ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.07.2018г. /четвъртък/ от 14:00 чв Сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет - Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.

Докл.: С. Османджиков

2. Отчет за изпълнение на решение на Общински съвет - Сърница за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.

Докл.: Е. Ардалиева

3. Одобряване на маломерна Подготвителна група към СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Сърница за учебната 2018/2019г.

Докл.: Д. Пашова              

4. Одобряване на защитени училища в Община Сърница за учебната 2018/2019г.

Докл.: Д. Пашова

5. Одобряване на защитена детска градина от Община Сърница през учебната 2018/2019г.

Докл.: Д. Пашова

6. Определяне на средищните училища от Община Сърница през учебната 2018/2019г.

Докл.: Д. Пашова

7. Допълване на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляващо - Приложение 7-2018, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

8. Приемане на изпълнението на бюджета на Общ. Сърница към 30.06.2018г. и информация за промени по бюджета на Общ. Сърница през периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Докл.: И. Църенски

9. Отменяне на точки от Решение №093, прието на редовно заседание на Общински съвет - Сърница, проведено на 26.07.2017 г., Протокол № 09, в частта, свързана с даване на съгласие за заплащане на встъпителен членски внос за 2017 г. на Организация за управление на туристически район "Родопи".

Докл.: С. Джасурова

10. Промяна на Общинския план за развитие на Община Сърница 2015-2020, във връзка с актуализиране на мерките.

Докл.: С. Джасурова

11. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите не територията на Община Сърница.

Докл.: А. Туджар

12. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждаане и управление на общинско имущество на Община Сърница.

Докл.: Д. Пашова

13. Разрешение на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ, намиращ се в ПИ 001650, след което да продължи по сервитута на общ. път 000419 и ведомствен път ПИ 141152 и достига до ПИ 141155 – Собственост на възложителите, където ще е новото табло.

Докл.: М. Фере

14. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост - МТТ (Павльовото) до ПИ 171031 в. м. "Орлино" по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере

15. Одобряване на ПУП - За улична регулация на квартал "Горелци" по плана на с. Медени поляни с ЕКАТТЕ 47559, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере

16. Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 103051 в м. "Боруни и валти" по КВС на гр. Сърница от земеделска земя "нива" в режим на застрояване "За хотел, ресторант, търговия и услуги".

Докл.: Х. Туджар

17. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

25.07.2018г.

/сряда/

17:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

25.07.2018г.

/сряда/

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

25.07.2018г.

/сряда/

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

25.07.2018г.

/сряда/

19:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

082

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.

На основание чл.27, ал.6, ЗМСМА, чл.59, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка №1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-141/17.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

083

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведеногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода от 01.01.2018г. – 30.06.2018г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-153/19.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

084

Относно: Одобряване на маломерна Подготвителна група към СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Сърница за учебната 2018/2019г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява маломерна Подготвителна група към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Сърница за учебна 2018/2019 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-146/17.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

085

Относно: Одобряване на защитени училища в Община Сърница за учебната 2018/2019г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМАвъв връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, училищата:

- СУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр. Сърница;

- ОУ „Никола Й.Вапцаров”- с. Побит камък;

- ОУ „Г.С.Раковски”- с. Медени поляни

да останат в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2018/2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОБС-147/17.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

086

Относно: Одобряване на защитена детска градина от Община Сърница през учебната 2018/2019г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, Детска градина „Мир” да остане в списъка на защитените детски градини в Република България през учебната 2018/2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОБС-148/18.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

087

Относно: Определяне на средищните училища от Община Сърница през учебната 2018/2019г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 128/29.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на средищните детски градини и средищните училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, СУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр. Сърница да остане в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2018/2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОБС-149/18.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

088

Относно: Допълване на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г., представляващо – Приложение 7-2018, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.13г от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Допълване на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018г. представляващо – Приложение 7-2018, неразделна част от настоящото решение.

                                                                                                    

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 7 от дневния ред, по вх.№СРОБС-150/18.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

089

Относно: Приемане на изпълнението на бюджета на Община Сърница към 30.06.2018г. и информация за промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.8 от Наредбата за командировки в странатаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница към 30.06.2018г., съгласно Приложение №1.

2. Приема изпълнението на бюджета към 30.06.2018г., съгласно Приложение №1.

3. Приема разходите за командировка на кмета на община Сърница за второто тримесечие на 2018г., в размер на 408 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 8 от дневния ред, по вх.№СРОБС-152/18.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

090

Относно: Отменяне на точки от Решение №093, прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017 г., Протокол №09, в частта, свързана с даване на съгласие за заплащане на встъпителен членски внос за 2017 г. на Организация за управление на туристически район "Родопи".

На чл.21, ал.1, т.6, т.15 и т.24, чл.59, ал.1 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Отменя точки 1 и 2 от Решение №093, прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2017 год., Протокол №09, които гласят:

1. Дава съгласие за заплащане на встъпителен членски внос в размер на 500 лв. на Организация за управление на туристически район „Родопи”;

2. Дава съгласие за заплащане на членски внос за 2017 год. в размер на 500 лв. на Организация за управление на туристически район „Родопи”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 9 от дневния ред, по вх.№СРОБС-154/20.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

091

Относно: Промяна на Общински план за развитие на община Сърница 2015-2020, във връзка с актуализиране на мерките.

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява да се направи промяна в Общинския план за развитие на община Сърница и да се актуализират мерките, както следва:

Приоритет 2 – Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до образование, здравеопазване и социална инфраструктура

Мярка 2.2 - Подобряване на достъпа до образование и образователна инфраструктура, чрез включване на следните обекти от образователната инфраструктура на общината:

            1.Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на ЦДГ „Мир“ в УПИ XII, кв.55 по плана на гр.Сърница;

2.Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница;

3. Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

Успехът на тази мярка се измерва с броя на обучените, брой на инициативите за осигуряване на стажуване и чиракуване, както и с броя на сградите, на които е извършен основен ремонт.

Мярка 2.4 - Подобряване условията за живот на младите хора

За младите хора, които не са нито в образование, нито в обучение, нито в заетост, следва да бъдат осигурени възможности за натрупване на професионален опит, в т.ч. чрез чиракуване и стажуване в рамките на общинската администрация и стопанските и нестопанските лица на територията на общината. За обучаващите се също следва да бъдат предприети мерки за развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда. 

Приоритетни дейности за реализиране на мярката са:

 • Осигуряване на подкрепа на достъпа до заетост за търсещите работа младежи, подкрепа за създаване на възможности за професионално квалифициране в училище, подкрепа за извънучилищни форми на професионално обучение на младите хора – квалификационни курсове, обучение на място и др.;
 • Реконструкция на старото училище в с. Побит камък и превръщането му в културен център;
 • Реконструкция и модернизация на Младежкия дом, Културния дом, Спортната зала и стадиона, включително чрез: Основен ремонт, реконструкция  и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница”.
 • Допълване и поддържане на съществуващата етнографска сбирка;
 • Изграждане на етнографски музей;

Създаване на читалища в с. Медени поляни и с. Побит камък;

 • Доизграждане на стадиона в гр. Сърница и превръщането му в модерна спортна база;
 • Създаване на школа по кану-каяк;
 • Създаване на клуб по борба;
 • Създаване на футболен клуб;
 • Реконструкция на залата по борба. 

Успехът на тази мярка се измерва с броя на посетителите на Младежкия дом, с брой заети млади на хора на възраст до 29г., брой успешно преминали професионално обучение и квалификационни курсове млади хора.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 10 от дневния ред, по вх.№СРОБС-160/20.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

092

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите не територията на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси,и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на Община Сърница (Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение).

2. Приема предоставените предложения към проекта на наредбата с вх.№СР-1636/12.07.2018г.

3. Наредбата влиза в сила от деня на влизане гласуването й в Общински съвет – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 11 от дневния ред, по вх.№СРОБС-155/20.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

093

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждаане и управление на общинско имущество на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинска собственост,и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Сърница (Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение).

2. Приема представените предложения към проекта на наредбата с вх.№СР-1396/14.06.2018г.

3. Наредбата влиза в сила от деня на гласуването и в Общински съвет – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11,точка 12 от дневния ред, по вх.№СРОБС-156/20.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

094

Относно: Разрешение на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ, намиращ се в ПИ 001650, след което да продължи по сервитута на общ. път 000419 и ведомствен път ПИ 141152 и достига до ПИ 141155 – Собственост на възложителите, където ще е новото табло.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведенопоименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Разрешава изработването на ПУППарцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ (Ретранслатор Орлино), намиращ се в ПИ 001650, след което да продължи по сервитура на общински път 000419 и ведомствен път ПИ 141152, докато достигне до ПИ 141155 – Собственост на възложителите, където ще се изгради ново разпределително табло. Общата дължина на новото ел. трасто е 214м. Сервитутът на новата КЛ НН е 60 см. от двете страни на оста.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 13 от дневния ред, по вх.№СРОБС-136/16.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

095

Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост - МТТ (Павльовото) до ПИ 171031 в. м. "Орлино" по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.108, ал.2, чл.129, ал.1, изр. второ и чл.193, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2, във връзка с чл.64, ал.4 от Закона за енергетиката и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява ПУП - Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ (Павльовото) до ПИ 171031  в местност „Орлино“ по КВС на гр.Сърница, общ.Сърница. Общата дължина на новото трасе е 392 м. Сервитутът на новата КЛ НН е 60 см. от двете страни на оста.

2. Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно одобрения ПУП, през общински път  ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 171031 .

3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2 през общински път ПИ 000419 – публична общинска собственост.

4. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 14 от дневния ред, по вх.№СРОБС-157/20.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

096

Относно: Одобряване на ПУП – За улична регулация на квартал Горелци по плана на с. Медени поляни с ЕКАТТЕ 47559, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и по смисъла на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява ПУП - За улична регулация  на  квартал „Горелци“  по плана на с. Медени поляни - ЕКАТТЕ 47559 Община Сърница. ПУП е изработен при спазване на изискванията, определени в чл.161, ал.7 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Наредба №8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устойствените планове.

2. Съгласно одобрения ПУП – За улична регулация  на  квартал „Горелци“  по плана на с. Медени поляни общата дължина на новите улици 2993м. Те са проектирани със следните габарити:

-        Ширина 8м.-6м., пътно платно и по 1 м. тротоари.
Новите улици са проектирани по съществуващите на място пътища за достъп до съществуващите имоти  в  квартал „Горелци“  по плана на с. Медени поляни – ЕКАТТЕ 47559 Община Сърница.

3. Настоящето Решение следва да бъде изпратено за обнародване в Държавен вестник съгласно чл.129, ал.1, изр.второ от ЗУТ в седем дневен срок и да бъде публикувано на официалната интернет страница на Община Сърница в тридневен срок.

4. Задължава кмета на община Сърница да извърши всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 15 от дневния ред, по вх.№СРОБС-158/20.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

097

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна предназначението на имот 103051 в м. "Боруни и валти" по КВС на гр. Сърница от земеделска земя "нива" в режим на застрояване "За хотел, ресторант, търговия и услуги".

На основание: чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124а, ал.1, изр.второ от ЗУТ и след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП – За промяна на предназначението на  имот 103051 в м. ,,Боруни и валти“ по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница от земеделски земя „нива“  в  режим на застрояване „За хотел, ресторант, търговия и услуги“.

2. Одобрява представеното задание към заявление с вх. № ТСУ- 0437 от 13.07.2018г. от  ,,ЕВРОЛЕС-78“ ЕООД.

3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, точка 16 от дневния ред, по вх.№СРОБС-159/20.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

098

Относно: Започване на процедура за промяна на Общ устройствен план на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за започване на процедура за промяна на Общия устройствен план на Община Сърница поради настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е съставен сега действащия план.

2. Промяна на Общ устройствен план на Община Сърница следва да се извърши в съответствие със Закона за устройство на територията и останалата нормативна уредба на Република България в областта на устройство на територията.

3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, доп. точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-163/24.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

099

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща – ½ (една втора) идеална част от УПИ X-262 – „За жилищно строителство” цялата с площ от 637 кв.м., находящ се в кв. №19 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница на Реджеп Салих Мутешим.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.1 и ал.9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление с вх. №СР-1352/11.06.2018 г. от Реджеп Салих Мутешим, във връзка с изпълнение на Решение №088 от 26.07.2018г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща – ½ (една втора) идеална част от УПИ X-262 – „За жилищно строителство” целия с площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м., находящ се в кв. №19 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №80/19.06.2018 г. на Община Сърница – на собственика на част от законно построена върху нея жилищна сграда, представляваща II-ри етаж от 2МЖ, описана в Удостоверение с изх. №ТСУ-0325/11.06.2018 г. на Общ. Сърница – Реджеп Салих Мутешим с ЕГН **********, съгласно Н.А. за покупко-продажба на недвижим имот №62, т. I, рег. №420, н. дело №6/04.04.2018 г.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет лева) лв. без ДДС, съгласно чл.64, ал.1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, доп. точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-164/24.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

100

Относно: Използване на консултантски услуги във връзка с кандидатстване на Община Сърница с проектни предложения по обявена процедура от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино, Доспат, Сърница” за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –BG06RDNP001-19.026- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.12от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява община Сърница  да използва консултантски услуги за подготовката и подаването на проектно предложение Основен ремонт, реконструкция  и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница”, по Процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.026- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

2. Одобрява община Сърница  да използва консултантски услуги за подготовката и подаването на проектно предложение „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница”, по Процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.026- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

3. Дава съгласие Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с използването на консултантски услуги.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, доп. точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-166/24.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

101

Относно: Кандидатстване на Община Сърница по обявена процедура от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино, Доспат, Сърница” за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.026- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.12от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява Община Сърница да кандидатства с проектно предложение: Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница”, по Процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.026- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

2. Одобрява Община Сърница да кандидатства с проектно предложение: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница”, по Процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.026- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;

3. Удостоверява, че проект: Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница”, съответства на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год. (актуализиран), Приоритет 2 – Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до образование, здравеопазване и социална инфраструктура, Мярка 2.4 - Подобряване условията за живот на младите хора, Дейност: Реконструкция и модернизация на Младежкия дом, Културния дом, Спортната зала и стадиона, включително чрез: Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница”;

4. Удостоверява, че проект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница”, съответства на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год. (актуализиран), Приоритет 2 – Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до образование, здравеопазване и социална инфраструктура, Мярка 2.2 - Подобряване на достъпа до образование и образователна инфраструктура, чрез включване на следните обекти от образователната инфраструктура на общината, Дейност: Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, доп. точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОБС-167/24.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

102

Относно: Приемане на ВиК съоръжения и активи, намиращи се на територията на Община Сърница от Община Велинград.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.20 и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.19, ал.1 и ал.2 от Закона за водитеи след проведенопоименно гласуване с

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
7 0 0 7 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Отменя свое Решение №34, прието с Протокол №3 от 28.03.2016г. в частта относно ВиК обекти, съоръжения и активи, намиращи се на територията на Община Сърница.

2. Дава съгласие за започване на процедура по предаване от Община Велинград и приемане от Община Сърница на ВиК обекти, съоръжения и активи, намиращи се на територията на Община Сърница.

3. Задължава кмета на община Сърница да сформира комисия, която да извърши всички необходими действия по определянето и конкретизирането на ВиК обекти, съоръжения и активи, намиращи се на територията на Община Сърница, по документи и на място и да изготви проекто-протокол за приемането им от Община Сърница.

4. Разрешава на кмета на Община Сърница да подпише окончателния вариант на приемо-предавателен протокол с Община Велинград за приемане от Община Сърница на ВиК обекти, съоръжения и активи, намиращи се на нейна територия.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 26.07.2018г., Протокол №11, доп. точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОБС-168/26.07.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • February 21, 2019

  Заседание 27.02.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • January 14, 2019

  Заседание 17.01.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация