ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 09.03.2018г. /петък/ от 10:00 чв Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Връщане за ново обсъждане на Решение №24, прието с Протокол №3 от 27.02.2018г. на Общински съвет – Сърница.

Докл.: А. Туджар

2. Промяна на предназначението на общински имот от „частна общинска собственост” в „публична общинска собственост” .

Докл.: А. Туджар

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

030

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №24 Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и ДП „Български спортен тотализатор” за срок от 5 /пет/ години без търг или конкурс на терен публична общинска собственост, представляващ петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на временен търговски обект /ВТО/ - павилион за тото пункт, находящо се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, прието с Протокол №3 от 27.02.2018г. на Общински съвет Сърница.

На основание чл.45, ал.9 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24, ал.1 от НРПУРОИОС и Решение на ЕСУТ при Община Сърница, чл.8, ал.4 и чл.39, ал.1 от ЗОС и чл.24, ал.2 от НРПУРОИОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение №24, прието с Протокол №3 от 27.02.2018г. на Общински съвет Сърница.

2. Дава съгласие за утвърждаване на петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на временен търговски обект в имот публична общинска собственост в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018 г. на Община Сърница, одобрено от Главен архитект на Община Сърница и съгласно Решение на ЕСУТ при Община Сърница.

3. Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и ДП „Български спортен тотализатор” за срок от 5 /пет/ години без търг или конкурс на терен публична общинска собственост, представляващ петно с площ от 79 кв.м. за поставяне на временен търговски обект /ВТО/ - павилион за тото пункт, находящо се в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018г. на Община Сърница, при граници на петното: североизток – площ за озеленяване , югоизток – обществено заведение /ВТО/, югозапад – детска площадка и северозапад – пешеходна алея между сградата на Община Сърница и петното за поставяне на ВТО и при граници на УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”: от североизток – улица с ос.т.189 – ос.т.190, УПИ IX-„Хотел, търговия и услуги, УПИ ІІІ-606, УПИ ІV-607, УПИ V-607; от югоизток – улица с ос.т.139 – ос.т.155а – ос.т.239; от югозапад – улица с ос.т.155а – ос.т.157а – ос.т.157 – ос.т.158; от северозапад – улица с ос.т.158 – ос.т.189.

4. Определя месечна наемна цена за горепосочения имот в размер на 132,00 лв. (сто тридесет и два лева) без ДДС, одобрена от Общински съвет – Сърница.

5. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на т.1 – 4 от настоящото решение.

6. Задължава Кмета на Община Сърница да представи на Общински съвет – Сърница за утвърждаване схема за поставяне на временни преместваеми търговски обекти (павилиони, кабини и др.) за територията на Община Сърница, одобрена от Главния архитект на Община Сърница и съгласувана от ЕСУТ при Община Сърница.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 09.03.2018г., Протокол №04, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-27/07.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

031

Относно: Промяна на предназначението на общински имот УПИ I-281 – „За производство, търговия и услуги” в кв.10 по плана на гр. Сърница от „частна общинска собственост” в „публична общинска собственост”.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.3, ал.4 от НРПРУОИОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие УПИ I-281 – „За производство, търговия и услуги” в кв.39 по плана на гр.Сърница, общ.Сърница – частна общинска собственост (ЧОС) да се преобразува в публична общинска собственост (ПОС) в съответствие с чл.6, ал.2 от ЗОС за задоволяване на обществената нужда от изграждане на паркинг за обслужване на УПИ X-290 в кв.21 по плана на гр.Сърница, общ.Сърница – „Спортен терен” (Стадион), които е от особено значим обществен интерес за развитието на спорта и културата  в общината.

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 09.03.2018г., Протокол №04, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-28/07.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Заседания

  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…
  • August 10, 2018

    Заседание 13.08.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация