ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.01.2018г. /вторник/ от 10:30 чв Сградата на Община Сърница при следния проект на 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Кандидатстване по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” – кампания 2018 на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Докл.: С. Джасурова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

001

Относно: Кандидатстване по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” – кампания 2018 на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява кандидатстване с проектно предложение за извършване на СМР на сградата на Общинска администрация – Сърница по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” – кампания 2018 на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с наименование: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на обект “Сграда на общинска администрация в имот 605, УПИ VIII по плана на гр. Сърница”;

2. Одобрява процент на съфинансиране от страна на община Сърница – 50,01% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение;

3. Възлага на Кмета на община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 09.01.2018г., Протокол №01, точка 1 от дневния ред, по вх.№002/08.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Проекто-наредби

Заседания

  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…

Идентификация