ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.04.2018г. /сряда/ от 10:00 ч. в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Даване на съгласие за подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и финансов план към него от  община Сърница, съгласно одобрен проект № BG16M1 OP 002-2.002-0001 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат„ по процедура № BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ приоритетна ос 2 на ОП „Околна Среда (2014-2020).”

Докл.: А. Кисьов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

051

        Относно: Даване съгласие за подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и финансов план към него от община Сърница, съгласно одобрен проект № BG16M1 OP 002-2.002-0001 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат„ по процедура № BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ приоритетна ос 2 на ОП „Околна Среда (2014-2020).”

На основание:чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
11 0 0 11 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Сърница, чрез кмета на общината г-н Неби Бозов, да подпише Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) и Финансов план, който е неразделна част към Административния договор, по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюзпо процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ във връзка с подадено и одобрено проектно предложение № BG16M1OP002-2.002-0001 от общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница.

2. По отношение на изпълнението на горепосочения АДПБФП дава съгласие и задължава Кмета на Община Доспат - инж. Елин Радев, като Председател на РСУО – Доспат и като водеща община по АДПБФП, да проведе всички процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнителите на дейностите по изпълнението на АДПБФП и одобрения проект за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат”.

3. Общински съвет Сърница не дава съгласие непризнатите (неверифизирани) разходи и финансовите корекции, наложени в изпълнение на АДПБФП поради виновно поведение на водещата община, да се изплащат със средства от бюджета на Община Сърница, както и не допуска поемането на общински дълг и нови ангажименти за разходи за финансирането и реализацията на АДПБФП и одобрения проект.

4. Първоначалните допустими разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година, допустимите разходи по проекта преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014 – 2020 година, собствения принос, както и недопустимите разходи, включително и ДДС следва да бъдат финансирани съгласно определените средство с Решение №139, прието с Протокол №14 от 29.11.2017г. на Общински съвет Сърница.

5. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение, в това число подписването на АДПБФП и Финансов план към него, както и/или допълнителни споразумения или анекси с общините по Регионално сдружение за управление на отпадъци за изпълнение на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 18.04.2018г., Протокол №06, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-67/17.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация