1.Комисия по бюджет, финанси, икономика, дружества и еврофондове.

Емин Карамолла - Председател

Саит Мехмед

Емин Кьосей

Байрям Мечкарски

Казима Двуяк

Муса Сръкьов

Али Мустафа

2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, ред и сигурност, евроинтеграция, нормативна уредба и социална политика.

Фатме Молаахмед – Председател

Муетдин Саитов

Мустафа Аликанов

Казима Двуяк

Байрям Мечкарски

Муса Сръкьов

Мехмед Туджар

3.Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване ,селско и горско стопанство.

Любомир Малинов - Председател

Саит Мехмед

Муетдин Саитов

Салих Османджиков

Емин Карамолла

Фатме Молаахмед

Мустафа Аликанов

4.Комисия за противодействие на корупцияата и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Саит Мехмед - Председател

Емин Кьосей

Салих Османджиков

Любомир Малинов

Фатме Осман

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • January 07, 2020

    Заседание 08.01.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация