ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.06.2018г. /четвъртък/ от 14:00 чв Сградата на Община Сърница при следния проект на 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Промяна наименованието на мандатната комисия по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси”, на Комисия за „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”.

Докл.: С. Османджиков

2. Допълване на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляващо - Приложение 6-2018, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

3. Откриване на процедури по отдаване под наем, чрез публични търгове с тайно наддаване за срок от 5 години на 6 броя петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всяко с площ от 16 кв.м. и с номера, както следва №1, №2, №3, №4, №6 и №7 находящи се в УПИ X-1166 - "За търговия и услуги” в кв.№48 по плана на гр. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

4. Сключване на нов договор за срок от 7 год., във връзка с кандидатстване по Европейска програма "Инвестиции в неземеделски дейности" - мярка 6.4 - Дейности на общо практикуващи лекари с д-р Красимир Старков за отдаване под наем на ОС за извършване на лекарска дейност на Помещения с обща площ 38,12 кв.м. на I-ви етаж в сградата на Здравна служба, без търг или конкурс.

Докл.: А. Байрактар

5. Откриване на процедура по продажба на УПИ VII - "За ЖС" с площ от 507 кв.м., находящ се в кв.№14 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

6. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI - "За ЖС" с площ от 606 кв.м.,находящ се в кв.№14 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

7. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на нов ПИ 1491, кв.20, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

Докл.: М. Фере

8. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Общ. Сърница.

Докл.: А. Туджар

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

27.06.2018г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

27.06.2018г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

27.06.2018г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

27.06.2018г.

/сряда/

19:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

070

Относно: Промяна наименованието на мандатната комисия по „Предотвратяване и установяване конфликт наинтереси”, на Комисия за „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”.

На основание: чл.21, ал.1, т.23 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1, т.4 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Сърница и взаимодействието му с общинската администрацияи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема наименованието на съществуващата комисия по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” да бъде променено на мандатната комисия по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”.

2. Приетата с Решение №3 по Протокол №2 от 10.11.2015 г. на Общински съвет – Сърница комисия, става правоприемник на новата мандатна комисия за „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество” в следния състав:

-        Саит Мехмед – Председател;
-        Емин Кьосей – Член;
-        Салих Османджиков – Член;
-        Любомир Малинов – Член;
-        Фатме Осман – Член;

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09,точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-125/25.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

071

Относно: Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г. представляващо – Приложение 6-2018, неразделна част от настоящоторешение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г. представляващо – Приложение 6-2018, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-116/07.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

072

Относно: Откриване на процедури за отдаване под наем, чрез публични търгове с тайно наддаване за срок от 5 години на 6 бр. петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всяко от което с площ от 16 кв.м. и с номера, както следва: №1, №2, №3, №4, №6 и №7,  находящи се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за откриване на процедури за отдава под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез публични търгове с тайно наддаване, на 6 бр. петна за поставяне на преместваеми търговски обекти, всяко от което с площ от 16 кв.м. и с номера, както следва: №1, №2, №3, №4, №6 и №7,  находящи се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №7/07.01.2016 г. и показани на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ одобрена от главния архитект на Община Сърница и ОбС – Сърница с Решение №69/30.05.2018 г.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за всяко от горепосочените петна в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, предложена и гласувана от ОбС - Сърница.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1.Салих Османджиков;

3.2. Саит Мехмед;

3.3. Емин Кьосей – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-117/07.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

073

Относно: Сключване на нов договор, за срок от 7 години, във връзка с условие за кандидатстване по Европейска програма „Инвестиции в неземеделски дейности” – мярка 6.4 – Дейности на общопрактикуващи лекари, с д-р Красимир Евтимов Старков за отдаване под наем на общ. собственост за извършване на лекарска дейност, представляваща: Помещения с обща площ – 38,12 кв.м. (кабинет – 21,05 кв.м., манипулационна – 7,72 кв.м. и ½ чакалня – 9,35 кв.м.) на I-ви етаж в сградата на Здравна служба – Сърница, находящи се в УПИ XV – Здравна служба, в кв.45 по плана на гр. Сърница, без търг или конкурс.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.14, ал.6 и 7 от ЗОС, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-1389/14.06.2018 г. на Общ. Сърница от д-р Красимир Евтимов Старкови след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Сключване на нов договор, за срок от 7 години,във връзка с условие за кандидатстване по Европейска програма „Инвестиции в неземеделски дейности” – мярка 6.4 – Дейности на общопрактикуващи лекари, с д-р Красимир Евтимов Старков за отдаване под наем на общинска собственост за извършване на лекарска дейност, представляваща: Помещения с обща площ – 38,12 (тридесет и осем цяло и дванадесет стотни) кв.м. (кабинет – 21,05 кв.м., манипулационна – 7,72 кв.м. и ½ чакалня – 9,35 кв.м.) на I-ви етаж в сградата на Здравна служба – Сърница, ул. „Тодор Каблешков” №8, находящи се в УПИ XV – Здравна служба, в кв.45 по плана на гр. Сърница, без търг или конкурс, с клауза за предсрочно прекратяване на договора от страна на Община Сърница, в случай на неодобрение по европейската мярка по която се кандидатства.

2. Определя месечна наемна цена за горепосочения имот в размер на 95.30 лв. /деветдесет лева и 30 ст./ без ДДС.

3. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09, точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОБС-120/18.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

074

Относно: Oткриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 507 кв.м., находящ се в кв. №14 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и в изпълнение на Решение №071 от 28.06.2018г.и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-01040/08.05.2018 г. от Али Мехмед Мечкарски и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 507 кв.м., находящ се в кв. №14 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №79/17.05.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 549 лв. (три хиляди петстотин четиридесет и девет) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1.Муетдин Саитов;

3.2. Емин Кьосей;

3.3. Фатме Осман – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09, точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОБС-123/25.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

075

Относно: Oткриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 606 кв.м., находящ се в кв. №14 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.42, ал.1 и ал.2 от НРПРУОИ на Общ. Сърница, и в изпълнение на Решение №71 от 28.06.2018г.и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-01040/08.05.2018 г. от Али Мехмед Мечкарски и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 606 кв.м., находящ се в кв. №14 по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АЧОС №78/17.05.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 242 лв. (четири хиляди двеста четиридесет и два лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл.64, ал.1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1.Муетдин Саитов;

3.2. Емин Кьосей;

3.3. Фатме Осман – Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09, точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОБС-124/25.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

076

Относно: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на нов ПИ 1491, кв.20, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

На основание: чл.21, ал.1, т.8и т.11 от ЗМСМА, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Даване съгласие за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на нов ПИ 1491, кв.20, съгласно кафявия цвят в геодезическото заснемане, изготвено от инж. В. Бучков.

2. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на Общ. Сърница, който при съгласие да подпише съставеният акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09, точка 7 от дневния ред, по вх.№СРОБС-121/19.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

077

Относно: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на Община Сърница

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.196, ал.5 от Закона за устройство на териториятаи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на Община Сърница (Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение).

2. Наредбата влиза в сила от деня на влизане в законна сила на решението, с което е приета.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09,точка 8 от дневния ред, по вх.№СРОБС-122/25.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

078

Относно: Учредяване на сервитутни права по чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията върху имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.67, ал.2 и чл.64, ал.4 от Закона за енергетикатаи след проведенопоименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
10 0 0 10 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията през имот – публична общинска собственост - част от тротоар от о.т.107 до о.т.24 в кв.Крушата за трасе от 40 линейни метра, намиращо се пред УПИ I-98 в кв.7 – Крушата по плана на гр.Сърница, съгласно представената скица – проект, изготвена от арх. Георги Янакиев – Гл. архитект на Общ. Сърница, която е неразделна част от настоящото решение.

2. Правото по чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията се учредява в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане и експлоатиране на електрически съоръжения за външно подземно електрозахранване (кабели) на електроразпределителната  мрежа.

3. Строително-монтажните работи от „Електроразпределение Юг” ЕАД трябва да не засягат по какъвто и да е начин уличното платно пред площта на тротоара, учредена със сервитута.

4. След приключване на строително – монтажните работи носителят на сервитутното право - „Електроразпределение Юг” ЕАД, следва да възстанови за своя сметка всички причинени вреди и щети на имота и да го приведе в състоянието от преди започване на СМР.

5. След влизане на решението в законна сила, задължава кмета на Общ. Сърница да предприеме всички законови мерки, в това число и издаване на заповед по чл.193, ал.3 от Закона за устройство на територията, за изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.06.2018г., Протокол №09,доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-126/27.06.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация