ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 25.08.2017г. /петък/ от 10:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2017г. и актуализация на капиталовата програма на Община Сърница за 2017г.

Докл.: И. Църенски

2. Предоставяне на съгласие Община Сърница да сключи предварителен и/или окончателен договор за покупко – продажба на имот частна собственост пл. №081009 в землището на гр. Сърница, местността „Петел” и одобряване на пазарна цена.

Докл.: А. Туджар

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

096

Относно: Актуализация на бюджета за 2017г. на Община Сърница и актуализация на капиталовата програма на Община Сърница за 2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализация на бюджета на Община Сърница за 2017г, както следва:

1.1. По приходите в размер на 4 622 373 лева, съгласно Приложение №1.
1.2. По разходите в размер на 4 622 373 лева, съгласно Приложение №1.

2. Приема Актуализирана капиталовата програма на Община Сърница за 2017г., съгласно Приложение №2.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.08.2017г., Протокол №10, точка 1 от дневния ред, по вх.№162/23.08.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

097

Относно: Даване на съгласие Община Сърница представлявана от Кмет Неби Реджепов Бозов да сключи предварителен и/или окончателен договор за покупко – продажба на имотна частна собственост пл. №081009 в землището на гр. Сърница, местността „Петел”, НТП „Нива” с площ от 1620 кв.м. собственост на наследниците на Ахмед Али Чаушев и одобряване на пазарна цена.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС , чл.6, ал.1 т.”а” и чл.4 от НРПРУОИОС, както и във връзка с Решение №7 на ОбС – Сърница от редовно заседание на 24.01.2017г. прието с Протокол №01/24.01.2017г. и относно Споразумение №442/17.06.2013г. между Община Велинград и наследниците на Ахмед Али Чаушев и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие:

1. Община Сърница представлявана от Кмет Неби Реджепов Бозов да сключи предварителен и/или окончателен договор за покупко – продажба на имотна частна собственост пл. №081009 в землището на гр. Сърница, местността „Петел”, НТП „Нива” с площ от 1620 кв.м. собственост на наследниците на Ахмед Али Чаушев при граници и съседи: имот ПИ №081012 собственост на Емине Реджеп Фере; ПИ №081013 собственост на Реджеп Исмаил Мехмед; ПИ №011014 собственост на Ахмед Ракип Ибиш; ПИ №081008 собственост на наследниците на Халил Мустафов Мутешимов; ПИ №000536 (полски път) собственост на Община Сърница; ПИ №000440 (водоем) собственост на Община Сърница във връзка с осигуряване на достъп до изграждащият се водоем, който е от особено значим обществен интерес за населението на общината в съседния общински имот с пл. №000440 и преминаване на водоснабдителните съоръжения през ПИ  №081009.

2. Одобряване на пазарната цена за закупуване на горепосоченият имот в размер на 25 лв. на кв.м. или общо за площа на имота, който е 1620 кв.м. на 40 500 български лева, както и държавна такса в размер на 50 лв. за вписване на окончателния договор за покупко продажба в Служба по вписвания гр. Велинград, съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.08.2017г., Протокол №10, точка 2 от дневния ред, по вх.№163/23.08.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Заседания

  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…
  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация