ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 13.08.2018 г. (понеделник) от 10:00 чв сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Сърница.

Докл.: Е. Ардалиева

2. Актуализация на бюджета на община Сърница за 2018 година, програмата за капиталови разходи и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Сърница.

Докл.: И. Църенски

3. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

103

Относно: Приемане на план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т. 12 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение №669 от 02.11.2017 г. Министерски съвет на Република България и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

ЗА

Брой гласове

ПРОТИВ

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИСЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Сърница, приема План за противодействие на тероризма и защита при терористичната дейност на община Сърница.

2. Възлага на Кмета на община Сърница последващите, съгласно закона действия.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 13.08.2018г., Протокол №12, точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОБС-179/10.08.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

104

Относно: Актуализация на бюджета на община Сърница за 2018 година, програмата за капиталови разходи и индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Сърница.

На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 3, чл.124, ал.2 и ал.3 и чл. 127, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и чл. 60 от АПК,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

ЗА

Брой гласове

ПРОТИВ

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
8 0 0 8 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.Приема увеличаване на бюджета на Община Сърница в приходната част с 44 130 лева, по следните приходни параграфи:

1.1.   §13-01 „данък върху недвижими имоти”                                                                                     1 500 лева;

1.2.   §13-03 „данък върху превозните средства”                                                                                 4 210 лева;

1.3.   §24-04 „нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция”                                          100 лева;

1.4.   §24-05 „приходи от наеми на имущество”                                                                                 18 000 лева;

1.5.   §27-05 „за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.”              1 000 лева;

1.6.   §27-10 „за технически услуги”                                                                                                     2 000 лева;

1.7.   §27-29 „други общински такси”                                                                                                    1 000 лева;

1.8.   §36-19 „други неданъчни приходи”                                                                                                 500 лева;

1.9.   §37-01 „внесен ДДС (-)”увеличение с минус                                                                              6 764 лева;

1.10. §40-40 „постъпления от продажба на земя”                                                                              22 584 лева.

2. Приема увеличение на бюджета на Община Сърница в разходната част с 44 130 лева, по следните дейности и разходни параграфи:

2.1.   §10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 122 „ общинска администрация”                          4 400 лева;

2.2.   §10-20„разходи за външни услуги” в дейност 122 „общинска администрация”                      5 000 лева;

2.3.   §52-02 „придобиване на сгради” в дейност 122 „общинска администрация”                        21 650 лева;

2.4.   §51-00 „основен ремонт на ДМА” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”                                                                                                                                                 4 680 лева;

2.5.   §51-00 „основен ремонт на ДМА” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”                                                                                                                                                                         1 800 лева;

2.6.   §52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”                                                                                                            4 080 лева;

2.7.   §51-00 „основен ремонт на ДМА” в дейност 738 „Читалища”                                                  2 520 лева.

3. Приема актуализирана капиталова програма на Община Сърница, съгласно Приложение №1

4. Приема актуализиран индикативен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложения №2, Приложение №2а, Приложение №2б, Приложение №2в, Приложение №2г, Приложение №2д, Приложение №2е, Приложение №2ж и Приложение №2з.

5. Съгласно чл.60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.

6. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 13.08.2018 г., Протокол №12, точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОБС-180/10.08.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация