ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.07.2018г. /сряда/ от 10:00 ч.в Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предоставяне на съгласие за закупуване от община Сърница на части от сграда в УПИ - VIII-605 "За съвет, поща и площад" в кв. 48 по плана на гр. Сърница, собственост на "Български пощи" ЕАД.

Докл.: А. Туджар

2. Кандидатстване по мярка М01-01 "Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради", Проект "Красива България", част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

Докл.: С. Джасурова

3. Актуализация в капиталовата програма на Община Сърница за 2018г.

Докл.: И. Църенски

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

079

Относно: Предоставяне на съгласие за закупуване от Община Сърница на части от сграда в УПИ VIII-605 „За съвет, поща и площад” в кв.48 по плана на гр.Сърница, собственост на „Български пощи” ЕАД

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.2 и чл.34, ал.2 от ЗОС, чл.6, ал.1, буква „а” и ал.4 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с писмо с изх.№08-00-153-2/06.07.2018г. на „Български пощи” ЕАД и вх.№ СР-1597/09.07.2018г. на Община Сърница и Решение по т.6, прието с Протокол №17/06.07.2018г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД и след поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за закупуване от Община Сърница на помещения и коридор между тях, намиращи се в североизточното крило на триетажна масивна сграда в УПИ VIII-605 „За съвет, поща и площад” в кв.48 по плана на гр.Сърница с обща площ от 36.19 кв.м., собственост на „Български пощи” ЕАД съгласно Нотариален акт №49, том , рег.№791, дело 46 от 19.02.2018г. на нотариус Мария Рангелова, вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№317, акт177, том I, дело140 от 19.02.2018г., подробно описани както следва:

 • Стая в югоизточната част на първия етаж, намираща се в североизточното крило на триетажна масивна сграда в УПИ VIII-605 „За съвет, поща и площад” в кв.48 по плана на гр.Сърница с площ от 14.72 кв.м.;
 • Стая в северозападната част на първия етаж, намираща се в североизточното крило на триетажна масивна сграда в УПИ VIII-605 „За съвет, поща и площад” в кв.48 по плана на гр.Сърница с площ от 15.02 кв.м.;
 • Коридор между двете горепосочени помещения с площ от 6.45 кв.м.

2. Определя цена за закупуване на горепосочените помещения в размер на 17 500 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши необходимите законовите процедури по закупуване на горепосочените помещения от Община Сърница и сключи договор за покупко – продажба с „Български пощи” ЕАД съгласно параметрите, посочени в настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 18.07.2018г., Протокол №10, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-135/12.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

080

Относно: Кандидатстване по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, Проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи след проведенопоименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява кандидатстване с проектно предложение за извършване на СМР за осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на основно училище „Никола Вапцаров”, с. Побит камък по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, Проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната, с наименование: Осигуряване на достъпна среда в обхвата на обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по кадастралния план на с. Побит камък, Община Сърница”

2. Одобрява процент на съфинансиране от страна на Община Сърница – 10,01% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение;

3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 18.07.2018г., Протокол №10,точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-139/17.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

081

Относно: Актуализация в капиталова програма на Община Сърница за 2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.94, ал.3, чл.124 ал.3, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява разходи за съфинансиране в размер до 7 600 лева по проект „Красива България” за Осигуряване на достъпна среда в обхвата на обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по кадастралния план на с. Побит камък, Община Сърница”

2. Приема актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2018 година, съгласно Приложение №1.

3. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2018 година:

3.1. Намалявам бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 604 „Осветление на улици и площади” в размер на 7 600 лева;

3.2. Увеличавам бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” в размер на 7 600 лева;

4. Възлага на кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Сърница в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 18.06.2018г., Протокол №10, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-142/17.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • February 21, 2019

  Заседание 27.02.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 14, 2019

  Заседание 17.01.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация