ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 05.09.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на Община Сърница.

Докл.: Емине Ардалиева

 1. Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”

Докл.: Емине Ай

 1. Приемане на Общински План за защита при бедствия на Община Сърница.

Докл.: Фейзи Хаджиев

 1. Обявяване в публична общинска собственост, Триетажна масивна стоманобетонна обществена сграда (3МСбСО) с идентификатор – 501.605.1, построена в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

Докл.: Аки Байрактар

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 7-2019, неразделна част от настоящото решение.

Докл.: Аки Байрактар

 1. Сключване на договор за отдаване под наембез провеждане на публично оповестен търг или конкурс на имот – публична общинска собственост, който ще се използва за осъществяване на социални дейности.

Докл.: Джемиле Пашова

 1. Предоставяне на ОДМВР – Пазарджик за нуждите на „Участък – Сърница” към Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, за безвъзмездно ползване за срок от 5 години на самостоятелен обект от сграда, представляващ помещение с площ от 50 кв.м., находящо се в югозападното крило на първия етаж на Административна сграда на Община Сърница

Докл.: Аки Байрактар

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 508 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на село Медени поляни, община Сърница.

Докл.: Аки Байрактар

 1. Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и „БТК” ЕАД за срок от 5 години  БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС на недвижим имот представляващ площ от общо 6 кв.м. от подпокривното пространство и 2кв.м. от покрива, находящи се в югозападната част на сградата на Община Сърница.

Докл.: Аки Байрактар

 1. Създаване на екип за подкрепа на личното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Община Сърница към СУ “Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница, за учебната 2019/2020г.

Докл.: Джемиле Пашова

 1. Разрешение за проектиране, засягащо УПИ ХII в кв.20 по плана на с. Медени поляни – собственост на Исмаил Сефедин Чалъшки и ПИ 024065в м. Реката, землището на с. Медени поляни, Община Сърница, НТП (ливада)- Общинска собственост.

Докл.:Халил Туджар

 1. Приемане на проектобюджет на община Сърница за 2020 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 година в частта местни дейности.

Докл.:Исмаил Църенски

 1. Въпроси и питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

Относно: Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на Община Сърница.

На основание: Чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 75, ал. 2 и чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, и след проведеноявно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Вариант 1

 1. Отменя Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Сърница.
 2. Приема Наредба за осигуряване на обществения ред и защита на имуществото на територията на Община Сърница.
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Решението.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9,точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-205/21.08.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№109

Относно:Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, Договор № BG05M9OP001-2.040-0121-C01.

На основание: чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеноявно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет - Сърница възлага изпълнението на Услугата от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, Договор № BG05M9OP001-2.040-0121-C01 на Дирекция "Административно обслужване и местно развитие" за период от 12 месеца;
 2. Упълномощава кмета на Община Сърница да подпише заповед за възлагане на Услугата от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, Договор № BG05M9OP001-2.040-0121-C01 за изпълнение от Дирекция "Административно обслужване и местно развитие"
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горепосочените точки.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9,точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-206/22.08.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№110

Относно: Приемане на Общински план за защита при бедствия на Община Сърница.

На основание: чл.9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и чл. 20, чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияии след проведеноявно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема Общински план за защита при бедствия на Община Сърница от 2019 год.;
 2. Възлага на Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими законово допустими действия във връзка с изпълнението на горепосочената точка.

Приложение: План за защита при бедствия на Община Сърница от 2019 год.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9,точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-207/22.08.2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№111

Относно: Обявяване в публична общинска собственост, Триетажна масивна стоманобетонна обществена сграда (3МСбСО) с идентификатор – 501.605.1, построена в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница.

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал.2 т. 2 т. 3 от ЗОС, Договор №072/27.07.2016 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл.34, ал.1, ал.2 от ЗОС и Договор за покупко-продажба на недвижим имот №Д-0039/05.12.2018 г. и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие за: Обявяване в публична общинска собственост, предназначена за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация и трайно задоволяване на обществени потребности от местнозначение, определени от общинския съвет на имотите придобити и подробно описани в Договор №072/27.07.2016 г. за покупко-продажба на недвиж имимот по реда на чл.34, ал.1, ал.2 от ЗОС и Договор за покупко-продажба на недвижимимот №Д-0039/05.12.2018 г. , находящи се в Триетажна масивна стоманобетонна обществена сграда (3МСбСО) с идентификатор – 501.605.1, построена в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, както следва:

1) Самостоятелен обект от сграда - целия втори етаж (ляво североизточно крило) със застроена площ от 142,74 кв.м., състоящ се от следните помещения: АТЦ със застроена площ от 45,94 квм., репартитор със застроена площ от 13,65 кв.м., стая техници със застроена площ от 18,36 кв.м., стая монтьори със застроена площ от 17,99 кв.м., токоизправително със застроена площ от 15,65 кв.м., РТВ със застроена площ от 16,11 кв.м., коридор със застроена площ от 15,04 квм., при граници: югозапад – кметство на гр. Сърница, североизток – двор, коридор и стълбище, югоизток – двор, северозапад – двор, коридор и стълбище

2) Самостоятелен обект от сграда, намиращ се в сутерена, със застроена площ от 77,79 кв.м. и състоящ се от:

2.1. преддверие със застроена площ от 6,87 кв.м., от което се подхожда към акумулаторно със застроена площ от 14,33 кв.м. и кабелно с подход от коридора със застроена площ от 14,62 кв.м., при граници: югозапад – мазета на кметство Сърница и Банка, североизток – коридор, мазе на „Българскипощи” ЕАД, югоизток – двор, северозапад – двор;

2.2. мазе със застроена площ от 15,96 кв.м.имазе със застроена площ от 26 кв.м., при граници: югозапад – акумулаторно на „БТК” АД и коридор, североизток – коридор, коридор и стълбище, югоизток – коридор, северозапад – двор, ВЕДНО със съответнитеидеалничасти от общитечасти на сградата, в товачисло: съответнитеидеалничасти от коридор и стълбище на втори етаж със застроена площ от 14,30 кв.м.; със съответнитеидеалничасти от общите с „Българскипощи” ЕАД, входноантре и стълбище от първи етаж със застроена площ от 27,81 кв.м., със съответнитеидеалничасти от общите с „Българскипощи” ЕАД помещения от сутерена със застроена площ от 43,28 кв.м., разпределеникактоследва: стълбище с коридор със застроена площ от 14,94 кв.м. и коридори със застроена площ от 28,34 кв.м., при граници: североизток – двор, югозапад –преддверие и кабелно на „БТК” ЕАД, югоизток – мазета на „Българскипощи” ЕАД и преддверие с тоалетна, северозапад – двор; със съответнитеидеалничасти от сутерена, представляващипреддверие на тоалетна със застроена площ от 4,17 кв.м. и тоалетна със застроена площ от 4,53 кв.м., при граници: югозапад – мазе на „Българскипощи” ЕАД, североизток – двор, югоизток – двор, северозапад – коридор, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата;

3) Стая в югоизточната част на първи етаж със застроена площ от 14.72 /четиринадесет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м, стая в северозападната част на етажа със застроена площ от 15.02 /петнадесет цяло и две стотни/ кв.м и коридор между тях със застроена площ от 6.45 /шест цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м, които съставляват обособен обект, разположен на първия етаж в североизточното крило на триетажната сграда, при граници на обособения обект:помещения собственост на община Сърница, стая № 3 (три), коридор, стая № 1 (едно), който обособен обект представлява ЧАСТ от ПЪРВИ ЕТАЖ от североизточното крило на триетажна МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 276.00 /двестаседемдесет и шест/ кв.м, построена през 1982 г., състояща се от две крила: североизточно и югозападно, съгласно АДС № 3480 от 27.06.2000 година, издаден от Областенуправител на област Пазарджик, която сграда е построена върху УПИ VIII-605 /урегулиран поземлен имот осми, отреден за имот с планоснимачен номер шестстотин  и пети/, отреден за „Съвет, поща и площад”, находящ се в квартал 48 /четиридесет и осми/ по Регулационен план на град Сърница, община Сърница, одобрен със Заповед № 8561/21.07.1983 г., при граници на имота: от север и североизток – УПИ V-607 и УПИ VI-608, от юг и югозапад – улица „Свобода”, заедно със съответните идеални части от общите части на североизточното крило, заедно със съответните идеалничасти от правото на строеж върху описания поземлен имот, върху който е построена сградата.

II. На основание чл.60, ал.1 от АПК допускапредварително изпълнение на настоящоторешение от деня на гласуванетому от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: На лице са особено важни обществени интереси, свързани с компетентното и целесъобразно  управление на общинската собственост. С обявяването на горепосочените недвижими имоти за публична общинска собственост ще се гарантира правилното им и законосъобразно стопанисване, ползване и управление, както и ще се задоволят нуждите и големите обществените потребности от наличие на имоти – публична общинска собственост.

III. Задължава кмета на Община Сърница да изпълни всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9,точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-208/22.08.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№112

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019г., представляващо – Приложение 7-2019, неразделна част от настоящото решение.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, и във връзка с  чл. 13 от  НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Ⅰ. Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 7-2019, неразделна част от настоящото решение.

ⅠⅠ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допускапредварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: От началото на месец септември 2019г. Община Сърница стартира изпълнението на социална услуга: Дневен център за деца и младежи с увреждания, като услугата ще се предоставя посредством избран по реда на ЗСП и ППЗСП изпълнител поради обстоятелството, че Община Сърница не разполага с нужния капацитет от компетентни кадри и специалисти, които да предоставят във висока степен на качество делегирана от държавата социална услуга. За да се обезпечи качеството предоставяне на услугата, както и да се осигури целесъобразното и законосъобразно управление на общинското имущество, е предвидено дейността на Дневния център да се осъществява в посочените в приложението към настоящото решение помещения. Поради тази причина, в съответствие със ЗОС и НРПРУОИОС, е необходимо същите помещения да бъдат предоставени за ползване чрез възмездна сделка по реда на чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС посредством договор за наем на избрания за изпълнител доставчик на социалната услуга от 01.09.2019г. Предвид тези обстоятелства е налице особено важен обществен интерес от допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

ⅠⅠⅠ. Задължава кмета на Община Сърница да изпълни всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9, точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-209/22.08.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№113

Относно:Сключване на договор за отдаване под наембез провеждане на публично оповестен търг или конкурс на имот – публична общинска собственост, който ще се използва за осъществяване на социални дейности

На основание:чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 във връзка с ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.4 от НРПУРОИОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 • Дава съгласие да се отдаде под наем, за срок от 5 /пет/ години, БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС, на Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“, ЕИК 175487719, със седалище и адрес на управление в град Гоце Делчев, улица „Щип“ № 1, Община Гоце Делчев, област Благоевградска, действащо чрез Председателя на УС и представляващ сдружението Костадин Георгиев Чакалов, управляващо и предоставящо социална услуга: Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Сърница съгласно сключен договор за възлагане управлението на социалната услуга № Д-00037/20.08.2019г. следния имот - публична общинска собственост или по конкретно - Части от триетажна масивна стоманобетонна обществена сграда (3МСбСО) с идентификатор – 501.605.1, построена в УПИ VIII-605 – „За съвет, поща и площад”, в кв. №48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, представляващи:
 1. Стая в югоизточната част на североизточното крило на първи етаж със застроена площ от 14.72 кв.м.
 2. Стая в северозападната част на североизточното крило на първи етаж със застроена площ от 15.02 кв.м.
 3. Коридор между стая по т. 1 и стая по т. 2 в североизточното крило на първи етаж със застроена площ от 6.45 кв.м.
 4. Стая в североизточната част на втория етаж (до стълбището към „Български пощи” ЕАД) със застроена площ от 18.36 кв.м.
 • Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ ще използва горепосочените помещения само и единствено във връзка с предоставянето социалната услуга: Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Сърница и за изпълнение на задълженията ù съгласно договор за възлагане управлението на социалната услуга № Д-00037/20.08.2019г., сключен между сдружението с нестопанска цел и Община Сърница.
 • Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ на има право да извършва строителни действия, подобрения или луксозни поправки върху наетия имот само с изричното писмено разрешение на Община Сърница, за своя сметка, като след прекратяване на договора за наем подобренията се прехвърлят безвъзмездно в полза на  Община Сърница.
 • При сключването на договора за наем Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ се задължава да гарантира, че оборудването и съоръженията, които ще монтира, ще отговарят на българските и европейските стандарти за безопасност, както и че ще се грижи за хигиената в границите на наетия терен и площ, ще спазва противопожарните правила и норми. Всички актове, съставени поради виновното поведение на Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ от контролните органи, както и при причинени вреди на трети лица, ще бъдат отговорност и за сметка на сдружението.
 • Определя месечна наемна цена в размер на 0,20 лева на кв. м. без ДДС.
 • На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: От началото на месец септември 2019г. Община Сърница стартира изпълнението на социална услуга: Дневен център за деца и младежи с увреждания, като услугата ще се предоставя посредством избран по реда на ЗСП и ППЗСП изпълнител - Сдружение с нестопанска цел „ЕМПАТИЯ“ поради обстоятелството, че Община Сърница не разполага с нужния капацитет от компетентни кадри и специалисти, които да предоставят във висока степен на качество делегирана от държавата социална услуга. За да се обезпечи качеството предоставяне на услугата, както и да се осигури целесъобразното и законосъобразно управление на общинското имущество, е предвидено дейността на Дневния център да се осъществява в посочените в приложението към настоящото решение помещения. Поради тази причина, в съответствие със ЗОС и НРПРУОИОС, е необходимо същите помещения да бъдат предоставени за ползване чрез възмездна сделка по реда на чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС ичл.16, ал.4 от НРПУРОИОС  посредством договор за наем, сключен без провеждането на публично оповестен търг или конкурс избрания за изпълнител доставчик на социалната услуга от 01.09.2019г. Предвид тези обстоятелства е налице особено важен обществен интерес от допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

 • Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9,точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-210/22.08.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№114

Относно: Предоставяне на ОДМВР – Пазарджик за нуждите на „Участък – Сърница” към Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, за безвъзмездно ползване за срок от 5 /пет/ години - Самостоятелен обект от сграда, представляващ помещение с площ от 50 кв.м., находящо се в югозападното крило на първия етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор – 501.605.1 на Община Сърница със самостоятелен вход от страната на ул. „Свобода”, построена в УПИ VIII – Съвет, поща, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница,съгласно АПОС №30/12.01.2018 г., при граници и съседи на УПИ VIII-605: от североизток – улица с ос.т. 189 – ос.т. 190, УПИ IX-„Хотел, търговия и услуги, УПИ ІІІ-606, УПИ ІV-607, УПИ V-607; от югоизток – улица с ос.т. 139 – ос.т. 155а – ос.т. 239; от югозапад – улица с ос.т. 155а – ос.т. 157а – ос.т. 157 – ос.т. 158; от северозапад – улица с ос.т. 158 – ос.т. 189.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 и ал. 4, чл. 14, ал. 7 и чл. 39, ал. 2, ал. 4 от ЗОС, чл. 14а, ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница,в изпълнение на Решение №004/17.01.2019 г. на ОбС – Сърница и във връзка със Заявление от ОДМВР – Пазарджик с вх. №СР-2606/22.08.2019 г., и след проведено поименно гласуване на ОбС – Сърница с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Предоставяне на ОДМВР – Пазарджик за нуждите на „Участък – Сърница” към Районно управление Велинград при Областна дирекция на МВР – Пазарджик, за безвъзмездно ползване за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на влизането в сила на решението на ОбС – Сърница, на следното помещение:

Самостоятелен обект от сграда, представляващ помещение с площ от 50 кв.м., находящо се в югозападното крило на първия етаж на триетажна масивна сграда с идентификатор – 501.605.1 на Община Сърница със самостоятелен вход от страната на ул. „Свобода”, построена в УПИ VIII – Съвет, поща, кв. №48, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №30/12.01.2018 г., при граници и съседи на УПИ VIII-605: от североизток – улица с ос.т. 189 – ос.т. 190, УПИ IX-„Хотел, търговия и услуги, УПИ ІІІ-606, УПИ ІV-607, УПИ V-607; от югоизток – улица с ос.т. 139 – ос.т. 155а – ос.т. 239; от югозапад – улица с ос.т. 155а – ос.т. 157а – ос.т. 157 – ос.т. 158; от северозапад – улица с ос.т. 158 – ос.т. 189.

 1. Задължава Кмета на Община Сърница да изпълни всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9, точка 7 от дневния ред, по вх. №СРОбС-212/03.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№115

Относно: Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 508 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №106/16.07.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като началната цена е в размер на 3 860 лв. (три хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от НРПРУОИ на Община Сърница, и в изпълнение на Решение за приемане на годишна програма за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляваща – Приложение 7-2019 на ОбС – Сърница, и във връзка с постъпило Заявление с вх. №СР-2161/12.07.2019 г. от Мустафа ******** Касапов за закупуване на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 508 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №106/16.07.2019 г.,и след проведено поименно гласуване на ОбС – Сърница с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Откриване на процедура по продажба на УПИ VI – „За жилищно строителство” с площ от 508 кв.м., находящ се в кв. №22 по плана на село Медени поляни, община Сърница, съгласно АЧОС №106/16.07.2019 г., чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.
 2. Определя начална тръжна цена за горепосочения имот в размер на 3 860 лв. (три хиляди осемстотин и шестдесет лева) без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ.
 3. Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

3.1. *********************;

3.2. *********************;

3.3. ********************* - Резервен член.

 1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Сърница.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9, точка 8 от дневния ред, по вх. №СРОбС-213/03.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№116

Относно: Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и  „БТК” ЕАД за срок от 5 години  БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС на недвижим имот представляващ площ от общо 6 кв.м. от подпокривното пространство и 2кв.м. от покрива, находящи се в югозападната част на сградата на Община Сърница, построена в УПИ VIII– „За съвет, поща и площад”, с пл. №605, в кв. 48по плана на гр. Сърница, общ. Сърница с Административен адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода” №20, съгласно АЧОС №30/12.01.2018 г. на Община Сърница, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, както и правото да инсталира и ползва необходимото за функционирането на съоръженията оборудване на покрива и подпокривното пространство на сградата на Община Сърница.

На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 5 от ЗЕСМФИ, и в изпълнение на Решение №004/17.01.2019 г. на ОбС – Сърницаи след проведено поименно гласуване на ОбС – Сърница с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Дава съгласие за:

 1. Дава съгласие да се отдаде под наем, за срок от 5години, БЕЗ ТЪРГ или КОНКУРС, на „БТК” ЕАД, ЕИК 831642181,  недвижим имот представляващ площ от общо 6 кв.м. от подпокривното пространство и 2 кв.м. от покрива, находящи се в югозападната част на сградата на Община Сърница, построена в УПИ VIII – „За съвет, поща и площад”, с пл. №605, в кв. 48 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница с административен адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода” №20, съгласно АЧОС №30/12.01.2018 г. на Община Сърница, за монтиране и използване на телекомуникационни съоръжения, както и правото да инсталира и ползва необходимото за функционирането на съоръженията оборудване на покрива и подпокривното пространство на сградата на Община Сърница.
 2. „БТК” ЕАД има право да извършва строителни действия, подобрения или луксозни поправки върху наетия имот само с изричното писмено разрешение на Община Сърница, за своя сметка, като след прекратяване на договора за наем подобренията се прехвърлят безвъзмездно в полза на  Община Сърница.
 3. При сключването на договора за наем „БТК” ЕАД се задължава да гарантира, че оборудването и съоръженията, които ще монтира, ще отговарят на българските и европейските стандарти за безопасност, както и че ще се грижи за хигиената в границите на наетия терен и площ, ще спазва противопожарните правила и норми. Всички актове, съставени поради виновното поведение на „БТК” ЕАД от контролните органи, както и при причинени вреди на трети лица, ще бъдат отговорност и за сметка на оператора на електронно съобщителната мрежа.
 4. Определя месечна наемна цена в размер на 800 лева без ДДС.
 5. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9, точка 9 от дневния ред, по вх. №СРОбС-214/03.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№117

Относно:Създаване на екип за подкрепа на личното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Община Сърница към СУ “Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница, за учебната 2019/2020г.

На основание: чл. 21, ал. 2, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал.2 от Наредба за приобщаващото образование на МОН и след проведено явно гласуване на ОбС – Сърница с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Създава Екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности на територията на Община Сърница към СУ“Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница, за учебната 2019/2020г.
 2. Средствата предназначени за издръжка на дете със СОП да бъдат прехвърлени на СУ“Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница, за учебната 2019/2020г.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9, точка 10 от дневния ред, по вх. №СРОбС-215/03.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№118

Относно: Разрешение за проектиране, засягащо УПИ ХII в кв.20 по плана на с. Медени поляни – собственост на Исмаил ******** Чалъшкан и ПИ 024065в м. Реката, землището на с. Медени поляни, Община Сърница, НТП (ливада)- Общинска собственост.

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 21, ал. 5 от ЗУТ и след проведено поименно гласуване на ОбС – Сърница с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие за построяване на допълващо застрояване на обект: „Селскостопанска сграда за отглеждане на ЕПЖ в УПИ ХIIв кв.20 по плана на с. Медени поляни Община Сърница“ на граничната регулационна линия между УПИ ХII в кв.20 по плана на с. Медени поляни Община Сърница (собственост на заявителя) и ПИ 024065 в м. Реката, землището на село Медени поляни, Община Сърница (общинска собственост) с височина на стрехата до 5.5 м. и най-високата част на покрива – 8.5 м. в съответствие с чл. 44, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
 2. Одобрява предвиденото петно за застрояване съгласно издадената Скица-виза с №70/14.04.18 г. на Главен архитект на Община Сърница със защриховано петно, показващо ЗП на „Селскостопанска сграда за отглеждане на ЕПЖ в УПИ ХIIв кв.20 по плана на с. Медени поляни Община Сърница“.
 3. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9, точка 11 от дневния ред, по вх. №СРОбС-216/03.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 119

Относно: Приемане на проектобюджет на община Сърница за 2020 година и актуализирана бюджетна прогноза за  2021 и 2022 година в частта местни дейности.

На основание:чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 83 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

8

0

0

8

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема проектобюджет на община Сърница за 2020 година и актуализира бюджетна прогноза за 2021 и 2022 година в частта местни дейности, съгласно Приложение№1.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 05.09.2019 г., Протокол №9,точка 12 от дневния ред, по вх. №СРОбС-218/05.08.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Новини

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • May 22, 2020

  Заседание 28.05.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 01, 2020

  Заседание 02.04.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация