ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 27.06.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 528 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №99/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 627 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №100/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 716 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №101/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.:А. Байрактар

 1. Приемане на общинска програм за закрила на детето за 2019 г. на община Сърница и отчет по програма за закрила на детето за 2018 г.

Докл.: Д. Пашова

 1. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

26.06.2019г.

(сряда)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

26.06.2019г.

(сряда)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

26.06.2019г.

(сряда)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

26.06.2019г.

(сряда)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

078

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 528 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №99/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 4-2019, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-2330/14.09.2018 г. от Мехмед ******** Барев за закупуване на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 528 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №99/13.05.2019 г., и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ III – „За жилищно строителство” с площ от 528 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №99/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 910 лв. (три хиляди деветстотин и десет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. **********************;

3.2. **********************;

3.3. ********************** - Резервен член.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-139/10.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

079

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 627 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №100/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 4-2019, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-2331/14.09.2018 г. от Киша ******** Кельова за закупуване на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 627 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №100/13.05.2019 г., и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ IV – „За жилищно строителство” с площ от 627 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №100/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 4 640 лв. (четири хиляди шестстотин и четиридесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. **********************;

3.2. **********************;

3.3. ********************** - Резервен член.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-140/10.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

080

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 716 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №101/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 4-2019, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-2355/18.09.2018 г. от Джемал ******** Кельов за закупуване на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 716 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №101/13.05.2019 г., и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ X – „За жилищно строителство” с площ от 716 кв.м., находящ се в кв. №10 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №101/13.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 5 300 лв. (пет хиляди триста лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. **********************;

3.2. **********************;

3.3. ********************** - Резервен член.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-141/10.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

081

Относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2019 година на община Сърница и отчет по програма за закрила на детето за 2018 година.

На основание: чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, и след проведено гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема: Общинска програма за закрила на детето за 2019 година на община Сърница и Отчет по програма за закрила на детето за 2018 г.

Приложение : ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА И ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 Г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-148/19.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

082

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 5-2019, неразделна част от настоящото решение.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 5-2019, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-151/24.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

083

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ I – „За жилищно строителство” с площ от 277 кв.м., находящ се в кв. №11 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №98/02.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 5-2019 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-1205/15.04.2019 г. от Антон ******** Сайдев за закупуване на УПИ I – „За жилищно строителство” с площ от 277 кв.м., находящ се в кв. №11 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №98/02.05.2019 г., и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ I – „За жилищно строителство” с площ от 277 кв.м., находящ се в кв. №11 по плана на село Побит камък, община Сърница, съгласно АЧОС №98/02.05.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 2050 лв. (две хиляди и петдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. **********************;

3.2. **********************;

3.3. **********************  - Резервен член.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-152/24.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

084

Относно: Разрешение за проектиране, засягащо ПИ 174008- собственост на „ЕМИЛИ 2009“ ЕООД и ПИ 174135- Общинска собственост.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 140, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за проектиране и построяване на допълващо застрояване „Дървен навес-кът за барбекю“, на граничната регулационна линия с височина на стрехата до 3м. между ПИ 174008 и ПИ 174135- Общинска собственост.
 2. Одобрява издадената скица-виза №К02944 от 03.05.2019 г. със защриховано петно, показващо ЗП, на „Дървен навес-кът за барбекю“.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-149/20.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

085

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница”, сключен между Община Сърница  и ДФ „Земеделие”

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цар Борис – III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Живко Живков, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на 47 536.34лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин тридесет и шест лева и 34 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, допълнителна точка 4 от дневния ред, по доклад вх. №СРОбС-155/26.06.2019г. при кворум от 10 общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 10 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържали се,“ и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

086

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Сърница в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане до размера на ДДС по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница”, сключен между Община Сърница  и ДФ „Земеделие”

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница”, сключен между Община Сърница  и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Цар Борис – III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Живко Живков, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Упълномощава Кмета на Община Сърница да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”, в размер на 9507.27лв. (девет хиляди петстотин и седем лева и 27 ст.) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане до размера на ДДС по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за проект „Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр. Сърница”, сключен между Община Сърница и ДФ „Земеделие”.
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане до размера на ДДС по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, допълнителна точка 5 от дневния ред, по доклад вх. №СРОбС-156/26.06.2019г. при кворум от 10 общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с  10 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържали се,“ и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

087

Относно: Сключване на споразумителен протокол за възлагане стопанисването, поддържането, експлоатация на ВиК системи и съоръжения, собственост на Община Сърница, и предоставяне на водоснобдителни и канализационни услуги на територията на Община Сърница.

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Сърница предоставя и възлага стопанисването, поддържането, експлоатация на ВиК системи и съоръжения, публична общинска собственост на Община Сърница, и предоставяне на водоснобдителни и канализационни услуги на територията на Община Сърница на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр.Велинград като Оператор и като юридическо лице - търговец с основен предмет на дейност – предоставяне на ВиК услуги в съответствие с чл.198о, ал.5 от Закона за водите. Предоставят се за стопанисване, поддържане и експлоатация и имоти, в които са разположени и/или които обслужват обектите по изречение първо, включително инфраструктура и принадлежности към тях, представляващи публична общинска собственост на Община Сърница или върху които Община Сърница притежава ограничении вещни права.
 2. Утвърждава подробен списък на дълготрайни материални активи, представляващи ВиК системи и съоръжения и имоти, публична общинска собственост на Община Сърница, които ще се предоставят за осъществяване на дейностите по т.1, който е нераздлена част от настоящото решение.
 3. Упълномощава кмета на Община Сърница да сключи Споразумителния протокол за изпълнение на т.1 с „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр.Велинград, ЕИК 822106633, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул."Акад. Иван Павлов", №1, представлявано от Управител на дружеството.
 4. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, допълнителна точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-157/26.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

088

Относно: Даване на съгласие за финансиране на следните два обекта: „Текущ ремонт на сградата на Общинска администрация Сърница, намираща се в УПИ ⅤⅠⅠⅠ-605 „Съвет, поща и площад” в кв.48 по плана на гр. Сърница и „Текущ ремонт на покрива на ДГ „МИР” в град Сърница”.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 отЗМСМА, чл. 124, ал. 2, чл. 127, ал.2 и чл. 128, ал.1 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

10

0

0

10

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за финансиране на обект „Текущ ремонт на сградата на Общинска администрация Сърница, намираща се в УПИ VIII-605 „Съвет, поща и площад” в кв.48 по плана на гр.Сърница” в размер до 52 000 лева със следните източници на финансиране:

1.1. Постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 17 725 лева;
1.2. Собствени приходи в размер на 34 275 лева

2. Дава съгласие за финансиране на обект „Текущ ремонт на покрива на ДГ „МИР” в град Сърница” в размер до 56000 лева със следните източници на финансиране:

2.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) в размер на 36 000 лева;
2.2. Собствени приходи в размер на 20 000 лева.

3. Възлага на кмета на община Сърница да извърши компенсирана промяна по бюджета на община Сърница в частта местни и държавни дейности.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 27.06.2019г., Протокол №7, допълнителна точка 7 от дневния ред, по вх. №СРОбС-158/26.06.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • March 16, 2020

  Заседание 17.03.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • February 21, 2020

  Заседание 28.02.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация