ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.02.2019 г. (сряда) от 14:00 ч.в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2018 година – 31.12.2018 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.12.2018 година.

Докл.: И. Църенски

 1. Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Сърница.

Докл.: А. Османджикова

 1. Определяне на датите за провеждане на „Събор – Сърница 2019“ и местност за провеждането на събитието.

Докл. Д. Пашова

 1. Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г. на Община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

 1. Приемане на Общински годишен план за младежта на община Сърница за 2019 г. и годишен доклад по плана за младежта за 2018 г.

Докл.: Д. Пашова

 1. Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и „А1 България” ЕАД за срок от 10 (десет) години БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС на част от таванско помещение с площ от 8 (осем) кв. м., находящо се в южната част под билото на покрива на жилищен блок построен в УПИ VIII – общежитие, кв. №15, гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: А. Байрактар

 1. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2019 година.

Докл.: Д. Пашова

 1. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване засягащ УПИ V-415 в кв. 46 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване, засягащ ПИ 1013 - собственост на наследници на Исмаил Алиев Бабучев и ПИ 1484 - собственост на Община Сърница в кв. 18 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Представянане на Доклад за програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Сърница за 2018 г.

Докл.: А. Кисьов

 1. Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по договор №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.

Докл.: С. Джасурова

 1. Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.

 Докл.: С. Джасурова

 1. Одобряване на ПУП – Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ Ибишев в ПИ 000419 по КВС на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, достигащ до ПИ174144 в местността „ОРЛИНО” в землище на гр. Сърница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински път.

Докл.: М. Фере

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод достигащ до ПИ174144 в местността „ОРЛИНО” в землище на гр. Сърница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докл.: М. Фере

 1. Разрешане изработването на ПУП – Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване ПИ 141148 в местността „Кутлата“ в землище на гр. Сърница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докл.: М. Фере

 1. Определяне на сума за изработване на задание и опорен план към него за изработване на проект на Общ устройствен план на община Сърница.

Докл.: А. Туджар

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 2-2019, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

 1. Необходимост от изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на СМР на обект: „Текущ ремонт на зала със сцена и прилежащи към нея помещения“, намиращ се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв. 47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, във връзка с подготовката на проектно предложение, с което Община Сърница да кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница”, изпълняваща стратегия през Програмен период 2014-2020 г.
  Докл.: С. Джасурова
 1. Промяна на Общински план за развитие на община Сърница 2015-2020, във връзка с актуализиране на мерките.

Докл.: С. Джасурова

 1. Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2018 г.

Докл.: С. Джасурова

 1. Кандидатстване на Община Сърница по обявена процедура от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино, Доспат, Сърница” за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.228 - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Докл.: С. Джасурова

 1. Годишен доклад за календарната 2018 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год.

Докл.: С. Джасурова

 1. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

26.02.2019г.

(вторник)

17:00ч.

Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

26.02.2019г.

(вторник)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

26.02.2019г.

(вторник)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

26.02.2019г.

(вторник)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

015

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2018 година – 31.12.2018 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница  към 31.12.2018 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финансии след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2018 година – 31.12.2018 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърницакъм 31.12.2018 година, съгласно Приложение №1.
 2. Приема разходите за командировки на кмета на Община Сърница за IV тримесечие на 2018 година в размер на 279 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-030/22.01.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

016

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Сърница.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Сърница.
 2. На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Наредбата влиза в сила от деня на гласуването и от Общински съвет – Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-035/05.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

017

Относно: Определяне на датите за провеждане на „Събор – Сърница 2019“ и местност за провеждането на събитието.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя датите 23, 24 и 25 август 2019 и мястото местността „Събора“ за провеждане на „Събор – Сърница 2019“.
 2. Упълномощава се кмета на общината със заповед да определи екип за подготовка и провеждане на събора и да извършва необходимите действия.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-036/07.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

018

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г. на Община Сърница.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 4 от Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2018 г. на Община Сърница., представляващ приложение „Отчет”, неразделна част към от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-037/07.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

019

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта на община Сърница за 2019 г. и годишен доклад по плана за младежта за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал. 1от Закона за младежта и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общински годишен план за младежта на община Сърница за 2019 г. и годишен доклад по плана за младежта за 2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-038/11.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

020

Относно: Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и „А1 България” ЕАД за срок от 10 (десет) години БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС на част от таванско помещение с площ от 8 (осем) кв.м., находящо се в южната част под билото на покрива на жилищен блок построен в УПИ VIII – общежитие, кв. №15, гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.19, ал.1, чл.30, ал.1 и ал.5 и чл.19, ал.1 от ЗЕСМФИ, и в изпълнение на Решение №004/17.01.2019 г. на ОбС – Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие да се отдаде под наем, за срок от 5 (пет) години, БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС, на „А1 България” ЕАД (с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД), ЕИК 131468980, част от таванско помещение с площ от 8 (осем) кв.м., находящо се в южната част под билото на покрива на жилищен блок, построен в УПИ VIII – общежитие, кв. №15, гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №1/07.08.2015 г. на Община Сърница, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, както и правото да инсталира и ползва необходимото за функционирането на съоръженията оборудване на покрива на сградата без това да засяга целостта и здравината на конструкцията, както на покривното пространство, така и на самата сграда.
 2. „А1 България” ЕАД има право да извършва строителни действия, подобрения или луксозни поправки върху наетия имот само с изричното писмено разрешение на Община Сърница, за своя сметка, като след прекратяване на договора за наем подобренията се прехвърлят безвъзмездно в полза на Община Сърница.
 3. При сключването на договора за наем „А1 България” ЕАД се задължава да гарантира, че оборудването и съоръженията, които ще монтира, ще отговарят на българските и европейските стандарти за безопасност, както и че ще се грижи за хигиената в границите на наетия терен и площ, ще спазва противопожарните правила и норми. Всички актове, съставени поради виновното поведение на „А1 България” ЕАД от контролните органи, както и при причинени вреди на трети лица, ще бъдат отговорност и за сметка на оператора на електронно съобщителната мрежа.
 4. Определя месечна наемна цена в размер на 800 (осемстотин) лева без ДДС.
 5. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-039/11.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

021

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2019 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а от Закона за народните читалища и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2019 година.

Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сърница за 2019 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 7 от дневния ред, по вх. №СРОбС-040/11.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№022

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване засягащ УПИ V-415 в кв. 46 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 131, ал.1 и ал. 2, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване засягащ УПИ V-415 е кв. 46 по плана на гр.Сърница, Община Сърница, като:
 2. Дава съгласие подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:
 • Североизточната регулационна линия да се промени, като чупката, останала от разрушената жилища сграда, се премахне и улица „Свобода” с о.т. 160-161 в частта на УПИ V-415 се ушири средно с 1 м.
 • Дворищната регулация да не се променя.
 • В плана за застрояване да се предвиди ново застроително петно в УПИ V-415 – свободно застрояване, с височина на застрояване максимум 3 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 60%, Кинт 1.2 и минимално озеленяване 40%, като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица.
 • Устройствената зона, в която ще попадне имота, е „Жм“
 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 8 от дневния ред, по вх. №СРОбС-041/13.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№023

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване, засягащ ПИ 1013 - собственост на наследници на Исмаил Алиев Бабучев и ПИ 1484 - собственост на Община Сърница в кв. 18 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл. 131, ал.1 и ал. 2, т.1 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за изработването на ПУП - план за регулация и застрояване засягащ ПИ 1013 - собственост на наследницици на Исмаил Алиев Бабучев и ПИ 1484 -собственост на Община Сърница в кв. 18, по плана на гр. Сърница, общ.Сърница.
 2. Дава съгласие подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:
 • Дворищните регулационни линии да се променят като за сметка на част от УПИ XIII (ПИ 1013 и 1484-общ.) се образува нов УПИ с площ и отреждане - УПИ XXII-1013,1484 –„За Търговия и производствена дейност“ с площ 548 кв. м.
 • В планът за застрояване да се предвидят две нови застроителни петна.
 • В новообразуваните УПИ XXII-1013,1484 и УПИ XIII да се предвиди свободно застрояване като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица.Устройствената зона е „Предимно производствена“ с височина на застрояване максимум 2 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 80%, Кинт 2 и минимално озеленяване 20%.
 • Устройствената зона, в която ще попадне новия имот, е „Предимно производствена“.
 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 9 от дневния ред, по вх. №СРОбС-042/13.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

024

Относно: Представянане на Доклад за програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Сърница за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка счл. 40, ал. 2 от Закона за защита на животните и след проведеногласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Доклад по програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Сърница за 2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 10 от дневния ред, по вх. №СРОбС-043/12.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

025

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по договор №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ поПрограма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и Държавен фонд - Земеделие, седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цар Борис – III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от Живко Живков и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на 176 314,28 лв. (сто седемдесет и шест хиляди триста и четиринадесет лева и 28 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане до размера на ДДС по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 за Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане до размера на ДДС по договор №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 11 от дневния ред, по вх. №СРОбС-044/18.02.2019г. при кворум от 10общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияпоименно грасуване – с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

026

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ поПрограма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и Държавен фонд - Земеделие, седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цар Борис – III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №BG121100421, представляван от Живко Живков и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на 881 571,38 лв. (осемстотин осемдесет и една хиляди петстотин седемдесет и един лев и 38 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. по подмярка 7.2 на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 за Проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр. Сърница”,сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор №13/07/2/0/00054 от 21.05.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 12 от дневния ред, по вх. №СРОбС-045/18.02.2019г. при кворум от 10общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияпоименно грасуване – с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0,и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

027

Относно: Одобряване на ПУП - Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ –„Ибишев” в ПИ 000419 по КВС на гр. Сърница и да минава в сервитута на местен път от КВС — ПИ 000419, докато достигне до ново разпределително табло на границата на имот 000775 в м. ”ОРЛИНО” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 108, ал.2, чл. 129, ал.1, изр.второ и чл. 193, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал. 2 във връзка с чл.64, ал.4 от Закона за енергетиката и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява ПУП - Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ – „Ибишев” в ПИ 000419 по КВС на гр. Сърница и да минава в сервитута на местен път от КВС — ПИ 000419, докато достигне до ново разпределително табло на границата на имот 000775 в м. ”Орлино” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.
 2. Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно одобрения ПУП, през общински път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 000775 в м. ”Орлино” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.
 3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т. 2 през общински път ПИ 000419 – публична общинска собственост.
 4. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 13 от дневния ред, по вх. №СРОбС-046/19.02.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

028

Относно: Разрешение за изработване на проект ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод с обща дължина от 548м., достигащ до ПИ 174144 в местността „ОРЛИНО” в землище на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА чл. 8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод с обща дължина от 548м., достигащ до ПИ 174144 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница. Проектното трасе на новия електропровод да започва от частен трафопост, намиращ се в ПИ 100502-собственост на "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, да преминава през общински имоти №001485, №001490 и да достигне до нов БКТП на границата ПИ 174144, в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване за трасе на подземенелектропровод през имоти №001485, №001490, публична общинска собственост

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 14 от дневния ред, по вх. №СРОбС-047/19.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

029

Относно: Разрешаване изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод с обща дължина от 980 м.,захранващ ПИ174144 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА чл. 8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод с обща дължина от 980м., достигащ до ПИ 174144 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница.Проектното трасе на водопровода да започва от частен имот 172056, на границата на който ще бъде изградена шахта с размер 120/80 см., преминава през общински имоти 173001, 000414, 000419, 001484, 001483, 001490 и достига до водомерна шахта на границата ПИ 174144 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница, който следва да бъде захранен.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване за трасе на подземен водопровод през имоти 173001, 000414, 000419, 001484, 001483, 001490, публична и частна общинска собственост.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 15 от дневния ред, по вх. №СРОбС-048/19.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

030

Относно: Разрешение за изработване на проект ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 560м, захранващ ПИ 141148  в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен водопровод с обща дължина от 980м., достигащ до ПИ 174144 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница.Проектното трасе на водопровода да започва от частен имот 172056, на границата на който ще бъде изградена шахта с размер 120/80 см., преминава през общински имоти 173001, 000414, 000419, 001484, 001483, 001490 и достига до водомерна шахта на границата ПИ 174144 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница, който следва да бъде захранен.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване за трасе на подземен водопровод през имоти 173001, 000414, 000419, 001484, 001483, 001490, публична и частна общинска собственост.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 16 от дневния ред, по вх. №СРОбС-049/19.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

031

Относно: Определяне на сума за изработване на задание и опорен план към него за изработване на проект на Общ устройствен план на Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.7 и т.8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя максимална сума за изработване на задание и опорен план по чл.125 от ЗУТ в размер на 35 400 лева с ДДС.
 2. Сумата от 22 500 лева с ДДС ще се осигури от Бюджета на Община Сърница за 2019г., приет с Решение №007, прието с Протокол №1 от 17.01.2019г. на Общински съвет Сърница. Останалата сума ще се осигури от Бюджета на Община Сърница за 2020г.
 3. Плащанията по договора за изработването на заданието и опорния план да се извършат по следната схема:

3.1. За изработване на задание по чл.125 от ЗУТ:

3.1.1. до 30 % авансово плащане в срок от 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договор за изработване на задание;

 3.1.2. окончателно плащане в размер на стойността между сумата за изпълнение на договора и стойността на авансовото плащане, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни след приемане на Решение на Общински съвет Сърница за изработване на Общ устройствен план и одобряване на заданието, което е съгласувано с всички ресорни институции и осигуряване на финансирането с бюджета на Община Сърница за 2020г.

 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 17 от дневния ред, по вх. №СРОбС-050/19.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

032

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 2-2019, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с  чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 2-2019, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 18 от дневния ред, по вх. №СРОбС-051/20.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

033

Относно: Необходимост от изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на СМР на обект: „Текущ ремонт на зала със сцена и прилежащи към нея помещения“, намиращ се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница, във връзка с подготовката на проектно предложение, с което Община Сърница да кандидатства по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат - Сърница”, изпълняваща стратегия през Програмен период 2014-2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 20 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 2 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на СМР във връзка с обект: „Текущ ремонт на зала със сцена и прилежащи към нея помещения“, намиращ се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница.
 2. Дава съгласие Кметът на Община Сърница да предприеме всички необходими действия във връзка с гореописаните точки.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 19 от дневния ред, по вх. №СРОбС-052/20.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

034

Относно: Промяна на Общински план за развитие на община Сърница 2015-2020, във връзка с актуализиране на мерките.

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява да се направи промяна в Общинския план за развитие на Община Сърница и да се актуализират мерките, както следва:

Приоритет 2 – Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до образование, здравеопазване и социална инфраструктура

Мярка 2.4 - Подобряване условията за живот на младите хора

За младите хора, които не са нито в образование, нито в обучение, нито в заетост, следва да бъдат осигурени възможности за натрупване на професионален опит, в т.ч. чрез чиракуване и стажуване в рамките на общинската администрация и стопанските и нестопанските лица на територията на общината. За обучаващите се също следва да бъдат предприети мерки за развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно практическо обучение в реална работна среда.

Приоритетни дейности за реализиране на мярката са:

 • Осигуряване на подкрепа на достъпа до заетост за търсещите работа младежи, подкрепа за създаване на възможности за професионално квалифициране в училище, подкрепа за извънучилищни форми на професионално обучение на младите хора – квалификационни курсове, обучение на място и др.;
 • Реконструкция и модернизация на Младежкия дом, Културния дом, Спортната зала и стадиона, включително чрез: Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница” и „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница”;
 • Допълване и поддържане на съществуващата етнографска сбирка;
 • Изграждане на етнографски музей;
 • Реконструкция на старото училище в с. Побит камък и превръщането му в културен център;

Създаване на читалища в с. Медени поляни и с. Побит камък;

 • Доизграждане на стадиона в гр. Сърница и превръщането му в модерна спортна база;
 • Създаване на школа по кану-каяк;
 • Създаване на клуб по борба;
 • Създаване на футболен клуб;
 • Реконструкция на залата по борба.

Успехът на тази мярка се измерва с броя на посетителите на Младежкия дом, с брой заети млади хора на възраст до 29г., брой успешно преминали професионално обучение и квалификационни курсове млади хора.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 20 от дневния ред, по вх. №СРОбС-053/20.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

035

Относно: Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчет по изпълнение на проекти по Национални програми през 2018 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема отчета за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност и отчета по изпълнение на проекти по Националните програми за 2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 21 от дневния ред, по вх. №СРОбС-054/20.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

036

Относно: Кандидатстване на Община Сърницапообявена процедура от Местна инициативна група „Високи Западни Родопи – Борино, Доспат, Сърница” за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.228- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

На основание основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 12от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява Община Сърница да кандидатства с проектно предложение: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница” по Процедура чрез подбор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.228- подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие, Програма за развитие на селските райони 2014-2020;
 2. Удостоверява, че проект: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница” съответства на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 год. (актуализиран), Приоритет 2 – Съхранение и развитие на човешкия капитал, подобряване достъпа до образование, здравеопазване и социална инфраструктура, Мярка 2.4 - Подобряване условията за живот на младите хора, Дейност: Реконструкция и модернизация на Младежкия дом, Културния дом, Спортната зала и стадиона, включително чрез: Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом, намиращ се в УПИ I, кв. 61 по плана на гр. Сърница” и „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 22 от дневния ред, по вх. №СРОбС-055/20.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

037

Относно: Годишен доклад за календарната 2018 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 година.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМАи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема годишен доклад за календарната 2018 г. за изпълнението на Общински план за развитие на Община Сърница 2015-2020 година.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,точка 23 от дневния ред, по вх. №СРОбС-056/20.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

038

Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване на ПИ 172038 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 118м., захранващ ПИ 172038 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница. Проектното трасе на нова подземна кабелна линия ще започне от табло за мерене на съществуващ трафопост, след като излезе от имота ще премине в сервитута на общински път (ПИ 000419) и ще достигне до ново разпределително табло на границата ПИ 172038, вместността „Орлино” в землище на гр. Сърница, който следва да бъде захранен.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване за трасе на подземен електропровод през имот №172038, публична общинска собственост.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-057/25.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

039

Относно: Участие в проектно предложение на Община Сърница съвместно с Община Сатовча и Община Борино (водеща община Сатовча), „Патронажна грижа на лица в неравностойно положение от общините Сатовча – Борино – Сърница“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет №3: „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Сърница дава съгласие Кмета на Община Сърница да сключи партньорство с общините Сатовча и Борино, с цел подаване на проектно предложение „Патронажна грижа на лица в неравностойно положение от общините Сатовча – Борино – Сърница“ по процедура за предоставяне на за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет №3: „Подобряване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.
 2. Упълномощава Кмета на Община Сърница, Неби Бозов да подписва всички документи, необходими за окомплектоване на проектното предложение в качеството си на партньор.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-058/25.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

040

Относно: Актуализация в капиталовата програма на община Сърница за 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМАи чл. 94, ал. 3, чл. 124 ал.3, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема актуализирана програма за капиталови разходи на Община Сърница за 2019 година, съгласно Приложение №1.
 2. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2019 година:

2.1.  Намалява бюджетен параграф 61-02 „трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) с 7 000 лева;

2.2.  Увеличава бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – 4 600 лева;

2.3.  Увеличава бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” в дейност 738 „Читалища” – 2 400 лева;

2.4.  Увеличава бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” в дейност 122 „общинска администрация” – 9 600 лева;

2.5.  Намалява бюджетен параграф 52-06 „изграждане на инфраструктурни обекти” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 5 000 лева;

2.6. Намалява бюджетен параграф 10-20 „разходи за външни услуги” в дейност 122 „общинска администрация” – 4 600 лева.

 1. Възлага на кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Сърница в частта местни дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.02.2019г., Протокол №2,допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-059/25.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • July 18, 2019

  Заседание 25.07.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 20, 2019

  Заседание 27.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация