ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СЪРНИЦА

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Неби Реджеп Бозов

Кмет на Община Сърница

относно: приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница е приета с Решение № 38/28.07.2015 година на Общински съвет – Сърница. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Сърница.

            С представения проект на наредба се предлага изменение на текста на чл. 15 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница.

            Към настоящият момент текстът на чл. 15 гласи следното:

            “Чл.15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за жилищни, нежилищни имоти на граждани и жилищни имоти на фирми, и 1,5 на хиляда за нежилищни имоти на фирми.*

            Т.е. до настоящият момент размерът на данъка върху недвижимите имоти е различен в зависимост от предназначението на имота и собствеността му. С предлаганото изменение на текста на чл. 15 ще се уеднакви размерът на данъка върху недвижимите имоти независимо от тяхното предназначение и собственост.

            С проекта на наредбата се предлага текстът на чл. 15 да се промени по следният начин:

Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

            По този начин се уеднаквява размерът на данъка върху недвижимите имоти за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия, като вместо досега действащият размер от 1,2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти за жилищни, нежилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия, същият се променя на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти за жилищни, нежилищни имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия. Размерът на данъка върху недвижимите имоти за нежилищни имоти на предприятия не се променя.

1.Причини и мотиви.

На основание предоставените с чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ правомощия на общинския съвет да определя размера на местните данъци на територията на Община Сърница, предлагам горецитираното изменение.

С цел избягване на неравнопоставено облагане с данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ -нежилищни и жилищни имоти собственост на граждани и жилищни имоти, собственост на предприятия с облагането нежилищни имоти, собственост на предприятия предлагам данъчните ставки да бъдат уеднаквени като до сега жилищните и нежилищните имоти собственост на граждани, и жилищните имоти собственост на предприятия се облагаха с по нисък размер от нежилищните имоти на предприятия. Освен това с предлаганото уеднаквяване размера на данъка върху недвижимите имоти ще се подобри значително събираемостта на този данък, и ще се стимулират собствениците на имоти да декларират тяхното действително предназначение и ползване,  тъй като размерът на ДНИ ще е еднакъв за недвижимите имоти независимо от тяхното предназначение и собственост.

Предлаганото увеличение на размера на данъка върху недвижимите имоти е минимално предвид промяната на размера от 1.2 на хиляда на 1.5 на хиляда върху данъчната оценка на съответният недвижим имот.

Определянето на конкретния размер на данъка, в лимитираните от законодателя граници е предоставен на преценката по целесъобразност на Общински съвет. Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощието да преценява възможностите на неселението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантира изпълнението на функциите на общината. При това положение разумно е да бъде възприет посочения размер на данъка, като по този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък.

Общият размер на приходите от данъка върху недвижимите имоти за периода 01.01.2016 г. – 30.10.2016 г. е в размер на 22 460.74лв, в това число 4186.33лв. за минали години, като се очаква до края на годината размерът на тези приходи да възлезе на около 24 000лв.

С предлаганото изменение се очаква сумата която трябва да постъпи от данъка върху недвижимите имоти за 2017 г. да възлезе на 39 000лв.

Предвид на гореизложеното, смятам, че промяната на Наредбата е наложителна.

2.Цели:

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Увеличаване приходите на общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати.

 • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
 • С промяната ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община Сърница;
 • Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
 • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
 • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

            Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община Сърница.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет Сърница да приеме следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Сърница на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Сърница:

РЕШИ:

1.Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница, както следва:

 

§1. В Глава втора, Раздел I от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница, текстът на чл.15 се изменя по следния начин:

Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”

 

      §2.  Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница, влиза в сила от 01.01.2017 г.

2.Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Сърница и на Областния управител на Област Пазарджик в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящето решение подлежи на оспорване по реда АПК пред Административен съд гр. Пазарджик.

ВНОСИТЕЛ:

 

 

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове,

УВЕДОМЯВАМЕ:

Всички граждани, юридически лица и собственици и ползватели на недвижими имоти на територията на община Сърница, че е подготвен проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница.

Предложението-докладна записка и проекта за на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Сърница е на разположение на общински съвет /ет. 2, стая 7/ и в общинска администрация /Местни данъци такси/.

            Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Сърница /стая №1, ет. 1/, както и на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            Приложение: докладна записка с мотиви, проект.

Подпис:

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница


*При необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по групи населени места

Проекто-наредби

Заседания

 • April 23, 2018

  Заседание 26.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • April 18, 2018

  Заседание 18.04.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация