ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.02.2018г. /вторник/ от 14:00 ч.в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на земеделски земи за имот 035133 от „нива” в За дърво преработка и складова дейност” в м. „Гюмюш дере-1”, землището на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

2. Представяне на доклад на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница за 2017г.

Докл.: А. Кисьов

3. Приемане на Общински годишен план за младежта на община Сърница за 2018г. и годишен доклад по плана за младежта за 2017г.

Докл.: Д. Пашова

4. Приемане на Общински годишен план за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Сърница за 2018г.

Докл.: Д. Пашова

5. Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. на Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

6. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За ЖС” с площ от 471 кв.м., находящ се в кв.2 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

7. Сключване на договор за отдаване под наем между Общ. Сърница и ДП „Български спортен тотализатор” за срок от 5 години без търг или конкурс на терен представляващ петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на ВТО – павилион за тото пункт, находящ се в УПИ VIII-605 „За съвет, поща и площад” в кв.48 по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

8. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляващо – Приложение 2-2018, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

9. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2018г.

Докл.: Д. Пашова

10. Управление на горските територии общинска собственост.

Докл.: А. Кисьов

11. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

26.02.2018г.

/понеделник/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

26.02.2018г.

/понеделник/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

26.02.2018г.

/понеделник/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

26.02.2018г.

/понеделник/

19:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

018

Относно: Разрешаване за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 035133 от земеделска земя „нива” в „За Дърво преработка и складова дейност” в м. „Гюмюш дере-1” в землището на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 035133 от земеделска земя „нива” в „За Дърво преработка и складова дейност” в м. „Гюмюш дере-1” в землището на гр. Сърница, с ЕКТТЕ 70648.

2. Ще се образува един урегулиран поземлен имот УПИ CXXXIII – 133 – „За Дърво преработка и складова дейност” с площ от 2924 кв.м.
Достъпът ще се осъществява посредством полски път –000339.
Предвидено е свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти.

3. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

4. Задължава Кмета на Общ. Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-2/07.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

019

Относно: Приемане на Доклад по програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка счл.40, ал.2 от Закона за защита на животните и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Доклад по програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница за 2016г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-3/07.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

020

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2018г. и годишен доклад по плана за младежта за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общински годишен план за младежта на Община Сърница за 2018г. и годишен доклад по плана за младежта за 2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-4/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

021

Относно: Приемане на Общински годишен план за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сърница за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за училищното и предучилищното образование и Наредба за приобщаващо образование и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общински годишен план за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Сърница за 2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОБС-5/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

022

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка счл.2, ал.2 и чл.4 от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2017г. на Община Сърница..

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОБС-6/09.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

023

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За Жилищно строителство” с площ от 471 кв.м., находящ се в кв.2 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №034/19.04.2017 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-00030/26.01.2018 г. от Мустафа Мустафа Абдулах и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – „За жилищно строителство” с площ от 471 кв.м., находящ се в кв.2 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №40/23.02.2017 г., в които имот има построени четири паянтови сгради с Удостоверение за търпимост, собственост на Мустафа Мустафа Абдулах с ЕГН:421028****,съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по давностно владеене №109, т.I, рег.№1427, нот. Дело №107/27.04.2017г. чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена на горепосочения имот в размер на 4 240 лв. (четири хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Салих Османджиков;

3.2. Мустафа Сръкьов;

3.3. Мехмед Туджар - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОБС-8/13.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

024

Относно: Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и  ДП „Български спортен тотализатор” за срок от 5 /пет/ години без търг или конкурс на терен публична общинска собственост, представляващ петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на временен търговски обект /ВТО/ - павилион за тото пункт, находящо се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС във връзка с  чл.51б от Закона за физическото възпитание и спорта, в изпълнение на Решение №002/26.01.2018 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Искане с вх. №СР-0221/12.02.2018 г. на Община Сърница от ДП „Български спортен тотализатор” и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 3 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и ДП „Български спортен тотализатор” за срок от 5 /пет/ години без търг или конкурс на терен публична общинска собственост, представляващ петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на временен търговски обект /ВТО/ - павилион за тото пункт, находящо се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018г. на Община Сърница, при граници на петното: североизток – площ за озеленяване , югоизток – обществено заведение /ВТО/, югозапад – детска площадка и северозапад – пешеходна алея между сградата на Община Сърница и петното за поставяне на ВТО и при граници на УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”: от североизток – улица с ос.т.189 – ос.т.190, УПИ IX-„Хотел, търговия и услуги, УПИ ІІІ-606, УПИ ІV-607, УПИ V-607; от югоизток – улица с ос.т.139 – ос.т.155а – ос.т.239; от югозапад – улица с ос.т.155а – ос.т.157а – ос.т.157 – ос.т.158; от северозапад – улица с ос.т.158 – ос.т.189.

2. Определя месечна наемна цена за горепосочения имот в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева) без ДДС, одобрена от Общински съвет – Сърница.

3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 7 от дневния ред, по вх.№СРОБС-9/20.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

025

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща Приложение 2 – 2018г., неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща Приложение 2 – 2018г., неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 8 от дневния ред, по вх.№СРОБС-14/22.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

026

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Община Сърница за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на Община Сърница за 2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 9 от дневния ред, по вх.№СРОБС-10/20.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

027

Относно: Приемане на форма на управление на горските територии общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка счл.181, ал.1. т.3 и чл.181, ал.7 от Закона за горите и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Отменя свое Решение №110, прието с Протокол №12 от 26.09.2016г.

2. Приема форма на управление на горските територии – общинска собственост – управление чрез физически лица и търговци, вписани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от ЗГ въз основа на договор съгласно чл.181, ал.1, т.3 от Закона за горите.

3. Задължава Кмет на Общината да извърши всички необходими действия по избирането на физическо или юридическо лице, вписано в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от ЗГ и да сключи договор на управление.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, точка 10 от дневния ред, по вх.№СРОБС-11/21.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

028

Относно: Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на изпълнение на проекти по Национални програми през 2017г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема отчета за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на изпълнение на проекти по Национални програми за 2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, доп.точка 1  от дневния ред, по вх.№СРОБС-17/23.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

029

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА както и в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за пчеларството, Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2018г., Протокол №03, доп. точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-20/26.02.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Заседания

  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…
  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация