ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 17.01.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч.в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет - Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2018 - 31.12.2018 г.

Докл.: С. Османджиков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

Докл.: Е. Ардалиева

3. Изработване на ПУП-план за застрояване на имот 000178, в землище на с. Медени поляни, община Сърница.

Докл. М. Фере

4. Приемане на програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г., представляваща Приложение 1-2019.

Докл.: А. Байрактар

5. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услугите на територията на община Сърница.

Докл.: А. Туджар

6. Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местни данъци в община Сърница.

Докл.: А. Туджар

7. Приемане на бюджета за 2019 година, програма за капиталови разходи,  индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и  бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2020 – 2022 година на Община Сърница.

Докл.: И. Църенски

8. Поправка на техническа грешка в Решение №142, прието на редовно заседание за ОбС – Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17, относно кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” кампания 2019 г. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Докл.: С. Джасурова

9. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

16.01.2019г.

(сряда)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

16.01.2019г.

(сряда)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

16.01.2019г.

(сряда)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

16.01.2019г.

(сряда)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

001

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.

На основание чл.27, ал.6от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.(Приложение: Отчет)

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-005/08.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

002

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Сърница за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г. от Общинска администрация – Сърница, съгласно Приложение 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-008/09.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

003

Относно: Изработване на ПУП-план за застрояване на имот 000178, в землище на с. Медени поляни, община Сърница.

На основание чл. 16в, ал. 1, т. 1 от ЗГ, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, чл. 48, ал. 2, т. 1 от Наредба №8 за обхват и съдържание на устройствените схеми и планове, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на ПУП-план за застрояване засягащ имот 000178, в землище на с. Медени поляни, община Сърница.С плана за застрояване се предвижда застроително петно за съоръжение на техническа инфраструктура – базова станция. Начин на застрояването – свободно. Съоръжението представлява желязорешетъчна кула с височина 42 м., укрепена на четири нива с обтяжни въжета към четири стоманобетонни фундамента. За осъществяване на далекосъобщителната дейност в имота ще се монтира и технологичен контейнер, който е оборудван с електротабло, кабелна инсталация, осветление, заземителна инсталация, вградени А/С (климатична инсталация), противопожарна защита и др. Характер на застрояването – с височина 30 м., съгласно чл. 48, ал. 2, т. 1 от Наредба №8 за обхват и съдържание на устройствените схеми и планове.

2. Задължава кмета на община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-009/11.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

004

Относно: Приемане на програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019 г., представляваща Приложение 1-2019.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляваща – Приложение 1-2019, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-010/10.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

005

Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и измененията и допълненията на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр.98 от 2018г. и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница. (Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение).

2. Приема представените с предложение с вх. №СР-0061/04.01.2019 г. предложения за допълнение на представената за обществено обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

3. На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г. в съответствие с измененията и допълненията на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр.98 от 2018г. също в сила от 01.01.2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-011/10.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

006

 Относно: Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и измененията и допълненията на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр.98 от 2018г. и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница. (Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение).

2. На основание чл.14, ал.1 от Закона за нормативните актове Наредбата влиза в сила от деня на гласуването и от Общински съвет - Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 6от дневния ред, по вх. №СРОбС-012/10.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

007

Относно: Приемане на бюджета за 2019 година, програма за капиталови разходи, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 – 2022 година на Община Сърница.

На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, Постановление на Министерски съвет №344 от 21.12.2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Сърница за 2019 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 5 974 188 лв., съгласно Приложение №1, т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 048 878 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 710 058 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 година в размер на 338 820 лв., в т.ч.:

1.1.1.2.1. Преходен остатък от 2018 година в Община Сърница – ПРБ в размер на 340 924 лв., съгласно Приложение №2 в т.ч.:

1.1.1.2.2. Остатък по проект „Твоят час (минус) 1 129 лв., съгласно Приложение №2;

1.1.1.2.3. Остатък от предоставените средства с ПМС 332/2017 година за услугата „Личен асистент” и „Домашен помощник” в размер на минус 975 лв., съгласно Приложение №2.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 925 310 лв., в т.ч.:

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 216 100 лв. (Приложение №1);

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 337 324 лв. (Приложение №1);

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 489 600 лв., в.т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 459 600 лв.;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 30 000 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 146 500 лв. (Приложение № 3 );

1.1.2.5. Преходен остатък в частта местни дейности в размер на 1 802 048 лв. (Приложение №2), в това число:

1.1.2.5.1. с целеви характер в размер на 1 419 619 лв.;

1.1.2.5.2. за разпределяне от общински съвет в размер на 382 429 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на минус (-)369 372 лв.;

1.1.2.7. Трансфери между бюджети (нето) в размер на 178 777 лв., както следва:

1.1.2.7.1. Отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците минус (–) 72 132лв.;

1.1.2.7.2. Съфинансиране по проект "Красива България" за обект: "Основен ремонт и реконструкция на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница" минус – 122 243 лв.;

1.1.2.7.3. Получен трансфер от ДФ „Земеделие” по чл.86 от ЗДБРБ за 2019 година в размер на 373 152 лв.

1.1.2.8. Приходи от помощи и дарения в размер на 5 000 лв.;

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми,както следва:

1.1.2.9.1. Възстановен временен безлихвен заем по проект "Повишаване на капацитета на служителите от общинска администрация Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи" по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.” в размер на 34 675 лв.;

1.1.2.9.2. Възстановен временен безлихвен заем по проект „Иновативни услуги за активно включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.” в размер на 61 505 лв.;

1.1.2.9.3. Възстановен временен безлихвен заем по проект „Работа” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 година” в размер на 23 153 лв.

1.2. По разходите в размер на 5 974 188 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от №1:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 048 878 лв.

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 925 310 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема програмата за капиталови разходи в размер на 3 949 980лв., съгласно Приложение №3;

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 146 500 лв., съгласно Приложение №3;

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №3.

2.3. Приема разходи за съфинансиране по проект "Красива България" за обект: "Основен ремонт и реконструкция на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница", в размер на 122 243 лв., съгласно Приложение №3;

2.4. Приема индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз(Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година),в размер на 2 368 102 лв., съгласно Приложение №3.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 г., без разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала в общинска администрация и местните дейности, съгласно Приложение №4.

3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2019 г., съгласно Приложение №5.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Определя субсидия за Читалище „Просвета – 1947” от делегираните държавни дейности в размер на 28 470 лв.;

4.2. Утвърждава разходи за членски внос в размер на 10 000 лв.;

4.3. Определя средства за пенсионерски клуб Сърница в размер на 3 000 лв.;

4.4. Обезщетения за военнопострадали в размер до 2 500 лв.;

4.5. Определя средства за работно облекло на помощния персонал в ДГ „МИР” в размер до 2 340 лв.;

4.6. Определя средства за работно облекло на медицинските сестри, работещи в здравен кабинет в училищата и детските градини в размер до 800 лв.;

4.7. Одобрява средства за реализиране на Общински план за младежта в размер на 500 лв.;

4.8. Одобрява средства за реализиране на културен календар на община Сърница за 2018 година в размер до 5 000 лв.;

4.9 Одобрява средства за организиране празнична вечеря „Ифтар” в размер на 2 000 лв.;

4.10. Одобрява разходи в размер до 3 000 лв. за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Сърница за периода 2015 – 2020 година;

4.11. Упълномощава кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето на целеви средства по т.4.2 – т.4.10.

5.Приема лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.1. Приема разходи за представителни цели, както следва:

5.1.1. Представителни разходи на кмета на община Сърница в размер до 3 800 лв.

5.1.2. Представителни разходи на председателя на Общински съвет Сърница в размер до 1 900 лв.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложения № 6, №6а, №6б, №6в, №6г, №6д, №6е и №6ж.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020-2022 г., съгласно Приложение № 7.

8. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

8.1. СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Сърница

8.2. ОУ „Никола Вапцаров” – с. Побит камък

8.3. ОУ „Г. С. Раковски – с. Медени поляни

9. Дава съгласието за кандидатстване за безлихвен заем от Централния бюджет в размер до 958 088 лв. за реализиране на Проект "Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ "Св.св. Кирил и Методий" в УПИ XXII, кв. 15 по плана на град Сърница", съгласно изискванията на ПМС №215 от 05.10.2018 година.

9.1. Община Сърница няма да издава общински гаранции през 2019 година.

9.2. Община Сърница няма да поема друг дълг през 2019 година, освен кандидатстване за безлихвен заем от ЦБ съгласно Постановление на МС №215 от 05.10.2018 година.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер до 4 500 747 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година в размер 4 500 747 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер на 60 000 лв.

12.1 Община Сърница няма просрочени задължения, които следва да бъдат разплащани през 2019 година, съгласно Приложение №8.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

13.1. За всеки отделен случай кметът на общината или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 година;

13.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

13.3. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1. т.4 от Закона за публичните финанси;

13.4. За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския бюджет.

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

15.2. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и намаляване на бюджетните разходи;

15.3. Да разработи детайлен разчет за сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган;

15.4. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредителите с бюджет;

15.5. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси;

16. Задължава кмета на общината:

16.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2019 г. по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.

16.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

16.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол;

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението им в края на годината.

17.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 7от дневния ред, по вх. №СРОбС-013/10.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

008

Относно: Поправка на техническа грешка в Решение №142, прието на редовно заседание на ОбС – Сърница, проведено на 20.12.2018 год., Протокол №17, относно кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” кампания 2019 год. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с допусната явна техническа грешка в Решение №142 от 20.12.2018 г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

12

0

0

12

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Допуска корекция на техническа грешка в Решение №142, прието на редовно заседание на ОбС-Сърница, проведено на 20.12.2018 г., Протокол №17, относно кандидатстване по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” и Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” кампания 2019 г. на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика, като т.1 и т.3 се променят както следва:

1. Одобрява кандидатстване с проектно предложение по Мярка М01 – „Подобряване на обществената среда в населените места”, кампания 2019 на проект „Красива България”, част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с наименование: Подобряване на Обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница”;

3. Одобрява процент на съфинансиране от страна на община Сърница за проектно предложение: Подобряване на Обществената среда в гр. Сърница чрез изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница” – 50,01% от общия бюджет с ДДС на проектното предложение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,точка 8от дневния ред, по вх. №СРОбС-017/15.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

009

Относно: Одобряване на ПУП -  частично изменение на плана за регулация, засягащ УПИ XIV-881, УПИ XV-882 в кв. 66 и  улица с о.т. №236-287 по план на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява ПУП – частично изменение наплан за регулация, засягащ УПИ XIV-881, УПИ XV-882 в кв. 66 и улица с о.т. №236-287 по план на гр. Сърница, общ. Сърница,предвид обстоятелството, че имот №1501, част от разработката, е частна общинска собственост.

2. Задължава кмета на община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,допълнителна точка 1от дневния ред, по вх. №СРОбС-014/15.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

010

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ XVII – „За жилищно строителство” с площ от 569 кв. м., находящ се в кв. №16 по плана на село Побит камък, община Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 1-2019 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-3139/28.11.2018 г. от Ислям ******** Кельов за закупуване на УПИ XVII – „За жилищно строителство” с площ от 569 кв.м., находящ се в кв. №16 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №90/05.12.2018 г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ XVII – „За жилищно строителство” с площ от 569 кв. м., находящ се в кв. №16 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №90/05.12.2018 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 983 лв. (три хиляди деветстотин осемдесет и три лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1 *******************;

3.2 *******************;

3.3 ******************* - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,допълнителна точка 2от дневния ред, по вх. №СРОбС-015/15.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

011

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 517 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на село Побит камък, община Сърница, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 1-2019 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-3382/20.12.2018 г. от Мехмед ******** Толупов за закупуване на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 517 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №91/03.01.2019 г., и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 517 кв.м., находящ се в кв. №21 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №91/03.01.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 619 лв. (три хиляди шестстотин и деветнадесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1 *******************;

3.2 *******************;

3.3 ******************* - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,допълнителна точка 3от дневния ред, по вх. №СРОбС-016/15.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

012

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2018 г. и План за работа на комисията за 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМАи чл 7, ал. 2 от ЗБППМН, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Одобрява Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2018 г.

2. Одобрява План за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Сърница през 2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,допълнителна точка 4от дневния ред, по вх. №СРОбС-018/15.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

013 

Относно: Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства в община Сърница.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМАи чл 5, ал.16 от Постановление №67 от 1.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Утвърждава размера на основните месечни работни заплати на кметове на кметства и кмет на община Сърница, считано от 01.01.2019 г., както следва:

 • Кмет на община Сърница – 1 955.00 лева
 • Кмет на кметство с. Побит камък – 920.00 лева
 • Кмет на кметство с. Медени поляни  920.00 лева

2. Дава съгласие, размерите на допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер на кмета на общината и кметовете на кметства да се определят от кмета на общината, съгласно действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в община Сърница.

3. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,допълнителна точка 5от дневния ред, по вх. №СРОбС-021/16.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

014

Относно: Откриване на процедура, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. за срок от 5 г., Петно №5 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 16 кв. м.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 56 от ЗУТ, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

11

0

0

11

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за откриване на процедури за отдава под наем за срок от 5 (пет) години, чрез публични търгове с тайно наддаване, на Петно №5 за поставяне на преместваем търговски обект, с площ от 16 кв.м., находящо се в УПИ X-1166 – „За търговия и услуги”, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №7/07.01.2016 г. и показано на Схема за петна за разполагане на преместваеми търговски обекти по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №69/30.05.2018 г.

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за всяко от горепосочените петна в размер на 50 лв. (петдесет лева) без ДДС, съгласно Приложение №2 (таблица за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Сърница), неразделна част от НРПРУОИ на Община Сърница.

3. Определя за членове на комисията по провеждане на търговете следните общински съветници:

3.1 ********************;

3.2 ********************;

3.3 ******************** - Резервен член.

4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 17.01.2019г., Протокол №1,допълнителна точка 6от дневния ред, по вх. №СРОбС-022/16.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 10, 2019

  Заседание 11.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 23, 2019

  Заседание 30.05.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация