ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.11.2018г. (четвъртък) от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Приемане на Културен календар на Община Сърниза за 2019 г.

Докл.: Д. Пашова

2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляващо – Приложение 9-2018, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

3. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 505 кв.м., находящ се в кв. №15A по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №84/23.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като началната цена е в размер на 3 535 лв. (три хиляди петстотин тридесет и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2018 г. е в размер на 981,70 лв. (деветстотин осемдесет и един лева и седемдесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000236/15.10.2018 г.

Докл.: А. Байрактар

4. Резрешение за изработване на ПУП - За промяна на предназначението на имот 172072 от земеделска земя "ливада" в "За ИВС" в м. "Орлино", в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

Докл.: Х. Туджар

5. Разрешение за изработване на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII-Училище в кв.№17, по плана на с. Побит Камък, общ. Сърница.

Докл.: Х. Туджар

6. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА ЧАС КОМИСИЯ

28.11.2018г.

(сряда)

17:00ч. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

28.11.2018г.

(сряда)

17:30ч. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

28.11.2018г.

(сряда)

18:00ч. Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

28.11.2018г.

(сряда)

19:00ч. Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

130

Относно: Приемане на Културен календар на Община Сърница за 2019 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Културен календар на Община Сърница за 2019 година, представляващо Приложение: Културен календар на Община Сърница за 2019 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-250/08.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

131

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляващо – Приложение 9-2018, неразделна част от настоящото решение.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с чл. 13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приемадопълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляващо – Приложение 9-2018, неразделна част от настоящото решение

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-255/19.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

132

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 505 кв.м., находящ се в кв. №15А по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №84/23.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване като началната цена е в размер на 3 535 лв. (три хиляди петстотин тридесет и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, а данъчната оценка за 2018 г. е в размер на 981,70 лв. (деветстотин осемдесет и един лева и седемдесет стотинки), съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №6312000246/15.10.2018 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г., представляваща – Приложение 9-2018 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-2539/05.10.2018 г. от Мустафа Мехмедов Кавунски за закупуване на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 505 кв.м., находящ се в кв. №15А по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №84/23.10.2018 г.,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 505 кв.м., находящ се в кв. №15А по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №84/23.10.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 535 лв. (три хиляди петстотин тридесет и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. ****************;

3.2. ****************;

3.3. **************** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-256/19.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

133

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 172072 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ в м. ”Орлино” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание: чл.21, ал.1,т.8 и т.11, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 108, ал.2, чл. 129, ал.1, чл. 193, ал.1 от ЗУТи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП – За промяна на предназначението на имот 172072 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ в м. ”Орлино” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ LXXII72 – ,,за ИВС“ с площ от 295 кв. м.Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством местен път ПИ 000414.В плана за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот се предвижда застроително петно до два етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 0.6, Пзастр. – 30% озелен. – мин. 50%, като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти.Устройствената зона е „Ов“.

2. Одобрява идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-257/19.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

134

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII-Училище в кв.№17, по плана на с. Побит Камък, община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1,т.8 и т. 11, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 108, ал.2, чл. 129, ал.1, чл.193, ал.1 от ЗУТи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII-Училище в кв. №17, по плана на с. Побит Камък, общ. Сърница. С настоящия ПУП за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищната регулационни линии не се променят. Променя се отреждането на УПИ VII-,,Училище“ в ,,За озеленяване, младежки дом, спорт и рекреационни дейности“. Новообразуваният парцел е с площ и отреждане съответно:

 • УПИ VII-,,За озеленяване, младежки дом, спорт и рекреационни дейности“ с площ от 4633 кв. м.

В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ VII, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояние от урегулираните имоти, а съществуващата двуетажна сграда се запазва.Устройствената зона, която ще попадне е жилищна с малка плътност и височина на застрояване.

2. Одобрява идейното предложение по чл.125 от ЗУТ.

3. Задължава Кмета на Община Сърница, да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-259/23.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

135

Относно: Актуализация в капиталова програма на Община Сърница за 2018 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМАи чл. 94, ал. 3, чл. 124 ал.3, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и чл. 60 от АПКи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2018 година, съгласно Приложение №1.

2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2018 година:

2.1. Увеличавам бюджетен параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства” в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” в размер на 7 600 лева;

2.2 Увеличавам бюджетен параграф 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” в дейност 122 „общинска администрация” в размер на 3 000 лева;

2.3 Намалявам бюджетен параграф 10-16 „разходи за вода, горива и енергия” в дейност 122 „общинска администрация” в размер на 8 600 лева;

2.4 Намалявам бюджетен параграф 10-15 „материали” в дейност 122 „общинска администрация” с 2 000 лева.

3. Възлага на кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Сърница в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,д. точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-261/26.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

136

Относно: Издаване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за нов въздушен електрически провод ниско напрежение в м.Орлино, землището на гр.Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 124б, ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.59а, ал.1 от НРПРУОИОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА:

1. Изработването на ПУП – парцеларен план за нов въздушен електрически провод ниско напрежение в м.Орлино, землището на гр.Сърница, който провод ще захранва ПИ №174116 в м.Орлино, землището на гр.Сърница по заявление с входящ№ТСУ-0679/30.10.2018г.

2. Неодобрява представеното задание и идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ към него.

3. Не разрешава преминаването на кабелна линия, съгласно одобрения ПУП, през общински път ПИ 001490 в м. „Орлино“, землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

4. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение.

МОТИВИ:

Съгласно представената докладна записка на кмета на Община Сърница и заявление с вх.№ТСУ-0679/30.10.2018г., задание и идейно предложение към него от Валентин Василев Йорданов, собственик на ПИ №174116 в м.Орлино, землището на гр.Сърница, „ се иска разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за нов въздушен електрически провод - ниско напрежение, който да захранва имота на заявителя.

Към преписката са представени следните документи:

 • Нотариален акт №181/24.08.2011г. за имот №174116;
 • Нотариален акт №25/18.07.2017г. за имот №174116;
 • Скица №К02498/13.09.2018г. за имот №174116;
 • Задание за изработване на ПУП;
 • Идейно предложение за ПУП.

Целта на представеното задание и идейно предложение е да се прокара трасе на нов въздушен ел.провод ниско напрежение, който да измести съществуващия до този момент въздушен ел.провод – настоящия ел. провод е показан с черен цвят в идейното предложение, а трасето на проектния нов – с червен.

Съгласно представения проект трасето трябва да започне от съществуващ стълб пред ПИ №174062, да премине през общински полски път ПИ №001490 и да достигне до съществуващия стълб пред ПИ №174133, както е показано в графичната част към заданието. Самото трасе ще минава на около 1 метър от имотните граници в ПИ №001490 – публична общинска собственост. Общата дължина на проектното трасе е 133 метра.

С настоящата преписка е представена и справка от техническите архиви на Община Сърница, съгласно която е констатирано, че за въпросния имот със Заповед №1510/11.09.2014г. на кмета на Община Велинград е одобрен ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ №174116, скойто е одобрена схема и трасе за подземен елекроповод за същия имот, започващ от стълб на електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг” ЕАД, преминава подземно през общински полски път ПИ №001490 и достига до разпределителното табло в ПИ №174116. Въпросната схема е наразделна част към Заповед №1510/11.09.2014г. Заповедта е влязла в законна сила видно от констативен протокол от 10.10.2014г. за липса на жалби срещу нея. Т.е към настоящия момент е налице действащ подробен устройствен план, с който на заявителя е разрешено прокарване на подземен електропровод, който да захранва собствения му имот. Подземния провод също е показан в син цвят в идейно предложение към заявление с вх.№ТСУ-0679/30.10.2018г.

Към преписката е представено и Решение №ⅩⅠⅤ по Протокол №3 от 26.11.2018г. на ЕСУТ към Община Сърница. Той е дал мотивирано заключение да се откаже изработването на нов подробен устройствен план - парцеларен план за нов въздушен електрически провод ниско напрежение, който да захранва ПИ №174116 в м.Орлино, землището на гр.Сърница по мотиви, подробно изложени в решението.

Общински съвет Сърница възприема доводите на ЕСУТ към Община Сърница, като в допълнение към своя отказ се мотивира по следния начин:

. Относно законосъобразността на исканите промени – Заявителят не е представил към заявлението следните документи:

 1. Съгласие от „Електроразпределение Юг” ЕАД, в качеството си на собственик на съществуващия към настоящия момент ел.провод, за замяната му с ново въздушно трасе;
 2. Предварителен договор с „Електроразпределение Юг” ЕАД за включване към електропреносната мрежа на оператора;
 3. Договор от собствениците на засегнатите от разработката имоти за съгласие във връзка със сервитутните зони на проектното трасе.

От представеното задание е видно, че идейното предложение засяга собственика на съществуващия към настоящия момент ел.провод - „Електроразпределение Юг” ЕАД и трети имоти предвид сервитутната ивица на ел.трасето. Съгласно чл.7, ал.1,т. 1 и Приложение №1, т.ⅠⅠ – 12. от Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство сервитутата ивица на въздушни електропроводи с изолирани проводници до 20 kV при трасе през населени места и селищни образования е 4 метра – по два метра от всяка страна на ел.провода. По тази причина разработката засяга и трети лица, чиито изрични съгласия посредством договор или декларация не са представени и не би могло да се прецени съгласни ли са с така представения проект. Също така не е налице изрично съгласие от „Електроразпределение Юг” ЕАД с представената разработка да се замени собствения му ел.провод. Предвид горепосочените предпоставки би било налице накърняване на законни права и интереси на собствениците на имотите, засегнати от разработката и разрешени за изработване на ПУП от страна на Общински съвет Сърница би било незаконосъобразно.

ⅠⅠ. Относно целесъобразността на исканите промени

 1. С така представеното идейно предложение е предвидено поставянето на нови стълбове в общински път ПИ №001490. Това, както и сервитутат на ел.трасето, биха затруднили в значителна степен преминаването през него, още повече че ширината на пътя е едва 5 метра. При положение, че общинския път и към настоящия момент е твърде тесен, допълнително стесняване поради поставяне на нови стълбове, би препятствало преминаването на автомобили и обслужваща тежкотоварна техника (сметосъбирачки и снегорини). Също така съгласно разпоредбите на чл.80, ал.2 от ЗУ за малки населени места и вилни зони широчината на обслужващите пътища е най-малко 6 метра в населените места и курортите, а във вилни зони – най-малко 5 метра. Разработката на разглеждания ПУП попада именно във вилна зона. С поставянето на нови стълбове пътното платно би се стеснило изключително много и би било неизползваемо от леки и тежкотоварни автомобили. Поради това Общински съвет Сърница, в качеството си на орган, управляващ общинското имущество съгласно чл.8, ал.1 от ЗОС, отказва поради нецелесъобразност изработването на ПУП - парцеларен план за нов въздушен електрически провод ниско напрежение, който да захранва ПИ №174116 в м.Орлино, землището на гр.Сърница
 2. В представеното идейно предложение не е показан сервитута на новото ел. трасе. Това възпрепятства преценката дали и кои в конкретност имоти ще засегне сервитутната ивица на новото ел.трасе и дали самото трасе е в съответствие с нормите на Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти на Министерство на регионалното развитие и благоустройство;
 3. Общински съвет Сърница взема и под внимание обстоятелството, че към настоящия момент има одобрен ПУП за подземно ел.трасе за въпросния имот, който ПУП напълно покрива нуждите от електрозахранване на ПИ №174116 и за който съществува техническа възможност за реализация на място.

Предвид всичко гореизложено Общински съвет Сърница счита че са налице достатъчно основания както по законосъобразност, така и по целесъобразност да откаже изработването на нов подробен устройствен план по заявление с вх.№ ТСУ-0679/30.10.2018г - парцеларен план за трасе на нов въздушен електрически провод ниско напрежение, който да захранва ПИ №174116 в м.Орлино, землището на гр.Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,д. точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-263/28.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

137

Относно: Изменение на Решение №118, прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018 г., Протокол 15, точка 5 от дневния ред, по вх. номер СРОбС-225/18.10.2018 г. във връзка сиздаване на Запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ поПрограма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; Уведомително писмо за отстраняване на нередности №13/07/2/0/00058/1/01/DDS/01/02/01 от ДФЗ – РА, Дирекция Оторизация на плащанията по ПМРСР, и Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, сключен между Община Сърница и Държавен фонд - Земеделие, седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цар Борис – III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от Живко Живкови след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Допуска изменение на Решение№118, прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.11.2018 г., Протокол №15, точка 5 от дневния ред, по вх. номер СРОбС-225/18.10.2018 г., като текстът на решението се променя както следва:

1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на 192217,64 лв. (сто деветдесет и две хиляди двеста и седемнадесет лева и шестдесет и четири ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г.по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 за Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Договор №13/07/2/0/00058 от 01.12.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,д. точка3 от дневния ред, по доклад вх. №СРОбС-264/28.11.2018г. при кворумот 12 общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

138 

Относно: Изработване на Общ устройствен план на Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за започване на процедура за изготвяне на планово задание на Общ устройствен план на Община Сърница, поради настъпилисъществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е съставен сега действащия план.

2. Плановото задание на Общия устройствен план на Община Сърница следва да се извърши в съответствие със Закона за устройство на територията и останалата нормативната уредба на Република България в областта на устройство на територията.

3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 29.11.2018 г., Протокол №16,д. точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-265/28.11.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/ 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 10, 2019

  Заседание 11.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 23, 2019

  Заседание 30.05.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация