ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 23.04.2019 г. (вторник) от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

Докл. А. Османджикова

 1. Приемане на отчет за осъществените дейности на Народно читалище „Просвета -1947“ гр. Сърница за 2018 г. и Финансов отчет на Народно читалище „Просвета - 1947“ за 2018 г.

Докл.: Д. Пашова

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 3-2019, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

 1. Прекратяване на съсобственост в УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1501 с площ от 45 (четиридесет и пет) кв. м., част от УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница, съгласно АЧОС №93/19.03.2019 г. на Община Сърница на – Алие Салих Ариф и Салих Джевджет Ариф.

Докл.: А. Байрактар

 1. Необходимост от извършване на енергийно обследване, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект, извършване на оценка на съответствието, упражняване на авторски и строителен надзор по време на СМР на обект: "Ремонт, реконструкция и пристрояване на здравна служба – гр.Сърница"

Докл.: С. Джасурова

 1. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 31.03.2019 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 година.

Докл.: И. Църенски

 1. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

22.04.2019 г.

(понеделник)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

22.04.2019 г.

(понеделник)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

22.04.2019 г.

(понеделник)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

22.04.2019 г.

(понеделник)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

055

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1,т. 1 и чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси и Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г.за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приемапроект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница(Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение).
 2. На основание чл.14, ал.1 от Закона за нормативните актове, Наредбата влиза в сила от деня на гласуването ù от Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.04.2019г., Протокол №4,точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-096/10.04.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

056

Относно: Приемане на отчет за осъществените дейности на Народно читалище „Просвета - 1947“ гр. Сърница за 2018 г. и Финансов отчет на Народно читалище „Просвета - 1947“ за 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 21 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал.4 и 5 от Закона за народните читалища, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2018 г. на Народно читалище „Просвета - 1947“ - гр. Сърница.

Приложение: Доклад за дейността на Народно читалище „Просвета - 1947“ гр. Сърница за 2018 г. и Финансов отчет на Народно читалище „Просвета - 1947“ за 2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.04.2019г., Протокол №4,точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-097/10.04.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

057

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 3-2019.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Изключва т. 2 от Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 3-2019.
 2. Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 3-2019, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.04.2019г., Протокол №4,точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-098/16.04.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

058

Относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1501 с площ от 45 (четиридесет и пет) кв. м., част от УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница, съгласно АЧОС №93/19.03.2019 г. на Община Сърница на – Алие ****** Ариф и Салих ****** Ариф.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2, ал. 3 и чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ на Община Сърница, и постъпило Заявление с вх. №0894/15.03.2019 г. от Алие ****** Ариф и Салих ****** Ариф, наследници на Джевджет ****** Ариф, и във връзка с изпълнение на Решение за приемане и допълване на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 3-2019 на ОбС – Сърница, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Прекратяване на съсобственост в имот, представляващ УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница, като Община Сърница продава ПИ с пл. №1501 с площ от 45 (четиридесет и пет) кв. м., част от УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница, община Сърница, съгласно АЧОС №93/19.03.2019 г. на Община Сърница на:
 • Алие ****** Ариф, ЕГН ********** и
 • Салих ****** Ариф, ЕГН **********,

наследници на Джевджет ****** Ариф, с ЕГН ********** (съгласно Удостоверения за наследници №ГРАО-0019/05.02.2018 г. на Община Сърница)съсобственик в УПИ XV-1501,882, като съгласно Нотариален Акт за покупко-продажба на недвижим №100, том III, дело №982/1995 г. – Джевджет ********** Ариф е собственик на ПИ с пл. №882, част от УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница.

 1. Определя продажна цена на ПИ с пл. №1501 с площ от 45 (четиридесет и пет) кв. м., част от УПИ XV-1501,882 - „За жилищно строителство”, находящ се в кв. №66, по плана на гр. Сърница, община Сърница, съгласно АЧОС №93/19.03.2019 г. на Община Сърница в размер на – 315 (триста и петнадесет) лв. без ДДС съгласно чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ, определена от лицензиран оценител.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по прекратяване на съсобствеността и сключи договор за продажба.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.04.2019г., Протокол №4,точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-099/16.04.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

059

Относно: Необходимост от извършване на енергийно обследване, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект, извършване на оценка на съответствието, упражняване на авторски и строителен надзор по време на СМР на обект: "Ремонт, реконструкция и пристрояване на здравна служба – гр. Сърница"

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 20 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 2 от ЗМСМА,и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява извършване на енергийно обследване, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на технически проект, извършване на оценка на съответствието на техническия проект, упражняване на авторски и строителен надзор по време на СМР за обект: "Ремонт, реконструкция и пристрояване на здравна служба – гр. Сърница".
 2. Дава съгласие Кметът на Община Сърница да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.04.2019г., Протокол №4,точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-100/16.04.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

060

Относно: Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 31.03.2019 година и актуализираното разпределение на бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община Сърница за периода 01.01.2019 година – 31.03.2019 година и актуализираното разпределение на променените по бюджета на Община Сърница към 31.03.2019 година, съгласно Приложение №1.
 2. Приема разходите за командировки на кмета на Община Сърница за I тримесечие на 2019 година в размер на 247 лева.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 23.04.2019г., Протокол №4,точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-101/17.04.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 01, 2020

  Заседание 02.04.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация