ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.03.2018г. /четвъртък/ от 14:00 ч.в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. на Община Сърница и отчет по програмата за закрила на детето за 2017г.

Докл.: Д. Пашова

3. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на община Сърница за 2019г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2017г.

Докл.: Д. Пашова

4. Приемане на Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2018/2019г. на Община Сърница и отчет по програмата за наркотични зависимости за 2017г.

Докл.: Д. Пашова

5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляващо – Приложение 3-2018, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

6. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 141170 от земеделска земя „ливада” в За ”ИВС” в м. „Голяма и малака Крушица”, в землището на гр. Сърница.

Докл.: Х. Туджар

7. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 142073 от земеделска земя „ливада” в За ”ИВС” в м. „Голяма и малака Крушица”, в землището на гр. Сърница.

Докл.: Х. Туджар

8. Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация засягащ УПИ I – За производство, търговия и услуги” в кв. 39 по плана на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

9. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на земеделски земи на имоти 142120, 142128, 142126, 142042 от „ливади” в За ”ИВС” и промяна предназначението на части от имоти 142123-общ., 142117-общ., 142128, 142126 и 142042 от „ливада” в „За улица” в м. „Голяма и малака Крушица”, в землището на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

10. Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за стопанската 2018-2019г.

Докл.: Х. Туджар

11. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ XIV-564-общ., находящ се в кв.№31, с площ – 720 кв.м. по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

12. Прекратяване на съсобственост върху имоти представляващи ПИ с пл.№144 с площ – 33 кв.м. и ПИ с пл.№191 с площ – 17 кв.м. , находящ се в кв. №14 по плана на с. Медени поляни, като Общ. Сърница продава ПИ №144 и ПИ №191 на Муса Муса Бекир.

Докл.: А. Байрактар

13. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV-163 - За строителство с площ от 869 кв.м. находящ се в кв.6 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен тътг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

14. Откриване на процедура по продажба на УПИ I-162 - За жилищно строителство с площ от 1 119 кв.м. , находящ се в кв.6 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

15. Приемане на отчет по програмата за управление на отпадъците на община Сърница за 2017г.

Докл.: А. Кисьов

16. Използване на консултантски услуги във връзка с кандидатстване на община Сърница с проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Докл.: С. Джасурова

17. Кандидатстване на община Сърница с проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Докл.: С. Джасурова

18. Въпроси и питания.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

28.03.2018г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

28.03.2018г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

28.03.2018г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

28.03.2018г.

/сряда/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

032

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. на Община Сърница и отчет по програмата за закрила на детето за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018г. на Община Сърница и отчет по програмата за закрила на детето за 2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-29/08.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

033

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2019г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка сизпълнението на чл.19, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2019г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-30/08.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

034

Относно: Приемане на Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2018/2019г. на Община Сърница и отчет по програмата за превенция на наркотичните зависимости за 2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка счл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2017/2018г. на Община Сърница и отчет по програмата за наркотични зависимости за 2017г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОБС-36/13.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

035

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща Приложение 3 – 2018г., неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърницаи след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща Приложение 3 – 2018г., неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОБС-37/13.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

036

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на  имот 141170 от земеделска земя „ливада“ в  „За ИВС“ в м. ”Голяма и малка Крушица” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание: чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 141170 от земеделска земя „ливада“ в  „За ИВС“ в м. ”Голяма и малка Крушица” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

Ще се  образуват четири нови урегулирани поземлени имоти:

1. УПИ I 170- ,,за ИВС“ с площ 304 кв. м.
2. УПИ II170 - ,,за ИВС“ с площ 300 кв. м.
3. УПИ III 170 - ,,за ИВС“ с площ 307 кв. м.
4. УПИ IV 170 - ,,за ИВС“ с площ 300 кв. м.

Също така ще се образува и ,,ведомствен път“ с площ 123 кв. м.
Достъпът до новообразуваните парцели ще се осъществява посредством местен път ПИ 000419.
В плана за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти се предвиждат застроителни петно до три етажа – „свободно“ застрояване и ,,свързано“ застрояване с ПИ 141060, съгласно нотариално заверена декларация от 25.10.2010г.,
Кинт – 1.2, Пзастр. – 30% озелен. – мин. 50%,  като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „Ок“.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ .

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОБС-38/14.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

037

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на  имот 142073от земеделска земя „ливада“ в  „За ИВС“ в м. ”Голяма и малка Крушица” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание: чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на  имот 142073 от земеделска земя „ливада“ в  „За ИВС“ в м. ”Голяма и малка Крушица” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.
Ще се  образува един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ LXXIII73 – ,,за ИВС“ с площ от 309 кв. м.
Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством местен път ПИ 000419.
В плана за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот се предвижда застроителни петнa до три етажа„свободно“ застрояване, Кинт – 1.2, Пзастр. – 30% озелен. – мин. 50%,  като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти.
Устройствената зона е „Ок“.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ .

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 7 от дневния ред, по вх.№СРОБС-39/14.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

038

Относно: Разрешение за изработване на ПУПплан за регулация, засягащ УПИ I“За производство, търговия и услуги” кв.39,  по плана на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП план за регулация, засягащ, УПИ I – “За производство, търговия и услуги” кв.39,  по плана на гр. Сърница, като:
Уличната регулация не се променя.
Дворищната регулация се изменя, като западната регулационна линия мине по имотната граница на ПИ 281-общ., във връзка с пар. 8 от ЗУТ и се образува един нов УПИ I-281 – “За паркинг” с площ 2710 кв.м. в кв.39 по план на гр. Сърница.

Настоящото решение е прието наредовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 8 от дневния ред, по вх.№СРОБС-42/15.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

039

Относно: Разрешение за изработване на ПУПЗа промяна на предназначението на земеделски земи на имоти 142120, 142128, 142126, 142042 от „ливади“ в „За ИВС„ и промяна на предназначението на част от имоти: 142123 – (общ.), 142117 – (общ.), 142128, 142126, 142042 от „ливади“ в „За улица„ в местност ”Голяма и малка Крушица” в гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание: чл.21, ал.1 ,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл 108, ал.2, чл.124, ал.1, чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване наПУП – За промяна на предназначението на земеделски земи на имоти 142120, 142128, 142126, 142042 от „ливади“ в „За Индивидуално вилно строителство„ в местност ”Голяма и малка Крушица” в гр. Сърница. ЕКТТЕ 70648.
Ще се образуват пет урегулирани поземлени имота:

УПИ I-120 - „За ИВС„ с площ от 1973 кв.м. (за сметка на целия ПИ 142120 и част от ПИ 142123-175 кв.м.);
-УПИ II-1-42 - „За ИВС„ с площ от 626 кв.м. (за сметка на част от ПИ 142042);
-УПИ III-126 - „За ИВС„ с площ от 621 кв.м. (за сметка на част от ПИ 142126);
-УПИ IV-128 - „За ИВС„ с площ от 556 кв.м. (за сметка на част от ПИ 142128).

Със следния план за застрояване:
За новообразуваните УПИ III-126 и IV-128 се предвижда застроително петно до три етажа –„свързано“, като се спазят всички нормативни отстояния от останалите имоти.
За новообразуваните УПИ I-120 и II-42 се предвижда застроително петно до три етажа –„свързано“, като се спазят всички нормативни отстояния от останалите имоти, както и отстоянието от язовира 10 м.
Устройствената зона е за „Курортна и допълващи дейности“

2. Разрешава изработване на ПУП – промяна на предназначението на част от имоти: 142123-(общ.), 142117-(общ.), 142128, 142126, 142042 от „ливади“ в „За улица„ в местност ”Голяма и малка Крушица” в гр. Сърница с ЕКТТЕ 70648, като се образува нов УПИ за улица:

УПИ V-120 - „За Улица„ с площ от 330 кв.м. (за сметка на част от ПИ 142123-46 кв.м., част от 142128-65 кв.м., част от 142126-60 кв.м., част от 142117-96 кв.м. и част от 142042-63 кв.м.)

За сметка на ПИ 142042 ще се ушири ПИ 001114- ведомствен път.

3. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

4. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

Настоящото решение е прието наредовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 9 от дневния ред, по вх.№СРОБС-41/15.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

040

Относно:  Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за стопанската 2018-2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37о, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема „Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд на Община Сърница за 2018 – 2019 год.”

2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на стопани отглеждащи пасищни животни.

3. Определя задълженията на Община Сърница и на ползвателите за поддържането на имотите за общо и индивидуално ползване, съгласно „Годишен план за паша”.

4. Възлага на Кмета на Община Сърница да организира изпълнението на Годишният план за паша за 2018 – 2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 10 от дневния ред, по вх.№СРОБС-40/14.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

041

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ XIV-564 – общ., находящ се кв. №31, с площ – 720 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Исмаил Салихов Малинов.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, постъпило Заявление с вх. №ТСУ-031/13.02.2018г. от Исмаил Исмаилов Малинов и във връзка с изпълнение на Решение №35/29.03.2018г.и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
9 0 1 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ XIV-564 – общ., находящ се кв. №31, с площ – 720 кв.м. по плана на гр. Сърница, Общ. Сърница, съгласно АЧОС №69/20.02.2018г. на Община Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Исмаил Салихов Малинов с ЕГН 590304****, съгласно Удостоверение №164/08.02.1974г. за признато право на строеж върху държавно място и право на собственост върху построената сграда и подобрения в местото на Станко Илиев Малинов, представляващо УПИ V в кв. №50 по обезсиления план на гр. Сърница от 1956г. идентичен с УПИ XIV-564 в кв. №31 по сега действащия план на гр. Сърница от 1983г., съгласно Удостоверение за идентичност и описание на имот с изх. №062/16.01.2018г. на служба ТСУ към Общ. Сърница, за който имот Станко Илиев Малинов с Декларация №791/22.06.1981г. дава съгласие на сина си – Юри Станков Малинов (Исмаил Салихов Малинов, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. №ГРАО-051/12.02.2018г. на Общ. Сърница) да извърши преустройство на приземния етаж и надграждане на сградата, като след смъртта на баща си цялата сграда остава на него. Съгласно Удостоверение за описание на сграда с изх. №ТСУ-023/09.02.2018г. на служба ТСУ към Общ. Сърница в УПИ XIV-564, кв. №31 по плана на гр. Сърница има построена двуетажна жилищна сграда със ЗП – 90 кв.м. и РЗП –180 кв.м., собственост на Исмаил Салихов Малинов ведно с отстъпеното право на строеж, описани в Нотариален акт за дарение на недвижим имот №27, том I, рег. №361, н. дело №27 от 26.01.2018г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 6694 (шест хиляди шестстотин деветдесет и четири лева) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 11 от дневния ред, по вх.№СРОБС-43/15.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

042

Относно: Прекратяване на съсобственост върху имоти, представляващи ПИ с пл. №144 с площ – 33 кв.м. и ПИ с пл. №191 с площ – 17 кв.м., находящи се в кв. №14 по плана на с. Медени поляни и представляващи част от УПИ VII-58,144,191 – „За жилищно строителство” в кв. №14 по плана на с. Медени поляни, Общ. Сърница, като Общ. Сърница продава ПИ с пл. №144 и ПИ с пл. №191 на Муса Муса Бекиров.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2, ал.3 и чл.64, ал.1 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и постъпило Заявление с вх.№СР-185/08.02.2018 г. от Муса Муса Бекирови във връзка с изпълнение на Решение №35/29.03.2018г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой присъствали Общ брой общински съветници
9 0 1 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Прекратяване на съсобственост върху имоти, представляващи ПИ с пл. №144 с площ – 33 кв.м. и ПИ с пл. №191 с площ – 17 кв.м., находящи се в кв. №14 по плана на с. Медени поляни и представляващи част от УПИ VII-58,144,191 – „За жилищно строителство” в кв. №14 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница, съгласно АЧОС №67/13.02.2018 г. и АЧОС №68/13.02.2018 г. на Общ. Сърница, като Общ. Сърница продава ПИ с пл. №144 и ПИ с пл. №191 на Муса Муса Бекиров, ЕГН 531128**** – съсобственик в УПИ VII-58,144,191 – „За жилищно строителство” в кв. №14 по плана на с. Медени поляни, като същият е собственик на ПИ с пл. №58, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот придобит въз основа на обстоятелствена проверка №108, том I, н. дело №188/1982г.

Определя продажна цена на имотите в размер на:

- 231 (двеста тридесет и един) лв. без ДДС за ПИ с пл. №144 с площ – 33 кв.м., съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

- 119 (сто и деветнадесет) лв. без ДДС за ПИ с пл. №191 с площ – 17 кв.м., съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 12 от дневния ред, по вх.№СРОБС-44/15.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

043

Относно: Oткриване на процедура по продажба на УПИ IV-163 – „За жилищно строителство” с площ от 869 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и в изпълнение на Решение №025/27.02.2018 г., и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-249/19.02.2018 г. от Емил Зафиров Дъбев и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV-163 – „За жилищно строителство” с площ от 869 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №43/05.04.2017г. на Общ. Сърница, в който имот има построена двуетажна жилищна сграда с Удостоверение за търпимост, собственост на Емил Зафиров Дъбев, ЕГН 600518****, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка – придобит чрез давностно владение №18, т.II, рег. №1256, нот. Дело №214 от 11.08.2016г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 7 473 лв. (седем хиляди четиристотин седемдесет и три лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Любомир Малинов;
3.2. Саит Мехмед;
3.3. Муетдин Саитов - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 13 от дневния ред, по вх.№СРОБС-46/16.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

044

Относно: Oткриване на процедура по продажба на УПИ I-162 – „За жилищно строителство” с площ от 1 119 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и в изпълнение на Решение №025/27.02.2018г., и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-250/19.02.2018г. от Хурие Мустафа Двуяк и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ I-162 – „За жилищно строителство” с площ от 1 119 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №42/05.04.2017 г. на Общ. Сърница, в който имот има построена двуетажна жилищна сграда с Удостоверение за търпимост, собственост на Хурие Мустафа Двуяк, ЕГН 650110****, съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка – придобит чрез давностно владение №19, т.II, рег. №1257, нот. Дело №215 от 11.08.2016г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 9 523 лв. (девет хиляди петстотин двадесет и три лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Любомир Малинов;
3.2. Саит Мехмед;
3.3. Муетдин Саитов - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 14 от дневния ред, по вх.№СРОБС-47/16.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

045

Относно: Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2017г. 

На основание: чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал.1 и ал.9 от Закон за управление на отпадъците и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема отчет по програма за управление на отпадъците на Община Сърница за 2017г. 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 15 от дневния ред, по вх.№СРОБС-45/16.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

046

Относно: Използване на консултантски услуги във връзка с кандидатстване на общ. Сърница с проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На основание: чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 12от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява община Сърница да използва консултантски услуги за подготовката и подаването на проектно предложение „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

2. Одобрява община Сърница да използва консултантски услуги за подготовката и подаването на проектно предложение „Реконструкция на открито площадно пространство гр. Сърница” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

3. Дава съгласие Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с използването на консултантски услуги.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 16 от дневния ред, по вх.№СРОБС-48/16.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

047

Относно: Кандидатстване на община Сърница с проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

На основание: чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 12от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява община Сърница  да кандидатства  с проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

2. Одобрява община Сърница  да кандидатства  с проект „Реконструкция на открито площадно пространство  гр. Сърница” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 -  Площи  „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

3. Удостоверява, че проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница” съответства на Общински план за развитие на община Сърница 2015-2020 (актуализиран), Приоритет 3 – Доизграждане и подобряване на техническата инфраструктура и опазване на околната среда, Мярка 3.1 - Обновяване и поддържане на техническата инфраструктура, дейност - Изграждане и реконструкция  на кътове за отдих, спорт и  места за обществено ползване в гр. Сърница, включително чрез: „Реконструкция на открито площадно пространство в гр.Сърница“ и „Изграждане на спортна площадка в гр. Сърница.

4. Удостоверява, че проект „Реконструкция на открито площадно пространство  гр. Сърница” съответства на Общински план за развитие на община Сърница 2015-2020 (актуализиран), Приоритет 3 – Доизграждане и подобряване на техническата инфраструктура и опазване на околната среда, Мярка 3.1 - Обновяване и поддържане на техническата инфраструктура, дейност - Изграждане и реконструкция  на кътове за отдих, спорт и  места за обществено ползване в гр. Сърница, включително чрез: „Реконструкция на открито площадно пространство в гр.Сърница“ и „Изграждане на спортна площадка в гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, точка 17 от дневния ред, по вх.№СРОБС-49/16.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

048

Относно: Разрешение наПУППарцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ (Павльовото), да пресече общински път 000419, като продължава по него до достигне на ПИ 171031 в местност „Орлино“.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУППарцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ (Павльовото), да пресече общински път 000419  след, което да продължи по сервитута същия път 000419 и достигне до ПИ 171031 в местност „Орлино“.
Общата дължина на новото трасе е 392 м. Сервитутът на новата КЛ НН е 60 см. от двете страни на оста.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-51/26.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

049

Относно: Одобряване на размера и изплащане на обезщетение по чл.210 от ЗУТ във връзка с започната процедура по учредяване на право на преминаване по чл.192, ал.2 от ЗУТ през ПИ 0810009 в м.”Петел” КВС на гр.Сърница, което право ще обслужва нуждите на общински водоем, намиращ се в съседния ПИ 000440 м.”Петел” КВС на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.6, ал.4 от НРПРУОИОС, Решение №12, прието с Протокол №12 от 24.10.2017г. на Общински съвет Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява определения размер на обезщетение на Комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №125/20.02.2018г. на Кмета на Община Сърница в свое Решение № 12/27.03.2018г. в размер на 11,56 (единадесет лева и петдесет и шест стотинки) лв. за квадратен метър или общо за цялото трасе от 130 кв.м. (съгласно одобрения Вариант I) 1500 лв. / хиляда и петстотин лева/ с ДДСвъв връзка с учредяване право на преминаване през поземлен имот ПИ с пл. №081009 в м.”Петел” в землището на гр.Сърница, собственост на наследниците на Ахмед Али Чаушев  поради липса на друго техническо решение за обслужване на нуждите на общински имот с пл. №000440 в м.”Петел” в землището на гр.Сърница във връзка с изграждането и експлоатацията на общински водоем, както и поради липсата на постигнато съгласие между собствениците на недвижимите имоти.

2. Задължава Кмета на Община Сърница след влизане в сила на Решение №12/27.03.2018г. на комисия по чл.210 от ЗУТ да изплати определеното обезщетение на съсобствениците на ПИ с пл. №081009 в м.”Петел” в землището на гр.Сърница по равни части съобразно удостоверение за наследници на Ахмед Али Чаушев и в съответствие с разпоредбите на чл.192, ал.6 и чл.210 от ЗУТ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, доп. точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-53/28.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

050

Относно: Одобряване на размера и изплащане на обезщетение по чл.210 от ЗУТ във връзка с започната процедура по учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл.193, ал.3 от ЗУТ през ПИ 0810009 в м.”Петел” КВС на гр.Сърница, което право ще обслужва нуждите от прокарване на водопроводните съоръжения на изграждащия се общински водоем, намиращ се в съседния ПИ 000440 м.”Петел” КВС на гр.Сърницa.

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.6,ал.4 от НРПРУОИОС, Решение №12, прието с Протокол №12 от 24.10.2017г. на Общински съвет Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява определения размер на обезщетение на Комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №126/20.02.2018г. на Кмета на Община Сърница в свое Решение №13/27.03.2018г. в размер на 11,56 (единадесет лева и петдесет и шест стотинки) лв. за квадратен метър или общо за цялото трасе от 130 кв.м. (съгласно одобрения Вариант I) 1500 лв. / хиляда и петстотин лева/ с ДДСвъв връзка с учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот ПИ с пл. №081009 в м.”Петел” в землището на гр. Сърница, собственост на наследниците на Ахмед Али Чаушев  поради липса на друго техническо решение за обслужване на нуждите на общински имот с пл. №000440 в м.”Петел” в землището на гр. Сърница във връзка с изграждането и експлоатацията на общински водоем, както и поради липсата на постигнато съгласие между собствениците на недвижимите имоти.

2. Задължава Кмета на Община Сърница след влизане в сила на Решение №13/27.03.2018г. на комисия по чл.210 от ЗУТ да изплати определеното обезщетение на съсобствениците на ПИ с пл. №081009 в м.”Петел” в землището на гр.Сърница по равни части съобразно удостоверение за наследници на Ахмед Али Чаушев и в съответствие с разпоредбите на чл.193, ал.8 и чл.210 от ЗУТ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.03.2018г., Протокол №05, доп. точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-54/28.03.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация