ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 11.06.2019 г. (вторник) от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Допълване на:
  1. Решение №033/29.03.2018г. прието с Протокол №05/09.03.2018г.;
  2. Решение №052/28.03.2019г. прието с Протокол №03/28.03.2019г.

Докл.: Д. Пашова

Въпроси и питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

077

Относно: Допълване на:

 1. Решение №033/29.03.2018г. прието с протокол №05/09.03.2018г.;
 2. Решение №052/28.03.2019г. прието с протокол №03/28.03.2019г

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36б, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Допълва Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2019 г. с Разкриване на нова социална услуга – Дневен център за деца и младежи с увреждания в Община Сърница като държавно делегирана дейност, с капацитет 25 места;
 2. ДопълваГодишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2020 г. с Развиване на социалната услуга – Дневен център за деца и младежи с увреждания в Община Сърница като държавно делегирана дейност.
 3. Настоящето решение да е неразделна част от Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2019г. и Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Сърница за 2020г.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 11.06.2019г., Протокол №6, точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-142/10.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 01, 2020

  Заседание 02.04.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация