ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.07.2019 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2018 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2018 г. на Община Сърницаи Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2018 година.

Докл.: И. Църенски

 1. Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през учебна 2019/2020 година.

Докл.: Д. Пашова

 1. Определяне на защитените училища от Община Сърница през учебна 2019/2020 година.

Докл.:Д. Пашова

 1. Определяне на средищните училища от Община Сърница през учебна 2019/2020 година.

Докл.:Д. Пашова

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.

Докл.: С. Османдйиков

 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2019 – 30.06.2019г.

Докл.: Е. Ардалиева

 1. Одобряване на маломерна Подготвителна група към ОУ „Никола Й. Въпцаров“ с. Побит камък за учебна 2019/2020 година.

Докл.: Д. Пашова

 1. Промяна в годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година.

Докл.: А. Османджикова

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 6-2019, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: А. Байрактар

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №102/18.06.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Докл.: А. Байрактар

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VIII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №103/18.06.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване

Докл.: А. Байрактар

 1. Връщане за ново обсъждане на Решение №87, прието с протокол №7 от 27.06.2019г. на Общински съвет Сърница относно предоставянето на стопанисването, поддържането, експлоатация и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община Сърница на Водоснабдяване, канализация и териториален и водоинженеринг ЕООД гр. Велинград.

Докл.: А. Туджар

 1. Изработване на ПУП-план за регулация и застрояване на УПИ VII-Общински, УПИ VIII – частна собственост, УПИ XVI – частна собственост и УПИ XV-Общински, в кв.15А по план  на  с Побит Камък, Община Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Одобряване на ПУП - За промяна на предназначението на земя от горски фонд (частна собственост) и отреждане „за път“ на част от ПИ № 000733 в местност „Орлино“ по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: М. Фере

 1. Одобряване на маломерна Подготвителна група към СУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Сърница за учебна 2019/2020 година.

Докл.: Д. Пашова

 1. Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2019 година и информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 година.

Докл.: И. Църенски

 1. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

24.07.2019г.

(сряда)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

24.07.2019г.

(сряда)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

24.07.2019г.

(сряда)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

24.07.2019г.

(сряда)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

089

Относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за чужди средства за 2018 година; Годишен отчет за изпълнението на капиталовите разходи за 2018 г. на Община Сърницаи Годишен отчет за дълга на община Сърница към 31.12.2018 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и съгласно Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сърница и след проведено поименно гласуване:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема:

 1. Годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2018 година, както следва:

1.1. По прихода  –  4 446 185 лева, разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 2 656 817 лева;

1.1.2. За местни дейности  1 789 368 лева.

1.2. По разхода –  4 446 185 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение от  № 1, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 2 656 817 лева;

1.2.2. За местни дейности 1 789 368 лева;

 1. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – КСФ за 2018 година, съгласно Приложение №2 и по проекти съгласно Приложение №2.1, Приложение №2.2, Приложение №2.3, Приложение №2.4, Приложение №2.4.1, Приложение №2.4.2, Приложение № 2.4.3, Приложение №2.5, Приложение №2.6 и Приложение №2.7.
 2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз – РА за 2018 година, съгласно Приложение №3
 3. Отчет на изпълнението на чуждите средства, съгласно Приложение №4.
 4. Отчет за изпълнението на капиталовата програма за 2018 година заедно с извършените промени, съгласно Приложение №5.
 5. Община Сърница няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2018 година.
 6. Приема Протокол от Публично обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2018 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-163/28.06.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

090

Относно: Определяне на защитена детска градина от Община Сърница през учебна2019/2020 година.

Наоснование: чл.17,ал.1, т. 3 и чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, Детска градина „Мир” да остане в списъка на защитените детски градини в Република България през учебната 2019/2020 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-166/01.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

091

Относно: Определяне на защитените училища от Община Сърница през учебна 2019/2020 година.

На основание: чл.17,ал.1, т. 3 и чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 121/23.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведено гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, училищата:

 • СУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр. Сърница;
 • ОУ „Никола Й.Вапцаров”- с. Побит камък;
 • ОУ „Г.С.Раковски”- с. Медени поляни

да останат в списъка на защитените училища в Република България през учебната 2019/2020 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-167/01.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

092

Относно: Определяне на средищните училища от Община Сърница през учебна 2019/2020 година.

На основание: чл. 17,ал.1, т. 3 и чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с ПМС 128/29.06.2017г. за приемане на критерии за определяне на средищните детски градини и средищните училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиранеи след проведено гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема да се направи предложение до Министерство на образованието и науката, СУ „Св.св.Кирил и Методий” – гр. Сърница да остане в списъка на средищните училища в Република България през учебната 2019/2020 г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-168/01.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

093

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019г.

На основание: чл.27, ал.6от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Сърница и взаимодействието му с общинската администрация и след проведеното гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сърница и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019г.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8, точка 5от дневния ред, по вх.№СРОБС-169/05.07.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

094

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2019 – 30.06.2019г.

На основание: чл.21, ал.1, т.24 и чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Сърница за периода 01.01.2019 - 30.06.2019г. от Общинска администрация Сърница, съгласно Приложение 1.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8, точка 6 от дневния ред, по вх.№СРОБС-170/09.07.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

095

Относно: Одобряване на маломерна Подготвителна група към ОУ „Никола Й. Вапцаров„ с. Побит камък за учебна 2019/2020г.

На основание: чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява маломерна Подготвителна група към ОУ „Никола Й. Вапцаров„ с. Побит камък за учебна 2019/2020г.

Приложение 1. Искане от Директора на ОУ “Никола Й. Вапцаров“

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8, точка 7 от дневния ред, по вх.№СРОБС-171./09.07.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

096

Относно: Промяна в годишен план за паша за стопанската 2019-2020 година.

На основание: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1, т.1и ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема промяна вгодишен план за паша за стопанската 2019-2020 година, Приложение №1 - допълнение и дава съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския подземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване (НТП): Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване и определя задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на пасищата.
 2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички последващи законови действия по предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ), с начин на трайно ползване (НТП): Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 8от дневния ред, по вх. №СРОбС-172/11.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

097

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 6-2019, неразделна част от настоящото решение.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13г от НРПРУОИ на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 6-2019, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 9 от дневния ред, по вх. №СРОбС-175/16.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

098

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №102/18.06.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 6-2019 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-1849/07.06.2019 г. от Муса ******** Сертоглу за закупуване на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №102/18.06.2019 г.,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №102/18.06.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3405 лв. (три хиляди четиристотин и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:
  1. ****************;
  2. ****************;
  3. **************** - Резервен член.
 4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 10от дневния ред, по вх. №СРОбС-176/16.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

099

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ VIII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв..м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №103/18.06.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 6-2019 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-1850/07.06.2019 г. от Джемал ******** Ерсой за закупуване на УПИ VIII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №103/18.06.2019 г.,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VIII – „За жилищно строителство” с площ от 448 кв.м., находящ се в кв. №20 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №103/18.06.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 405 лв. (три хиляди четиристотин и пет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:
  1. ***************;
  2. ***************;
  3. *************** - Резервен член.
 4. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 11от дневния ред, по вх. №СРОбС-177/16.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

100

Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение №87, прието с Протокол №7 от 27.06.2019г. на Общински съвет Сърница относно  предоставянето на стопанисването, поддържането, експлоатация и предоставяне на водоснобдителни и канализационни услуги на територията на Община Сърница на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр.Велинград като Оператор и като юридическо лице - търговец с основен предмет да дейност – предоставяне на ВиК услуги в съответствие с чл.198о, ал.5 от Закона за водите ВиКсистемите и съоръженията, публична общинскасобственост на Община Сърница и сключване на споразумителен протокол.

На основание: чл.21, ал.2 от  ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Заповед №ПО-168/09.07.2019г. на Областният управител на Област Пазарджик, и след проведено гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Сърница отменя свое Решение №87, прието с Протокол №7 от 27.06.2019г.
 2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на Община Сърница 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 12от дневния ред, по вх. №СРОбС-178/17.07.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

101

Относно: Изработване на ПУП-план за регулация и застрояване на УПИ VII-Общински, УПИ VIII – частна собственост,  УПИ XVI – частна собственост и УПИ XV-Общински, в кв.15А по план  на  с Побит Камък, Община Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл. 131, ал.1 от ЗУТ и Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Вариант ІІ:

1. Не дава съгласие за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване, засягащ на УПИ VII-Общински и УПИ XV-Общински, в кв.15А по план  на  с Побит Камък, Община Сърница.

2. Не разрешава на кмета на Община Сърница да сключи предварителни и окончателни договори по чл.15 от ЗУТ за присъединяване на части от УПИ VII-Общински и УПИ XV-Общински, в кв.15А по план  на  с Побит Камък, Община Сърница към съседни имоти – частна собственост.

3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 13 от дневния ред, по вх. №СРОбС-179/18.07.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

102

Относно: Одобряване на ПУП - За промяна на предназначението на земя от горски фонд (частна собственост) и отреждане „за път“ на част от ПИ № 000733 в местност „Орлино“ по КВС  на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 1 и чл. 129, ал.1 от ЗУТ и чл. 7З, ал. 1, т.2 от ЗГи след проведено гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Одобрява ПУП – за промяна на предназначението на част от ПИ 000733, показан в плана за регулация като проектен с №000784, от горски фонд (частна собственост) в трасе на линеен обект и отреждането му „за път“ в  местност „Орлино“ по КВС на гр. Сърница, общ. Сърница, като се образува нов УПИ за път със следните параметри:
  - УПИ  I-733 “за път” с площ 300 кв. м.
  Трасето на новопроектираният път засяга горски територии - частна собственост на инвеститора. Широчината на пътя е 6м. като в северната си част, където се свързва със съществуващия общински път се уширява до 9м., както е показано в графичната част на одобрения проекта, неразделна част от настоящото решение.
 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово установени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 14 от дневния ред, по вх. №СРОбС-180/18.07.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

103

Относно: Одобряване на маломерна Подготвителна група към СУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Сърница за учебна 2019/2020 година.

На основание: чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и след проведено гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Одобрява: Маломерна подготвителна група към СУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Сърница за учебна 2019/2020 година.

Приложение: 1. Искане от директора на СУ „Св.св. Кирил и Методий“

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 15 от дневния ред, по вх. №СРОбС-181/18.07.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

104

Относно: Приемане на изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз на Община Сърница към 30.06.2019 година и информация за извършените промени по бюджета на Община Сърница през периода от 01.01.2019 до 30.06.2019 година.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.4, чл. 137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.8 от Наредбата за командировки в страната и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема изпълнението на бюджета на община Сърница към 30.06.2019 година, съгласно Приложение №1.
 2. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз – КСФ на община Сърница, съгласно Приложение №2.
 3. Приема изпълнението на средствата от Европейския съюз – РА на община Сърница, съгласно Приложение №3
 4. Приема информация за извършени промени по бюджета на община Сърница към 30.06.2019 година и актуализирано разпределение на бюджета към 30.06.2019 г., съгласно Приложение №1
 5. Приема разходите за командировка на кмета на община Сърница за второто тримесечие на 2019 година в размер на 208 лева. 

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,точка 16от дневния ред, по вх. №СРОбС-182/18.07.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

105

Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване на ПИ 142058 в местността „Голяма и Малка Крушици” в землище на гр. Сърница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА чл. 8, ал.1 от ЗОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) за електрозахранване с обща дължина от 487м, захранващ ПИ 142058 в местността „Голяма и Малка Крушици” в землище на гр. Сърница. Подробният устройствен план следва да се изработи в следните параметри:
 • Проектното трасе на нова подземна кабелна линия да започва от съществуващ КРШ ТП ,,Ибишев“, който се намира пред ПИ 000684 по КВС на гр. Сърница, да минава в сервитута на пътя от североизточната страна, докато стигне до ПИ 143006, където да пресече пътното платно и да продължи в сервитута в югоизточната част на пътя, докато достигне до ПИ 142057. От  там да пресече ПИ 142057 на около 1м. от южната граница на имота и да достигне до имотната граница на ПИ 142058, където да се постави разпределително табло.
 • Сервитутните ивици да се съобразят с действащата нормативна уредба. Засегнатата със сервитута площ да е параметри не повече от 0,562 дка публична общинска собственост и 0,023 дка частна собственост
 1. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на инвеститора.
 2. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване за трасе на подземен електропровод през имот №000419, публична общинска собственост .
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законовоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019г., Протокол №8,допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-191/25.07.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

106

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението в Община Сърница.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове и чл.99 и чл.168 от Закона за движение по пътищата и след проведено гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението в Община Сърница (Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение).

2.Наредбата влиза в сила от деня на гласуването ù от Общински съвет Сърница.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №8, допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-193/25.06.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№107

Относно: Кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”

На основание:чл. 20 и чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 и ал. 2 от ЗМСМА след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„ЗА”

Брой гласове

„ПРОТИВ”

Брой гласове

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

0

0

7

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие Община Сърница да кандидатства с проектно предложение пред Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) с наименование: „Нулеви отпадъци - въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“;
 2. За целите на проекта Община Сърница ще предостави за безвъзмездно ползване помещение в Читалищен дом, с планоснимачен номер 710, с площ 1000 кв.м., ведно с Културния дом – двуетажна масивна сграда със ЗП 308 кв.м. и МЖ 180 кв.м., находящ се в квартал 61 по плана на град Сърница за период от 7 години (18 месеца период на изпълнение и 5 г. устойчивост след приключване на проекта) от датата на подписване на договора за финансиране на проекта;
 3. Одобрява общинско сътрудничество с партньор по проекта – фирма „Клийнтех България” ООД, ЕИК: 203637577; адрес: гр. София, бул. Черни връх 32 Г, ет.2;
 4. Упълномощава кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия, свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.).

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.07.2019 г., Протокол №8, допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-195/25.06.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация