ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2018г. /сряда/ от 14:00 чв Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Актуализация в капиталова програма на Община Сърница за 2018г.

Докл.: И. Църенска

2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляваща Приложение 5-2018г., неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

3. Откриване на процедира по продажба на поземлен имот с планоснимачен №141 - общински, с пл. 37 кв.м., попадащ в УПИ IV-9,10 - находящ се в кв.№9 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

4. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI - Общински за ЖС с площ от 8 кв.м., находящ се в кв.20 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

5. Откриване на процедура по продажба на УПИ XIX - Общински за ЖС с площ 600 кв.м., находящ се в кв.№2 по плана на с. Медени поляни, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

6. Продажба на земя - ЧОС, представляваща - поземлен имот с планоснимачен №107 с пл. от 299 кв.м., попадащ в УПИ VIII-107 - "За ЖС", находящ се в кв. №7 по плана на гр. Сърница на Исмет Ахмед Мутешим.

Докл.: А. Байрактар

7. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземна мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за местност "Орлино" по КВС на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

8. Промяна в длъжностните наименования, длъжността в администрацията и вида правоотношение в структурата на Общинска администрация – Сърница.

Докл.: С. Джасурова

9. Необходимост от изготвяне на технически проекти за обекти в Община Сърница.

Докл.: С. Джасурова

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

29.05.2018г.

/вторник/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

29.05.2018г.

/вторник/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

29.05.2018г.

/вторник/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

29.05.2018г.

/вторник/

19:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

060

Относно: Актуализация в капиталова програма на Община Сърница за 2018г.

На основание чл.21, ал.2, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.94, ал.3, чл.124, ал.3, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинският бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2018 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2018 година:

2.1. Намалявам бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 604 „Осветление на улици и площади” в размер на 13 000 лева;
2.2. Увеличавам бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” в размер на 900 лева;
2.3. Увеличавам бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” в размер на 4 800 лева;
2.4. Увеличавам бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 738 „Читалища” в размер на 200 лева;
2.5. Увеличавам бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” в дейност 738 „Читалища” в размер на 1 600 лева;
2.6. Увеличавам бюджетен параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” в размер на 500 лева;
2.7. Увеличавам бюджетен параграф 53-09 „придобиване на други нематериални дълготрайни активи” в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в размер на 5 000 лева.
2.8. Да се намали бюджетен параграф 10-15 „материали” в дейност 122 „Общинска администрация” с 11 000 лева.
2.9. Да се намали бюджетен параграф 10-16 „вода,горива и енергия” в дейност 122 „Общинска администрация” с 5 000 лева.
2.10. Да се намали бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 122 „Общинска администрация” с 20 000 лева
2.11. Да се намали бюджетен параграф 10-15 „материали” в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 10 000 лева.
2.12. Да се намали бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 10 000 лева.
2.13. Да се намали бюджетен параграф 10-15 „материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 700 лева.
2.14. Да се увеличи бюджетен параграф 52-06 „инфраструктурни обекти” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 7 800 лева.
2.15. Да се увеличи бюджетен параграф 52-06 „инфраструктурни обекти” в 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата” с 24 000 лева.
2.16. Да се увеличи бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 3 600 лева.
2.17. Да се увеличи бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” с 12 720 лева.
2.18. Да се увеличи бюджетен параграф 51-00 „основен ремонт на ДМА” в дейност 738 „Читалища” с 6 080 лева.
2.19. Да се увеличи бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” с 2 100 лева.
2.20. Да се увеличи бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 738 „Читалища” с 400 лева.

3. Възлага на кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Сърница в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-92/18.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

061

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г. представляващо – Приложение 5-2018, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г. представляващо – Приложение 5-2018, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-91/16.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

062

Относно: Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с планоснимачен №141 – Общински, с площ от 37 кв.м., попадащ в УПИ IV-9,10 – находящ се в кв. №9 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №054/26.04.2018 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-0567/21.03.2018 г. от Казима Мехмед Двуяк и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с планоснимачен №141 – Общински, с площ от 37 кв.м., попадащ в УПИ IV-9,10 – находящ се в кв. №9 по плана на с. Медени поляни, Община Сърница, съгласно АЧОС №72/03.04.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 259 лв. (двеста петдесет и девет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Муса Сръкьов;

3.2. Фатме Молаахмед;

3.3. Емин Кьосей – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-95/22.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

063

Относно: Oткриване на процедура по продажба на УПИ XI – Общински за жилищно строителство, с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №054/26.04.2018 г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-0693/02.04.2018 г. от Джевдет Билял Мизури след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XI – Общински за жилищно строителство, с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №73/03.04.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 136 лв. (три хиляди сто тридесет и шест лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Муса Сръкьов;

3.2. Фатме Молаахмед;

3.3. Емин Кьосей – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОБС-96/22.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

064

Относно: Oткриване на процедура по продажба на УПИ XIX – Общински за жилищно строителство с площ 600 кв.м., находящ се в кв. №2 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница,чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение №61/30.05.2018г. на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-0839/18.04.2018 г. от Исмаил Мехмед Юсуф и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XIX – Общински за жилищно строителство с площ 600 кв.м., находящ се в кв. №2 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №77/24.04.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 5 400 лв. (пет хиляди и четиристотин лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. Муса Сръкьов;

3.2. Фатме Молаахмед;

3.3. Емин Кьосей – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОБС-97/22.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

065

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща – поземлен имот с планоснимачен №107 с площ от 299 кв.м., попадащ в УПИ VIII-107 – „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №7 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Исмет Ахмед Мутешим.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление с вх. №СР-0817/17.04.2018 г. от Исмет Ахмед Мутешим и във връзка с изпълнение на Решение №61/30.05.2018г. на ОбС – Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща – поземлен имот с планоснимачен №107 с площ от 299 кв.м., попадащ в УПИ VIII-107 – „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №7 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №76/24.04.2018 г. на Община Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Исмет Ахмед Мутешим с ЕГН **********, съгласно Договор от 16.01.1985 г. за възмездно отстъпено право на строеж в УПИ VIII-107 в кв. №7 по план на гр. Сърница и Удостоверение за описание на сграда издадено от Община Сърница с изх. №ТСУ-0093/07.03.2018 г., съгласно което в УПИ VIII-107, кв. №7 по плана на гр. Сърница има построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП - 87 кв.м. и ПЗР - 176, съгласно Разрешително за строеж №26/25.12.1986 г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 1 694 (хиляда шестстотин деветдесет и четири лева) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОБС-98/22.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

066

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за местност „Орлино” по КВС на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на подземна мрежа ниско напрежение за улично осветление по пътя за местност „Орлино” по КВС на гр. Сърница.

2. Общата дължина на новото трасе е 5012 м. То е проектирано да започне от т.1-начална, която е при о.т. 311 на ул. „Заводска” по плана на гр. Сърница да продължи в южна посока до о.т. 312, на ул. „Околовръстна”, да пресече река Доспат въздушно в района на съществуващ мост и в сервитута на общински път ПИ 000419 (дясно от към гората) да достигне до ПИ 174074, местност „Орлино” по КВС на гр. Сърница, което е крайна точка №80.

3. Дава съгласие преминаване на трасетата да се осъществи през следните имоти – публична общинска собственост – ул. „Заводска”, ул. „Околовръстна” и ПИ 000149 – местен път.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 7 от дневния ред, по вх.№СРОБС-99/23.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

067

Относно: Промяна в длъжностните наименования, длъжността в администрацията и вида правоотношение в структурата на Общинска администрация – Сърница.

На основание чл.15, ал.1, ал.2, чл. 21, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява промяна в длъжностните наименования, длъжността в администрацията и вида правоотношение в структурата на Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение №1 и Приложение №2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 8 от дневния ред, по вх.№СРОБС-100/25.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

068

Относно: Необходимост от изготвяне на технически проекти за обекти на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8и чл.20 във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от ЗМСМА, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи за следните обекти:

-   Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. „Свобода”, гр. Сърница, между ОТ 122 и ОТ 125;

-   Възстановяване на подпорна стена за укрепване на ул. „Свобода”, гр. Сърница, между ОТ 59 и ОТ 65;

-   Възстановяване на водосток за укрепване на общински път преди Вилно селище (ПИ 000419);

-   Възстановяване на водосток за укрепване на път при разклона за м. Крушата;

-   Възстановяване на мост за укрепване на общински път към местност ,,Орлино“ (ПИ 000419);

-   Изграждане  на геозащитни съоражения и водосток по ул. ,,8-ми  март" за отвеждане на повърхностите води в яз. Доспат", гр.Сърница;

-   Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуваща канализация на улици в гр. Сърница;

-   Изграждане на пречиствателно съоръжение за нуждите на гр. Сърница;

-   Рехабилитация на общински път (имот номер 000419)и изграждане на велоалея по общински път (имот номер 000419);

-   Ремонт и рехабилитация на главна улица в квартал „Крушата” от ОТ 26 до ОТ 13, с дължина 500 м.

2. Дава съгласие Кметът на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на точка 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, точка 9 от дневния ред, по вх.№СРОБС-101/25.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

069

Относно: Одобряване на план – схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП – ПРЗ на УПИ X-1166, кв.48, отреден – „за Търговия и услуги“ и УПИ VIII-605„Съвет, поща и площад“ по плана на гр. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62, ал.9 от ЗУТ, във връзка с чл.129 ал.1 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява план – схема на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП – ПРЗ на УПИ X-1166, кв.48, отреден – „за Търговия и услуги“ по плана на гр. Сърница, съгласно приложения проект изготвен от Главен архитект на община Сърница, който е неразделна част от решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2018г., Протокол №08, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-102/28.05.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация