ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода 20, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.09.2018 г. (понеделник) от 14:00 чв сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Създаване на екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Община Сърница към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Сърница за учебната 2018/2019 г.

Докл.: Д. Пашова

2. Актуализация в капиталовата програма на Община Сърница за 2018 г.

Докл.: И. Църенски

3. Приемане на проектобюджет на Община Сърница за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. в частта местни дейности.

Докл.: И. Църенски

4. Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

105

Относно: Създаване на екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Общ. Сърница към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Сърница за учебната 2018/2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.2 от Наредба за приобщаващо образование на МОН и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Екип за подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Община Сърница към СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Сърница, за учебната 2018/2019г.

2. Средствата предназначени за издръжка на дете със СОП да бъдат прехвърлени на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.09.2018г., Протокол №13, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-194/13.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

106

Относно: Актуализация в капиталова програма на Община Сърница за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 3, чл. 124, ал. 3, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинският бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2018 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2018 година:

2.1. Намалявам бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 604 „Осветление на улици и площади” в размер 3 000 лева;

2.2. Увеличавам бюджетен параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” в дейност 122 „общинска администрация” в размер на 2 000  лева;

2.3. Увеличавам бюджетен параграф 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” в размер на 500  лева;

2.4. Увеличавам бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” в размер на 500  лева;

3. Възлага на кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Сърница в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.09.2018г., Протокол №13, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-195/14.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

107

Относно: Приемане на проектобюджет на Община Сърница за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г. в частта местни дейности.

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал.4 иал.5 от ЗМСМА, чл. 83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И: 

1. Приема проектобюджет на община Сърница за 2019 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 годинав частта местни дейности, съгласно Приложение№1.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.09.2018г., Протокол №13, точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОБС-196/14.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация