ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч.в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2019/2020 г. на община Сърница и отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2018 г.

Докл. Д. Пашова

 1. Общински годишен план за подкрепа за личностото развитие на децата и учениците в община Сърница за 2019 г.

Докл. Д. Пашова

 1. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ I –общ., находящ се в кв. 69, с площ 911 кв. м. по плана на гр. Сърница, община Сърница.

Докл.: А. Байрактар

 1. Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на община Сърница за 2018 г.

Докл.: А. Кисьов

 1. Изработване на ПУП - план за регулация на имот УПИ VI-277, в кв. 20 по план на град Сърница, община Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Разрешение за изработване на ПУП - За промяна на предназначението на имот 141158 от земеделска земя "ливада" в "За ИВС" в м. "Голяма и малка Крушици" в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

Докл.: Х. Туджар

 1. Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г.

Докл.: А. Османджикова

 1. Поправка на допусната фактическа грешка в Решение №020 на ОбС – Сърница, прието на редовно заседание, проведено на 27.02.2019 г., протокол №2, точка 6 от дневния ред, относно: сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и „А1 България” ЕАД за срок от 5 (пет) години БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС на част от таванско помещение с площ от 8 (осем) кв.м., находящо се в южната част под билото на покрива на жилищен блок построен в УПИ VIII – общежитие, кв. №15, гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №1/07.08.2015 г. на Община Сърница, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, както и правото да инсталира и ползва необходимото за функционирането на съоръженията оборудване на покрива на сградата.При изписване на номера, с римски цифри, на УПИ, в който попада сградата, в която се намира частта от таванското помещение с площ от 8 (осем) кв.м. е допусната грешка, като вместо „УПИ VIII”, коректното наименование на УПИ следва да бъде – „УПИ XXIII.

Докл.: А. Байрактар

 1. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

27.03.2019г.

(сряда)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

27.03.2019г.

(сряда)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

27.03.2019г.

(сряда)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

27.03.2019г.

(сряда)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

041

Относно: Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2019/2020 г. на община Сърница и отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2019/2020 г. на община Сърница и отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2018 г.

Приложение: Общинска програма за превенция на наркотични зависимости за 2019/2020 г. на община Сърница и отчет по програма за превенция на наркотични зависимости за 2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 1от дневния ред, по вх. №СРОбС-066/11.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

042

Относно: Общински годишен план за подкрепа за личностото развитие на децата и учениците в община Сърница за 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12от ЗМСМА, във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба за приобщаващо образованиеи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Общински годишен план за подкрепа за личностото развитие на децата и учениците в община Сърница за 2019 г.

Приложение: Общински годишен план за подкрепа за личностото развитие на децата и учениците в община Сърница за 2019 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 2от дневния ред, по вх. №СРОбС-069/15.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

043

Относно: Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ I –общ., находящ се в кв. 69, с площ 911 кв. м. По плана на гр. Сърница, община Сърница.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и ал. 9 от НРПРУОИ на община Сърница, постъпило заявление с вх. №СР-0566/14.02.2019 г.от Салих Касъклиев и във връзка с изпълнение на Решение №032/27.02.2019 г. На ОбС Сърница и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Продава земя – ЧОС, представляваща УПИ I –общ., находящ се в кв. 69, с площ 911 кв. м. по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №92/19.02.2019 г. на община Сърница – на собственика на законно построена върху нея жилищна сграда – Салих Касъклиев с ЕГН ********* (Деян Касъклиев, съгласно Удостоверение за идентичност на лица с различни имена с изх. №ГРАО-00129/05.02.2019 г. на общ. Сърница), съгласно Заповед №1273/19.12.1989 на Общински народен съвет гр. Велинград и Договор на отстъпено право на строеж върху държавна земя от 18.12.1989г., съставляваща УПИ I в кв. 69 по плана на гр. Сърница и Строително разрешение №19/27.05.1990 г. в УПИ I, кв. 69 по плана на гр. Сърница има построена двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП – 104 кв. м. и РЗП – 208 кв. м.
 2. Определяпродажна цена на имота в размер на 9 384 лв. (девет хиляди триста осемдесет и четири лева) без ДДС, съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 3. Задължава Кмета на община Сърница за извърши законовите процедури по продажбата на горепосочения имот и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 3от дневния ред, по вх. №СРОбС-067/12.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

044

Относно: Приемане на отчет по програма за управление на отпадъците на община Сърница за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъцитеи след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема отчет по програма за управление на отпадъците на община Сърница за 2018 г. (Приложение: Отчет).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 4от дневния ред, по вх. №СРОбС-072/20.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

045

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ VI-277 в кв. 20 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА,чл.8, ал. 1 от ЗОС, чл. 131, ал.1 и ал. 2, т.1 от ЗУТ,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за изработването на подробен устройствен план-план за регулация засягащ УПИ VI-277в кв. 20 по плана на гр.Сърница, Община Сърница.
 2. Одобрява приложеното задание, съгласно, което подробния устройствен план да се изработи в следните параметри:
 • Дворищната регулация да не се променя.
 • Уличната регулация да се промени като уличните регулационни линии от север и запад на УПИ VI-277 минат по имотните граници на ПИ 1491.
 • Да се промени отреждането на УПИ VI-277 в УПИ VI-1491.
 • Новообразуваният УПИ VI-1491да е с площ 517 кв.м.
 • Устройствената зона, в която ще попада новообразуваният УПИ VI-1491, е „За жилищно строителство“.
 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 5от дневния ред, по вх. №СРОбС-073/20.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

046

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 141158 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ в м. ”Голяма и малка Крушици” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1, от ЗУТ,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 141158 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ в м. ”Голяма и малка Крушици ” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.
 2. Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, съгласно което ПУП-ът ще се изработи в следните параметри: Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ CLVIII158 – ,,за ИВС“ с площ от 1 285 кв. м. Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством местен път ПИ 000419. В плана за застрояване за новообразуваният урегулиран поземлен имот ,,За ИВС“ се предвижда застроително петно до три етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 1.2, Пзастр. – 30% озелен. – мин. 50%. Югоизточната застроителна линия е разположена на 2 м. от имотната граница с ПИ 141067 съгласно приложената нотариално заверена декларация с рег. № 0064/21.01.2018 г. като за останалите имоти се спазват всички нормативни отстояния от границите им. Устройствената зона, в която ще попада имота съгласно действащия ОУП на гр. Сърница, е за Рекреационни, ваканционни селища и др. - ,,Ок“.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 6от дневния ред, по вх. №СРОбС-074/20.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

047

Относно: Приемане на годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от общински поземлен фонд за стопанската 2019-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал.1 и ал. 2, чл. 37о, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема годишен план за паша за 2019 год. и дава съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване (НТП): Пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване и определя задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата.
 2. Определя размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване (НТП): Пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за 2019 година, съгласно Приложение №1 и Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сърница- Приложение №2 и по цени определени в Приложение №2 за базисните наемни цени и цени за ползване на общински имоти към Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имуществото на Община Сърница (НРПРУОИОС).
 3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване (НТП): Пасища, мери и ливади за общо и за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Приложение: Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 7от дневния ред, по вх. №СРОбС-075/21.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

048

Относно: Поправка на допусната фактическа грешка в Решение №020 на ОбС – Сърница, прието на редовно заседание, проведено на 27.02.2019 г., протокол №2, точка 6 от дневния ред, относно: сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и  „А1 България” ЕАД за срок от 5 (пет) години БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС на част от таванско помещение с площ от 8 (осем) кв. м., находящо се в южната част под билото на покрива на жилищен блок построен в УПИ VIII – общежитие, кв. №15, гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АЧОС №1/07.08.2015 г. на Община Сърница, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, както и правото да инсталира и ползва необходимото за функционирането на съоръженията оборудване на покрива на сградата.При изписване на номера, с римски цифри, на УПИ, в който попада сградата, в която се намира частта от таванското помещение с площ от 8 (осем) кв.м. е допусната грешка, като вместо „УПИ VIII”, коректното наименование на УПИ следва да бъде – „УПИ XXIII.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Извършва поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №020 на ОбС – Сърница, прието на редовно заседание, проведено на 27.02.2019 г., протокол №2, точка 6 от дневния ред, като навсякъде в горе цитираното решение думите „УПИ VIII” да се четат „УПИ XXIII”.
 2. Останалата част от Решение №020 на ОбС – Сърница, прието на редовно заседание, проведено на 27.02.2019 г., протокол №2, точка 6 от дневния ред – не се променя.
 3. Решението влиза в сила от деня на гласуването ù в Общински съвет Сърница.
 4. Задължава кмета на община Сърница да извърши всички законовоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,точка 8от дневния ред, по вх. №СРОбС-076/22.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

049

Относно: Отменяне изцяло на Решение №30, прието с протокол №2 от 27.02.2019 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл. 99, ал.1, т. 1 от АПК, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Отменя изцяло свое Решение №30, прието с протокол №2 от 27.02.2019 г., точка 16 от дневния ред.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3, допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-077/26.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

050

Относно: Разрешение за изработване на проект ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 560м, захранващ ПИ 141148  в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 560 м., захранващ ПИ 141148 в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница. Проектното трасе на нова подземна кабелна линия да започне от съществуващ трафопост ,,Ретранслатор Орлино“ в ПИ 001650, след като излезе от имота да премине в сервитута на общински път (ПИ 000419) и да достигне до ново разпределително табло на границата ПИ 141148, в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница, който следва да бъде захранен.
 2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 3. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване за трасе на подземен електропровод през имот №000419, публична общинска собственост

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3, допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-049/19.02.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

051

Относно: Разрешение за проектиране засягащо УПИ XIII-657- собственост на Шукри Асан Бадев и УПИ XII-653,654,658 “Детско заведение”.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 140, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за проектиранеи построяване на допълващо застрояване „Дървен навес-за осигуряване на две паркоместа“ на граничната регулационна линия с височина на стрехата до 3 м. между УПИ XIII-657 и УПИ XII-653,654,658 “Детско заведение”- Общинска Публична собственост.
 2. Одобрява издадената скица-виза № 66 от 19.03.2019 г. от гл. Архитект на община Сърница със защриховано петно, показващо ЗП, на „Дървен навес за осигуряване на две паркоместа“.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3, допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-078/26.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

052

Относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги на община Сърница за 2020 г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2018 г.

На oснование чл. 21, ал. 1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на община Сърница за 2020 г. и годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2018 г.

Приложания:

 1. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Сърница за 2020 г.
 2. годишен отчет по плана за развитие на социалните услуги за 2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3, допълнителна точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-079/26.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

053

Относно: Одобряване на ПУП - Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ – (Ретранслатор Орлино) намиращ се в ПИ 001650, след което да продължи по сервитута на общински път 000419 и ведомствен път ПИ 141152, докато достигне до ново разпределително табло на границата на имот ПИ 141155 в м. „Голяма и малка Крушици” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.1,т. 8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 108, ал.2, чл. 129, ал.1, изр.второ и чл.193, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал. 2 във връзка с чл.64, ал.4 от Закона за енергетиката и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява ПУП - Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение от съществуващ трафопост – МТТ – (Ретранслатор Орлино) намиращ се в ПИ 001650, след което да продължи по сервитута на общински път 000419 и ведомствен път ПИ 141152, докато достигне до ново разпределително табло на границата на имот ПИ 141155 в м. „Голяма и малка Крушици” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.
 2. Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно одобрения ПУП, през общински път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 141155 в м. ”Голяма и малка Крушици” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.
 3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2 през общински път ПИ 000419 – публична общинска собственост.
 4. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3, допълнителна точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-082/27.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

054

Относно: Приемане на проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Сърница.

На oснование чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Сърница (Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение).
 2. Наредбата влиза в сила от деня на гласуването ù в Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 28.03.2019г., Протокол №3,допълнителна точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-083/28.03.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 01, 2020

  Заседание 02.04.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация