ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.09.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Младежки дом гр. Сърница следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Право на прокарване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за м. „Орлино” по КВС на гр. Сърница. Общата дължина на новото трасе е 5012м.

Докл.: М. Фере

2. Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ план за регулация, засягащ ул.”Салих Онбашиев” с о.т.183-252-201 между кв.20 и 30 по плана на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

3. Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ план за регулация засягащ ул.”Иван Асен I” с о.т. 171-176а и ул. „Белите камъни” с о.т. 170-236 между кв.25-25а и 33 по плана на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

4. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 112 и общински имот пл. №1213 в кв.8 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

Докл.: М. Фере

5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на Общинската собственост за 2017г., представляващо Приложение 7-2017, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

6. Откриване на втора процедура по продажба на Дълготраен материален актив представляващ – Лек автомобил Ауди А6 с рег. №”РА4440ВА”, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

7. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 год. чрез публично оповестен конкурс на помещения за обществено заведение (кафе) с обща площ от 263,21 м², находящ се в 3МО с идентификатор – 501.399.3 в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги” кв.47 по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

8. Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ 384 кв.м., находящ се в кв.13 по плана на с. Побит камък, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

9. Създаване на екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Общ. Сърница към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница за учебната 2017/2018г.

Докл.: Д. Пашова

10. Одобряване на маломерна Подготвителна група към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница за учебната 2017/2018г.

Докл.: Д. Пашова

11. Приемане на проектобюджет на Общ. Сърница за 2018г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020.

Докл.: И. Църенски

12. Продажна на земя – ЧОС, представляваща ½ идеална част от УПИ XIX-185-общ. (имот 1179), кв.17, целият с площ 443 кв.м. гр. Сърница на Исмет Кемалов Караходжов.

Докл.: А. Байрактар

13. Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1448 в кв.7, с площ – 237 кв.м., част от УПИ VI-99.1448 – “За жилищно строителство”,  като Общ. Сърница продава ПИ 1448 на Халил Ахмед Моллаали.

Докл.: А. Байрактар

14. Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1454 в кв.7, с площ – 224 кв.м., част от УПИ XVI-98.1454 – “За жилищно строителство”, като Общ. Сърница продава ПИ 1454 на Халил Ахмед Моллаали.

Докл.: А. Байрактар

15. Приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Общ. Сърница.

Докл.: А. Туджар

16. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на Общ. Сърница.

Докл.: А. Туджар

17. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Иновативни услуги за активно включване в Общ. Сърница”, изпълняван по ОПРЧР.

Докл.: С. Джасурова

18. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

27.09.2017г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

27.09.2017г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

27.09.2017г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

27.09.2017г.

/сряда/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

098

Относно: Право на прокарване ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за м. „Орлино” по КВС на гр. Сърница. Общата дължина на новото трасе е 5012м.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава ПУП - Парцелен план за трасе на подземна мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за местност „Орлино“ по КВС на гр. Сърница. Общата дължина на новото трасе е  5012 м. То е проектирано  да започне от т.1-начална, която е при  о.т. 311 на улица „Заводска” по план на гр. Сърница, да продължи в южна посока до о.т. 312, на улица „Околовръстна”, да пресече реката въздушно в района на съществуващ мост и в сервитута на общински път ПИ 000419 (дясно-от към гората) и да достигне до ПИ 174074, местност Орлино по КВС на гр. Сърница, което е крайна точка №80.

2. Дава право на преминаване на трасетата през ул. „Заводска”, ул. „Околовръстна” и  ПИ 000419, местен път собственост на Община Сърница.

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11,  точка 1 от дневния ред, по вх.№165/07.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

099

Относно: Разрешение за изработване на ПУП –ЧИ план за регулация, засягащ ул. „Салих Онбашиев” с о.т. 183-252-201 между кв.29 и 30 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.5 от ЗГ и по смисъла на чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобряване на ПУП – ЧИ план за регулация, засягащ улица „Салих Онбашиев“ с о.т. 183-252-201  по плана на гр. Сърница като:
Уличната регулация на улица „Салих Онбашиев“ с о.т. 183-252-201 се измества по съществуващите на място огради и сгради между  кв.29 и 30 и става с ширина 8 м.
Дворищната регулация се изменя, като северозападните граници на УПИ I-529, II-529, III-528, IV-527,V-526,VI-525-,VII-525,VIII-524 и IX-523 в кв.30  минат до новопроектираната  улична регулация.
Дворищната регулация се изменя, като югоизточните граници на УПИ  II-545, III-544, IV-543,V-542,VI-746-,VIII-530, IX-530 и X-530 в кв.29  минат до новопроектираната улична регулация.

2. Одобрява ПУП – ПП по чл.125 и 134 от ЗУТ.

3. Проектът за ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в чл.161, ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и съобразен със ЗГ.

4. Настоящото Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

6. Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 2 от дневния ред, по вх.№166/07.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

100

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – ЧИ - план за регулация, засягащ ул. „Иван Асен I” с о.т. 171-176а и ул. „Белите камъни” с о.т.170-236 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.5 от ЗГ и по смисъла на чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобряване на ПУП – ЧИ, засягащ ул. „Иван Асен I” с о.т. 171-176а и ул. „Белите камъни” с о.т.170-236 между кв.25-25а и 33 по плана на гр. Сърница като:

- Уличната регулация  на ул. „Белите камъни” с о.т.170-236 се променя по реализираната на място улица и става с ширина 6м.

- Уличната регулация на ул.”Иван Асен I” с о.т.171-176а се променя по реализираната на място улица и става с ширина 5-6м.

- Дворищната регулация се изменя, като парцелите в кв.25-25а и 33 по новопроектираните улици.

2. Одобрява ПУП – ПП по чл.125 и 134 от ЗУТ.

3. Проектът за ПУП да се изработи при спазване на изискванията, определени в чл.161, ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Наредба №8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и съобразен със ЗГ.

4. Настоящото Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

6. Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 3 от дневния ред, по вх.№168/07.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

101

Относно: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници наПИ 112 и общински имот пл. №1213 в кв.8 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСМА, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г.и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 112 и общински имот пл. №1213 в кв.8 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

2. Дава съгласие на Кмета на Община Сърница в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, да подпише съставеният акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 4 от дневния ред, по вх.№167/07.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

102

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 7-2017, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 6-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 5 от дневния ред, по вх.№169/08.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

103

Относно: Откриване навтора процедура по продажба на Дълготраен материален актив, представляващ - Лек автомобил Ауди А6, с рег. №РА 44 40 ВА, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване или при липса на оферти да бъде бракуван.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.35 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на Дълготраен материален актив, представляващ - Лек автомобил Ауди А6, с рег. №РА 44 40 ВА, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена на горепосоченият ДМА в размер на 600 лв. без ДДС.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;
3.2. Мехмед Туджар;
3.3. Емин Кьосей - Резервен член.

4. Дава съгласие за бракуване на горепосочения ДМА при липса на подадени оферти.

5. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 6 от дневния ред, по вх.№170/08.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

104

Относно: Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 5 год. чрез публично оповестен конкурс на помещения за обществено заведение (кафе) с обща площ от 263,21 м², находящ се в 3МО с идентификатор – 501.399.3 в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги” кв.47 по плана на гр. Сърница.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 23, ал. 1 от НРПРУОИ на Община Сърница, Заявления с вх. №1645/17.07.2017 г. от Мехмед Али Талипов, управител на „Маракан БГ” ЕООД, и във връзка с изпълнение на Решение №086/26.07.2017 г. на ОбС-Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок за 5 /пет/ години на следната частна общинска собственост:
Помещения за обществено заведение (кафе) с обща площ от 263,21 м2, находящи се в 3МО (триетажна масивна обществена сграда) с идентификатор – 501.399.3  в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги”, кв. 47, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №6/01.12.2015 г., представляващи:
I – Обект с идентификатор – 501.399.3.6 – Кафе с площ от 207,89 м2
II – Обект с идентификатор – 501.399.3.7 – Кухня към кафе с площ от 24,55 м2
III – Обект с идентификатор – 501.399.3.8 – Склад към кафе с площ от 10,70 м2
IV – Обект с идентификатор – 501.399.3.9 – Кухня 2 към кафе с площ от 20,07 м2.

2. Определя следните условия за провеждане на конкурса:

2.1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 779,10 лв. /седемстотин седемдесет и девет лева и десет стотинки/ без ДДС, съгласно приложение №2 /таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Сърница, неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.Обекта предмет на конкурса посочен в точка първа от настоящото решение да се ползва за обществено заведение (кафе).

2.2. Обекта предмет на конкурса посочен в точка първа от настоящото решение да се ползва за обществено заведение (кафе).

3. Определяне на членове на комисията по първа точка за провеждане на публично оповестен конкурс следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;
3.2. Мехмед Туджар;
3.3. Емин Кьосей - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 7 от дневния ред, по вх.№171/08.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

105

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 384 кв.м., на находящ се в кв.13 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №54/05.07.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и в изпълнение на Решение с №086/26.07.2017г. на ОбС – Сърница с постъпило Заявление с Вх.1555/30.06.17г. от Мехмед Исмаилов Дурльов и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 384 кв.м., на находящ се в кв.13 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №54/05.07.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 2 765 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Байрям Мечкарски;
3.2. Али Мустафа;
3.3. Саит Мехмед - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 8 от дневния ред, по вх.№175/18.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

106

Относно: Създаване на екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Общ. Сърница към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница за учебната 2017/2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.2 от Наредба за приобщаващо образование на МОН и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на община Сърница към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница, за учебната 2017/2018г.

2. Средствата предназначени за издръжка на дете със СОП да бъдат прехвърлени на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 9 от дневния ред, по вх.№172/12.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

107

Относно: Одобряване на маломерна Подготвителна група към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница за учебната 2017/2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява маломерна подготвителна група към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница за учебната 2017/2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 10 от дневния ред, по вх.№174/15.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

108

Относно: Приемане на проектобюджет на Община Сърница за 2018г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема проектобюджет на Община Сърница за 2018г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 год. в частта местни дейности, съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 11 от дневния ред, по вх.№173/14.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

109

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща ½ идеална част от УПИ XIX-185 – общ.(имот 1179), кв.17, целият с площ – 443 кв.м., по плана на гр. Сърница  на собственика на законно построената върху нея жилищна сграда на Исмет Кемалов Караходжов.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и постъпило Заявление с вх. №1622/11.07.2017г. от Исмет Кемалов Караходжов, във връзка с изпълнение на Решение №086/26.07.2017г. на Об.С – Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Продава земя – ЧОС,представляваща ½ идеална част от УПИ XIX-185 – общ. (имот 1179), кв. 17, целият с площ – 443 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №53/05.07.2017 г. на Община Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Исмет Кемалов Караходжов с ЕГН 630604****, съгласно Удостоверение №15/01.12.1966 г. за ОПС на Кемал Джамалов Караджов с Декларация от 06.05.1985г., съгласно чл.56, ал.2 от ЗТСУ с ОПС на първи етаж от жилищната сграда на сина си - Игнат Каменов Караджов (Исмет Кемалов Караходжов, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №1342/29.04.2013г.)., представляваща триетажна масивна жилищна сграда със ЗП 122 кв.м. и РЗП 366 кв.м., съгласно Разрешение за строеж №13/20.06.1985г. и Удостоверение за описание на сграда от служба ТСУ към Община Сърница с изх. №1044/03.07.2017г., издадено на Исмет Кемалов Караходжов.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 1 838 (хиляда осемстотин тридесет и осем) лв. без ДДС.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 12 от дневния ред, по вх.№176/21.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

110

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1448 в кв.7, с площ – 237 кв.м., част от УПИ VI-99.1448 – “За жилищно строителство”,  като Общ. Сърница продава ПИ 1448 на Халил Ахмед Моллаали.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2, ал.3 и чл.64, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №1660/18.07.2017г. от Халил Ахмед Моллаали, и във връзка с изпълнение на Решение №102/28.09.2017г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1448 в кв.7, с площ – 237 кв.м., част от УПИ VI-99,1448 – „За жилищно строителство” в кв.7 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №55/01.08.2017 г. на Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ 1448 на Халил Ахмед Моллаали, ЕГН 361007**** – съсобственик в УПИ VI-99,1448 – „За жилищно строителство” в кв.7 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот придобит на основание давностно владение №52, том I, рег. №1083, н. дело №51/11.07.2017 г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 1 896 (хиляда осемстотин деветдесет и шест) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОУ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 13 от дневния ред, по вх.№177/21.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

111

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1454 в кв.7, с площ – 224 кв.м., част от УПИ XVI-98.1454 – “За жилищно строителство”, като Общ. Сърница продава ПИ 1454 на Халил Ахмед Моллаали.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2, ал.3 и чл.64, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №1659/18.07.2017г. от Халил Ахмед Моллаали, и във връзка с изпълнение на Решение №102/28.09.2017г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ ПИ с пл. №1454 в кв.7, с площ – 224 кв.м., част от УПИ XVI-98,1454 – „За жилищно строителство” в кв.7 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №56/01.08.2017 г. на Община Сърница, като Община Сърница продава ПИ 1454 на Халил Ахмед Моллаали, ЕГН 361007**** – съсобственик в УПИ XVI-98,1454 – „За жилищно строителство” в кв.7 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка №109, том I, рег. №270, н. дело №181/1970 г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 1 792 (хиляда седемстотин деветдесет и два) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОУ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 14 от дневния ред, по вх.№178/21.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

112

Относно: Приемане на Наредба за условията за реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА както и в съответствие със Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за пчеларството, Закон за животновъдството, Закона за защита на животните, Закона за опазване на околната среда, Закон за устройство на територията, Наредба 44/20.04.2006г. за ветеринарно медицинските изисквания към животновъдните обекти и Наредба №22/10.02.2006г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в ОДБХ (РВМС) и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба за условията за реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 15 от дневния ред, по вх.№181/25.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

113

Относно: Приемане на Наредба за условията за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, както и в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗУТ и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба за условията за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти на територията на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 16 от дневния ред, по вх.№182/25.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

114

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Иновативни услуги за активно включване в Общ. Сърница”, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” .

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.76, ал.3 от АПК, както и в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗУТ и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за финансиране на проект „Иновативни услуги за активно включване в Общ. Сърница”, с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, точка 17 от дневния ред, по вх.№183/25.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

115

Относно: Aктуализация в капиталовата програма на Община Сърница за 2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2017г., съгласно Приложение №1

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на Община Сърница в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№184/25.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

116

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация, засягащ улица в с о.т. 34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 по плана на с. Медени поляни.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – план за регулация, засягащ улица с о.т. 34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 по плана на с. Медени поляни.
С проектът за ЧИ-ПР уличната регулация се променя, като улица с о.т. 34-35 се стесняват пред УПИ V- общ. и минава по имотната граница на ПИ 97 и съществуващата на място джамия. Образува се нова улица с о.т. 34-35-35а, която е 4,7 м. в най-тясната си част.
Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ V- общ. се образуват два нови парцела, като единият е по имотните граници на ПИ 97, във връзка с § 8 от ЗУТ.
Новообразуваните парцели са с площи и преотреждане съответно:

- УПИ XIV – „За джамия” е с площ 309 кв.м.
- УПИ V-общ.е с площ 255 кв.м.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.09.2017г., Протокол №11, доп. точка 2 от дневния ред, по вх.№185/27.09.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Заседания

  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…
  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация