ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.09.2018г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2017 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2017 г. на Община Сърницаи Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2017 година.

Докл.: И. Църенски

2. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Сърница по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Докл.: Д. Пашова

3. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

26.09.2018г.

(сряда)

17:00ч. Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

26.09.2018г.

(сряда)

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

26.09.2018г.

(сряда)

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

26.09.2018г.

(сряда)

19:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

108

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2017 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2017 г. на Община Сърницаи Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2017 година.

На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2017 година, както следва:

1.1. По прихода - 3 702 178 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности -2 226 028 лева;

1.1.2. За местни дейности - 1 476 150 лева;

1.2. По разхода - 3 702 178 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение от № 1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности -2 226 028 лева;

1.2.2. За местни дейности -1 476 150 лева;

2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година, съгласно Приложение №2 и по проекти съгласно Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3, Приложение №2.4, Приложение №2.4.1, Приложение №2.4.2 и Приложение № 2.4.3

3.Отчет на изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №3.

4.Отчет за изпълнението на капиталовата програма за 2017 година заедно с извършените промени, съгласно Приложение №4.

5. Община Сърница няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2017 година.

6. Приема одитния доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Сърница за 2017 година.

7. Приема одитния отчет за касово изпълнение на бюджета „, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Сърница към 31.12.2017 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2018г., Протокол №14, точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-186/28.08.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

109

Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет- Сърница по реда на чл.170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

На основание чл.21, ал.2, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стражаи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

I. Създава: Наблюдателна комисия към Общински съвет – Сърница в състав:

Председател: Салих Османджиков- Председател на Общински съвет – Сърница;
Секретар: Джемиле Пашова – Гл.спец. „Образование, култура и социални дейности” – Община Сърница;

Членове:
1.Айтен Туджар – Юрисконсулт на Община Сърница;
2. Ася Ходжова – РС „Изпълнения на наказания”, звено– Велинград;
3. НиколайМладенов – Младшиексперт при участък Сърница;

II. Приема: Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2018г., Протокол №14, точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-203/21.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

110

Относно: Разрешение за изработване на ПУП- За промяна на предназначението на земя от горски фонд (частна собственост) и отреждане „за път“, на имот 000733, местност „Орлино“ по КВС на землище гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 2, чл. 124, ал. 1, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 7З, ал. 1, т. 2 от ЗГи след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП - промяна на предназначението на имот 000733 от горски фонд (частна собственост) и отреждане „за път“, местност „Орлино“ по КВС на землище гр. Сърница, общ. Сърница като се образува нов УПИ за път:

-   УПИI-733 “за път” с площ 300 кв. м. трасето на новопроектираният път засяга горски територии - частна собственост на инвеститора. Широчината на пътя е 6м. като в северната си част, където се свързва със съществуващия общински път се уширява до 9м., както е показано в графичната част на идейното предложение.

2. Одобрява идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2018г., Протокол №14,допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОБС-204/25.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

111

Относно: Одобряване на промени в структурата и числеността на Общинската администрация - Сърница.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 2 ичл. 15, ал. 2 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява общата численост и структура на общинска администрация, както следва:

 • Обща администрация – 14 щ. бр.
 • Дирекция „Финански, бюджет, административно-правно и информационно обслужване“ – 14 щ. бр.
 • Специализиранa администрация – 35щ. бр.
 • Дирекция „Административно обслужване и местно развитие“ – 13 щ. бр.
 • Служители на кметства – 4 щ. бр.
 • Други дейности – 9 щ. бр.
 • Местни дейности – поддръжка и ремонт – 9 щ. бр.
 • Чистота – 5 щ. бр.
 • Социални дейности – 2 щ. бр.

съгласно Проекта– Приложение 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2018г., Протокол №14,допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОБС-205/26.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

112

Относно: Разрешение за изработване на ПУП- За промяна на предназначението на земеделска земя от “пасище с храсти” – в режим на застрояване: „За площадка за събиране, третиране (рециклиране) и временно съхранение на строителни и битови отпадъци” на имот 073022, местност „Делджилери“ по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основаниепар. 6а, т.1 от ПЗР на ЗОЗЗ, чл. 21 ал. 1,т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 2, чл. 124, ал. 1, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 7З, ал. 1, т. 2 от ЗГи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП за промяна на предназначението на имот 073022, местност „Делджилери“ по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница с площ 9 800 кв.м. от “земеделска земя” – в режим на застрояване. За сметка на гореописания имот се образува един нов урегулиран поземлен имот:

XXII – „За площадка за събиране, третиране (рециклиране) и временно съхранение на строителни и битови отпадъци” с площ от 9 800 м2.

2. Одобрява идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2018г., Протокол №14,допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОбС-209/26.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

113

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – Парцеленплан за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ–„Ибишев” в ПИ 000419 по КВС на гр. Сърница и да минава в сервитута на местен път от КВС – ПИ000419, докато достигне до ново разпределително табло на границата на имота на възложителя. Сервитутът на трасето е 1,20 м. – по0,60м. от двете страни на оста.

На основаниечл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 , чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 2, чл. 129, ал.1, чл.193 , ал.1 от ЗУТи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници
9 0 0 9 13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП-Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ –„Ибишев” в ПИ 000419 по КВС на гр. Сърница и да минава в сервитута на местен път от КВС — ПИ 000419, докато достигне до ново разпределително табло на границата на имота на възложителя. Сервитутът на трасето е 1,20 м. — по 0,60м. от двете страни на оста, както е показано в графичната част на идейното предложение.

2. Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно одобрения ПУП, през общински път  ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 000775

3. Одобрява идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ.

4. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1, т. 2, и т. 3.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.09.2018г., Протокол №14,допълнителна точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОбС-210/27.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • April 17, 2019

  Заседание 23.04.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • March 22, 2019

  Заседание 28.03.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация