ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2017г. /петък/ от 14:00 ч.в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща – Приложение 1-2018, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

2. Приемане на бюджета за 2018г., програма за капиталови разходи, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и бюджетна прогноза за местните дейности за периода от 2019 – 2021 година на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски

3. Програма за работа на Общински съвет – Сърница за 2018г.

Докл.: С. Османджиков

4. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

Докл.: С. Османджиков

5. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

Докл.: С. Джасурова

6. Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница и План за работа на комисията за 2018г.

Докл.: Д. Пашова

7. Продажба на земя ЧОС, представляваща УПИ XVIII-1119-общ., находящ се в кв.69, с площ – 565 кв.м. по плана на гр. Сърница на Реджеп Халил Исмаил и Шукрие Реджеп Исмаил.

Докл.: А. Байрактар

8. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За жилищно строителство” с площ  от 521 кв.м., находящ се в кв.5 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

9. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ  от 592 кв.м., находящ се в кв.5 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

10. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация, засягащ УПИ IV в кв.9 по плана нас. Медени поляни.

Докл.: М. Фере

11. Определяне на маломерните имоти от общински поземлен фонд на Общ. Сърница, които да бъдат отдадени под наем за срок от една година без търг или конкурс.

Докл.: Х. Туджар

12. Годишен доклад за 2017г. по Общинския план за развитие на Община Сърница 2015-2020г.

Докл.: С. Джасурова

13. Искане за авансово плащане от Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”, подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-156 от 21.10.2016г. и Заявление №19-19-2-01-40/28.09.2017г.

Докл.: С. Джасурова

14. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.  и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.12.2017г.

Докл.: И. Църенски

15. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество на територията на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар

16. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

25.01.2017г.

/четвъртък/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

25.01.2017г.

/четвъртък/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

25.01.2017г.

/четвъртък/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

25.01.2017г.

/четвъртък/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

002

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща Приложение 1 – 2018г., неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща Приложение 1 – 2018г., неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 1 от дневния ред, по вх.№004/10.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

003

Относно: Приемане на бюджета за 2018 година, програма за капиталови разходи,  индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и  бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2019 – 2021 година на Община Сърница.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, Постановление на Министерски съвет №332 от 22.12.2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Сърница за 2018 г., както следва:

1.1. По  приходите  в размер на  4 689 352 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  2 613 913 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 306 437  лева;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 324 711 лева, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.1.1.2.1. Остатък  по проект „Целодневна организация на учебния процес” - 7 794 лева;

1.1.1.2.2. Остатък по проект „Твоят час - 9 441 лева.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 075 439 лева, в т.ч.:

1.1.2.1.   Данъчни приходи  в размер на 194 500 лева (Приложение №1);

1.1.2.2.   Неданъчни приходи  в размер на 321 289 лева (Приложение №1);

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 423 300 лева, в.т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  393 300 лева;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 30 000 лева.

1.1.2.4.   Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 112 800 лева(Приложение № 3 ); 

1.1.2.5.   Преходен остатък в частта местни дейности в размер на 1 078 282 лева (Приложение № 2), в това число:

1.1.2.5.1. с целеви характер – 918 545 лева;

1.1.2.5.2. за разпределяне от общински съвет – 159 737 лева.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на -  2 000 лева;

1.1.2.7. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 57 732 лева;

1.1.2.8. Приходи от помощи и дарения в размер на 5 000 лева;

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми,както следва:

1.1.2.9.1 Възстановен временен безлихвен заем по проект „Независим живот за гражданите на Сърница” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.” в размер на 81 444 лева;

1.1.2.9.2. Отпуснат временен безлихвен заем по проект „Иновативни услуги за активно включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 година” в размер на 45 000 лева;

1.1.2.9.3. Отпуснат временен безлихвен заем по проект „Повишаване на капацитета на служителите от общинска администрация Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 година” в размер на 36 444 лева.

1.2. По разходите в размер на 4 689 352 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от  №1.

1.2.1.   За делегирани от държавата дейности в размер на 2 613 913 лева. 

1.2.2.   За местни дейности в размер на 2 075 439 лева 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема програмата за капиталови разходи в размер на 617 600 лева, съгласно Приложение № 3;

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 112 800 , съгласно Приложение №3;

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления  от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3.

2.3. Приема разходите за съфинансиране по Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на обект “Сграда на общинска администрация в имот 605, УПИ VIII по плана на гр. Сърница”, в размер на 100 000, съгласно Приложение №3;

2.4. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз(Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година),в размер на 20 400, съгласно Приложение №3.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г., без разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала  в общинска администрация  и  местните  дейности, съгласно Приложение №4.

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2018 г., съгласно Приложение № 5.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Определя субсидия за Читалище „Просвета – 1947” от делегираните държавни дейности в размер на 16 750 лева;

4.2.  Утвърждава разходи за членски внос в размер на 7 500 лева;

4.3.  Определя средства за пенсионерски клуб Сърница в размер на 3 000 лева;

4.4.  Обезщетения за военнопострадали в размер до 2 500 лева;

4.5. Определя средства за работно облекло на помощния персонал в ДГ „МИР” в размер до 2 340 лева;

4.6. Определя средства за работно облекло на медицинските сестри, работещи в здравен кабинет в училищата и детските градини  в размер до 800 лева;

4.7. Одобрява средства за реализиране на Общински план за младежта в размер на 500 лева;

4.8. Одобрява средства за реализиране на културен календар на община Сърница за 2018 година в размер до 5 000 лева;

4.9. Упълномощава кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето на целеви средства по т.4.2 – т.4.8.

5.  Приема  лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.1. Приема разходи за представителни цели, както следва:

5.1.1. Представителни разходи на кмета на община Сърница в размер до  2 750 лева.

5.1.2. Представителни разходи на председателя на общински съвет Сърница в размер до  1 200 лева.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложения  № 6, №6а,  №6б, №6в, №6г, №6д и №6е.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение № 7.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

8.1. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница

8.2. ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък

8.3. ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни

9. Община Сърница през 2018 година няма да поема дълг.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер до 3 500 747 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година в размер 3 500 747 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година в размер на  50 000 лева.

12.1 Община Сърница няма просрочени задължения, които следва да бъдат разплащани през 2018 година, съгласно Приложение №8.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

13.1. За всеки отделен случай кметът на общината или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година;

13.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

13.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1. т.4 от Закона за публичните финанси;

13.4. За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския бюджет.

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

15.2. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и намаляване на бюджетните разходи;

15.3. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган;

15.4. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредителите с бюджет;

15.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси;

16. Задължава кмета  на общината:

16.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2018 г. по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.  

16.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

16.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол;

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относими за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението им в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 2 от дневния ред, по вх.№005/10.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

004

Относно: Програма за работа на Общински съвет – Сърница за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.27, ал.3 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за работа на Общински съвет – Сърница за 2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 3 от дневния ред, по вх.№007/11.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

005

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2011г. – 31.12.2017г.

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.59, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Сърница и взаимодействието му с общинска администрацияи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 4 от дневния ред, по вх.№008/11.01.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

006

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода от 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода от 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 5 от дневния ред, по вх.№011/18.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

007

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните в Община Сърница през 2017г. и План за работа на комисията за 2018г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните в Община Сърница през 2017г.

2. Одобрява План за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница за 2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 6 от дневния ред, по вх.№012/18.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

008

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ XVIII-1119 – общ.,находящ се в  кв.69, с площ – 565 кв.м., по плана на гр. Сърница  на собственика на законно построената върху нея жилищна сграда на Реджеп Халил Исмаил и Шукрие Реджеп Исмаил.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Общ. Сърница и постъпило Заявление с вх. №2574/29.11.2017г. от Реджеп Халил Исмаил и Шукрие Реджеп Исмаил, във връзка с изпълнение на Решение №002/26.01.2018г. на Об.С – Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ XVIII-1119 – общ., находящ се кв. 69, с площ – 565 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №65/19.12.2017 г. на Община Сърница – на собствениците на законно построена върху нея жилищна сграда – Реджеп Халил Исмаил с ЕГН 7003143482 и Шукрие Реджеп Исмаил с ЕГН 7406083479, съгласно Договор от 18.12.1989 г. за възмездно отстъпено право на строеж в УПИ XVIII в кв. 69 по план на гр. Сърница на Радин Демирев Туджаров (Реджеп Мустафа Туджар, съгласно Декларация за идентичност на имената №546/15.04.2004 г. на Кметство Сърница, общ. Велинград) и Удостоверение за описание на сграда издадено от Община Сърница с изх. №1949/01.12.2017 г., съгласно което в УПИ XVIII, кв. 69 по плана на гр. Сърница има построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП - 99 кв.м. и РЗП - 198, съгласно Строително разрешително №64/25.04.1991 г., като същата сграда ведно с отстъпеното право на строеж е продадена на Шукрие Реджеп Исмаил и Реджеп Халил Исмаил, съгласно Нотариален Акт за продажба на недвижим имот, срещу гледане и издръжка №156, том IV, Дело №1848 от 1996 г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 5 068 (пет хиляди и шестдесет и осем) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2017г., Протокол №02, точка 7 от дневния ред, по вх.№014/19.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

009

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За Жилищно строителство” с площ от 521 кв.м., находящ се в кв.5 по плана на с. Побит камък, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №147/28.12.2017 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №2454/13.11.2017 г. от Мустафа Мустафа Кавунски и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За жилищно строителство” с площ от 521 кв.м., находящ се в кв.5 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №63/17.11.2017 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 751 лв. (три хиляди седемстотин петдесет и един лв.) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;
3.2. Емин Карамолла;
3.3. Байрям Мечкарски - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 8 от дневния ред, по вх.№017/22.08.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

010

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За Жилищно строителство” с площ от 592 кв.м., находящ се в кв.5 по плана на с. Побит камък, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №147/28.12.2017 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №2615/04.12.2017 г. от Мустафа Шабан Мизурски и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 592 кв.м., находящ се в кв.5 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №64/19.12.2017 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 262 лв. (четири хиляди двеста шестдесет и два лева ) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;
3.2. Емин Карамолла;
3.3. Байрям Мечкарски - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 9 от дневния ред, по вх.№018/22.08.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

011

Относно: Разрешение за изработване напроект за ПУП План за регулация, засягащ УПИ IV в кв. 9 по плана на с. Медени поляни.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – План за регулация, засягащ УПИ IV в кв. 9 по плана на с. Медени поляни.
С проекта за ЧИ ПР, уличната регулация не се променя,
Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ IVмине в съответствие с границите на ПИ 10 и 147-общ. и се образува един нов парцел.
Новообразуваният парцел е с площ и отреждане съответно: УПИ IV – „ЖС, търговия и услуги с площ” 345 кв.м.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №2, точка 10 от дневния ред, по вх.№015/19.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

012

Относно: Определяне на маломерните имоти от общински поземлен фонд на Общ. Сърница, които да бъдат отдадени под наем за срок от една година без търг или конкурс.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Определя маломерни имоти от общински поземлен фонд за отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, подробно описани в таблица представляваща Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.

2. Определя наемната цена на имотите да бъде съгласно приетата в Приложение №2 – Таблица за базисни наемни цени и цени за ползване на общински имоти на територията на Общ. Сърница неразделна част от НРПРУОИ на Общ. Сърница.

3. Дава съгласие Кмета на Общ. Сърница да сключва договори за отдаване под наем за една година на имотите посочени в таблицата, представляваща  Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №2, точка 11 от дневния ред, по вх.№016/22.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

013

Относно: Годишен доклад за 2017 г. по Общинския план за развитие на община Сърница – 2015 – 2020 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема годишния доклад за 2017 г. по Общинския план за развитие на община Сърница – 2015 – 2020 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 12 от дневния ред, по вх.№019/22.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

014

Относно: Искане на авансово плащане от Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”, подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., съгласно Споразумение за  изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-156 от 21.10.2016г. и Заявление №19-19-2-01-40/28.09.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.28, ал.1, т.5 и т.6 от Наредба №1 от 22 януари 2016г. на МЗХ за прилагане подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и Споразумение №РД50-156 от 21.10.2016г. на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 80 656,20лв. /осемдесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева и двадесет стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Заявление № 19-19-2-01-40/28.09.2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, съгласно Споразумение №РД50-156 от 21.10.2016г. на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие.

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предостави подписаната Запис на заповед на Адалберт Ферев  - председател на колективния управителен орган на Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи – Борино –Доспат – Сърница”, необходима за получаване на авансовото плащане по Заявление № 19-19-2-01-40/28.09.2017г. от ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 13 от дневния ред, по вх.№021/22.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

015

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.12.2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

Приема Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г.  и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.12.2017г., съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 14 от дневния ред, по вх.№020/22.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

016

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество на Общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество на Общ. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, точка 15 от дневния ред, по вх.№022/23.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

017

Относно: Промяна на Общински план за развитие на община Сърница 2015-2020, във връзка с актуализиране на мерките.

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
12 0 0 12 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

Одобрява да се направи промяна в Общинския план за развитие на община Сърница и да се актуализират мерките, както следва:

Приоритет 3 – Доизграждане и подобряване на техническата инфраструктура и опазване на околната среда, Мярка 3.1 - Обновяване и поддържане на техническата инфраструктура, както следва:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в уличното осветление и в сградите на социалната и общинска  инфраструктура, включващи топлоизолация, подмяна на дограма; рехабилитация и поддържане на общинските пътища, както и инвестиции за изграждане на нови такива, осигуряващи пряк достъп до съседните общини; доизграждане и реконструкция на уличната мрежа в населените места на общината,  доизграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа в населените места и изграждане на газопреносни мрежи на територията на общината и др.

Дейности, в подкрепа на мярката:

 • Рехабилитация на съществуващата  общинска  пътна  мрежа, включително обект – „Рехабилитация на общински път PAZ1065 /III-843/ ДГС Селище-Побит камък-м.Овчарниците от км.0+000 до км.7+000”;
 • Реконструкция  на улиците  в гр. Сърница, включително следните обекти: ул. „Родопи”, ул.”Пролет”, ул. „Мир”, ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Пирин”, ул.”Шабанли”, ул.”Буков дол” , ул.”Боаза”, ул.”Райска Вода”, ул.”Широка Поляна”, ул. „Дунав”, ул. „Европа”,ул. „Одрин”, ул. „Римски път”, ул.„Лале”, ул.”Чатъма”, ул.”Валтата”, ул. „Гарвана”, обходна ул. „Доспатска”  на  гр. Сърница;
 • Реконструкция на улици в с. Побит камък и с. Медени поляни;
 • Оптимизиране на транспортните връзки със съседните селища (обществен транспорт – най-вече до Велинград);
 • Изграждане и подновяване на водопроводи и канализации в трите населени места;

- Осъществяване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сгради, собственост на общината: Административна сграда на община Сърница; Читалище (Културен дом) – гр. Сърница; Здравна служба – гр. Сърница; Сграда за образование на Училище – с. Медени поляни; Младежки дом и обществени услуги – гр. Сърница; Общежитие – гр. Сърница; ОУ –  с. Побит камък; Детска градина – с. Медени поляни; Кметство – с. Медени поляни; Спортна зала – гр.Сърница; Детско заведение – гр. Сърница; Кметство с. Побит камък; Детска градина „МИР” – гр. Сърница; Сграда за образование на Училище – гр. Сърница.

 • Реконструкция на осветителната улична и пътна мрежа, включително чрез поставяне на осветителни тела, използващи слънчевата енергия;
 • Изграждане и реконструкция  на кътове за отдих, спорт и  места за обществено ползване в гр. Сърница, включително чрез: „Реконструкция на открито площадно пространство в гр.Сърница“ и „Изграждане на спортна площадка в гр. Сърница”;
 • Увеличаване на регулационната линия за застрояване; 
 • Създаване на цифров кадастър на с. Медени поляни и с. Побит камък; 
 • Изграждане на гробищни паркове в с. Медени поляни и с. Побит камък; 
 • Изграждане на детски площадки в трите населени места.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.01.2018г., Протокол №02, доп.точка 1 от дневния ред, по вх.№023/26.01.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • January 14, 2019

  Заседание 17.01.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация