ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 10.11.2017г. /петък/ от 10:00 чв Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Откриване на процедура по продажба на ПИ №014150, представляващ имот с пл. №150 в масив №14, местността „Стойчов чарк” в землището на гр. Сърница, общ. Сърница с площ от 460 кв.м. с начин на трайно ползване на имота Овраг, промойна.

Докл.: А. Байрактар

2. Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, регистрационен номер BG05M9OP001-4.00-0037-C01 изпълняван по ОПРЧР 2014-2020г.

Докл.: С. Джасурова

3. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2017г. и актуализация на капиталовата програма на Община Сърница за 2017г.

Докл.: И. Църенски

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

125

Относно: Откриване на процедура по продажба на ПИ №014150, представляващ имот с пл. №150 в масив №14, местността „Стойчов чарк” в землището на гр. Сърница, общ. Сърница с площ от 460 кв.м. с начин на трайно ползване на имота Овраг, промойна.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и в изпълнение на Решение с 118/24.10.2017г. на ОбС – Сърница с постъпило Заявление с Вх.2178/04.10.17г. от Аки Сабриев Дренков и във връзка със Заповед №ПО-200/03.11.2017г. на Областен управител на гр. Пазарджик за ново обсъждане на настоящото решение  и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на ПИ №014150, представляващ имот с пл. №150 в масив №14, местността „Стойчов чарк” в землището на гр. Сърница, общ. Сърница с площ от 460 кв.м. с начин на трайно ползване на имота Овраг, промойна, съгласно АЧОС №58/26.09.17г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 910 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2017г. е в размер на 12,20 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх. №6312000518/07.11.2017г.

3. Определя за членове на комисия по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;
3.2. Муса Сръкьов;
3.3. Муетдин Саитов - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.11.2017г., Протокол №13, точка 1 от дневния ред, по вх.№212/07.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

126

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, регистрационен номер BG05M9OP001-4.001-0037-С01 изпълняван по ОПРЧР 2014-2020г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.76, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс, както и предвид фактическите основания и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за финансиране на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, регистрационен номер BG05M9OP001-4.001-0037-C01, изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.11.2017г., Протокол №13, точка 2 от дневния ред, по вх.№213/08.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

127

Относно: Актуализация на бюджета за 2017г. на Община Сърница и актуализация на капиталовата програма на Община Сърница за 2017г.

На основание: чл.52, ал.1,чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и ал.3, чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирания бюджет на Община Сърница за 2017г, както следва:

1.1. По приходите в размер на 4 686 174 лева, съгласно Приложение №1.
1.2. По разходите в размер на 4 686 174 лева, съгласно Приложение №1.

2. Приема Актуализирана капиталова програма на Община Сърница за 2017г., съгласно Приложение №2.

3. Одобрява списък на обектите за извършване на текущ ремонт през 2017г., финансирани с постъпления от продажба на нефинансови активи (параграф 40-00) и други собствени средства, съгласно Приложение №3.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 10.11.2017г., Протокол №13, точка 3 от дневния ред, по вх.№216/09.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Проекто-наредби

Заседания

  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…

Идентификация