ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2017г. /сряда/ от 14:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на Културен календар на Общ. Сърница за 2018г.

Докл.: Д. Пашова

2. Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Сърница.

Докл.: Д. Пашова

3. Предоставяне на разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 173022 от земеделски земи „ливада” в режим на застрояване „За ИВС”.

Докл.: Х. Туджар

4. Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация, засягащ улица с о.т. 50-37д между кв.21 и 17, по плана на с. Побит камък.

Докл.: М. Фере

5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на Общинската собственост за 2017г., представляващо Приложение 8-2017, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

6. Промяна в длъжностните наименования в структурата на Общинска администрация – Сърница.

Докл.: С. Джасурова

7. Разрешение за изработване на ПУП – ЧИ ПРЗ на УПИ I-40 „Селски туризъм, хотел в м. „Орлино”, землището на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

8. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

28.11.2017г.

/вторник/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

28.11.2017г.

/вторник/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

28.11.2017г.

/вторник/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

28.11.2017г.

/вторник/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

128

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Културен календар на Община Сърница за 2018г. във вида, в който е.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, точка 1 от дневния ред, по вх.№211/07.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

129

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сърница за 2017-2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.197 (1) от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба за приобщаващото образованиеи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сърница за 2017-2019г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, точка 2 от дневния ред, по вх.№214/08.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

130

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – За промяна на предназначението на имот 173022 от земеделска земя „ливада” в „За ИВС” в м. „Орлино”, землището на гр. Сърница, Общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108-114, чл.124а, ал.1 и 5 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 173022 от земеделска земя „ливада” в „За ИВС” в м. „Орлино” в землището на гр. Сърница с ЕКТТЕ 70648, като се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ XXII²² - „За ИВС” с площ от 1806 кв.м. Достъпът до новообразуваните парцели ще се осъществява посредством полски и горски пътища от КВС на гр. Сърница.

2. В плана на застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот „За ИВС” се предвижда застроително петно до три етажа  - „свободно” застрояване, Кинт – 1.2, Пзастр. – 30%, озеленяване мин. 50%, като се спазват всички нормативно отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „за курорт и допълващи го дейности”.

3. Настоящото решение да се разгласи на обществеността чрез публикуването му на официалната интернет страница и вестника на Общ. Сърница, както и да се постави на таблото за съобщения в съответствие с разпоредбите на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

4. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, 2 и 3 съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, точка 3 от дневния ред, по вх.№217/15.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

131

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация, засягащ улица в с о.т. 50-37д, между кв.21 и 17,  по плана на с. Побит камък.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – план за регулация, засягащ улица с о.т. 50-37д, между кв.21 и 17, по плана на с. Побит камък, като:

- Уличната регулация на улица с о.т.50-37д  между кв.21 и 17, с ширина 10м. става 8м., като се променя северната регулационна линия на кв.21. Образува се нова улица с о.т. 50а-49-37б-37в-37г-37д, по плана на с. Побит камък.

-  Дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на УПИ I, II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI и XVII в кв.21 се изместват съобразно съществуващите сгради и огради. Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата-идейно предложение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, точка 4 от дневния ред, по вх.№219/22.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

132

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 9-2017, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 9-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, точка 5 от дневния ред, по вх.№220/23.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

133

Относно: Промяна в длъжностните наименования в структурата на Общинска администрация – Сърница.

На основание чл.15, ал.1, ал.2, чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява промяна в длъжностните наименования в структурата на Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение 1 и Приложение №2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, точка 6 от дневния ред, по вх.№221/23.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

134

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП – ЧИ ПРЗ на УПИ I-40 „За селски туризъм, хотел” в м. „Орлино”, землището на гр. Сърница, Общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – ЧИ ПРЗ на УПИ I-40 „За селски туризъм, хотел” в м. „Орлино”, землището на гр. Сърница, Общ. Сърница с ЕКТТЕ 70648.
С проекта за ЧИ ПР, уличната регулация не се променя,
Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ I-40 „Селски туризъм,, хотел” се образуват седем нови парцела, с площ и отреждане съответно:

– I – „За ИВС” с площ 509 кв.м.

– II – „За ИВС” с площ 509 кв.м.

– III – „За ИВС” с площ 509 кв.м.

– IV – „За ИВС” с площ 509 кв.м.

– V – „За ИВС” с площ 509 кв.м.

– VI – „За ИВС” с площ 509 кв.м.

– VII – „За ИВС” с площ 900 кв.м.

В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвиждат нови застроителни петна в новообразуваните УПИ, като се спазват всички нормативни отстояния от останалите имоти. Устройствената зона е „рекреационна за вилен отдих”.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, точка 7 от дневния ред, по вх.№222/24.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

135

Относно: Приемане на Общинска актуализирана програма за управление на отпадъците на територията на Община Сърница за периода 2017 – 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.20 от ЗМСМА, чл.22 и чл.52 от Закона за управление на отпадъците и в изпълнение на разпоредбите на чл.57 от Закона за опазване на околната среда и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана Общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община Сърница за периода 2017 – 2020г.

2. Възлага на Кмета на Общ. Сърница да извърши всички действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№223/27.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

136

Относно: Придобиване на част от път SML 3086 /III-197/, Доспат – граница община /Доспат – Сърница/ – Спортна база „Орлино” – /III-843/ като общински.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка счл.108, ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за придобиване на част от път SML 3086 /III-197/, Доспат – граница община /Доспат – Сърница/ – Спортна база „Орлино” – /III-843/ на територията на Община Сърница,  като общински с дължина 12 990 м.

2. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, доп. точка 2 от дневния ред, по вх.№226/28.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

137

Относно: Необходимост от изготвяне на технически проект във връзка с подготовката на проектно предложение, с което община Сърница да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 20 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 2 и т.10 от ЗМСМA и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява изготвянето на технически проект за изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница и упражняване на авторски надзор по време на СМР;

2. Дава съгласие Кметът на община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с подготовката на техническите проекти.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, доп. точка 3 от дневния ред, по вх.№227/28.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

138

Относно: Отменяне изцяло на Решение №1Кандидатстване на община Сърница с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, прието с Протокол №01 от 24.01.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.24, чл.21, ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Отменя изцяло Решение №1Кандидатстване на община Сърница с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, прието с Протокол №01 от 24.01.2017г., точка 12 от дневния ред.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, доп. точка 4 от дневния ред, по вх.№228/28.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

139

Относно: Проектнo предложениe по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8  и чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл. 94, ал.3, т.5, чл. 128 от Закона за публичните финанси  и констатациите в обобщено становище №1 на експертна работна група по проекта за представяне на доказателства за наличие на финансов ресурс за покриване на недопустимия разход за ДДС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

           Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Сърница дава съгласието за финансиране на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.”, само със следните средства:

1.1. От отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците да бъдат осигурени средства за:

първоначалните допустими разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година;

допустимите разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година;

собствения принос;

недопустимите разходи по проекта, включително и ДДС.

2. Във връзка с ограниченията на чл.94, ал.3, т.5 и чл.128 от Закона за публичните финанси, общински съвет Сърница не допуска поемането на общински дълг и нови ангажименти за разходи със средства от собствени приходи или други източници на финансиране за реализацията на проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.”

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2017г., Протокол №14, доп. точка 5 от дневния ред, по вх.№229/28.11.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • October 22, 2018

    Заседание 05.11.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация