ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 20.12.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ II – Общински за жилищно строителство с площ от 464 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

2. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ V-334 – общ., находящ се в кв. №43, с площ – 775 кв.м. по плана на гр. Сърница, община Сърница на Реджеп Расимов Бадев.

Докл.: А. Байрактар

3. Одобряване на общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласно ЗСП през 2019 г.

Докл. Д. Пашова

4. Кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” кампания 2019 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Докл.: С. Джасурова

5. Определяне на маломерните имоти на общинския поземлен фонд на община Сърница, които да бъдат отдадени под наем за срок от една година без търг или конкурс.

Докл.: А. Османджикова

6. Програма за работата на Общински съвет – Сърница за 2019 г.

Докл.: С. Османджиков

7. План-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.; Размер на такса битови отпадъци за 2019 г. за: жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия.

Докл.: А. Кисьов

8. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

19.12.2018г.

(сряда)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

19.12.2018г.

(сряда)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

19.12.2018г.

(сряда)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

19.12.2018г.

(сряда)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

139

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ II – Общински за жилищно строителство, с площ от 464 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, в изпълнение на Решение №131/29.11.2018 г., и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-2751/24.10.2018 г. от Азиз Фикрети след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ II – Общински за жилищно строителство, с площ от 464 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АЧОС №87/07.11.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 967 лв. (три хиляди деветстотин шестдесет и седем лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. *********************;

3.2. *********************;

3.3. ********************* - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17,точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-275/06.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

140

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ V-334 – общ., находящ се кв. №43, с площ – 775 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница на Реджеп Расимов Бадев.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 9 от НРПРУОИ на Община Сърница, постъпило Заявление с вх. №СР-2807/29.10.2018 г. от Реджеп Расимов Бадев и във връзка с изпълнение на Решение №131/29.11.2018 г. на ОбС – Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ V-334 – общ., находящ се кв. №43, с площ – 775 кв.м. по плана на гр. Сърница, Община Сърница, съгласно АЧОС №86/06.11.2018 г. на Община Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Реджеп Расимов Бадев с ЕГН 5306243420, съгласно Удостоверение №1953/23.12.1977 г. на Общински народен съвет с. Сърница и Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя от 23.12.1977 г., съставляваща УПИ XXXI в кв. 24 по обезсиления план на гр. Сърница от 1956 г. идентичен с част от УПИ V-334 в кв. 43 по сега действащия план на гр. Сърница от 1983 г., съгласно Удостоверение за идентичност и описание на имот с изх. №СР-2768/24.10.2018 г. на служба ТСУ към Община Сърница. Съгласно Удостоверение за описание на сграда с изх. №ТСУ-0682/02.11.2018 г. на служба ТСУ към Община Сърница, Строително разрешение №47/18.08.1978 г. и Протокол за дадена строителна линия №47/18.08.1978 г. в УПИ V-334, кв. 43 по плана на гр. Сърница има построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП - 82 кв.м. и РЗП - 164 кв.м.

2. Определя продажна цена на имота в размер на – 8026 (осем хиляди двадесет и шест лева) без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.

3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17,точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-276/06.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

141

Относно: Одобряване на общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласно ЗСП през 2019 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява общинска програма за осигуряване полагането на общественополезен труд на лица, подлежащи на социално подпомагане съгласно ЗСП през 2019 г. (Приложение: Програма)

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17,точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-278/11.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

142

Относно: Кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” кампания 2019 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява кандидатстване с проектно предложение по Мярка М01 – „Подобряване на обществената среда в населените места”, кампания 2019 на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с наименование: Подобряване на Обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница”.

2. Одобрява кандидатстване с проектно предложение по Мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура”, кампания 2019 на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с наименование: Извършване на СМР на прилежащо външно пространство на сграда в обхвата на обект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров”, намираща се в УПИ I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, община Сърница.

3. Одобрява процент на съфинансиране от страна на община Сърница за проектно предложение: Подобряване на Обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница” – 50,01% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение;

4. Одобрява процент на съфинансиране от страна на община Сърница за проектно предложение: Извършване на СМР на прилежащо външно пространство на сграда в обхвата на обект „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров”, намираща се в УПИ I-232, кв. 14 по плана на с. Побит камък, община Сърница - 50,01% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение;

5. Възлага на Кмета на община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17,точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-279/11.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

143

Относно: Определяне на маломерните имоти на общинския поземлен фонд на община Сърница, които да бъдат отдадени под наем за срок от една година без търг или конкурс.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земии след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд отдаване под наем за срок от една година без търг или конкурс, подробно описани в таблицау представляваща – Приложение №1, която е неразделна част от настоящото решение.

2. Определя наемната цена за имотите да бъде съгласно приетата в Приложение №2 – таблица за базисни наемни цени и цени за ползване на общински имоти на територията на община Сърница, неразделна част от НРПРУОИ на община Сърница.

3. Дава съгласие на Кмета на община Сърница да сключва договори за отдаване под наем за една година на имотите в таблицата, представляваща Приложение №1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17,точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-280/11.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

144

Относно: Програма за работата на Общински съвет – Сърница за 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за работата на Общински съвет – Сърница за 2019 г. (Приложение: Програма).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17,точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-282/13.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

145

Относно: План-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.; Размер на такса битови отпадъци за 2019 г. за: жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

I. Приема и одобрява план-сметка за 2019 г. за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване - Приложение №1, както следва:

1. Приходи в размер на 294242 лв. по Приложение №1, както следва:

1.1. Приходи от такса битови отпадъци за 2019 година – 122 465лева;
1.2. Преходен остатък от 2018 година от такса битови отпадъци – 45 890 лева;
1.3. Дофинансиране от други общински приходи – 125 887 лева.

2. Разходи в размер на 294242лева, съгласно Приложение №1.

II. Приема и одобрява Протокол от публично обсъждане на план-сметка за 2019 г. – Приложение №2.

III. Потвърждава размера на такса за битови отпадъци за 2019 г. от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Сърница.

Решението влиза в сила от 01.01.2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17,точка 7 от дневния ред, по вх. №СРОбС-284/18.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация