ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Приемaне на дарение от „Банка ДСК” ЕАД.

Докл.: А. Байрактар

 1. Одобряване на внесен проект на ПУП - план за регулация и застрояване, засягащ УПИ V-415 в кв. 46 по плана на гр. Сърница, община Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Одобряване на внесен проект на ПУП - За частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII - Училище в кв. 17, по плана на с. Побит камък, община Сърница.

Докл.: Х. Туджар

 1. Одобряване на внесен проект на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ 1013 и ПИ 1484, в кв. 18 по плана на гр. Сърница, община Сърница.

Докл.: Х. Туджар

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 4-2019, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

 1. Геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ 760 и нов ПИ №1506-общ. в кв. 1 по план на гр. Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

29.05.2019г.

(сряда)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

29.05.2019г.

(сряда)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

29.05.2019г.

(сряда)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

29.05.2019г.

(сряда)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

061

Относно: Приемaне на дарение от „Банка ДСК” ЕАД.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 37а, ал. 3 от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И: 

Дава съгласие за:

Приемaне на дарение от „Банка ДСК” ЕАД, представляващо следните материални активи:

 1. Термопомпена сплит система, модел – SRK 40 HG-S, с отчетна стойност – 1 480 лв.
 2. Термопомпена сплит система, модел – SRK 40 HG-S, с отчетна стойност – 2 090 лв.
 3. Инверторна сплит система, модел – SRKSRC35ZGX-C, с отчетна стойност – 2360 лв.
 4. Стоящо работно място, двойно 3300/1820/1060, с отчетна стойност – 1 790 лв.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-112/10.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

062

Относно: Одобряване на внесен проект на ПУП -план за регулация и застрояване, засягащ УПИ V-415 в кв. 46 по плана на гр.Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,чл. 131, ал.1 от ЗУТ и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява изработения и представен със заявление с вх. №ТСУ-0150 от 14.03.2019 г. проект на ПУП -план за регулация и застрояване засягащ УПИ V-415 в кв. 46 по плана на гр.Сърница, Община Сърница и улица „Свобода” с о.т. 160-161 в частта на УПИ V-415 - собственост на Община Сърница.
 2. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-113/13.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

063

Относно: Одобряване на внесен проект на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII-Училище в кв.17, по плана на с. Побит Камък, общ. Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,чл. 131, ал.1 от ЗУТ и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява изработения и представен със заявление с вх. №ТСУ- 0100 от 20.02.2019г. проект на ПУП – За частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VII-Училище в кв.17, по плана на с. Побит Камък, общ. Сърница в качеството си на орган, управляващ общинското имущество.
 2. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-114/13.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

064

Относно: Одобряване на внесен проект на ПУП -план за регулация и застрояване, засягащ ПИ 1013 - собственост на наследници на Исмаил ******** Бабучев и ПИ 1484 - собственост на Община Сърница в кв. 18 по план на гр. Сърница, Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,чл. 131, ал.1 от ЗУТ и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява изработения и представен със заявление с вх. № ТСУ-0044 от 30.01.2019 г. проект на ПУП - план за регулация и застрояване засягащ ПИ 1013 - собственост на наследници на Исмаил ******** Бабучев и ПИ 1484 - собственост на Община Сърница в кв. 18, по план на гр. Сърница, общ.Сърница, съгласно който дворищните регулационни линии се променят, като за сметка на част от УПИ XIII (ПИ 1013 и 1484-общ.) се образува два нови УПИ с площ и отреждане:
 • УПИ XXII-1013,1484 –„За Търговия и производствена дейност“ с площ 548 кв.м.;
 • УПИ XIII „Изкупвателен пункт” да е с площ от 1949 кв.м.

В новообразуваните УПИ XXII-1013,1484, и УПИ XIII е предвидено свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улица.Устройствената зона, в която ще попаднат имотите, е „Предимно производствена“ с височина на застрояване максимум 2 етажа (10м.), максимална плътност на застрояване 80%, Кинт 2 и минимално озеленяване 20%.

 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-115/13.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

065

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 4-2019, неразделна част от настоящото решение.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

1

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 4-2019, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-116/15.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

066

Относно: Геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ 760 и нов ПИ №1506-общ.в кв. 1 по план на гр. Сърница

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.70, ал.4 от Наредба №ДР-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 760 и нов ПИ 1506-общ. в кв. 1 по плана на гр. Сърница, съгласно кафявия цвят в геодезическите заснемания, изготвени от инж. В. Бучков, които са неразделна част от настоящото решение.
 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кмета на община Сърница да подпише съставените актове за непълноти (грешки) в одобрения кадастрален план на гр. Сърница.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-118/21.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

067

Относно: Разкриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания в община Сърница.

На основание чл.20 от ЗМСМА, във връзка с чл.17на ЗМСМА и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания като държавно делегирана дейност с капацитет 25 места, считано от 01 юли 2019 г.
 2. Настанява социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания в сградата на общинска администраци Сърница.
 3. Възлага на кмета на община Сърница да предприеме необходимите дейности за организирането и разкриването на социалната услуга Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-120/28.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

068

Относно: Одобряване на ПУП - Парцелен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение с обща дължина от 560 м., за електрозахранване ПИ141148 в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 108, ал.2, чл. 129, ал.1, изр.второ и чл.193, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал. 2, във връзка с чл.64, ал.4 от Закона за енергетиката и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 560м., захранващ ПИ 141148 в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница. Проектното трасе на новата подземна кабелна линия да започне от съществуващ трафопост ,,Ретранслатор Орлино“ в ПИ 001650, след като излезе от имота да премине в сервитута на общински път (ПИ 000419) и да достигне до ново разпределително табло на границата ПИ 141148, в местността „Кутлата” в землище на гр. Сърница.
 2. Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно одобрения ПУП, през общински път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 141148, в местността „Кутлата” по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.
 3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2 през общински път ПИ 000419 – публична общинска собственост.
 4. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-121/28.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

069

Относно: Одобряване на ПУП - парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 118м., захранващ ПИ 172038 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 108, ал.2, чл. 129, ал.1, изр. второ и чл.193 , ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал. 2 във връзка с чл.64, ал.4 от Закона за енергетиката и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 118м., захранващ ПИ 172038 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница. Проектното трасе на нова подземна кабелна линия ще започне от табло за мерене на съществуващ трафопост, след като излезе от имота ще премине в сервитута на общински път (ПИ 000419) и ще достигне до ново разпределително табло на границата ПИ 172038, вместността „Орлино” в землище на гр. Сърница.
 2. Разрешава преминаването на кабелната линия, съгласно одобрения ПУП, през общински път ПИ 000419 и продължаването му по сервитута на същия до достигане на ПИ 172038 в местността „Орлино” в землище на гр. Сърница.
 3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на кабелното трасе по т.2 през общински път ПИ 000419 – публична общинска собственост.
 4. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-122/29.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

070

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 172120 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ в м. ”Орлино” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМАи във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 , от ЗУТ и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

1

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработване на ПУП – За промяна на предназначението на имот 172120 от земеделска земя „ливада“ в „За ИВС“ в м. ”Орлино” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.
 2. Одобрява представеното задание по чл. 125 от ЗУТ, съгласно което ПУП-ът ще се изработи в следните параметри: Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот, а именно УПИ CXX120 – ,,ЗА ИВС“ с площ от 2322 кв. м. Достъпът до новообразуваният парцел ще се осъществява посредством полски път ПИ 001524. В плана за застрояване за новообразуваният  урегулиран поземлен имот ,,ЗА ИВС“ се предвижда застроително петно до три етажа - „свободно“ застрояване, Кинт – 1.2, Плътност на застрояване – 30%, озеленяване – мин. 50% като се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона, в която ще попадне имота съгласно действащия ОУП на гр. Сърница е за Рекреационни зони - курорти, ваканционни селища и др. - ,,Ок“.
 3. Задължава Кмета на Община Сърница да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1 и т. 2.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-123/29.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

071

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ V – „За жилищно строителство” с площ от 560 кв.м., находящ се в кв. №3 по плана на село Медени поляни, община Сърница

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 4-2019 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-1114/08.04.2019 г. от Али ******** Корджи за закупуване на УПИ V – „За жилищно строителство” с площ от 560 кв.м., находящ се в кв. №3 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №95/18.04.2019 г. и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ V – „За жилищно строителство” с площ от 560 кв.м., находящ се в кв. №3 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №95/18.04.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 5 040 лв. (пет хиляди и четиридесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. ****************;

3.2. ****************;

3.3. **************** - Резервен член.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-124/29.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

072

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница.

Наоснованиечл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 4-2019на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-1137/09.04.2019 г. от Атидже ******** Сръкьова за закупуване на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №96/18.04.2019 г., и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

1

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №96/18.04.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3405 лв. (три хиляди четиристотин и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. ****************;

3.2. ****************;

3.3. **************** - Резервен член.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-125/29.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

073

Относно: Предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница” за финансиране на непризнати разходи в размер до 10 000 лева.

На основаниечл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94, ал.3, т.6 и чл.128, ал.1 от Закона за публичните финанси, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласието си за предоставяне на трансфер от бюджета на Община Сърница в СЕС по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница” за финансиране на непризнати разходи в размер до 10 000 лева.
 2. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнението всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 7 от дневния ред, по вх. №СРОбС-126/29.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

074

Относно: Дофинансиране на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница в частта издръжка.

На основаниечл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, Постановление на Министерски съвет №344 от 21.12.2018 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница, чл.282, ал.24, т.3 от Закона за предучилищно и училищно образование, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дофинансира бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница в частта издръжка в размер до 2 500 лева.
 2. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнението всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 8 от дневния ред, по вх. №СРОбС-127/29.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

075

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – За промяна на предназначението на поземлен имот №181023 от „горска ливада“ в УПИ за „Промишлено предприятие за преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове-промишлено предприятие“ в м. ”Таш Капия” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл. 124, ал.1 от ЗУТ, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА

 1. Изработване на ПУП – За промяна на предназначението на поземлен имот №181023 от „горска ливада“ в УПИ за „Промишлено предприятие за преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове-промишлено предприятие“ в м. ”Таш Капия” в землище гр. Сърница ЕКТТЕ 70648.
 2. Не одобрява представеното задание и идейното предложение по чл. 125 от ЗУТ към него.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 9 от дневния ред, по вх. №СРОбС-104/19.04.2019фг. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Същото да се съобщи на заинтересованите лица - Валери ******** Сотиров и Мартин ******** Сотиров по реда на чл.61 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.124б, ал.5 от ЗУТ в тридневен срок от постановяването му.

Решението може да се обжалва по реда на чл.215 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от уведомяването на страните пред Административен съд Пазарджик чрез Общински съвет Сърница.

 

МОТИВИ:

Съгласно представената докладна записка на кмета на Община Сърница и заявление с вх.№ТСУ-0278/19.04.2019г., задание и идейно предложение към него от Валери ******** Сотиров, собственик на ПИ №181023 в м. ”Таш Капия”, землището на гр.Сърница, се иска разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план - за промяна на предназначението на поземлен имот №181023 от „горска ливада“ в УПИ за „Промишлено предприятие за преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове-промишлено предприятие“

Към преписката са представени следните документи:

 1. Задание за изработване на ПУП-ПП;
 2. Скици-Идейни предложения за ПУП-ПП, изготвено от инж. В. Бучков
 3. Скица № К02941 от 30.04.2019г.
 4. Нотариален акт № 22 от 06.06.2018г.
 5. Удостоверение №ТСУ-0620 от 08.10.2018г.

Целта на представеното задание и идейно предложение е да се промени предназначението на имота от горска територията – горска ливада, в УПИ за „Промишлено предприятие за преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове-промишлено предприятие“, като новообразуваното УПИ ⅩⅩⅠⅠⅠ-23 ще бъде с площ от 2000 кв.м. с устройствена зона „предимно производствена”. Достъпът ще се осъществява посредством общински път №000418.

В приложеното идейно предложение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване, са показани допустимите параметри на застрояването – плътност на застрояване до 80 %, Кинт 2.0, озеленена площ 20%, височина на застрояването до 10 метра (два етажа).

Съгласно чл.125, ал.2 от ЗУТ заданието обосновава необходимостта от изработването на ПУП и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработването му. То се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове. Съгласно чл.69, ал.1 от Наредба №7 от 22.12.2003г. за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с урегулирането на всеки поземлен имот се определят конкретното предназначение на имота, допустимите дейности и видът на допустимото застрояване в него; начинът на застрояване - свободно, свързано или комплексно (групово); характерът на застрояване (в зависимост от височината и етажността); линиите на застрояване (ограничителни - линии, до които може да се застроява, и задължителни - линии, до които се застроява задължително); стойностите на показателите на застрояване. В представеното задание не е посочен начинът на застрояване – дали е свободно, свързано или комплексно, както и характерът на самото застрояване. Посочени са единствено ограничителните линии на застрояване, но не и задължителните.

В същото време в скицата-идейно предложение не е посочена санитарно-охранителната зона на яз.Доспат, с който имота, предмет на разработката, граничи, както и в кой пояс на зоната попада съгласно Закона за водите.

Съгласно чл.125, ал.7 заданието по ал. 1 се внася в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шестаиглава седма, раздел I от Закона за опазване на околната средаичл. 31 от Закона за биологичното разнообразие предвид обстоятелството, че инвестиционното предложение попада в рамките на приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда – т.7 „Пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти”. Към преписката не е приложено становище от РИОСВ Пазарджик за определяне на приложима процедура.

Всички тези пропуски възпрепятстват вземането на компетентно и законосъобразно решение от административния орган по произнасянето на искането.

Чл.124а, ал.5 предвижда, че разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде по искане и за сметка от заинтересувани лица - собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон. Такова искане е подадено само от единия съсобственик - Валери ******** Сотиров, но няма данни да е подавано или изразявано съгласие, както и предоставяне на представителна власт чрез пълномощно от другия съсобственик - Мартин ******** Сотиров. Също така липсва и оригинал на Скица № К02941 от 30.04.2019г. – представено е единствено незаверено копие от същата.

 1. Предвид гореизложеното Общински съвет Сърница счита, че са налице достатъчно основания, предвид очевидното несъответствие на заданието и идейното предложение с действащото законодателство и непредставянето на изискуеми документи, да откаже искането за изработването на нов подробен устройствен план по заявление с вх.№ ТСУ-0278/19.04.2019г. - за промяна на предназначението на поземлен имот №181023, намиращ се в местността ”Таш Капия”, землището на гр.Сърница, от „горска ливада“ в УПИ за „Промишлено предприятие за преработка, сушене и пакетиране на диворастящи гъби, билки и плодове-промишлено предприятие“.
 

Р Е Ш Е Н И Е

076

Относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Решение №031, прието с Протокол №2 от 27.02.2019 г. на Общински съвет Сърница.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,т. 7 и т. 8 от ЗМСМА и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Изменя свое Решение №031, прието с Протокол №2 от 27.02.2019 г. като навсякъде в него думите „изработване на проект на общ устройствен план на Община Сърница“ се заменят с „изработване на проект на общ устройствен план на гр. Сърница и землището му“.
 2. Настоящото решение влиза в сила от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.
 3. Ззадължава кмета на община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 30.05.2019г., Протокол №5, допълнителна точка 10 от дневния ред, по вх. №СРОбС-128/29.05.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 01, 2020

  Заседание 02.04.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация