ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА

4633, гр. Сърница, ул. Свобода  20, e – mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., web: www.sarnitsa.bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Сърница при следния проект на:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Допълнение на Програма за управление и разпореждане на общинска собственост за 2019г., представляващо - Приложение 8-2019;

Докл.: Аки Байрактар

 1. Приемане на проект за Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сърница;

Докл.: Айтен Туджар

 1. Въпроси и питания.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ДАТА

ЧАС

КОМИСИЯ

24.09.2019г.

(сряда)

17:00ч.

Комисия попротиводействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

24.09.2019г.

(сряда)

17:30ч.

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция,нормативна уредба и социална политика.

24.09.2019г.

(сряда)

18:00ч.

Комисията по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

24.09.2019г.

(сряда)

19:00ч.

Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване. Селско и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

Решения:

 

Р Е Ш Е Н И Е

120

Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 8-2019, неразделна част от настоящото решение.

На основание: чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ч.8 ал.9 и ал.10 от ЗОС, и във връзка с чл.13 от НРПРУОИ на Община Сърница, и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

Приема допълване на Програмата за управление и разпореждане на общинската собственост за 2019 г., представляващо – Приложение 8-2019, неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-228/18.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

121

Относно: Приемане проект за Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сърница.

На основание: чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8 от закона за нормативни актове във връзка с чл.75, ал.2и чл. 76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Приема Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и художествени скулптори, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Сърница.
 2. Същата влиза в сила след изтичане на сроковете за обжалване на настоящото Решение съгласно чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 3. Възлага на Кмета на Община Сърница осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-229/18.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

122

Относно: Сключване на договор за отдаване под наем между Община Сърница и „Български пощи “ ЕАД за срок от 5 години без търг или конкурс.

На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 във връзка с ал.7 от Закона за Общинската собственост, чл. 30 от Закона за пощенските услуги и чл. 16, ал. 4 от НРПУРОИОС и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие да се отдаде под наем, за срок от 10 години, без търг или конкурс, на „Български пощи“ ЕАД, недвижим имот публична общинска собственост – самостоятелен обект, представляващ помещение на площ от 15 кв. м., находящо се в югоизточната част на първия етаж в двуетажна масивна сграда (Кметство с. Медени поляни), построена в УПИ I – за обществено застрояване, кв. №9 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, съгласно АПОС №14/21.07.2016 г., за предоставяне на пощенски услуги.
 2. Определя месечна наемна цена в размер на 0,20 лв.(двадесет стотинки) без ДДС на кв.м.
 3. На основание чл. 60 ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото Решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Село Медени поляни е най-отдалеченото населено място на Община Сърница, на 30 километра от общинския център в гр. Сърница и на 100 километра от областния център в гр. Пазарджик. Придвижването се осъществява по планински път, както в частта на републикански път III-843 към момента е в изключително лошо състояние. Селото не разполага с междуградски транспорт или железопътен транспорт. Поради тази причина осъществяването на връзката между селото с другите населени места е трудна. В същото време услугите, които предоставя „Български пощи“ ЕАД са от изключително важно значение за населението на с. Медени поляни, защото освен пощенски услуги, офисите предлагат и заплащане на място на серия от комунални услуги към различни доставчици, както и изплащане на пенсии на лицата, имащи право да ги получават. Поради тази причина допускането на предварително изпълнение на настоящото Решение е от изключително значение, защото с него се осигурява помещение за своевременно функциониране на станцията на „Български пощи“ ЕАД и предоставянето на услугите на гражданите на с. Медени поляни.

 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законови процедури по изпълнение на настоящото Решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 1 от дневния ред, по вх. №СРОбС-233/20.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

123

Относно: Временно финансиране с бюджетни средства на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, изпълняван по процедура: Партонажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

На основание:чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал. 3 от Административно – процесуалния кодекс, както и предвид фактическите основания и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 • Дава съгласие за финансиране на проект „Патронажна грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и Сърница”, изпълняван по процедура: Партонажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год. с бюджетни средства, които ще бъдат възстановени на общинския бюджет след приключване на проекта и верифициране на извършените плащания;
 • Упълномощава Кмета на Община Сърница да предприеме всички необходими действия за изпълнение на гореописаното решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 2 от дневния ред, по вх. №СРОбС-234/24.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

Относно: Актуализация на бюджета на Община Сърница за 2019година и програмата за капиталови разходи на община Сърница за 2019 година.

На основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал.3 и чл. 124, ал. 2 и ал.3 от Закона за публичните финанси  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърницаи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Премахва обект: „Ремонт на канализация в с. Медени поляни” от програмата за капиталови разходи и сумата от 10 000 лева се разпределя за обект: „Ремонт на канализация по стопански начинцв с. Медени поляни по главна улица, започваща от о.т. 13 до о.т. 40 с дължина 260 метра”, както следва:
  1.1. По параграф 10-15 „Материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 9 000 лева;
  1.2. По параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 1 000 лева.
 2. Премахва от капиталовата програма обект: „Ремонт на канализация в с. Побит камък” и сумата от 10 000 лева се разпределя за обект: „Ремонт на канализация по стопански начин в с. Побит камък, както следва:
  2.1. По параграф 10-15 „Материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 9 000 лева;

  2.2. По параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 1 000 лева.
 3. Премахва от капиталовата програма обект: „Ремонт на водопровод в Горелска махала и сумата от 15 000 лева се разпределя за обект: „Ремонт на водопровод по стопански начин в Горелска махала, както следва:
  3.1. По параграф 10-15 „Материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 13 000 лева;

  3.2. По параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 2 000 лева.
 4. Ремонт на канализация по стопански начин в град Сърница – отклонения към абонатите по улиците - Родопи, Пушкин, Дунав, Европа, Чатъма, Лале, Римски път, Валтата, Гарвана, Широка поляна в размер на 40 000 лева. Средствата се разпределят, както следва:
  4.1. По параграф 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 3 000 лева;

  4.2. По параграф 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 1 000 лева;
  4.3. По параграф 05-60 „здравно-осигурителни вноски от работодатели” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 600 лева;
  4.4. По параграф 05-80 „вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 400 лева;
  4.5. По параграф 10-15 „Материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 31 000 лева;
  4.6. По параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” - 4 000 лева.
 5. Дава съгласие за финансиране на обект: „Ремонт на улица „Беслет”, град Сърница с о.т. 228 до о.т. 241, ” в размер до 40 200 лева.
 6. Приема актуализирана капиталова програма на община Сърница за 2019 година, съгласно Приложение №1.
 7. Извършва следните промени по бюджета на Община Сърница за 2019 година:
  7.1. Увеличава приходен бюджетен параграф 01-03 „окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници” с 200 лева;

  7.2. Увеличава приходен бюджетен параграф 13-01 „данък върху недвижими имоти” с 3 000 лева;
  7.3. Увеличава приходен бюджетен параграф 13-03 „данък върху превозните средства” с 45 000 лева;
  7.4. Увеличава приходен бюджетен параграф 13-04 „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” със 7 000 лева;
  7.5. Увеличава приходен бюджетен параграф 24-04 „нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” с 25 000 лева;
  7.6. Намалява бюджетен параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 35 000 лева;
  7.7. Намалява бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 604 „Осветление на улици и площади” с 15 000 лева;
  7.8. Намалява бюджетен параграф 10-15 „вода, горива и енергия” в дейност 122 „общинска администрация” с 3 000 лева;
  7.9. Намалява бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 311 „Детски градини” с 3 000 лева;
  7.10. Увеличава бюджетен параграф 52-04 „придобиване на транспортни средства” в дейност 122 „общинска администрация” с 18 000 лева;
  7.11. Увеличава бюджетен параграф 02-02 „за персонала по извънтрудови правоотношения” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 3 000 лева;
  7.12. Увеличава бюджетен параграф 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 1 000 лева;
  7.13. Увеличава бюджетен параграф 05-60 „здравно-осигурителни вноски от работодатели” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” със 600 лева;
  7.14. Увеличава бюджетен параграф 05-80 „вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 400 лева;
  7.15. Увеличава бюджетен параграф 10-15 „материали” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” със 62 000 лева;
  7.16. Увеличава бюджетен параграф 10-16 „вода, горива и енергия” в дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” с 8 000 лева;
  7.17. Увеличава бюджетен параграф 10-62 „разходи за застраховане” в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” с 3 000 лева.
  7.18. Увеличава бюджетен параграф 10-30 „разходи за текущ ремонт” в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 40 200 лева.
 8. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:Проектите „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в град Сърница” и „Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуваща канализация на улици в град Сърница” към настоящия момент се реализират, като съответно за изпълнителите текат и предвидените в договорите за обществени поръчки срокове. Ако изграждането на отклоненията към абонатите по улиците – Родопи, Пушкин, Дунав, Европа, Чатъма, Лале, Римски път, Валтата, Гарвана, Широка поляна не се извърши по стопански начин от Община Сърница в най-кратки срокове, работата по СМР на горепосочените обекти ще се забави изключително много и съответно изпълнителите не биха могли да приключат в предвидените срокове. В същото време своевременният ремонт по стопански начин на канализация в с.Медени поляни и с.Побит камък също е с приоритетно значение поради обстоятелството, че там се реализират обществени поръчки за извършване на СМР на улици със средства, предоставения от републиканския бюджет на Община Сърница, като изпълнителите отново са обвързани с кратки срокове за изпълнение. Предвид гореизложеното е от изключително голямо обществено значение започването на ремонтите работи и осигуряването на необходимите строителни материали. Поради това се налага и допускането на предварително изпълнение на настоящото решение.

 1. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 3 от дневния ред, по вх. №СРОбС-235/24.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

Относно: Дофинансиране на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница в частта издръжка.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година и чл.282, ал.24, т.3 от Закона за предучилищно и училищно образование,и след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дофинансира бюджета на СУ „Св. св. Кирил и Методий” град Сърница в частта издръжка в размер до 7.000 лева.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на гласуването му от Общински съвет Сърница.

Мотиви за допускане на предварително изпълнение:

Предвид започването на новата учебна година и стартиране на дейността на училището е от изключително важно обществено значение да се осигурят своевременно необходимите средства за закупуването на материали за училището. Забавянето на финансирането би затруднило и ограничило в значителна степен дейността му предвид недостига на финансови средства от делегираните бюджети на училището, поради което същото не може със собствени средства да осигури нужното финансиране.

 1. Възлага на кмета на Община Сърница изпълнението всички законосъобразни действия по изпълнение на решението.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 4 от дневния ред, по вх. №СРОбС-236/24.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 126

Относно: Даване на съгласие за изработване на ПУП – За частично изменение на плана за регулация на улица с о.т. 21 – 23 – 26/ кръстовището на улица ,,Пролет“ с улица ,,Рила“/ по плана на гр. Сърница, общ. Сърница

На основание:чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОСи след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване на ПУП – За частично изменение на плана за регулация на улица с о.т. 21 – 23 – 26 / кръстовището на улица ,,Пролет“ с улица ,,Рила“/по плана на гр. Сърница, общ. Сърница и образуване на нов УПИ ⅠⅩ – За озеленяване и детска площадка с площ от 131 кв.м. в кв.2 по плана на гр.Сърница.
 1. Приема представеното с преписката задание по чл.125 от ЗУТ.
 1. Задължава кмета на Община Сърница да извърши всички законово определени процедури по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 5 от дневния ред, по вх. №СРОбС-237/24.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 127

Относно: Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на Община”

На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.42, ал.8 и чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с изх.№ МИ-06-326/19.09.2019г. на Централна избирателна комисияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя Халил ******** Байрактар – Заместник-кмет на Община Сърница, за Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сърница, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-238/25.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 128

Относно: Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство” с. Побит камък

На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.42, ал.8 и чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с изх.№ МИ-06-326/19.09.2019г. на Централна избирателна комисияи след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

9

0

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя Метуна ******** Кавунска за Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Побит камък, Община Сърница, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-238/25.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 129

Относно: Избор на Временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство” с. Медени поляни

На основание: чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.42, ал.8 и чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с изх.№ МИ-06-326/19.09.2019г. на Централна избирателна комисия и след проведено явно гласуване с:

Брой гласове

„за”

Брой гласове

„против”

Брой гласове

„въздържали се”

Брой

Присъствали

Общ брой общински съветници

7

2

0

9

13

Общински съвет – Сърница

Р Е Ш И:

 1. Определя Салих ******** Вехби за Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Медени поляни, Община Сърница, считано от 25.10.2019г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Настоящото решение е прието на редовно заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 25.09.2019 г., Протокол №10, допълнителна точка 6 от дневния ред, по вх. №СРОбС-238/25.09.2019г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :                             

                                                                                                                     /С. Османджиков/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • July 22, 2020

  Заседание 29.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 30, 2020

  Заседание 02.07.2020

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация