ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.04.2018г. /четвъртък/ от 14:00 чв Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2017г. на Народно Читалище "Просвета - 1947" гр. Сърница.

Докл.: Д. Пашова

2. Определяне на датите за провеждане на "Събор - Сърница 2018" и местност за провеждане на събитието.

Докл.: Д. Пашова

3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляващо, Приложение 4-2018г., неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

4. Необходимост от изготвяне на технически проект и енергийно обследване на сгради, собственост на Общ. Сърница, във връзка с подготовката на проектни предложения, с които Общ. Сърница да кандидатства по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", която ще бъде финансирана от МИГ "Високи Западни Родопи", изпълняваща стратегия през програмен период 2014-2020г.

Докл.: С. Джасурова

5. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница през първото тримесечие на 2018г. актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.03.2018г. и одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общ. Сърница за периода 01.01.2018 - 31.03.2018г.

Докл.: И. Църенски

6. Мотивирано искане на основание §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ бр.62/2010г. на Общинска служба „Земеделие” гр.Сърница за предоставяне на част от имот №132267 с площ от 0.229 дка. В м.”Бардуче” по КВС на гр. Сърница.

Докл.: С. Османджиков

7. Въпроси и питания.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

25.04.2018г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

25.04.2018г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

25.04.2018г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

25.04.2018г.

/сряда/

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

052

Относно: Приемане на Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2017г. на Народно Читалище „Просвета – 1947” гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2017г. на Народно Читалище „Просвета – 1947” гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2018г., Протокол №07, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-63/10.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

053

Относно: Определяне на датите за провеждане на „Събор – Сърница 2018” и местност за провеждане на събитието.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Определя датите 10, 11 и 12 август 2018г. и мястото местността „Събора” за провеждане на „Събор – Сърница 2018”.

2. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи екип за подготовка и провеждане на събора и да извършва необходимите действия.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2018г., Протокол №07, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-64/11.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

054

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г. представляващо – Приложение 4-2018, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г. представляващо – Приложение 4-2018, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2018г., Протокол №07, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-66/17.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

055

Относно: Необходимост от изготвяне на технически проекти и енергийно обследване на сгради, собственост на Община Сърница, във връзка с подготовката на проектни предложения, с които Община Сърница да кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, която ще бъде финансирана от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи”, изпълняваща стратегия през Програмен период 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.20 във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от ЗМСМА и след проведенопоименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява извършване на енергиен одит на сграда на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница;

2. Одобрява изготвянето на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на СМР за обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница”;

3. Одобрява извършване на енергиен одит на сграда „Културен дом”, намираща се в УПИ I, кв.61 по Плана на гр. Сърница;

4. Одобрява изготвянето на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на СМР за обект: „Основен ремонт и реконструкция  на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв.61 по плана на гр. Сърница”;

5. Дава съгласие Кметът на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с гореописаните точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2018г., Протокол №07, точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОБС-71/20.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

056

Относно: Информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница през първото тримесечие на 2018г. и актуализираното разпределение на бюджета на Общ. Сърница към 31.03.2018г.и одобряване на разходите за командировки на Кмета на Общ. Сърница за периода 01.01.2018г. – 31.03.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.21, ал.2,във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.8, ал.4 от Наредба за командировките в страната и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема информация за извършените промени на приходите и разходите по бюджета на Общ. Сърница през първото тримесечие на 2018г. и актуализираното разпределение на промените по  бюджета на Общ. Сърница към 31.03.2018г. съгласно Приложение №1.

2. Одобрява разходите за командировки на Кмета на Общ. Сърница за периода от 01.01.2018г. до 31.03.2018г. /пътни, дневни и квартирни пари/ в размер на 431 лв.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2018г., Протокол №07, точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОБС-72/20.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

057

Относно: Мотивирано искане на основание §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ бр.62/2010г. на Общинска служба „Земеделие” гр.Сърница за предоставяне на част от имот №132267 с площ от 0.229 дка. в м.”Бардуче” по КВС на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от ЗСПЗЗ, чл.19, ал.11, т.2 от ППЗСПЗЗ, чл.10б, ал.1 и ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие и предоставя от Общински поземлен фонд проектен имот с №132267 с площ от 0.229 дка., НТП „ливада” м.”Бардуче” КВС на гр.Сърница, който е част от имот №132162 – целия с площ от 1.008 дка. в м.”Бардуче” по КВС на гр. Сърница на Стефан Филипов Пехливанов при граници на имота – подробно описани, съгласно скица-проект №102388/09.08.2017г.

2. Настоящото решение следва да бъде изпратено на Общинска служба „Земеделие” гр.Сърница за продължаване на административните действия по приключване на преписката вх.№РД-13-486/12.07.2017г. и на Стефан Филипов Пехливанов по реда на АПК.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2017г., Протокол №07, точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОБС-73/20.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

058

Относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Решение №150, с Протокол №15 от 28.12.2016г. на Общински съвет – Сърница.

На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с§30 и §31 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Изменя свое Решение №150 от 28.12.2016г. прието с Протокол №15 на Общински съвет – Сърница, както и Приложение 10-2016г., което е неразделна част от него, като навсякъде в него думите „земи и гори от държавния горски фонд” и „земи и гори от общинския горски фонд” се заменя с „горски територии – държавна собственост”, респективно „горски територии – общинска собственост”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2018г., Протокол №07, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-74/23.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

059

Относно: Поправка, допълване и оцифряване на кадастралния план на квартал "Горелци" по плана на с. Медени поляни, ЕКАТТЕ 47559 Община Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и §4, ал.6, т.г от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистрии след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за попълване на кадастралния план на квартал „Горелци“  по плана на с. Медени поляни с ЕКАТТЕ 47559 в Общ. Сърница, одобрен със Заповед №1135/28.08.1980г., което се изразява в поправка на кадастралния план с верни граници на имоти и отразяване на новопостроените сгради в тях.
Кадастралния план се попълва с имоти от №500 до №623, с площи и собственост съгласно приложения кадастрален регистър към геодезическото заснемане.
Към заявлението е представено геодезическо заснемане, възложено от Общ. Сърница, изпълнено ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков”.
Изготвен е акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание §4, ал.6, т. (г) от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

2. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Общ. Сърница да упълномощи служител от отдел „ОС”, който да присъства в насрочения ден и час от служител на отдел „ТСУ” и при съгласие да подпише акт за непълноти (грешки) в одобрения кадастрален план накварта „Горелци“, с. Медени поляни с ЕКАТТЕ 47559 в Общ. Сърница.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да издаде заповед за одобряване.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.04.2018г., Протокол №07, доп. точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-77/26.04.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация