основание:  чл. 21, ал. 1 т. 10 и т. 24, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.28, ал.1, т.5 и т.6 от Наредба 1 от 22.01.2016г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Отменя свое Решение №146 от 28.12.2016г., с Протокол №15 за авансово плащане от Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие” на марка 19 „ Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Съгласно споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-156 от 21.10.2016г. и Заповед №РД09-926 от 21.11.2016г. на Министъра на земеделието и храните.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017г., Протокол №09, доп. точка 3 от дневния ред, по вх.№150/25.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Проекто-наредби

Заседания

  • February 22, 2018

    Заседание 27.02.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 23, 2018

    Заседание 26.01.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация