ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.12.2017г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Разрешаване за изработване на ПУП – За промяна предназначението на земеделски земи за имот 172064 от „ливада” в „За индивидуално вилно строителство” и промяна предназначението на имот 172050 от „ливада” в „За търговия и услуги” в м. Орлино, землището на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

2. Разрешаване за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 141055 от „ливада” в „За ЖС” в м. „Голяма и малка Крушица” в землището на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

3. Разрешаване за изработване на ПУП – За прилежащ терен към съществуваща сграда и провеждане на процедура по чл.53 (2) от ППЗОЗЗ и промяна предназначението на имот 001656 в УПИ I656 – „Трансформаторен пост” в м. „Голяма и малка Крушица”, землището на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

4. Разрешаване за изработване на ПУП – ЧИ ПРЗ на УПИ I „За МОТЕЛ” в м. „Първи километър”, землището на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на Общинската собственост за 2017г., представляващо Приложение 10-2017, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

6. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 год., чрез публично оповестен конкурс на 110 кв.м. от помещение, представляващо магазин с идентификатор 501.39.3.2, цялото с площ от 217,06 кв.м., находящ се на върви етаж в УПИ II – „За младежки дом и обществени услуги” в кв.47 по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

7. Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 год., чрез публично оповестен конкурс на помещение за офис за банкова дейност с площ от 50 кв.м. находящ се на първи етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор – 501.605.1 на Общ. Сърница, находящ се в УПИ VIII – Съвет, поща в кв.48 по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

8. Прекратяване на съсобственост на имот, представляващ УПИ I-338 – „За жилищно строителство”, находящ се в кв.43, по плана на гр. Сърница, като Общ. Сърница продава 63 кв.м. идеални части от УПИ I-338 – „За ЖС”, целият с площ от – 288 кв.м.,  на Владимир Василев Сергев и Румяна Василева Гълъбова.

Докл.: А. Байрактар

9. Откриване на процедура по продажба на УПИ I – „За Жилищно строителство” с площ от 512 кв.м., находящ се в кв.21 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

10. Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За Жилищно строителство” с площ от 622 кв.м., находящ се в кв.15 по плана на с. Побит камък, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

11. Одобряване на Общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане, съгласувано с ЗСП през 2018г.

Докл.: Д. Пашова

12. Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и на кметове на кметства в Община Сърница.

Докл.: И. Църенски

13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общ. Сърница.

Докл.: И. Църенски

14. Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2017г., програмата за капиталови разходи и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски

15. План – сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на територията на общественото ползване за 2018г.
Размер на такса битови отпадъци за 2018г. за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия.

Докл.: А. Кисьов

16. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

22.12.2017г.

/петък/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

22.12.2017г.

/петък/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

22.12.2017г.

/петък/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

22.12.2017г.

/петък/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

143

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – За промяна предназначението на земеделски земи за имот 172064 от „ливада” в „За индивидуално вилно строителство” и промяна предназначението на имот 172050 от „ливада” в „За търговия и услуги” в м. Орлино, землището на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108,ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

 

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна предназначението за имот 172064 от земеделска земя „ливада” в „За ИВС”  и промяна предназначението на имот 172050 от „ливада” в „За търговия и услуги” в м. „Орлино” в землището на гр. Сърница с ЕКТТЕ 70648.

Ще се образуват два урегулирани поземлени имота:

- УПИ LXIV-64 – „За ИВС” с площ от 853 кв.м.

УПИ L-50 - „За търговия и услуги” ” с площ от 167 кв.м.

Достъпът ще се осъществява посредством полски път – 001524.

Предвидено е свободно застрояване, като ще се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 1 от дневния ред, по вх.№234/11.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

144

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 141055 от  земеделска земя „ливада” в „За ЖС” в м. „Голяма и малка Крушица” в землището на гр. Сърница.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108,ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ  и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 141055 от земеделска земя „ливада” в „За ЖЗ” в м. „Голяма и малка Крушица” в землището на гр. Сърница с ЕКТТЕ 70648.
Ще се образува нов  УПИ LV-55 – „За ЖС” с площ от 770 кв.м.
Достъпът ще се осъществява посредством полски път ПИ 001111.
В плана за застрояване е предвидено застроително петно до три етажа - „свободно” застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътности височина на застрояването”.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 2 от дневния ред, по вх.№235/11.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

145

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – За прилежащ терен към съществуваща сграда и провеждане на процедура по чл.53 (2) от ППЗОЗЗ и промяна предназначението на имот 001656 в УПИ I656 – „Трансформаторен пост” в м. „Голяма и малка Крушица”, землището на гр. Сърница.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 и т.11от ЗМСМА, чл.108,ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТчл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53 (2) от ППЗПЗЗ  и след проведено поименно гласуване с

 

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за изработване на ПУП – За прилежащ терен към съществуваща сграда и провеждане на процедура по чл.53 (2) от ППЗОЗЗ и промяна предназначението на имот 001656 в УПИ I656 – „Трансформаторен пост” в м. „Голяма и малка Крушица” в землището на гр. Сърница с ЕКТТЕ 70648.
Ще се образува нов  УПИ– I656 „Трансформаторен пост” с площ от 140 кв.м.
Съществуващата сграда в имота ще се запази и не се предвожда ново строителство. Спазени са нормативните отстояния на съществуващата сграда от границите на съседните имоти, както и минималното отстояние от 6м. от другите сгради до трансформаторния пост отстояния. Достъпът ще се осъществява посредством полски път – 001655.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 3 от дневния ред, по вх.№236/11.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

146

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – ЧИ ПРЗ на УПИ I „За Мотел” в м. „Първи километър”, землището на гр. Сърница.

На основаниечл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108,ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС  и след проведено поименно гласуване с

 

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – ЧИ ПРЗ на УПИ I „За Мотел” в м. „Първи километър”,   землището на гр. Сърница с ЕКТТЕ 70648.
С проекта за ЧИ ПР, уличната регулация не се променя.
Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ I „За Мотел” се образуват три нови парцела, с площ и отреждане съответно:

- УПИ I „За хотел, ресторант, търговия и услуги” с площ 2505 кв.м.;

- УПИ II „За хотел, ресторант, търговия и услуги” с площ 3215 кв.м.;

- УПИ III „За път и паркинг” с площ 971 кв.м.

В проекта за частично изменение на плана за застояване  се предвиждат  нови застроителни петна в новообразуваните УПИ I и II, свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от останалите имоти. Устройствената зона е „За курорт и допълващи го дейности”.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 4 от дневния ред, по вх.№237/11.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

147

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 10-2017, неразделна част от настоящото решение.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. представляващо – Приложение 10-2017, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 5 от дневния ред, по вх.№241/15.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

148

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 год., чрез публично оповестен конкурс на 110 кв.м. от помещение, представляващо магазин с идентификатор 501.399.3.2, цялото с площ от 217,06 кв.м., находящ се на върви етаж в УПИ II – „За младежки дом и обществени услуги” в кв.47 по плана на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, Заявления с вх. №2750/14.12.2017 г. от Мехмед Али Талипов, управител на „Маракан БГ” ЕООД във връзка с изтичане на Договор №50/26.02.2014 г. за наем на помещение за магазин за хранителни стоки, и в изпълнение на Решение с №001/24.01.2017 г. на ОбС-Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдава под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на 110 кв.м. от помещение, представляващо магазин с идентификатор 501.399.3.2, цялото с площ от 217,06 кв.м., находящ се на първи етаж в УПИ II – „За младежки дом и обществени услуги”, кв.47 по плана на гр. Сърница, съгласно АЧОС №6/01.12.2015г.

2. Определя следните условия за провеждане на конкурса:

2.1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 550 лв. без ДДС, определена от Общински съвет – Сърница.

2.2. Обекта предмет на конкурса посочен в точка първа от настоящото решение да се ползва за магазин за хранителни стоки. 

3. Определя за членове на комисията по точка първа за провеждане на публично оповестен конкурс следните общински съветници:

3.1. Любомир Малинов;

3.2. Емин Карамолла;

3.2. Фатме Молаахмед - Резервен член. 

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 6 от дневния ред, по вх.№243/18.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

149

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5 год., чрез публично оповестен конкурс на помещение за офис за банкова дейност с площ от 50 кв.м. находящ се на първи етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор – 501.605.1 на Общ. Сърница, находящ се в УПИ VIII – Съвет, поща в кв.48 по плана на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 ЗОС, чл.16, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, Заявления с вх. №2809/15.12.2017 г. от Юрий Генов, изпълнителен директор на „Банка ДСК” ЕАД, относно искане за подновяване на изтичащ Договор №18/14.01.2013 г. за отдаване под наем, и във връзка с изпълнение на Решение с №001/24.01.2017 г. на ОбС-Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публично оповестен конкурс на Помещение за офис за банкова дейност с площ от 50 кв.м., находящо се на първия етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор – 501.605.1 на Община Сърница, находяща се в УПИ VIII – Съвет, поща, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №1/29.06.2015 г., при граници и съседи на помещението – от изток: помещение на „Български пощи” ЕАД и от останалите три страни – външни стени на триетажна масивна сграда с идентификатор – 501.605.1 на Община Сърница.

2. Определя следните условия за провеждане на конкурса:

2.1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 525 лв. без ДДС, определена от Общински съветСърница.

2.2. Обекта предмет на конкурса посочен в точка първа от настоящото решение да се ползва за извършване на банкова дейност. 

3. Определя за членове на комисията по точка първа за провеждане на публично оповестен конкурс следните общински съветници:

3.1. Любомир Малинов;

3.2. Емин Карамолла;

3.2. Фатме Молаахмед - Резервен член. 

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 7 от дневния ред, по вх.№245/18.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

150

Относно: Прекратяване на съсобственост на имот, представляващ УПИ I-338 – „За жилищно строителство”, находящ се в кв.43, по плана на гр. Сърница, като Общ. Сърница продава 63 кв.м. идеални части от УПИ I-338 – „За ЖС”, целият с площ от – 288 кв.м.,  на Владимир Василев Сергев и Румяна Василева Гълъбова.

На основание: Чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2, ал.3 и чл.64, ал.1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №2414/08.11.2017 г. от Владимир Василев Сергев и Румяна Василева Гълъбова, наследници на Васил Владов Сергев, и във връзка с изпълнение на Решение №132/29.11.2017 г. на ОбС – Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Прекратяване на съсобственост в имот, представляващ УПИ I-338 – „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №43, по плана на гр. Сърница, целия с площ от – 288 кв.м., съгласно АЧОС №62/13.11.2017г. на Община Сърница и Договор №367/12.09.2006г. за продажба на общински недвижим имот по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС, като Община Сърница продава 63 /шестдесет и три/ кв.м. идеални части от УПИ I-338 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №43, по плана на гр. Сърница, целия с площ от – 288 кв.м., съгласно АЧОС №62/13.11.2017 г. на Община Сърница на – Владимир Василев Сергев, ЕГН 620208**** и Румяна Василева Гълъбова, ЕГН 650402****, наследници на Васил Владов Сергев, с ЕГН 370308**** /съгласно Удостоверения за наследници №2405/18.07.2017 г. и №2406/18.07.2017 г. на Община Велинград/ – съсобственик на 225 /двеста двадесет и пет/ кв.м. идеални части от УПИ I-3388 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №43, целия с площ от – 288 кв.м., по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно Договор №367/12.09.2006 г. за продажба на общински недвижим имот по реда на чл.35, ал.2 от ЗОС, вписан в Службата по вписванията при Районен съд – Велинград към Агенция по вписванията с вх. №1364, Акт – 275, т.I от дата – 12.09.2006 г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 536 (петстотин тридесет и шест) лв. без ДДС съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на собствеността и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 8 от дневния ред, по вх.№246/19.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

151

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ I – „За Жилищно строителство” с площ от 512 кв.м., находящ се в кв.21 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №132/29.11.2017 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №2233/13.10.2017 г. от Ава Сайфова Абдулах и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ I – „За жилищно строителство” с площ от 512 кв.м., находящ се в кв.21 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №60/25.10.2017 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 608 лв. (четири хиляди шестстотин и осем лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;

3.2. Мустафа Сръкьов;

3.2. Байрям Мечкарски - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 9 от дневния ред, по вх.№247/19.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

152

Относно:Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За Жилищно строителство” с площ от 622 кв.м., находящ се в кв.15 по плана на с. Побит камък, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №132/29.11.2017 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №2384/03.11.2017 г. от Яшар Ибрахимов Орцеви след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 622 кв.м., находящ се в кв.15 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №61/13.11.2017 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 665 лв. (четири хиляди шестстотин шестдесет и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;

3.2. Мустафа Сръкьов;

3.2. Байрям Мечкарски - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 10 от дневния ред, по вх.№248/19.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

153

Относно: Одобряване на Общинската програма за осигуряване на полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане, съгласувано със ЗСП през 2018г.

На основание:чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява Общинската програма за осигуряване на полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане, съгласувано със ЗСП през 2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.12.2017г., Протокол №16, точка 11 от дневния ред, по вх.№244/18.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

154

Относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и на кметове на кметства в Община Сърница.

На основание:чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кмет на община и на кметовете на кметства, считано от 01.01.2018г., както следва:

- Кмет на Община Сърница – 1 700.00 лв.;

- Кмет на кметство с. Побит камък – 800.00 лв.;

- Кмет на кметство с. Медени поляни – 800.00 лв.

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кмета на община и на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.12.2017г., Протокол №16, точка 12 от дневния ред, по вх.№249/20.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

155

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове и при спазване на изискванията на чл.76, ал.3 от АПК и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общ. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.12.2017г., Протокол №16, точка 13 от дневния ред, по вх.№250/20.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

156

Относно: Актуализация на бюджета за 2017г. на Община Сърница, програмата за капиталови разходи и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейски съюз на Община Сърница.

На основание: чл.52, ал.1 ичл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.94, ал.3, чл.124, ал.2 и чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализация бюджета на Община Сърница за 2017г, както следва:

1.1. По приходите в размер на 5 161 052 лева, съгласно Приложение №1.
1.2. По разходите в размер на 5 161 052 лева, съгласно Приложение №1.

2. Приема актуализирана капиталовата програма на Община Сърница, съгласно Приложение №2.

3. Приема актуализиран индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз, съгласно Приложение №3, Приложение №3а, Приложение №3б, Приложение №3в и Приложение №3г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.12.2017г., Протокол №16, точка 15 от дневния ред, по вх.№252/20.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

157

Относно: 1. План – сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите на общественото ползване за 2018г.

2. Размер на такса битови отпадъци за 2018г. за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.16, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

I. Приема и одобрява план – сметка за 2018г. за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – Приложение №1, както следва:

- Приходи в размер на 123 936 лв. по Приложение №1;

- Дофинансиране от други общински приходи 118 996 лв. съгласно Приложение №1;

- Разходи в размер на 242 932 лв. Приложение №1.

II. Потвърждава размера на такса за битови отпадъци за 2018 г. по от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница:

1. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

2. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

3. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижимите имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

4. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

5. Размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се територията на всички населени места в Община Сърница – гр. Сърница, с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8,5 промила върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация, 5 промила за застроени имоти извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

-За събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други – 3.2 промила за застроените недвижими имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2.3 промила За застроените имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- За поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 3 промила за застроени имоти в регулация, 1 промил за застроени имоти извън регулация,  и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.12.2017г., Протокол №16, точка 15 от дневния ред, по вх.№251/20.12.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Проекто-наредби

Заседания

  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…

Идентификация