ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.10.2017г. /вторник/ от 14:00 ч. в Младежки дом гр. Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Отменяне изцяло на Решение №116 Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация засягащ улица с о.т.34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 по плана на с. Медени поляни, прието с протокол №11 от 28.09.2017г.

Докл.: С. Османджиков

2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на Общинската собственост за 2017г., представляващо Приложение 8-2017, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

3. Откриване на процедура по продажба на ПИ №014150, представляващ имот с пл. №150 в масив №14, местността „Стойчов чарк” в землището на гр. Сърница, общ. Сърница с площ от 460 кв.м. с начин на трайно ползване на имота Овраг, промойна.

Докл.: А. Байрактар

4. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VIII-общ., находящо се в кв.67, с площ – 658 кв.м. по плана на гр. Сърница, общ. Сърница на Мехмед Реджеп Туджар.

Докл.: А. Байрактар

5. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница за периода 01.01.2017г. – 30.09.2017г. и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 30.09.2017г.

Докл.: И. Църенски

6. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация засягащ улица с о.т.34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11и УПИ XII и XIIIв кв.10 по плана на с. Медени поляни.

Докл.: М. Фере

7. Предоставяне на съгласие Общ. Сърница да започне процедура по учредяване на сервитутни права (право на преминаване през чужд поземлен имот и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура)  през имот частна собственост пл. №081009 в землището на гр. Сърница, местността „Петел” в полза на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар

8. Искане за авансово плащане на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на ОПРЧР 2014-2020г.

Докл.: С. Джасурова

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

23.10.2017г.

/понеделник/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

23.10.2017г.

/понеделник/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

23.10.2017г.

/понеделник/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

23.10.2017г.

/понеделник/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

117

Относно: Отменяне изцяло на Решение №116 Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация засягащ улица с о.т.34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 по плана на с. Медени поляни, прието с протокол №11 от 28.09.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24, чл.21, ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА, чл.91, ал.1 от АПК и във връзка със Заповед на Областен управител на Обл. Пазарджикс №ПО-189 от 10.10.2017г. и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Отменя изцяло Решение №116 Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация засягащ улица с о.т.34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 по плана на с. Медени поляни, прието с протокол №11 от 28.09.2017г., доп. точка 2 от дневния ред.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 1 от дневния ред, по вх.№196/17.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

118

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 8-2017, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 8-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 2 от дневния ред, по вх.№193/12.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

119

Относно: Откриване на процедура по продажба на ПИ №014150, представляващ имот с пл. №150 в масив №14, местността „Стойчов чарк” в землището на гр. Сърница, общ. Сърница с площ от 460 кв.м. с начин на трайно ползване на имота Овраг, промойна.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и в изпълнение на Решение с 118/24.10.2017г. на ОбС – Сърница с постъпило Заявление с Вх.2178/04.10.17г. от Аки Сабриев Дренков и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на ПИ №014150, представляващ имот с пл. №150 в масив №14, местността „Стойчов чарк” в землището на гр. Сърница, общ. Сърница с площ от 460 кв.м. с начин на трайно ползване на имота Овраг, промойна, съгласно АЧОС №58/26.09.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 910 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;
3.2. Муса Сръкьов;
3.3. Муетдин Саитов - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 3 от дневния ред, по вх.№194/17.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

120

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ VIII-общ., находящо се в кв.67, с площ – 658 кв.м. по плана на гр. Сърница, общ. Сърница на Мехмед Реджеп Туджар.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и постъпило Заявление с вх. №2054/14.09.2017г. от Мехмед Реджеп Туджар, във връзка с изпълнение на Решение №118/24.10.2017г. на Об.С – Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
9 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Продава земя – ЧОС,представляваща УПИ VIII – общ.,находящ се в кв. 67, с площ – 658 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №57/19.09.2017 г. на Община Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Мехмед Реджеп Туджар с ЕГН 571024****, съгласно Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 18.12.1989г., Заповед на Общински народен съвет гр. Велинград №1295/22.12.1989г. за отстъено възмездно право на строеж върху държавен парцел и Удостоверение за описание на сграда от служба ТСУ към Община Сърница с изх. №1525/13.09.2017г. съгласно, което в УПИ VIII – общ., находящ се в кв.67 по плана на гр. Сърница има законно построена триетажна масивна жилищна сграда със ЗП-93 кв.м. с Разрешение за строеж №26/08.06.1990г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 5 735 (пет хиляди седемстотин тридесет и пет) лв. без ДДС.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 4 от дневния ред, по вх.№195/17.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

121

Относно: Информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2017г. – 30.09.2017г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2017г. – 30.09.2017г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2017г. съгласно Приложение №1

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 5 от дневния ред, по вх.№197/18.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

122

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация, засягащ улица в с о.т. 34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 и УПИ XII и XIII в кв.10 по плана на с. Медени поляни.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – план за регулация, засягащ улица с о.т. 34-35, УПИ V-общ. и VI-83 в кв.11 и УПИ XII и XIII в кв.10 по плана на с. Медени поляни.
С проектът за ЧИ-ПР уличната регулация се променя, като улица с о.т.34-35 се стесняват пред УПИ V- общ. VI-83 в кв.11, уширява се пред УПИ XII и XIII в кв.10 и минава по имотната граница на ПИ 97 и съществуващата на място джамия. Образува се нова улица с о.т. 34-35-35а, която е 6,00 м. в най-тясната си част.
Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ V- общ. и VI-83 в кв.11 се образуват три нови парцела, като единият е по имотните граници на ПИ 97, във връзка с § 8 от ЗУТ. В кв.10, УПИ XII и XIII стават до новообразуваната улица.
Новообразуваните парцели са с площи и преотреждане съответно:

-УПИ XIV – „За джамия” е с площ 309 кв.м.

-УПИ V-общ.е с площ 255 кв.м.

-УПИ VI-83 е с площ 315 кв.м.

-УПИ XIII е с площ 319 кв.м.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 6 от дневния ред, по вх.№198/18.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

123

Относно: Предоставяне на съгласие Общ. Сърница да започне процедура по учредяване на сервитутни права (право на преминаване през чужд поземлен имот и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура)  през имот частна собственост пл. №081009 в землището на гр. Сърница, местността „Петел” в полза на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС , чл.6, ал.4 от НРПРУОИОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие:

1. Община Сърница, представлявана от Кмета Неби Реджеп Бозов, да започне процедура по учредяване на сервитутни права – право на преминаване през чужд поземлен имот по чл.192, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и право на прокарване на отклонения  от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура съгласно чл.193, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, през имот частна собственост пл. №081009 в землището на гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, местността „Петел”, начин на трайно ползване „нива” и площ от 1620 кв.м. – собственост на наследниците на Ахмед Али Чаушев при  граници и съседи имот ПИ №081012 собственост на Емине Реджеп Фере; ПИ №081013 собственост на Реджеп Исмаил Мехмед; ПИ №081014 собственост на Ахмед Ракип Ибиш; ПИ №081008 собственост на наследниците на Халил Мустафов Мутешимов; ПИ №000536 (полско път) собственост на Община Сърница; ПИ №000440 (водоем) собственост на Община Сърница, които права да се учредят в полза на Община Сърница. Учредяването им е необходимо във връзка с осигуряване на достъп до изграждащия се водоем, който е от особено значим обществен интерес за населението на общината в съседния общински имот с пл. №000440  и преминаване на водоснабдителните съоръжения през ПИ №081009.

2. Цената на учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура да се определи съгласно разпоредбите на чл.192,ал.6, съответно чл.193,ал.8 от ЗУТ и да се предостави за разглеждане и одобряване от Общински съвет Сърница съгласно разпоредбите на чл.34, ал.2 от ЗОС и чл.6, ал.4 от НРПРУОИОС.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 7 от дневния ред, по вх.№199/18.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

124

Относно: Искане за авансово плащане на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на ОПРЧР 2014-2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001-0037-C01„Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи” по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на ОПРЧР 2014-2020г., а и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Упълномощава Кмета на Общ. Сърница да подпише Запис на заповед, платима при предявяване в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. в размер на 37 703.60 лв. за обезпечение на 20% авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001-0037-C01„Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”,по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” на ОПРЧР 2014-2020г., с падеж „Датата на влизане в сила на акта за верификация на окончателното искане за плащане по административен договор BG05M9OP001-2.005-0059-C01 „Иновативни услуги за активно включване”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 24.10.2017г., Протокол №12, точка 8 от дневния ред, по вх.№200/18.10.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Проекто-наредби

Заседания

  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…

Идентификация