ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 05.11.2018 г. (понеделник) от 14:00 чв сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на Общинска програма за насърчаване и повишаване на грамотността за 2018/2019 г. на Община Сърница.

Докл.: Д. Пашова

2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляващо – Приложение 8-2018, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: Аки Байрактар

3. Откриване на процедура по продажба на УПИ IX -"За жилищно строителство" с  площ 441 кв. м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №83/02.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване като началната цена е в размер на 3 087 лв. (три хиляди осемдесет и седем лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2018 г. е в размер на 857,30 лв. (осемстотин петдесет и седем лева и тридесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с Изх. №6312000234/28.09.2018 г.

Докл.: Аки Байрактар

4. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV -"За жилищно строителство" с  площ 550 кв. м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №82/01.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване като началната цена е в размер на 3 850 лв. (три хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2018 г. е в размер на 1 069,20 лв. (хиляда шестдесет и девет лева и двадесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с Изх. №6312000235/28.09.2018 г.

Докл.: Аки Байрактар

5. Издаване на Запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по договор №13/07/0/00058 от 01.12.2017 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ "Св. св Кирил и Методий" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр. Сърница", сключен между Община Сърница и ДФ "Земеделие".

Докл.: С. Джасурова

6. Промяна в структурата на Общинска администрация Сърница.

Докл.: Е. Ардалиева

7. Изменение на Решение №112 от 27.09.2018 г. на Общински Съвет - гр. Сърница взето с Протокол №14.

Докл.: М. Фере

8. ПУП-Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение като се измести съществуващия подземен ел. провод попадащ в ПИ 174116 – частна собственост и захранващ ПИ 174008 – собственост на възложителя. Новото трасе е проектирано да започне от съществуващ подземен ел. провод попадащ в ПИ 001490 полски път публична общинска собственост, да продължи по източната граница на същия полски път - Общинска собственост, и да достигне до съществуващия подземен ел. провод преди ПИ 174116, с дължина 72 м. С възложител „ЕМИЛИ 2009“ ООД.

Докл.: М. Фере

9. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2018 г.

Докл. И. Църенски

10. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

22.11.2018г.

(петък)

17:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

02.11.2018г.

(петък)

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

02.11.2018г.

(петък)

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

02.11.2018г.

(петък)

19:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

114

Относно: Приемане на Общинска програма за насърчаване и повишаване на грамотността за 2018/2019 г. на Община Сърница.

На основаниечл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема: Общинска програма за насърчаване и повишаване на грамотността за 2018/2019 г. на Община Сърница (Приложение: Програма).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОбС-221/15.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

115

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляващо – Приложение 8-2018, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и във връзка с чл. 13 г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляващо – Приложение 8-2018, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОбС-222/17.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

116

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ IX – „За жилищно строителство” с площ от 441 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №83/02.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като началната цена е в размер на 3 087 лв. (три хиляди осемдесет и седем лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2018 г. е в размер на 857,30 лв. (осемстотин петдесет и седем лева и тридесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000234/28.09.2018 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляваща – Приложение 8-2018 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №1485/27.06.2018 г. от Сабие Ахмедова Газинова за закупуване на УПИ IX – „За жилищно строителство” с площ от 441 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №83/02.10.2018 г., и след проведенопоименногласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ IX – „За жилищно строителство” с площ от 441 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №83/02.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 087 лв. (три хиляди осемдесет и седем лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. ****************;

3.2. ****************;

3.3. **************** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОбС-223/18.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

117

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ IV - "За жилищно строителство" с  площ 550 кв. м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №82/01.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване като началната цена е в размер на 3 850 лв. (три хиляди осемстотин и петдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2018 г. е в размер на 1 069,20 лв. (хиляда шестдесет и девет лева и двадесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с Изх. №6312000235/28.09.2018 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляваща – Приложение 8-2018 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №1484/27.06.2018 г. от Исуф Сайфов Газинов за закупуване на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 550 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №82/01.10.2018 г., и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 550 кв.м., находящ се в кв. №6 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №82/01.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на на 3 850 лв. (три хиляди осемстотин и петдесет лева)без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. ****************;

3.2. ****************;

3.3. **************** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОбС-224/18.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

118

Относно: Издаване на Запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по договор №13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. по под мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за Проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр.Сърница", сключен между Община Сърница и ДФ "Земеделие".

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. по под мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр. Сърница", сключен между Община Сърница и ДФ "Земеделие", седалище и адрес на управление – гр. Сърница, бул. „Цар Борис III“ №136, ЕИК БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от Живко Живков и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Упълномощява кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“, в размер на 192 217,64 лв. (сто деветдесет и две хиляди,двеста и седемнадесет лева и шестдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане, необходим за ДДС, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 за Проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр. Сърница", сключен между Община Сърница и ДФ "Земеделие".

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОбС-225/18.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

119

Относно: Промяна в структурата на Общинска администрация Сърница.

На основание: чл. 15, ал. 1, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, съгласно Класификатор на длъжностите в администрациятаи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Сърница одобрява Структурата на общинска администрация – Сърница съгласно Прилежение №1.

2. Възлага на кмета на Общината да приведе длъжностното разписание, съгласно одобрената структура.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОбС-226/18.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

120

Относно: Изменение на Решение №112 от 27.09.2018 г. на Общински Съвет - гр. Сърница взето с Протокол №14.

На основание: пар. 6а, т.1 от ПЗР на ЗОЗЗ, чл. 21 ал. 1,т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 2, чл. 124, ал. 1, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 7З, ал. 1, т. 2 от ЗГ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Изменение на Решение №112 от 27.09.2018 г. на Общински Съвет - гр. Сърница, взето с Протокол №14, както следва:
В точка 1, където е записано:  „За площадка за събиране, третиране (рециклиране) и временно съхранение на строителни и битови отпадъци”, да се чете - „За площадка за масово разпространени отпадъци и претоварна станция”.

2. Одобрява идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 7 от дневния ред, по вх.№СРОбС-227/19.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

121

Относно: Разрешение за изработване на ПУП-Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение като се измести съществуващия подземен ел. провод попадащ в ПИ 174116 – частна собственост и захранващ ПИ 174008 – собственост на възложителя. Новото трасе е проектирано да започне от съществуващ подземен ел. провод попадащ в ПИ 001490 полски път публична общинска собственост, да продължи по източната граница на същия полски път - Общинска собственост, и да достигне до съществуващия подземен ел. провод преди ПИ 174116, с дължина 72 м. С възложител „ЕМИЛИ 2009“ ООД.

На основание чл. 21 ал. 1,т. 8 и т. 11, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 2, чл. 129, ал. 1, чл. 193, ал. 1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешева изработване на ПУП-Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение като се измести съществуващия подземен ел. провод попадащ в ПИ 174116 – частна собственост и захранващ ПИ 174008 – собственост на възложителя. Новото трасе е проектирано да започне от съществуващ подземен ел. провод попадащ в ПИ 001490 полски път публична общинска собственост, да продължи по източната граница на същия полски път - Общинска собственост, и да достигне до съществуващия подземен ел. провод преди ПИ 174116, с дължина 72 м., както е показано в графичната част на заданието.

2. Разрешава преминаването на кабелна линия, съгласно одобрения ПУП, през общиндси път ПИ 001490 в м. „Орлино“, землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

3. Одобрява идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ.

4. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 8 от дневния ред, по вх.№СРОбС-229/22.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

122

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 30.09.2018 г.

На основание: чл. 21 ал. 1,т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финансии след проведено поименногласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. и актуализираното разпределение на промените по бюджета на Община Сърница към 30.09.2018 г., съгласно Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,точка 9 от дневния ред, по вх.№СРОбС-228/22.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

123

Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интересии след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сърница, съгласно текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.

2. Препис от решението да се изпрати на председателя и членовете на Постоянната комисия от общински съветници, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх.№СРОбС-234/23.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

124 

Относно: Актуализация на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Сърница за 2018 г.

На основание: чл.52, ал.1и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.94, ал. 3 и във връзка с Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема актуализиран индикативен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложения №1, Приложение №1а, Приложение №1б, Приложение №1в, Приложение №1г, Приложение №1д, Приложение №1е, Приложение №1ж и Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх.№СРОбС-235/02.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

125

Относно: Приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг и след проведенопоименногласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сърница.

2. Приема предложение с вх. №СР-2789/26.10.2018 г.

3. Наредбета влиза в сила от деня на гласуването и, съгласно чл. 60 от АПК.

4. Задължава кмета на общината да предприеме необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.

Приложения:

1. Проект на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението но общински дълг на Община Сърница.

2. Мотиви за приемане на наредбата.

3. Предложение с вх. №2789/26.10.2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх.№СРОбС-237/02.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

126

Относно: Определяне на комисия за проверка на декларациите по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и за установяване конфликт на интереси на служителите в кметствата – с. Медени поляни и с. Побит камък.

На основание: чл. 21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 6 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Възлагам на комисия назначена със Заповед №З-00227/23.10.2018 г. от кмета на община Сърница, съгласно чл.4, ал.5; чл.11, ал.1, т.2 и ал. 2; чл. 16, ал.1 и чл. 23, ал. 1 отНаредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси да осъществява проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и за установяване конфликт на интереси на служителите в кметствата – с. Медени поляни и с. Побит камък.

Приложения, които са неразделна част от това решение:

1. Заповед З-00227/23.10.2018 г. от кмета на община Сърница.

2. Доклад на кмет на кметство с. Медени поляни с вх. №СР-2868/02.11.2018 г.

3. Доклад на кмет на кметство с. Побит камък с вх. №СР-2867/02.11.2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,допълнителна точка 4 от дневния ред, по вх.№СРОбС-239/02.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

127

Относно: Разрешение за изработване на ПУП - схема на трасе на нов подземен ел. кабел НН от т. 1 до т. 2 по улици ,,Римски път“ и ул. ,,Европа“ по плана на гр. Сърница.Схемата на новото трасе предвижда изменение на съществуваща въздушна стълбова линия ниско напрежение от т. 1 на ул. ,,Европа“ до т. 2 на ул. ,,Римски път“ при УПИ I-1376 в кв. 74 по плана на гр. Сърница, като дължината на линията е 28,02 м. и се замени с подземен ел. кабел НН. Дължината на новата кабелна линия е 28.02м.

На основание: чл. 21, ал.2, от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 6 от Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

0

13

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП-схема на трасе на нов подземен ел. кабел НН от т.1 до т.2 по улици ,,Римски път“ и ул. ,,Европа“ по плана на гр. Сърница. Схемата на новото трасе предвижда изменение на съществуваща въздушна стълбова линия ниско напрежение от т.1 на ул. ,,Европа“ до т.2 на ул. ,,Римски път“ при УПИ I-1376 в кв. 74 по плана на гр. Сърница, като дължината на линията е 28,02м. и се замени с подземен ел. кабел НН.Дължината на новата кабелна линия е 28.02м.

2. Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно предоставеното идейно предложение, през улици ,,Римски път“ и ,,Европа“ общинска публична собственост

3. Одобрява идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ.

4. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,допълнителна точка 5 от дневния ред, по вх.№СРОбС-240/05.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

128

Относно: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 9 и нов ПИ 1502-общ. в кв. 1 по плана на гр. Сърница, съгласно  кафявия цвят в геодезическите заснемания, изготвени от инж. В. Бучков.

На основание: чл. 59, ал. 1, т. 6, чл. 62, ал. 3, § 5, ал. 6, т. 6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005 г.и чл. 21, ал. 1 т.8 и т. 11 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 9 и нов ПИ 1502-общ. в кв. 1 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, изготвени от инж. В. Бучков.

2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на община Сърница, който при съгласие да подпише съставените актове за непълноти (грешки) в одобрения план на гр. Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018г., Протокол №15,допълнителна точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОбС-241/05.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

129

Относно: Актуализация в капиталова програма на Община Сърница за 2018 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМАи чл. 94, ал. 3, чл. 124, ал.3, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърницаи след проведенопоименногласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2018 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2018 година:

2.1 Увеличавам бюджетен параграф76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейски съюз” с 81 819 лева;

2.2 Увеличавам бюджетен параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства” в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” в размер на 20 000 лева;

2.3 Увеличавам бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 122 „общинска администрация” в размер на 20 000 лева;

2.4 Увеличавам бюджетен параграф 10-15 „материали” в дейност 122 „общинска администрация” в размер на 20 000 лева;

2.5 Увеличавам бюджетен параграф 10-16 „разходи за вода, горива и енергия ” в дейност 122 „общинска администрация” в размер на 21 819 лева;

3. Възлага на Кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Сърница в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018 г., Протокол №15,допълнителна точка 7 от дневния ред, по вх. №СРОбС-244/05.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация